Утвърдил: Венцислав МаноловДата12.03.2018
Размер213.92 Kb.
#62389
ТипАнализ
Основно училище ”Свети Свети Кирил и Методий„

п.код 5792 с. Бежаново, общ. Луковит, обл. Ловеч, ул.”Вит” № 22

e-mail: ou_bejanovo@abv.bg , служ. тел. 0893328100

сайт на училището: http://www.bejanovo.ou.free.bg/


УТВЪРДИЛ:

Венцислав Манолов

ДИРЕКТОР на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

С Т Р А Т Е Г И ЯЗА РАЗВИТИЕ НА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”С. БЕЖАНОВО, ОБЩ. ЛУКОВИТ, ОБЛ. ЛОВЕЧ

за периода от 2016/2017 учебна година

до 2020/2021 учебна година


Съдържание: 1. Увод

 2. Референтни документи

 3. Анализ на факторите на вътрешната среда

 4. Анализ на факторите на външната среда

 5. SWOT анализ

 6. Мисия

 7. Визия

 8. Стратегически цели

 9. Подцели

10. Дейности за реализирани на целите

11. Прогнозен брой ученици, класове и паралелки

12. Заключение


 1. Увод

Стратегията за развитие на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ − с. Бежаново, общ.Луковит, обл. Ловеч за периода 2016 – 2020 година се основава на принципите и насоките на Закон за предучилищното и училищното образование, Наредбите на МОН, Указания и други нормативни документи в системата на средното образование, приоритетите на МОН и на РУО – Ловеч и Община – Луковит , на спецификата на училището и изградения вътрешен ред, регламентиран както с държавните нормативни документи, така и с Правилника за дейността на училището, Програмна система за развитие на детето от ПГ, която е част от Стратегията за развитие на училището, Правилника за вътрешния трудов ред, заповеди на директора на училището и решенията на Педагогическия съвет.

Настоящата стратегия има за цел да определи посоката на развитие на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бежаново, общ. Луковит, обл. Ловеч след анализ на досегашните постижения и резултати от образователно- възпитателния процес, на текущото състояние на материално-техническата база, човешките ресурси, демографските изменения, миграционните процеси, модерните технологии и да гарантира качествено образование на всички ученици в училището.

Настоящата стратегия проектира развитието на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Бежаново, общ. Луковит, обл. Ловеч през следващите години в съответствие с приоритетите на развитие на образованието в Република България и принципите на Европейското образователна пространство.

Стратегията е средство за мотивиране на педагогическия колектив за промяна на отношението, нагласите и мотивите в посока на осъществяване мисията на училището.

Нашият екип поема отговорност да провежда училищни политики, в която водеща роля имат образованието, възпитанието, социализацията и подкрепата за личностно развитие на учениците в училището и се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението.


Основни принципи при разработването на стратегията са както общоприетите училищни ценности, произтичащи от редица нормативни документи, така и от изведените четири приоритетни стълба в доклада на Европейската комисия по образование:

 • Учене за знания и компетенции / „ да се учим да се учим” /

 • Учене за практическо изпълнение на различни задачи / „да се учим да правим„ /

 • Учене, насочено към социални умения – да откриваме другите, да ги разбираме и да работим заедно за постигане на общи цели / „учене за да живеем в разбирателство с другите„ /

 • Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи / „да се учим да бъдем„ /


2. Референтни документи
Стратегията за развитие на училището се основава на приоритетите, целите и стандартите, заложени в следните документи:
2.1 Закони:

 • Закон за предучилищното и училищното образование

 • Закона за закрила на детето2.2 Стратегически документи


 • Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система /2013-2020 г./

 • Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри / 2014-2020 г. /

 • Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

/ 2015-2020 г. /.

 • Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“

 • Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България / 2014-2020г. /

 • Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността / 2014-2020 г./2.3 Други документи


 • Национална програма за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета

 • Националния план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета;

 • Национална програма за развитие „България 2020“

 • Конвенцията на ООН за правата на детето, която е ратифицирана и е станала част от вътрешното ни законодателство.

 • Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.

 • Етичен кодекс

Залегналите в тези документи нови и модерни цели , както и силно променените условия в българското общество, налагат осъвременяване на стратегическите цели, подцели и дейности за развитие на училището.

 1. Анализ на факторите на вътрешната среда


3.1 Ученици
В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бежаново, общ. Луковит, обл. Ловеч през учебната 2015 / 2016 г. се обучават 228 ученици от първи до осми клас, разпределени в една ПГ – 20 деца и 8 паралелки / 4 в I-IV клас с общо 100 ученици и 4 в V-VIІI клас с общо 108 ученици/.

През настоящата 2016 / 2017 г. в училището се обучават 19 деца в ПГ и 206 ученици от първи до осми клас, разпределени в 8 паралелки / 4 в I-IV клас с общо 95 ученици и 4 в V-VIIІ клас с общо 111 ученици./

През последните години поради влошени демографски показатели, броят на учениците е колебаещ се.

Реализиран прием в първи клас

Табл. 1


Година

Брой ученици

2012/2013

26

2013/2014

27

2014/2015

28

2015/2016

19

2016/2017

20

Табл. 2 Брой ученициГодина

В началото

В края

2012-2013

202

199

2013-2014

219

213

2014-2015

230

228

2015-2016

228

225

Всички ученици се обучават в дневна форма на обучение.

През учебната 2015/2016г. 37 ученици се обучаваха в самостоятелна форма на обучение.


Таблица 3: Движение на учениците


Година

Преместени и напуснали

Придошли

2012-2013

19

16

2013-2014

18

12

2014-2015

20

18

2015-2016

22

19

Учениците се преместват основно по семейни причини, преместване поради смяна на местоживеене и напускане на страната.


Таблица 4: Отсъствия


Година

Извинени

Неизвинени

2012-2013

10659

226

2013-2014

14966

221

2014-2015

17143

233

2015-2016

14086

178

През учебната 2015/2016г.е намалял броя както на извинените, така и на неизвинените отсъствия.


Табл. 5 Успех за училището


Година

Ср. успех

2012-2013

5,21

2013-2014

4,14

2014-2015

4,17

2015-2016

4,08

Табл. 6 Успех от НВО
Година

Ср. успех

2012-2013

3,94

2013-2014

3,21

2014-2015

3,42

2015-2016

3,67

Много малка част от учениците, завършили VIІI клас продължават обучението си в в Луковит, Ловеч и Плевен.

Учениците участват в конкурси, олимпиади и състезания на Общинско ниво.

Сформирани са 5 полуинтернатни групи от 1-ви до 7-ти клас. За учениците на целодневно обучение е осигурена подкрепяща закуска.

Колективът на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Бежаново, общ. Луковит, обл. Ловеч осигурява хармонична и подкрепяща среда за обучение на деца със СОП. През учебната 2016/2017 г. в училището се обучават 5 деца със СОП.
3.2 Педагогически и непедагогически персонал
Училището се управлява от Директор, подпомаган от един заместник-директор. Педагогическият персонал се състои от 10 учители / 1 в ПГ, 4 в начален етап, 5 - в прогимназиален етап / и 5 учители в ПИГ. Пет педагози са с Образователно-квалификационна степен „магистър“, пет са с Образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и един - ,,професионален бакалавър’’.

Двама учители са придобили - 1- III –то ПКС, 1 - II ПКС.


Непедагогическият персонал се състои от 5 човека - поддръжка - един и обслужващо- помощен персонал- четири човека.

По отношение на възрастовите характеристики на персонала най-голям е процентът на работещите между 40 и 50 години.

Регистрирано е и функционира училищно настоятелство.


  1. Материална база и финансиране

ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий „ с. Бежаново, общ. Луковит, обл. Ловеч е наследник на килийно училище в църквата на селото, което официално се конструира през 1897 г. като Основно училище с акт на министъра на просвещението. То е резултат на дългогодишни усилия и борби на местното родолюбиво население за просвета и образование. През 1948 г. се преобразува в прогимназия. През неговите учебни стаи и кабинети са преминали стотици ученици, които са намерили житейското си поприще генерали, инженери, лекари, учители, юристи, икономисти, преподаватели във висши учебни заведения и други.

Училището се помещава в две сгради – основната, построена през 1926 г. и втора – завършена през 1932 г. и разположена върхфу общински терен – с площ от 18 дка.

Разполага с класни стаи, един компютърен кабинет, един физкултурен салон, привлекателен двор със спортни площадки и столова. В периода 2008 – 2014 г. на сградите на училището е направен основен ремонт.

В училището е изградено видеонаблюдение и пропускателен режим.

Преподавателите имат постоянен достъп до интернет.


ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бежаново, общ. Луковит, обл. Ловеч е общинско училище и се финансира чрез утвърдения единен разходен стандарт за един ученик за съответната финансова година от държавния бюджет чрез бюджета на Община Луковит. Училището е на делегиран бюджет. Училището получава финансиране и чрез работа по различни проекти.

Училищното ръководство полага усилия за: • Подобряване на дейностите по финансово осигуряване на училището за реализиране стратегическите цели, като се залагат приходи от бюджета , така и от собствени средства, осигурени от извършване на допълнителни дейности и от дарения.

 • Въвеждане механизми за икономично, ефективно и ефикасно разходване на ресурсите;

 • Въвеждане на политики и процедури за опазване на собствеността и активите на учебното заведение.
 1. Анализ на факторите на външната среда

Влиянието на външните фактори върху развитието на училището има положително, но и в голяма степен негативно въздействие:


4.1 Положителни влияния на външната среда:


 • Въведена е система на делегирани бюджети

 • Определен стандарт за едногодишна издръжка на ученик

 • Въведени са съвременни технически средства за обучение и комуникация

 • Въведена система за кариерно развитие на учителите .

 • Приет е нов закон за предучилищното и училищното образование


4.2 Негативни влияния на външната среда:


 • Нисък стандарт за издръжка на един ученик

 • Недостатъчно заплащане на труда на учителя и нисък социален статус

 • Незаинтересованост на родителите


5.SWOT анализ


Силни страни


Възможности

 • Наличие на традиции за качествено образование

 • Въведени основни компоненти на системата за Национално външно оценяване

 • Безплатен достъп до учебно съдържание (електронни учебни ресурси)

 • Утвърден е нов ПДУ, съобразен с изискванията на ЗПУО и ДОС

 • Прием на деца в подготвителна група

 • Утвърдени правила за прием в ПГ, първи клас и създадена организация за целодневно обучение

 • Двусменен режим на обучение

 • Наличие на ПИГ 1-7 клас

 • Среден годишен успех – добър

 • Резултати от НВО – средни резултати в областта

 • Добри постижения при участие в конкурси и състезания на Общинско ниво

 • Квалифициран педагогически персонал

 • Голям брой преподаватели, преминали обучение в различни обучителни курсове и семинари.

 • Много добра дейност на вътрешно-училищните комисии и методическите обединения

 • Работа по проекти, насочени към различни области на възпитание

 • Изградена подкрепяща среда за ученици със СОП

 • Наличие на една учителска синдикална организация

 • Действащи Координационен съвет за справяне с насилието и Комисия за борба с противообществените прояви

 • Наличие на училищно настоятелство

 • Изградена система от символи и ритуали за честване на празници

 • Утвърдена система зa стимулиране на учители

 • Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците

 • Оборудван един компютърен кабинет

 • Обновена материална база

 • Добро взаимодействие с институции – Пожарна, Библиотека, Детска педагогическа стая, РААБЕ, НИОКСО

 • Наличие на добре изградена система за видеонаблюдение и охрана

 • Повишаване квалификацията на персонала

 • Провеждане на по-ефективни квалификационни форми /дискусии, работа в групи, споделяне на добри практики/

 • Разработване и управление на проекти

 • Още по-добро взаимодействие с институции с цел реализиране на партньорски проекти и други инициативи

 • Включване на родителите в съвместни дейности

 • Достъп до национални програми

 • По-разнообразни извънкласни форми на работа

 • Популяризиране на дейностите в училище


Слаби страни


Заплахи

 • Липса на паралелки с конкретна насоченост

 • Непълноценно използване на ИКТ в образователно-възпитателния процес

 • Необходимост от повишаване грамотността на учениците

 • Не е изградено ефективно ученическо самоуправление

 • Липса на мотивация за професионална квалификация

 • Липса на кабинети по предмети като математика, история и цивилизация, география и икономика

 • Не е оптимизирана училищната мрежа на територията на града

 • Необходимост от по-нататъшно модернизиране на МТБ
 • Намаляване броя на учениците

 • Недостиг на финансиране

 • Намаляване мотивацията за учене у учениците.

 • Незаинтересованост на родителите

 • Безработни родители и семейства с ниски доходи

 • Все повече деца не се отглеждат от родителите си

 • Негативно отношение на обществото към образованието

 • Недостатъчно използване на възможностите за привличане на средства чрез Училищното настоятелство.


Направените анализи на факторите на вътрешната среда, както и SWOT анализът, разглеждат четири елемента, които идентифицират организацията, като относително балансирана между две основни сумарни въздействия /позитивно и негативно/:Организация

Положително влияние

Отрицателно влияние

Вътрешна среда

Силни - 26

Слаби - 8

Външна среда

Възможности - 8

Заплахи - 8

Общо/абсолютен дял/

34

16

Общо/относителен дял/

68 %

32 %

Всички, използвани досега инструменти, позволяват окончателното групиране на ресурсите в TOWS матрица:
Tows матрица

Възможности

Заплахи

Силни страни

Офанзивна стратегия /извличане на максимума/

Стратегия на адаптация /възстановяване на силните страни/

Слаби страни

Отбранителна стратегия /наблюдение на рисковете отблизо/


Стратегия на оцеляване /обрат или коренна промяна/

В сегашната ситуация, предвид обективните обстоятелства, произтичащи от съотношението между негативното и позитивното въздействие на фактори на вътрешната среда, най-приемлив е изборът на Стратегия на извличане на максимума /офанзивна стратегия/
 1. Мисия на училището

В центъра на съвременния образователно-възпитателен процес стои активното взаимодействие между учителя и ученика. Тази връзка е силна, защото чрез нея се изгражда човешката личност, а в това се състои смисъла на училището в 21-ви век.

Екипът от педагози, работещи в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бежаново, общ. Луковит, обл. Ловеч, насърчава и подкрепя развитието на ученика като морална, творческа и автономна личност, способна да се реализира пълноценно.

Училището осигурява качествено съвременно образование, успешно съчетаващо традиции и новаторство.

В училището се създават условия за формиране на деветте ключови компетентности, залoжени в ЗПУО като предпоставка за учене през целия живот .

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бежаново, общ. Луковит, обл. Ловеч не само се преподават основни научни знания, а се осигурява развитие на динамичните способности − способност за самостоятелно учене, самоинициатива, работа в екип, развиване и прилагане на креативност при решаване на проблеми, проектно и изследователско учене и мислене.


7. Визия на училището
Утвърждаване облика на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бежаново, общ. Луковит, обл. Ловеч като съвременно училище с дългогодишна традиция в успешното развитие на образованието.

В училището традиционните и неизменни компетентности на учителя умело се съчетават на съвременните ключови компетентности- учителят е медиатор и модератор.

Медиатор - насочващ и стимулиращ процеса на познанието, подкрепящ и насърчаващ усвояването на знания, развиването на умения и компетентности, катализатор на креативността, медиатор между личността и нейното собствено бъдеще.

Модератор - регулира диалога между деца, родители и общество, хармонизира, успокоява и с това улеснява. Учителят модератор влияе.

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бежаново, общ. Луковит, обл. Ловеч уроците са гъвкави, с разнообразна структура, интерактивни, мотивиращи за участие в работа. Оценяването е обективно, формиращо, даващо обратна връзка.

Училище, в което всеки член на училищната организация проявява себе си не само като изпълнител на определена работа или функция, но също и като инициатор, иноватор, творец на работното си място.


8. Стратегически цели
1. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в съответствие с изискванията на ДОС и Стратегиите на МОН за развитие на образованието в България.

2. Изграждане на ефективна училищна политика за подкрепа за личностно развитие като предпоставка за развитие потенциала на всеки ученик и начин за осигуряване на равен достъп до качествено образованиe.


3. Превръщане на училището в желана територия за учениците чрез изграждане на образователна среда, стимулираща креативността на учениците в областта на науката, технологиите, изкуствата и спорта.
4. Създаване на механизъм за активно взаимодействие между ученици, учители, родители и заинтересовани институции с цел превръщане на училището в център на общността.
5. Mодернизиране на материалната база.


 1. Стратегически подцелиПодцели към първа стратегическа цел:

1.1. Усвояване на ключови знания, умения и компетентности в съгласуваност с ДОС.


1.2. Осигуряване на условия за продължаваща квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти.
1.2. Създаване на съвременна образователна среда чрез целодневна организация на учебния ден за учениците от I до VII клас
1.3. Прилагане на иновативни методи и педагогически подходи при преподаването и оценяването с цел повишаване мотивацията на младите хора за учене през целия живот.
1.4. Изграждане на ефективна система за награди и отличия на изявени учители и ученици.

Подцели към втора стратегическа цел:
2.1. Предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие, която да осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията на учениците.
2.2. Изграждане на ефективна система за допълнителна подкрепа за личностно развитие за учениците със СОП, в риск, с хронични заболявания и с изявени дарби.
2.3. Определяне на институционална политика в областта на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
Подцели към трета стратегическа цел:
3.1. Активно включване в дейностите от Националния календар за изяви на ученици и от Националния спортен календар.
3.2. Чрез различни форми на ученическо самоуправлeние учениците да бъдат стимулирани за активно участие в училищния живот и в организационното развитие на училището.
3.3. Тържествено отбелязване на всички национални и училищни празници с цел изграждане на патриотизъм и национално самочувствие
3.4. Реализиране на дейности по проекти
Подцели към четвърта стратегическа цел:

4.1. Включване на родителите като пълноправни партньори в процеса на образование и възпитание на учениците.


4.2. Създаване и ефективно функциониране на Обществен съвет, който да гарантира развитието на училището като демократична общност.
4.3. Обогатяване формите на сътрудничество със заинтересованите институции

Подцели към пета стратегическа цел:

5.1 Подобряване и модернизиране на вътрешното обзавеждане на класните стаи, на коридорите и фоайето.


5.2. Обновяване на учебно-техническото оборудване и спортните съоръжения.
5.3. Обособяване на разнообразни центрове по интереси.
5.4. Създаване на привлекателна обкръжаваща среда с модерна визия за по-пълноценно протичане на учебния процес.


Дейности за реализиране на стратегическите цели и подцели:
Дейности за реализиране на първа стратегическа цел:
1. Активна работа в МО с цел споделяне на добри практики и използване на иновативни методи на преподаване и оценяване.
2. Включване на всички педагогически специалисти във вътрешноучилищна квалификация в рамките на 16 академични часа годишно.

3. Участие на педагогическите специалисти в извънучилищни квалификационни форми в рамките на 48 академични часа за 4 години.

4. Организиране на целодневно обучение на учениците от I до VIІ клас

5. Включване в правилника за дейността на училището на ясно разписани правила за награди на изявени ученици и учители.Дейности за реализиране на втора стратегическа цел:
1. Изграждане на механизъм за обща подкрепа за личностно развитие и ефективното му прилагане.

2. Включване на училището в проект на МОН „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности ( Твоят час )


3. Редовно провеждане на консултации по всички учебни предмети

4. Ефективни дейности по кариерно ориентиране.

5. Прилагане на цялостен училищен подход, полагане на координирани и последователни училия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда.

6. Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения

7. Целенасочена и последователна работа на екипите, осъществяващи допълнителна подкрепа за личностно развитие.

8. Изпълнение на дейностите, заложени в Програмата за превенция на ранното напускане на училище и в Програмата за предоставяне на ранни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи.Дейност по изпълнение на трета стратегическа цел:
1. Мотивиране на по-голям брой ученици за подготовка и активно включване в направленията от Националния календар за изяви и Националния спортен календар.

2. Изграждане на ученическо самоуправлвние в училището чрез разнообразни форми.

3.Реализиране на дейности, насочени към гражданското, глобалното и здравното образование.

4. Празнични изяви във връзка с национални чествания и училищни инициативи.Дейност по реализиране на четвърта стратегическа цел:
1. Поддържане на постоянна връзка с родителите чрез индивидуални консултации, родителски срещи, бележник за кореспонденция.

2. Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

3. Ефективна дейност на Обществения съвет и училищното настоятелсто.

4. Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.


Дейности по реализиране на пета стратегическа цел:
1.Участие с проекти по Национални програми с цел привличане на средства за модернизиране на материалната база.

2.Създаване на привлекателна обкръжаваща среда10. Прогнозен брой ученици, класове и паралелки за периода 2016-2020 година

Етап, Клас

Брой паралелки

за учебната

2016/2017 година

Брой паралелки

за периода

2017-2020 година

ПГ

1

1

Начален етап

4

4

Първи

1

1

Втори

1

1

Трети

1

1

Четвърти

1

1

Прогимназиален етап

4

3

Пети

1

1

Шести

1

1

Седми

1

1

Осми

1

-

Общ брой ученици

225

200

11.Заключение
Стратегията за развитие се основава на принципите и насоките на ЗПУО, приоритетите на МОН и Община - Луковит и спецификата на учебното заведение.

Стратегията за развитие е разработена в изпълнение на член 263, ал.1, т.1 от ЗПУО.

Стратегията за развитие е приета на заседание на ПС № 24 / 07.09.2016 г. и утвърден със заповед на Директора № 357 / 08.09.2016 г.

Стратегията за развитие подлежи на актуализиране.Стратегията за развитие е основание за съставяне на годишен план за дейността на училището.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница