Вероника Данаилова Василева Цветелина Любомирова ПоповаДата09.04.2018
Размер140.25 Kb.
#64899

ИНФРАСТРУКТУРАТА: БИЗНЕС И КОМУНИКАЦИИ

ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ФИРМИТЕ. ПОКАЗАТЕЛИ. БЕНЧМАРКИНГ. ИНОВАЦИОНЕН „SCOREBOARD”.
Вероника Данаилова Василева

Цветелина Любомирова Попова

Борислава Венелинова Арсова

Илиана Георгиева Шаркова
Университет за национално и световно стопанство – София,

факултет „Икономика на инфраструктурата”,

специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, III курс


 1. Фирмен иновационен процес

Иновационния процес се отнася до обновяване на това, което фирмата предлага (продукти и услуги) и начините, по които произвежда и продава продуктите и оказва услугите. Пред всяка фирма стои въпросът как да получи конкурентни предимства чрез иновации и оттук да си осигури условия за оцеляване и растеж. Фирмата трябва ясно да формулира своите иновационни цели. Те трябва да бъдат измерими, обвързани с общата фирмена стратегия и да съдържат насоки за действие на участващите в иновационния процес. Обект на нашия доклад е иновационната дейност на фирма „Sweet products” ЕАД, която е във сферата на производството на захарни изделия. Предметът на разглеждане са показателите на иновационна дейност, чрез които да постигнем целта ни да докажем до колко приложима е иновационната стретегия на фирмата. Задачата ни е да сравним резултатите на фирмата по различните показатели със заложеното в началото на изследвания период. Докладът ни е ограничен по време и място, дейността се развива на територията на Република България.

Оценяване на иновационните проекти

Оценяване на проектите се прави с цел да се установи дали и до каква степен новите или усъвършенстваните технологии и продукти ще доведат до подобряване на конкурентната позиция на фирмата. Посочената крайна цел на всяка иновация и инвестиция изисква проектите задължително да се оценяват по икономическа или финансова гледна точка. Оценката на иновационния проект би трябвало да отразява пълния потенциал на новите или усъвършенствани технологии и продукти да носят изгода за фирмата не за една година, а за определен период. Това позволява да се отрази влиянието на фактора време, намиращ проявление в различния начален момент на започване на производството.

Критериите за оценяване на иновационните проекти зависисят от предварително поставените цели. При всички случаи се използват финансови критерии, въз основа на които може да се оцени приносът на проекта за повишаване благосъстоянието на собствениците на капитала.

Изходните оценки на иновационния проект могат да бъдат разглеждани в различни отношения: икономическа оценка; социална; оценка от стратегическа гледна точка; екологична оценка; самостоятелна оценка на риска; нетна настояща стойност, изчислена въз основа на безрискови еквивалентни потоци; нетна настояща стойност, изчислена въз основа на приспособена към риска норма на дисконтиране.
 1. Показатели

Ролята на статистическите показатели, чрез които се измерва научно – технологичната дейност е да осигуряват необходимата количествена информация за провеждане на ефективна научна политика и да служат за международни сравнения. Те са много важен инструмент за мониторинг, сравнение, анализ на тенденциите и идентифициране на силните и слабите страни на различни аспекти на научната и технологичната дейност. Показателите се групират по определени признаци в няколко групи в зависимост от конкретните цели, за които се използват: „показатели на входа” и „показатели на изхода” на научно – технологичната система, „показатели за бенчмаркинг”, „ показатели за иновационната дейност” и „показатели за иновационен scoreboard”.

 • Показатели на входа” на научно – техноличната система

„Показателите на входа” измерват ресурсите, които държавата и бизнес средите отделят с цел увеличаване на запаса от научни знания, и използването им за нови приложения.

Показател „Разходи за научноизследователска и развойна дейност” - инвестираните средства за създаване, използване и разпространяване на нови знания служат като индиректен показател за иновационния капацитет на икономиката.

Показател „Относителен дял на разходите за НИРД от БВП” - използва се за сравнение на интензивността на НИРД на различните страни.

Показател „Бюджетни разходи за НИРД по социално – икономически цели” - разпределението на бюджетните разходи за НИРД характеризира подкрепата, която държавата оказва, за развитието на приоритетните научноизследователски области.

Показател „Персонал, зает с НИРД” - персоналът в еквивалент на пълна заетост се изчислява на базата на реално отработено време, ангажирано с научни изследвания и разработки.

Показател „човешки ресурси(кадрови потенциал) за осъществяване на научна и технологична дейност” - измерва наличието и изменението на запасите от висококвалифицирани човешки ресурси, които имат необходимите знания и умения да извършват научна и технологична дейност.


 • Показатели на изхода” на научно – технологичната система

Чрез „Показатели на изхода” се оценяват резултатите от инвестираните ресурси в научна и технологична дейност.

Показател „технологичен баланс на плащанията – приходи, разходи и баланс” – чрез него се характеризират възможностите на дадена страна да продава в чужбина нематериални продукти.

Показател „Библиометрия – брой научни публикации и цитати”

Показател „Патенти” – характеризира се изобретателския потенциал на дадена страна и степента и посоката на технологичните изменения в икономиката.


 • Показатели за бенчмаркинг на научната и технологичната политика

За успешното провеждане на сравнителния анализ е разработена система от 20 аналитични показатели за бенчмаркинг. Те са разпределени балансирано за характеризиране на всяка от четирите теми, по които се провежда бенчмаркинг.

Тема 1. Човешки ресурси, заети с НИРД, и привлекателност на научно – технологичните професии

Показател „Съотношение на броя на изследователите към работната сила”

Показател „Съотношение на броя на новопридобилите образователна и научна степен „доктор” в научно – технологични области на образованието към населението в съответната възрастова група”

Показател „Съотношение на младите изследователи към всички изследователи”

Показател „Относителен дял на жените изследователи от всички изследователи в секторите „Държавно управление” и „Висше образование””

Показател „Относителен дял на чужденците изследователи от всички изследователи
Тема 2. Държавни и частни инвестиции в НИРД

Показател „Относителен дял на разходите за НИРД от БВП

Показател „Относителен дял на разходите за НИРД, финансирани от индустриалния сектор, от добавената стойност в промишлеността”

Показател „Относителен дял на бюджетните разходи за НИРД от всички бюджетни разходи”

Показател „Относителен дял на малките и средните предприятия от бюджетно финансираните разходи за НИРД в бизнес сектора”

Показател „Съотношение на рисковия капитал, инвестиран на ранните стадии на цикъла на живот на предприятията към БВП”
Тема 3. Производителност на научната и технологичната дейност.

Показател „ Брой патенти на човек от населението”

Показател „Брой научни публикации и най – често цитирани публикации от човек на населението”

Показател „относителен дял на иновационните предприятия, които си сътрудничат с други предприятия/университети/обществени научни институции”

Показател „Брой spin – offs(новосъздадени предприятия с участието на университети и изследователски центрове”

Показател „Степен на използване от научните лаборатории на електронни мрежи за изследователска дейност”
Тема 4. Значение на НИРД за повишаване на конкурентноспособността и заетостта в икономиката

Показател „Теми на растеж на производителността на труда”

Показател „Относителен дял на заетите и на добавената стойност, създадена от високотехнологични и средно високотехнологични отрасли”

Показател „Относителен дял на заетите и добавената стойност, създадена от наукопоглъщаемите услуги”

Показател „Относителен дял на износа на високотехнологични продукти на дадена страна от световния износ”


 • Показатели за иновационната дейност

Те служат за характеризиране на обхвата, механизма за осъществяване и резултатите от инвовационната дейност на предприятията, така технологичните знания се трансформират в нови и усъвършенствани продукти, процеси и методи за доставка на услуги.

 • Показатели „Иновационни предприятия”

 • Показател „разходи за иновационна дейност”

 • Показател „Резултати от иновационната дейност”

 • Показател „Иновационно сътрудничество”

 • Показател „Източници на информация за иновациите”

 • Показател „Фактори, затрудняващи иновационната дейност” - голям икономически риск, високи разходи за иновации, липса на източници на финансиране и др.
 • Показатели за иновационен „scoreboard”

Освен традиционните показатели за иновациите се използват и показатели за иновационен “scoreboard”. Той представлява друго упражнение по бенчмаркинг на Европейската комисия, което се провежда в областта на иновационната политика. Чрез него се цели на базата на сравнителен анализ да се направи преглед на насоките на развитие и да се идентифицират силните и слабите страни на иновационната дейност на страните членки на ЕС. В рамките на иновационния “scoreboard” се анализират статистически дани по 17 показателя. Индикаторите за иновационен “scoreboard” се разделят в 4 групи по следните теми: човешки ресурси, създаване на нови знания, прилагане на разпространяване на нови знания, Финансиране на иновациите – резултата и пазари.


 1. Бенчмаркинг

Според първоначалното си значение бенчмаркингът е средство, използвано в гражданското строително инжинерство за измервания с цел покриване на приетите стандарти. По-късно методът получава широко разпространение като систематично средство за структурни сравнения в широк кръг управленски и производствени операции. Различните дефиниции на бенчмаркинга съдържат следните основни общи елементи: ценност на обучението от опит, който е извън организацията; осъществяване на обучението по структуриран и формален начин; продължително сравняване на практиките между дадена организация и „най-добрите”; предприемане на действия за усъвършенстване на дейността на организацията на базата на резултатите от сравнението.

Важна особеност на бенчмаркинговите анализи е целта да се научи не само кой какво прави най-добре, но също и как се получават тези добри резултати. За разлика от обикновените сравнения, които като правило водят до ранжиране на сравняваните страни или организации, целта на бенчмаркинга е обучението, което води до усъвършенстване.
 1. Иновационното табло Innovation Scoreboard

С цел подпомагане на страните членки при провеждане на иновационна политика чрез анализиране ситуацията в ЕС и предлагане на нови дейности, през 2001 е въведено Иновационното табло (Innovation Scoreboard), базирано на 17 показатели, позволяващи оценка на състоянието в областта на иновациите, идентифициране силните и слаби страни на отделните страни членки, а също и допирните точки между тях. Тези индикатори подлежат на внимателно третиране и анализиране, тъй като те не винаги присъстват в иновационната система на всяка страна и не могат напълно да бъдат сравнявани. В резултат на тези различия, се препоръчват и разнородни дейности на отделните страни за засилване на иновационната им политика.

 1. Баланс на системи от показатели за ефективностРезултати

Процеси

РесурсиУсловия

Описание на връзките между отделните компоненти:

Когато фирмата работи в условията на дефицит на продуктите, тя ще насочи своите усилия(човешки ресурси) към процеса на иновиране на технологиите, за да постигне резултати, които ще удовлетворят търсенето и премахнат съществуващия проблем с дефицит на продукта на пазара, едновременно с това тя ще постигне по – добри икономически резултати и ще разшири пазарния си дял.

В условията на икономическа криза, когато съществува висока инфлация и безработица фирмата ще намали част от персонала, като за сметка на това ще вложи спестените си финансови ресурси в оптимизиране на организационната структура и икономическите си резултати.

В условията на конкурентна среда фирмата ще концентрира усилията си в повишаване квалификацията на персонала, зает непосредствено с НИРД. Ще организира панаири, изложения и работни срещи с цел обогатяване на информационната база. Всичко това ще се извършва с помощта на капиталовите ресурси на предприятието. На база на разменянето на опит и компетенции на тези събирания фирмата ще получи ценна информация в областта на максимално и пълноценно използване на технологиите, премахването на едни функции и сливането на други, с цел елиминиране на излишни дейности, които губят време, забавят производството и са неефективни. По този начин резултатите, които ще постигне са комплексни – задържане или увеличаване на печалбата и пазарния дял, усъвършенстване на квалификацията на персонала с внедряването на нови технологии, освен че се минимизират разходите се намалява и вредата на околната среда, която причинява дейността на фирмата.

Обща информация за предприятие „Sweet products” ЕАД - “Sweet products” ЕАД има традиции в производството и експорта на захарни продукти, рецепти и технологии. Днес “ Sweet products” ЕАД е технологичен лидер в захарната индустрия в България, лидер в експорта на ноу-хау, технологии и рецепти за български захарни изделия; с водещи позиции в износа на шоколад, бонбони и бисквити.

В “ Sweet products” ЕАД работят около 200 души в производството, научно-изследователската дейност, дистрибуцията и маркетинга. По-голямата част от служителите са професионалисти със специална образователна квалификация. 98 % от заетите са с квалификационна степен магистър. Дружеството разполага с висококвалифицирани научно-изследователски специалисти – петима доктори на науката, трима старши и десет младши научни сътрудници.

Годишния оборот на предприятието възлиза на 3 000 000 лв, от които 20% са експортна интензивност, а над 7% от годишния оборот са разходи за изследователска и развойна дейност.

Мащаби и насоки на иновационната активност на предприятието - през последните 3 години “ Sweet products” ЕАД въвежда подобрения на своите продукти и наред с това въвежда и нов продукт – “Sweet sugar free”. Този продукт е изцяло нова разработка създадена от предприятието.

Продуктите от серията “ Sweet sugar free” ЕАД са лесноусвоими биопродукти с висока хранителна стойност и доказан здравословен ефект, подходящ за диабетици.

“Sweet products” ЕАД въвежда организационни промени, като въвежда: планирана система “just in time”, използване на електронна поща, интернет, инвестира в сектор наука и производство. Фирмата въвежда и стандарти за управление на качеството, въвежда и търговска марка “Sweet products”. Като наред с тези иновации, фирмата осъществява разходи за подобрение на вече съществуващите продукти.

За изследване и развитие на нови продукти и процеси вътре в предприятието се отделят около 186000лв. За външни услуги за изследване и развитие се дават около 12 600 лв годишно. Осъществява се постоянен контрол за качеството на готовите продукти. За обучение, пряко свързано с технологичните иновации се заделят 11 000 лв годишно. Като обобщение за тези цифри може да се каже, че “ Sweet products” ЕАД инвестира 210000лв в иновационни дейности – внедряване на нови стандарти, изследване, повишаване квалификацията на персонала и др. Като доказателство за последното е броя на заетите в научни изследвания в предприятието, който е 25 души през изтеклата година, работещи на пълно работно време.Източници на идеи за иновации и фактори, които подпомагат и/или препятстват нововъведенията в предприятието - основна цел на “ Sweet products” ЕАД при въвеждане на технологични новости са да се подобри качеството на продуктите, да се отстранят продукти в края на жизнения им цикъл. Важно също е да навлезе на нови пазари или да се увеличи пазарният дял наред с разширяване на съществуващите пазари. Предприятието цели непрекъснато изпълнение на нови нормативи, стандарти, не пренебрегва възможностите за намаляване на разходите на труд за единица краен продукт и наред с всичко това се стреми и да намали замърсяването на околната среда.

От голямо значение за “ Sweet products” ЕАД са вътрешните източници на информация за идеи за нововъведения: управленски органи и лица; собствени изследвания и развитие; маркетингови проучвания; самият процес на производството; вътрешнофирмени схеми за стимулиране; контрол върху технологичния процес; персонал с тясна специализация. Разбира се има и външни източници на информация. Основните и по важни са: обществени програми за иновации (фондове, браншови съюзи, регионални обединения и др.); закупено ново технологично оборудване, материали; местни университети – УХТ (Университет по хранителни технологии); местни компютърно базирани мрежи; регулации за опазване на околната среда; регулации за здравеопазване и охрана на труда; стандарти за продуктите; собствените патенти; бизнес връзките; търговските асоциации. На второ място, но не по-маловажни източници на информация за идеи за нововъведения са панаирите, изложенията и срещите; конкурентите и доставчиците.

Като предложение към правителството „Sweet products ” ЕАД предлага квотата за износ на захарни изделия, да се повиши контролът и качеството . И накрая, но не на последно място да се понижат митническите такси.

Като съвет към браншовите организации “ Sweet products” ЕАД дава в насока да се засили рекламата на българските захарни изделия.

Целите на “ Sweet products” ЕАД са насочени към поддържане и разширяване на стратегическите партньорства в страната и чужбина чрез разработване и предлагане на продукти, които в най-голяма степен отговарят на изискванията на потребителите.

В краткосрочен план основна задача пред “ Sweet products” ЕАД е да се подготви да посрещне предизвикателствата на интеграцията в Европейския съюз.


Заключение:
В заключение може да се каже, че до момента България съответно и българските фирми не са в конкурентна позиция на международните пазари. Това положение може да бъде променено само ако бизнес организациите променят политиката си и използват потенциала на иновациите. Така биха засилили своето присъствие на формираните вече световни пазари и единствено чрез иновации могат да се позиционират трайно на пазара.

Като обект на анализа се визира ролята на иновациите, като маркетингов инструмент, а като предмет специфичните иновации използвани от българските фирми, опериращи на българските и по световните пазари.

Опитът на хиляди водещи фирми, натрупан при създаването и продажбите на десетки пъти повече на брой нови стоки показва, че е невъзможно да се гарантират сравнително ниски относителни разходи за НИРД и успехи на пазара, ако не се прилагат маркетинг в планирането и управлението на процеса на иновация.

Изключително добър показател за успешното развитие на “ Sweet products” е нивото на квалификация на персонала и постоянното инвестиране в обучение, пряко свързано с технологичните иновации.

Предприятието има много добре развито партньорство както в страната, така и в чужбина и ще успее да го запази и разшири чрез разработване и предлагане на продукти, които в най-голяма степен отговарят на изискванията на потребителите.

“Sweet products” ЕАД е фирма, която не престава да се развива и поддържа непрекъсната иновационна политика. Предприятието продължава да бъде технологичен лидер в захарната индустрия в България, както и лидер в експорта на ноу-хау, технологии и рецепти за българските захарни продукти; с водещи позиции в износана шоколад,бонбони и бисквити.

Използвана литература:
1. Иновациите, европейски, национални и регионални политики, 2008,

Фондация „ Приложни изследвания и комуникации”

2. Иновациите, политика и практика, 2004, Фондация „ Приложни

изследвания и комуникации”

3. Бюлетин на държавната администрация, 8/2005

4. Икономически алтернативи, брой 3, 2008

5. Използвани интернет сайтове:

http://www.government.bg

http://www.iso.ch
http://www.ansi.org

http://www.bsi-global.comhttp://www.benchmarking.co.uk


Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Евгений Гиндев световната конспирация
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> За минималния и максималния бал по паралелки в рио област софия-град
2011 -> 130 годишнината на ввму “Н. Й. Вапцаров” разкрива новите предизвикателства и перспективи в развитието на флагмана на морското образование
2011 -> Съюз на математиците в българия – секция бургас пробен изпит по математика за 7 клас – март, 2011
2011 -> Член на Приятели на Земята Интернешънъл
2011 -> Права и задължения на учениците
2011 -> В съответствие с ангажиментите в рамките на фаза 1 от мониторинга за изпълнение на задълженията по Конвенцията и Препоръката, през 2000 г
2011 -> Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности д-р Ива Пушкарова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница