Утвърждавам: директор: ани паласковаДата05.03.2018
Размер140.61 Kb.

ДЕТСКА ГРАДИНА ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА“

Гр. Батановци Община Перник ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ 40E-mail: batanov4e@abv.bg http://dg-batanovtsi.eu/ тел: 0887006609
УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР:АНИ ПАЛАСКОВА

ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ДЕТСКA ГРАДИНА „ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА“


ГР. БАТАНОВЦИ ОБЩИНА ПЕРНИК


ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Приет на заседание на ПС на 20.09.2017г.


І. ПРИОРИТЕТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА


 • Осигуряване правото на предучилищно образование на всяко дете;
 • Ориентиране към интереса и към мотивацията на детето, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способностите му да прилага усвоените компетентности на практика;
 • Равен достъп до качествено образование и приобщаванена всяко дете;
 • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното образование;
 • Запазване и развитие на българската образователна традиция; • Хуманизъм и толерантност при реализиране на образователната политика на детската градина;
 • Съхраняване на културното многообразие и приобщаване на децата чрез българския език;
 • Иновативност и ефективност в педагогическата практика и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;
 • Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното образование;
 • Ангажираност на родителите, юридически лица с нестопанска цел и други заинтересовани страни с образователната политика на детската градина.


ІІ. ПРИОРИТЕТИ НА УЧИЛИЩНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

МИСИЯ НА ДГ
Мисията на детската градина е формиране на съвременни личности – знаещи, можещи с високо самочувствие, основана на получени знания и умения, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените си сили. Възпитаване в толерантност и уважение към всяко живо същество и приемане на различията. Стимулиране на децата за пълноценното им развитие и подготовка за училищно образование, съобразно ДОС и стандартите на Европейския съюз, чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи.
ВИЗИЯ НА ДГ
Утвърждаване на детската градина, като желана територия за всички деца от град Батановци и съседните населени места, осигуряваща им равен достъп до качествено предучилищно образование и приобщаване на всяко дете с индивидуален подход, спрямо неговите потребности и особености, под ръководството на квалифицирани млади педагози с интерес към иновациите в образователната политика и културно-историческото ни наследство.
ГЛАВНА ЦЕННОСТ НА ДГ
Главната ценност в образователната политика на ДГ е детето – всяка идея за развитието на предучилищтого образование се разглежда през призмата на тази ценност. Интересите на останалите участници – родители, учители, администратори и други са подчинени на идеята за осигуряване на равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете.
ГЛАВНА ЦЕЛ В ДЕЙНОСТТА НА ДГ

Осигуряване на иновационна образователна среда за реализиране на равен достъп до качествено предучилищно образование и приобщаване на всяко дете.

Оптимизиране на възможностите на детската градина да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност за децата, учителите и родителите, не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи, гарантиращи формирането на комуникативна и действена компетентност на целия екип.
ПОДЦЕЛИ:
1. Създаване на иновативен и ефективен екип в детската градина (изграждане на гъвкава квалификационна система) който да се мултиплицира в различна вариантност за повишаване качеството на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите.

2. Ориентиране към интереса и мотивацията на детето, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика и включване на всички участници в образователния процес в допълнителни форми за реализиране на качествено предучилищно образование:

- децата (кътове, материална база, дейности, ателиета, школи);

- учителите (квалификационна дейност, микроклимат, възможности за изява, неформално общуване);

- родителите (квалификационна дейност, кътове и табла, индивидуални и групови срещи).

3. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на ДГ като модерна образователна институция в условията на информационно общество;

4. Осигуряване на равен достъп до образование и приобщаване на всяко дете и недопускане на дискриминация.

5. Активно включване на родителите, като партньори във възпитателно-образователния процес в детската градина.СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА ДГ

 • За високо качество на подготовката на децата.

Усилията на екипа ни са насочени към изграждане на емоционална близост и доверие в общуването с децата, формиране на ценности и получаване на знания и умения, които дават възможност на децата за пълноценно развитие.

 • За специализация на ДГ

Създаване на реални възможности за съвременно и качествено възпитание и обучение на децата на основата на принципите:

„Уча за да зная”

„Уча за да правя”

„Уча за да живея заедно”„Уча за да бъда”

 • За диверсификация в ДГ

Участие в съвременни и традиционни празници, конкурси и изложби за възпитаване на емоционално-познавателно отношение и поведение в децата.

 • За социализация на възпитателно –учебната дейност:

Приоритетно използване интерактивни технологии за интелектуалното, социалното и личностното развитие на децата в основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина.

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ДГ

1.Компетентно и гъвкаво прилагане на стратегии и приоритети с единно значение за реализиране на качествено предучилищно образование в съответствие с индивидуалните нужди на децата.

2.Възпитание в духа на българските народни и християнски ценности, прилагане на личностен подход при интегрирането на деца със СОП и деца от различни етноси.

3.Утвърждаване на демократичен стил на работа, осигуряващ ефективност, свобода да взема самостоятелно решение, залагащ на предприемчивостта, ициативността, експеримента и издигане авторитета на детската градина.

4.Мотивиране на педагогическите кадри за непрекъснато повишаване квалификацията и авторитета им, издигане компетентността като основен фактор за осъществяване на промените в образованието.

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Обхват на децата. Повишаване на обхвата и превенция на отпадащите деца – Създаване на условия и възможности за избор и включване в значими дейности, адресирани към индивидуалните потребности на:

 • Децата (кътове, материална база, допълнителни дейности, ателиета, школи);

 • Учителите (квалификационна дейност, микроклимат, възможности за изява, неформално общуване);

 • Родителите (кътове и табла, квалификационна дейност, индивидуални и групови срещи).

 • Задължителна училищна документация, осигуряване и опазване на учебните помагала, предоставени за безвъзмездно ползване – осигурена задължителна документация, която се води и съхранява съгласно регламента на Наредба 8/11.08.2016г. За информацията и докумнетите за системата на предучилищното и училищното образование и учебни помагала на издателство „Анубис“ – „Приятели“ за всички групи в детската градина.

 • Кадрово осигуряване – Млад педагогически екип съставен от учители на възраст от 25 до 41 години.

 • Планиране и реализиране на държавния план-прием – Пълно обхващане на децата в задължителна предучилищна възраст от гр.Батановци и съседните населени места.

 • Качество на обучението по отделните образователни направления – Оптимизиране на технологиите, методите, средствата и организацията на обучението за реализиране на качествена подготовка на децата за училище и изграждане на национални и общочовешки ценности.

 • Система на вътрешно оценяване – Реализиране на входяща и изходяща диагностика и съответствие на възпитателно0образователната работа в групите с постигнатите ДОИ.

 • Социализиране и приобщаване на децата в социален риск , децата със СОП и надарените деца – чрез допълнителна работа по дейности извън ДОИ със специалисти и участие на децата в празници и конкурси.

 • Организация и координация на квалификационните дейности – реализира се съгласно План за квалификация за учебната 2017/2018 година, приет на заседание на ПС. Темите се разработват и предлагат от педагогическия екип в ДГ.

 • Информационни и комуникационни технологии – приоритетно използване на интерактивни техологии за интелектуалното, социалното и личностното развитие на децата.

 • Извънкласни и извънучилищни дейности – участие в съвременни и традиционни празници и конкурси за възпитаване на емоционално-познавателно отношение и поведение в децата.

 • Подкрепа на даровитите деца, в т.ч. психологическа подкрепа – осигуряване на равен достъп до образование и подкрепяща среда за децата със СОП, нестандартните и даровитите деца.

 • Опазване живота и здравето на децата – стриктно изпълнение регламента на разписаните нормативни документи, регламентиращи правила и норми за опазване живота и здравето на децата.

 • Система за диференцирано заплащане на учителите и директора – реализиране на НП „Диференцирано заплащане“.

 • Изпълнение на НП в средното образование – Участие във всички национални програми, които са достъпни за детските градини.

 • Изпълнение на оперативни програми на ЕС – участие в оперативни програми на ЕС, които допускат детската градина, като конкретен бенефициент или партньор.

 • Популяризиране възможностите за учене през целия живот – мотивиране на педагогическите кадри за непрекъснато повишаване квалификацията и авторитета им, издигане компетентността, като основен фактор за осъществяване на положителни промени в образованието.

 • Календар на дейностите:

1

Дейност

Срок

Извършва се от:

Очаквани резултати

1

Откриване на учебната година

15 Септември

Учители ПГ

Тържествено откриване на учебната година

2

Родителски срещи по групи

Септември

Учители по групи

Запознаване с нормативните документи в ДГ, съгласно ЗПУО

3

Екскурзия до гр.София (зоологичвска градина и др.)

Октомври

Учители по групи

Възпитание и социализация на децата

4

Спортен празник на стадиона

Октомври

Учители по групи

Усъвършенстване на физическата култура

5

Театралана постановка

Октомври

Отговорник

Приобщаване към магията на културата и изкуството

6

Практическо проиграване на Плана за действия при гасене на пожари и ливидиране на аварии

Октомври

Отговорник ПБ

Придобиване на практически умения за действия на личния състав при гасене на пожари и ликвидиране на аварии

7

Есенен празник

Ноември

Учители по групи

Обучение и социализация на децата

8

Театрална постановка

Ноември

Отговорник

Приобщаване към магията на културата и изкуството

9

Родителски срещи по групи

Декември

Учители по групи

Обсъждане на текущи казуси

10

Снежни игри на открито” – съвместна инициатива с родителите.

Декември

Учители по групи и родители

Социализация на деца, родители и учители

11

Коледно представление

Декември

Учители по групи и мед.сестри

Приобщаване към магията на културата и изкуството

12

Сурва“ Съвместно изработване на маски и изложба

Януари

Учители по групи

Практическо обучение и приобщаване къ културните традиции

13

Сурвакараска щафета 2018

Януари

Учители по групи

Приобщаване към културните традиции

14

Театрална постановка

Февруари

Отговорник

Приобщаване към магията на културата и изкуството

15

Мартенска гостенка“ Посрещане на Баба Марта

Март

Учители по групи

Приобщаване към културните традиции

16

Празник на МАМА“ Търежествено отбелязване на 8-ми Март

Март

Учители по групи

Приобщаване към културните традиции

17

Театрална постановка

Март

Отговорник

Приобщаване към магията на културата и изкуството

18

Седмица на Гората Излет

7-11 Април

Учители по групи

Възпитание и социализация на децата

19

Екскурзия до Църногорски манастир по случай Великден

Април

Учители по групи

Възпитание в христянски ценности и добродетели

20

Практическо проиграване на ситуация по БДП

Април

Учители по групи

Практическо образование на децата

21

Театрална постановка

Април

Отговорник

Приобщаване към магията на културата и изкуството

22

Практическо проиграване на Плана за действия при гасене на пожари и ливидиране на аварии

Април

Отговорник ПБ

Придобиване на практически умения за действия на личния състав при гасене на пожари и ликвидиране на аварии

23

Открити практики на ателиета и школи пред родителите

Май

Ръководители на ателиета и школи

Споделяне на добър педагогически опит

24

Открита практика за работа с интерактивна дъска в ПГ

Май

Учители ПГ

Споделяне на добър педагогически опит

25

Театрална постановка

Май

Отговорник

Приобщаване към магията на културата и изкуството

26

Ден на спорта

17 Май

Учители ПГ

Усъвършенстване на физическата култура

27

Довиждане детска градина

Май

Учители ПГ 6 год.

Тържествено завършване на децата от ПГ

28

Дай бабо огънче“ – Детски национален конкурс

Май

Ръководители школи „Народни игри“ и „Музика“

Социализация на децат и приобщаване към културните традиции

29

Празничен концерт по случай Първи Юни

01 Юни

Учители по групи и мед.сестри

Социализация на децата и приобщаване към магията на изкуството


IV. КОНТАКТИ С ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

 • С директори на детски градини, училища и обслужващи звена;

 • С представители на кметство, областна и общинска администарция;

 • С институции: РЗИ, РЦЗ, АБХ, РПУ, ПБЗНС, ДБТ, ДЦП, медии и др.;

 • С СБУ, неправителствени организации, ВУЗ, ДИУУ и др.;

Годишният план за ВОД на ДГ „Валентина Терешкова“ е открит и търпи обогатявне във времето.


Приет на заседание на ПС на 20.09.2017г. и утвърден със Заповед на Директора № ...../20.09.2017г.

Директор:…………..

Ани Паласкова
Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница