Увеличава капиталаДата21.12.2017
Размер131.58 Kb.
Съобщение за публично предлагане на акции на

“Премиер Фонд” АДСИЦНа основание чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. ЗППЦК и съгласно овластяването по чл. 43, ал. 1 от Устава на дружеството за увеличаване на капитала, Съветът на директорите УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА на “Премиер Фонд” АДСИЦ от 650 000 лева на 16 900 000 лева, чрез издаване на 16 250 000 нови обикновени акции, всяка с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1 лев, както следва:

1.Размер на заявения за набиране капитал, допустими отклонения, брой, номинална и емисионна стойност, видове акции и права по тях. Начин на определяне на емисионната стойност. Капиталът на “Премиер Фонд” АДСИЦ, гр. Варна, се увеличава с 16 250 000 лева - от 650 000 лева на 16 900 000 лева, чрез издаване на 16 250 000 броя безналични обикновени акции с право на глас и с единична номинална стойност 1 /един/ лев. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1 000 000 акции с номинална и емисионна стойност от 1 /един/ лев всяка една, в който случай капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал.Всяка акция от новата емисия има номинална и емисионна стойност от 1 /един/ лев. Всички издадени от “Премиер Фонд” АДСИЦ акции, както и акциите от новата емисия са от един клас – обикновени, безналични, поименни с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Емисионната стойност е определена, като е взета предвид балансовата стойност на акция, емисионната стойност на акция при предишно увеличение на капитала, с отбив от пазарната цена и цели улеснено привличане на инвеститори. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за увреждане на интересите на акционерите.

2. Издаване на права. Съотношение между издаваните права и новите акции. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани срещу издаваните права. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението за публично предлагане в “Държавен вестник”. На следващия ден „Централен депозитар” АД, открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, даващо възможност за записване на 25 (двадесет и пет) нови акции по емисионна стойност 1 лев всяка. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всяко упражнено право дава възможност за записване на 25 (двадесет и пет) нови акции по емисионна стойност 1 лев всяка. Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 25.

3. Начален и краен срок, условия и ред за прехвърляне на правата. Начален и краен срок, условия и ред за записване на акции от новата емисия от притежателя на права.

3.1. Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 4 и 5 ЗППЦК – третият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародването на съобщението за публичното предлагане по чл. 93, ал. 1 ЗППЦК в "Държавен вестник" и публикуването му в един централен ежедневник - в. “Дневник”.

3.2. Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК – първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни считано от началната дата по т. 3.1.

3.3. Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК се извършва на неофициалния пазар на "Българска фондова борса - София" АД (БФБ), чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на борсата. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на "Централен депозитар" АД. Началният срок за търговия с права съвпада с началната дата по т. 3.1. Съгласно правилника на "БФБ - София" АД, последната дата за търговия с права на борсата е 2 работни дни преди крайната дата по т. 3.2. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно правилника на "Централен депозитар" АД. На 5-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата по т. 3.2. "Премиер Фонд" АДСИЦ, чрез инвестиционния посредник „Булекс Инвест” АД предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. "Премиер Фонд" АДСИЦ ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от "Централен депозитар" АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на Централния депозитар при условията и по реда на неговия правилник. В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване по т. 3.4.3.4. Краен срок за записване на акциите съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК - първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване.

3.5. Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните условия и ред: 3.5.1. Лицата, получили права по лични сметки, заявяват прехвърлянето на правата по свои подсметки при упълномощения инвестиционен посредник „Булекс Инвест” АД или при друг инвестиционен посредник. Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата по т. 3.2, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат предложени за продажба служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване по т. 3.4. Дружеството осигурява възможност за записване на акции по дистанционен способ чрез Централния депозитар и неговите членове. Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени заявки. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при явния аукцион, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник “Булекс Инвест” АД, на адреса му в гр. Варна, ул. “П.Парчевич” № 9, тел: +359 (52) 632 416, обслужващ увеличението на капитала, и/или до инвестиционните посредници, членове на Централния депозитар, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в правилника на Централния депозитар. Заявките за записване на акции се подават до посочения по-горе инвестиционен посредник всеки ден от 9:30 до 17:00 ч. при следните условия: 3.5.2. Заявката за записване на акции трябва да съдържа: (а) имената (наименованието) и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени - трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно наименование, идентификационен код БУЛСТАТ, данъчен номер, седалище и адрес на клиента, а ако клиентът е чуждестранно лице - аналогични идентификационни данни; (б) емитент, ISIN код на емисията, брой на упражняваните права и брой на записваните акции, за които се отнася заявката; (в) дата, час и място на подаване на заявката; (г) подпис на лицето, което подава заявката. 3.5.3. Към заявката за записване на акции се прилагат: а) оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация на заявителите – български юридически лица, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на писмената заявка; заверени от законния им представител копия от документи за БУЛСТАТ и данъчната регистрация; както и копие от документа за самоличност на лицето, което подава заявката (законен представител или пълномощник), заверено от него; б) за чуждестранни юридически лица - копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверителен документ) на съответния чужд език, легализиран превод на текста на регистрационния акт, съдържащ пълното наименование на юридическото лице; дата на издаване и държава на регистрация; адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват, както и копие от документа за самоличност на лицето, което подава заявката (законен представител или пълномощник), заверено от него; в) за български физически лица – заверено от тях копие от документа им за самоличност; г) за чуждестранни физически лица – легализиран оригинален превод на страниците от документа им за самоличност (паспорта), съдържащи информация за пълното име; номер на документа; дата на издаване (ако има такава); националност; адрес (ако има такъв в документа) и обикновено копие на преведените страници на документа за самоличност, съдържащи друга информация, включително снимка на лицето; д) в случай на подаване на заявката чрез пълномощник – към заявката се прилага и оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно, ако пълномощното не е на български език, то трябва да бъде легализирано и преведено от заклет преводач. 3.5.4. Лицата, желаещи да запишат акции, подават заявки лично (чрез законните си представители) или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно. Законният представител на юридическо лице (българско и чуждестранно) се легитимира чрез документ за самоличност и удостоверение за актуална съдебна регистрация, съответно регистрационен документ по т. 3.5.3. (б). Българските физически лица се легитимират чрез документ за самоличност, а чуждестранните физически лица - с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в България. Когато заявката се подава чрез пълномощник, той се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно, с документ за самоличност, както и с документите по т.3.5.3., в съответствие с упълномощителя (юридическо или физическо лице). Подателите на заявките за записване на акции прилагат към тях документите съгласно т. 3.5.3. 3.5.5. Записването на акции се счита за действително само ако е направено от акционер, притежаващ акции с права и/или от друг притежател на права до максималния възможен брой акции по т. 2 и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой акции, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на “Премиер Фонд” АДСИЦ в “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, гр. Варна, клон Варна, ул. “Цар Симеон I” 32; “Райфайзенбанк (България)” ЕАД е със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. “Средец”, ул. “Гогол” № 18-20, интернет страница: www.raiffeisen.bg. Набирателната сметка трябва да бъде заверена от лицето, записващо акциите, най-късно до изтичането на последния ден от подписката. В случаите на записване на акции при условията на трансфер с уговорка DVP съгласно правилника на Централния депозитар, набирателната сметка се заверява от Централния депозитар при условията и сроковете съгласно неговия правилник. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочват имената/фирмата и ЕГН/БУЛСТАТ на лицето, записващо акции, броят на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска.
3.6. Специалната сметка на “Премиер Фонд” АДСИЦ за заплащане на новите акции в “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, гр. Варна, клон “Варна”, ул. “Цар Симеон I” № 32, е: IBAN BG11RZBB91555064164622, BIC: RZBBBGSF.3.7. Съгласно чл. 89, ал. 2 ЗППЦК набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката, вписването на увеличаването на капитала в търговския регистър на съда и регистрацията на емисията в ”Централен депозитар" АД.
4. Приложим ред, ако всички предложени акции бъдат записани преди края на подписката; ако всички предложени акции не бъдат записани преди края на подписката; ако до края на подписката бъдат записани повече акции от предложените. Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, “Премиер Фонд” АДСИЦ уведомява Комисията за финансов надзор (КФН) в срок 3 работни дни, съгласно чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК и предприема необходимите действия за вписване на увеличението в регистърния съд и по регистрация на емисията в "Централен депозитар" АД, КФН и "БФБ - София" АД. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции, но бъдат записани и платени най-малко 1 000 000 акции, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции и новата емисия в този размер се регистрира в "Централен депозитар" АД, КФН и на "БФБ - София" АД. Увеличението на капитала с права изключва възможността за записване на повече от посочените в т. 1 акции.
5. Ред и срокове за връщане на набраните вноски и дължимите лихви при неуспешно приключила подписка. Ако подписката приключи неуспешно, “Премиер Фонд” АДСИЦ, публикува в 3-дневен срок съобщение за това в два централни ежедневника (в. „Дневник” и в. “Труд”) и уведомява КФН по реда на чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК. Внесените суми заедно с начислените от банката лихви, ако има такива, ще бъдат възстановявани от “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, на инвеститорите в срок до 30 дни от уведомлението по чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой на адреса на банката съгласно предоставен на банката списък на лицата, записали и платили акции. В случай че увеличаването на капитала не бъде вписано в търговския регистър, “Премиер Фонд” АДСИЦ уведомява за това незабавно КФН, "БФБ - София" АД и Централния депозитар и публикува в посочените ежедневници съобщение в 3-дневен срок от влизане в сила на съдебното решение за отказ и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомлението по същия ред.
6. Получаване на удостоверителните документи за издадените акции. След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър “Премиер Фонд” АДСИЦ, регистрира емисията акции в "Централен депозитар" АД, след което последният издава в 14-дневен срок депозитарни разписки на акционерите за притежаваните от тях новоиздадени акции по лични сметки. Разписките ще се предават на акционерите или на упълномощени от тях с изрично нотариално заверено пълномощно лица, безсрочно, на адреса на управление на “Премиер Фонд” АДСИЦ – гр. Варна, ул. “П.Парчевич” № 9, като раздаването ще започне в двуседмичен срок от издаването на депозитарните разписки. Когато новоиздадените акции се намират по клиентски подсметки при инвестиционен посредник, издаването на депозитарни разписки се извършва от последния по искане на акционера съгласно неговите вътрешни актове и правилника на "Централен депозитар" АД.
7. Ред за прехвърляне на акциите. В устава на “Премиер Фонд” АДСИЦ, не съществуват условия или ограничения за прехвърляне на акциите. Прехвърлянето на акции се извършва съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, подзаконовите актове по прилагането му, борсовия правилник и правилата на Централния депозитар. Прехвърлянето на акции, издадени от дружеството, има действие от регистриране на сделката в Централния депозитар. Покупки и продажби на акции, издадени от дружеството, се извършват само на регулиран пазар на ценни книжа ("БФБ - София" - АД), чрез инвестиционен посредник. Сделки между физически лица могат да се сключват и директно. Сетълментът по тях се извършва с посредничеството на инвестиционен посредник – регистрационен агент, след регистрацията им на регулиран пазар. Пряко сключване на сделки между физически лица по посочения начин е допустимо само ако не води до нарушаване на забраната за извършване по занятие на сделки с ценни книжа. Прехвърляне на акции на дружеството чрез дарение и наследяване се извършва също чрез инвестиционен посредник, извършващ дейност като регистрационен агент.
8. Планирано използване на набрания чрез тази емисия капитал. Информация и перспективи пред дружеството за текущата финансова година.Постъпленията от публичното предлагане на акции ще бъдат използвани за изпълнение на инвестиционната стратегия на дружеството – закупуване, изграждане и/или реновиране на недвижими имоти с цел последващата им продажба или получаване на текущ доход под формата на наеми, и по-специално за продължаване на реализацията на проектите, в които дружеството вече е инвестирало. Основната част от привлечените средства ще бъдат използвани за закупуване и застрояване на парцел в гр. Варна, на 3 км от центъра на града, с площ от 4 687 кв.м. На парцела ще бъде изграден многофункционален търговско - административен комплекс със застроена площ на сградата 2 441,10 кв. м, обща РЗП 25 000 кв. м, от които 16 400 кв. м надземна част и 8 600 кв. м подземна част. Новата сграда ще се състои от 6 надземни и 2 подземни етажа или общо 18 900,00 кв. м търговски и административни площи и 6 100,00 кв. м подземни паркинги и обслужващи площи. Целият инвестиционен проект е на стойност 10,2 млн. eвро, а срока за реализацията му е 18 месеца, като се очаква строителството да започне най-рано след 6 месеца. Проектът ще бъде финансиран със собствени средства от предстоящо увеличение на капитала и със заемни средства. Дружеството предвижда да отдаде под наем всички търговски и офис площи. Дружеството е вписано в търговския регистър през януари 2006 г. и лицензирано от КФН през месец март 2006 г. В настоящия период основните усилия са насочени към набирането на достатъчно средства с цел формиране на инвестиционен портфейл съгласно целите и ограниченията на дружеството, заложени в устава. Не се планира през текущата финансова година дружеството да продаде притежаван от него имот, т.е. не се очаква да бъдат реализирани приходи от продажби на имоти, освен ако дружеството не получи атрактивна оферта от потенциален купувач на някой от притежаваните от него имоти. Проектирането и строителството на нови сгради изискват значителни по размер първоначални инвестиции, преди да започнат да постъпват приходи от наеми или от продажба на имоти. Очаква се през 2006 г. дружеството да реализира приходи предимно от преоценка на активи, като вероятно няма да реализира финансов резултат/печалба за разпределение. В периода след приключване публичното предлагане до инвестирането на привлечения финансов ресурс в недвижими имоти дружеството възнамерява да инвестира свободните парични средства предимно в срочни банкови депозити и държавни ценни книжа. След усвояване на набрания чрез публичното предлагане на акции финансов ресурс за реализацията на своите инвестиционни проекти дружеството планира да използва и заемен капитал, който към края на 2006 г. се очаква да не надхвърля 30% от размера на собствения капитал на дружеството.
9. Рискове за лицата придобили акции на дружеството. Инвестирането в акциите на Дружеството е свързано с определена степен на риск. Средствата на акционерите в дружеството ще бъдат подложени на различни рискове – рискове, специфични за самото дружество, рискове, типични за сектора, в който то ще действа (недвижимите имоти), както и общи рискове, типични за всички стопански субекти в страната. Приходите, печалбата и стойността на акциите на дружеството могат да бъдат неблагоприятно засегнати от множество фактори: конюнктура на пазара на недвижими имоти; способностите на дружеството да осигури ефективно управление на своите имоти; икономическия климат в страната и други. „Премиер Фонд” АДСИЦ е новоучредено дружество, което няма необходимия опит и поради това е възможно да не успее да избере качествени имоти в които да инвестира, да инвестира в такива със скрити недостатъци, да не успее да управлява инвестициите си достатъчно ефективно, или по някакви други причини стойността на имотите или дохода, който генерират, да е под очакванията. Развитието на пазара на недвижими имоти, включително цените на имотите, цените на наемите и строителството, ще има определящ ефект върху печалбата на дружеството и стойността на неговите ценни книжа. Дружеството ще носи и риска, свързан със способността на наетите строителни фирми да завършват изгражданите или ремонтираните имоти в рамките на предвидените разходи, с необходимото качество, и в рамките на определените срокове. Забавянето на растежа на икономиката може да доведе до по-ниски доходи за населението и фирмите, което неминуемо ще засегне търсенето на недвижими имоти в страната, а оттам и печалбите на „Премиер Фонд” АДСИЦ. Пазарната (борсовата) цена на акциите на Дружеството ще варира и може да се понижи под цената, на която те са придобити от инвеститорите. Няма гаранции, че инвеститорският интерес към акциите на “Премиер Фонд”АДСИЦ ще е значителен и това ще доведе до активна борсова търговия и ликвиден пазар за тях.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница