Утвърдил: йорданка ананиева зам кмет „Култура и образование“ технически условияДата07.10.2017
Размер50.69 Kb.
#31797
Утвърдил:

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

Зам.-кмет „Култура и образование“


ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ

I.Обект на поръчката: УСЛУГА

II.Предмет: “Избор на изпълнител за услуга – ежедневен превоз по море на хора с неспециализирани кораби или с пътнически кораб по дестинация град Бургас - Остров «Света Анастасия»
III.Общи данни за предмета на поръчката. Съществуващо положение. Обхват на дейностите:
Предметът на настоящата поръчка е осигуряване на кораб за транспортна услуга по превоз на хора с цел редовна транспортно–комуникационна връзка по дестинацията град Бургас и туристическа атракция Остров „Света Анастасия“ и обратно, за период от 183 календарни дни /от 01 май до 30 октомври 2014 г./. Изпълнителят следва да осигури ежедневен морски пътнически транспорт за минимум 40 пътници на курс/отиване и връщане/, при 5 /пет/ курса на ден, организирани както следва:

I курс: Рейс №1 -тръгване от гр.Бургас – 08:30 ч.; Рейс№ 2-връщане от Остров „Света Анастасия“ – 09:30 ч.

II курс: Рейс №3-тръгване от гр.Бургас – 10:30 ч.; Рейс №4-връщане от Остров „Света Анастасия“ – 11:30 ч.

III курс: Рейс №5 тръгване от гр.Бургас – 12:30 ч.; Рейс №6-връщане от Остров „Света Анастасия“ – 13:30 ч.

IV курс: Рейс №7 тръгване от гр.Бургас – 16:30 ч.; Рейс №8-връщане от Остров „Света Анастасия“ – 17:30 ч.

V курс: Рейс №9 тръгване от гр.Бургас – 18:30 ч.; Рейс №10-връщане от Остров „Света Анастасия“ – 22:00 ч., Рейс №11 – връщане от Остров „Света Анастасия“ (при необходимост)

Изпълнителят следва да обезпечи всички дейности по транспортиране на пътниците, в това число – осигуряване на подходящ кораб, екипаж, кейово място за престой на кораба на Пристанище Бургас, при невъзможност за швартоване на Мостика. Горивото, необходимо за извършване на транспортната услуга е за сметка на Възложителя.

Община Бургас е бенефициент по проект „Културно-историческото наследство на о-в «Света Анастасия» и град Бургас - атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация». В рамките на проекта бяха реализирани дейности по реконструкция и обновяване на Остров „Св. Анастасия“ и Мостик с предмостово пространство. От 2014 г. Остров „Св. Анастасия“ ще функционира като туристическа атракция. Достъпът на посетителите ще се осъществява посредством кораб за обслужване на редовна линия от пристана на Мостика в Приморски парк или Пристанище Бургас до пристана на остров „Света Анастасия”. Корабът ще е едновременно основно транспортно средство за обслужване на туристите и допълваща развлекателните функции на основната туристическа атракция услуга.IV. Изисквания и условия по изпълнението на дейностите

1. Изпълнителят е длъжен да осигури собствен или нает кораб за превоз във вътрешните морски води и териториалното море на Република България с туристическа цел с минимално отдалечаване от брега до 2 морски мили.

2. Корабът, осигурен от Изпълнителя, трябва да осигурява възможност за превоз на минимум 40 души, без екипажа.

3. Местата за пътници в кораба трябва да са защитени с тента или друг вид навес.

4. Корабът трябва да е с размери, съобразени с избраните места за приставане (дължина на пристана на остров "Св.Анастасия" -28м и дължина на пристана на Мостика - 24,50м), минимална дълбочина – 2 – 2.20 м.

5. Корабът трябва да притежава одобрена от ИА „МА“ информация за устойчивост и достатъчна маневреност за района и условията на плаване.

6. Експлоатационна скорост на кораба – минимум 8-10 възела.

7. Автономност по гориво- гарантиращо експлоатация в режим на работа покритие на 6-те рейса с едно зареждане на денонощие.

Изпълнителят снабдява кораба с гориво единствено от посочен от Възложителя доставчик.

Корабът трябва да е снабден с АИС.

Изпълнителят предоставя на Възложителя съответни разходно-оправдателни документи за изразходваното гориво, съответвстващо на техническите характеристики на двигателя и разходните му норми. Часовете на експлоатация/престой/готовност се отчитат в заверен корабен дневник.

8. Корабът трябва да притежава валидно Свидетелство за сигурност на пътническия кораб или валидно Свидетелство за годност при сезонен превоз на хора.

9. Корабът трябва да бъде снабден с подходяща противопожарна система (включително стационарна) за машинното отделение и салона за пътници (ако има такъв), както и осушителна система.

10. Плавателният съд трябва да бъде регистриран в регистъра на корабите в Република България или в страна членка на Европейския съюз. В случай че корабът е регистриран в страна членка на ЕС, трябва да притежава писмо от ИА „МА“, че отговаря на нормативните изисквания за крайбрежно (каботажно) плаване (КТК, чл.6, ал. 3)

11. Корабът и екипажът му следва да притежават застраховтелен договор/полица/, покриващи рисковете за кораба, екипажа и трети лица.

12. Изпълнителят следва да е в трудови/приравнени/ правоотношения с правоспособен екипаж, всеки член от който е отговарящ на разпоредбите на НАРЕДБА № 6 ОТ 5 АПРИЛ 2012 Г. ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ НА МОРСКИТЕ ЛИЦА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ /Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията/Обн. ДВ. бр.31 от 20 Април 2012г., доп. ДВ. бр. 81 от 17 Септември 2013 г./.

13. Изпълнителят трябва да гарантира, че:

- при извършване на превозите ще осигури безопасно качване и слизане от кораба;

- техническото и хигиенното състояние на кораба ще бъде поддържано във всеки моментна експлоатация и готовност за експлоатация.
IV.Изисквания към участниците:

1.Участникът трябва да представи заверено копие на документ за собственост или договор за наем на плавателното средство, с което ще осигури транспортната услуга, предмет на настоящата поръчка.

2.Участникът трябва да представи заверени копия на всички необходими сертификати за безопасност и лицензи, удостоверяващи право на осъществяване на превоз по море.

3. Участникът трябва да представи заверено копие на Свидетелство за регистрация на кораба

4. Участникът трябва да е изпълнил и да представи минимум 2 (два) договора за/през последните 3 (три) години, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на оферти, с предмет аналогичен на настоящата поръчка.

5.Участникът трябва да представи автобиографии, придружени с необходимите удостоверения за правоспособност за членовете на екипажа, за оферирания кораб. Към офертата си Участникът представя и поименен списък с екипажа по длъжности и съответстващата му актуална компетентност за срока на услугата.

6.Участникът трябва да представи сключен договор/или валидирана оферта/ с „Пристанище Бургас“ ЕАД за морско-технически услуги и обслужване на пътници, валиден/на за периода на настоящата поръчка.

7. Участникът представя техническа спецификация на двигателя/двигателите от производителя с подробна разбивка на разходите на ГСМ при различни режими на работа.8.Участникът представя общо ценово предложение за периода на поръчката с вкл. ДДС.
V.Критерий за оценка на офертите „Най-ниска цена“:

Изготвил:
Кристина Вълчева

вр.и.д. директор

ОП „Туризъм“
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница