Вътрешни правила за организация на работна заплатаДата12.10.2018
Размер147 Kb.
#84371
ПТГ”Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ”

Гр.Габрово,ул.”Брянска”№3;тел/факс:066 80 32 14;тел.066 8056 68; e-mail: ptggabrovo@abv.bg
Утвърдил:

инж. Васил Христов

Директор на ПТГ”Д-р Н.Василиади”
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНА ЗАПЛАТА

В ПТГ "Д-р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ"- гр. Габрово

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящите вътрешни правила за работната заплата уреждат структурата и организацията на работната заплата, видовете и размерите на основните и допълнителните трудови възнаграждения, реда и начина за определяне и изчисляване на трудовите обезщетения, целеви награди и други видове плащания, както реда и начина за определяне и изчисляване на трудовите възнаграждения на работещите по трудово правоотношение в ПТГ "Д-р Никола Василиади" гр.Габрово,

(2) Вътрешните правила доразвиват, конкретизират, и уреждат въпросите на работната заплата и заплащането на труда на работещите по трудово правоотношение в ПТГ "Д-р Никола Василиади" - гр.Габрово и са изготвени в съответствие с:


  1. Кодекса на труда.

  2. Постановление ПМС /14.04.2010 година за заплатите в бюджетните организации.

3.Наредба №1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на Народната просвета, издадена от Министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 4 от 15.01.2010 г. и Наредба за изменение на Наредба 1 от 2010 г. ( ДВ бр.14 от 12.02.2013 г.)

4.Наредба за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС 4/ 17.01.2007 г.

5.Условия и ред за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал, раздел IV от Наредба №1 от 04.01.2010г. за работните заплати на персонала в звената от системата на Народната просвета, издадена от МОМН.

6.Закон за изпълнение на държавния бюджет на РБ.

7.Колективен трудов договор за системата на Народната просвета от
28.06.2012 г. и Анекс на КТД Д01-3540/14.02.2013 г.

8.Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване

(3) Правилата са основен нормативен документ, разработени съвместно от Работодателя в ПТГ "Д-р Никола Василиади" - гр.Габрово, СО на СБУ към КНСБ и СО

"Образование" към КТ "Подкрепа.

(4) Правилата се утвърждават ,допълват и изменят от Директора след обсъждане със синдикатите,в съответствие с настъпващи промени в нормативната уредба , имащи приложение към правилата , или по инициатива на една от страните .

Чл. 2.( 1 )С настоящите правила се определят:

1 .Общите положения за организацията на работната заплата;

2.Условията, редът и начините за формиране на средствата за работна заплата;

3.Условията и редът за определяне и изменение на основните месечни заплати;

4.Видовете и размерите на допълнителните възнаграждения и условията за тяхното получаване;

5.Възнагражденията за платен годишен отпуск и обезщетения;

6.Целевите награди и други еднократни трудови възнаграждения;

7.Редът и начините за изчисляване на брутната месечна заплата.

8.Редът и начинът за изплащане на работните заплати .

(2)Основната цел на тези правила е чрез законосъобразна и справедлива организация на работната заплата да се мотивират работещите в ПТГ "Д-р Никола Василиади" за ефективно и качествено изпълнение на служебните им задължения и за постигане целите и общата политика в развитието на училището.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ФОРМИРАНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

Чл.3(1)Определянето на работната заплата е в съответствие с Наредба №1от 04.01.2010г. за работните заплати на персонала в звената от системата на Народната просвета. С нея се уреждат условията и редът за определяне на индивидуални месечни работни заплати в средното образование за персонала,който се дели на педагогически и непедагогически.

(2)В групата на педагогическия персонал се включват следните длъжности:

1.Педагогически специалисти с ръководни функции-директор и помощник директор УД и УПД;

2.Педагогичски специалисти- ръководител компютърен кабинет,младши учител,учител,старши учител,главен учител,учител-методик,педагогически съветник;

3. За длъжността старши учител, главен учител и учител-методик се подава писмено заявление до директора на гимназията. Заявленията се разглеждат и гласуват на педагигически съвет. След което директора издава заповед за назначаване.

(3)В групата на непедагогическия персонал се включват длъжности в групите:

1.Специалисти с ръководни функции-гл.счетоводител с висше образование-магистър или бакалавър,ПД АСД-с висше образование-магистър или бакалавър;началник отдел с висше образование-магистър или бакалавър;

2.Административен персонал-ЧР,секретар,домакин;

3.Специалисти-библиотекар,счетоводител;

4.Работници - ел.монтьор, автомеханик, водопроводчик, раздавач на инструменти,чистач,пазач;
III.ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА

А. ФОРМИРАНЕ

Чл.4(1).Средствата за РЗ се определят в рамките на делегирания бюджет и съобразно размера на субсидията, получена от финансиращия орган на база утвърдена формула, и не целевите приходи , оставащи в разпореждане на директора на училището.Директорът на училището определя числеността на персонала и СБРЗ на едно лице в съответствие с действащите нормативни документи , настоящите Правила и съобразно възможностите на бюджета.

(2)Размерът на основната месечна работна заплата на педагогическите кадри се определя от:

а)притежаваната образователно- квалификационна степен от висшето образование;

б)изпълнение на нормата за задължителна преподавателска работа и други трудови задължения (утвърдени от директора) в съответствие с уговорената в индивидуалния трудов договор продължителност на работното време;

в)за професионална квалификационна степен;

г)време, признато за стаж по специалността;

(3).Средствата за допълнителното тръдово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал,раздел IVот Наредба №1 са включени в единните разходни стандарти за един ученик и се планират в рамките на бюджета на училището в размер между 3 % и 4% от годишния размер на средствата за работни заплати, след съгласуване със синдикатите.

(4).Оценяването на постигнатите резултати от труда на педагогическия персонал е според процедурата от Раздел IV на Наредба №1от 04.01.2010г.

(5).Средствата за работните заплати се формират в зависимост от броя на учениците,които се обучават в училището и не надхвърлят 80 на сто от общия годишен бюджет на училището.

(6). При наличие на просрочени задължения по бюджета на училището, директорът извършва процедура в съответствие на чл.13 от Наредба № 3 от 18.02.2008 г. на МОН.
Б. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Чл.5(1).Директорът на училището прилага системата на делегираните бюджети, самостоятелно определя числеността на персонала и средната месечна брутна заплата на персонала,съобразно утвърдените разходи,като изготвя и утвърждава длъжностно разписание на персонала (длъжностно щатно разписание)и поименно разписание на длъжностите и работните заплати (поименно щатно разписание).

(2).Длъжностно щатно разписание се утвърждава при изготвяне и актуализация на Образец № 1 или при промяна числеността на педагогическия и непедагогическия персонал.

(3) поименното щатно разписание се утвърждава при всяка една промяна на работната заплата.

Чл. 6 (1).Средства за работна заплата за съответния период се използват за определяне и изплащане на:

1.Основни месечни заплати на заетите по трудов договор.

2.Допълнителни и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда и другите нормативни актове.

3.Други допълнителни възнаграждения, уговорени в колективен трудов договор и/ или индивидуален, както и в тези Правила, с постоянен и временен характер.

а)постоянен характер- за продължителна работа;

б)временен характер -лекторски часове; извънреден труд,за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация; проверка на определени писмени работи; провеждане на държавни изпити; изпитване на ученици на самостоятелна, индивидуална и задочна форма на обучение и др.

4.Възнаграждение за платен годишен отпуск или друг платен отпуск, заплащан от средствата за РЗ,договорен с индивидуален ТД.

5.Обезщетения по КТ и предвидени в КТД

6. За постигнати резултати от труда през учебната година, съгласно раздел ІV (чл.8 ал.1 т. 6 от Наредба №1).

7.Средства в рамките на утвърдения бюджет за официални празници или за началото на учебната година – до три възнаграждения годишно. (чл.8 ал.2 т. 3 от Наредба №1).

8.Еднократно възнаграждение в края на годината при наличие на финансови икономии.

9.Възнаграждения за допълнителни отговорности,поставени със Заповед на Директора или уговорени в индивидуалния трудов договор,които се получават само за реално отработено време и реално извършена дейност.

10.Допълнително материално стимулиране (награди) за постигнати резултати от класната и извънкласната работа.

(2)Годишният размер на средствата за РЗ служи за база при определяне на вноските за бюджета на задължителното социално и здравно осигуряване, за фонд ПКБ за сметка на работодателя и пенсионните учителски фондове за родените преди и след 1960г.IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ

А. Минимална работна заплата

Чл.7 Минималната работна заплата е равна на МРЗ за страната и се гарантира при добросъвестно изпълнение на задълженията.


Чл. 8. (1) Минималната основна месечна работна заплата ( МнОРЗ) за учител с висше образование по съответната специалност с пълна преподавателска норма часове и на пом.-директор с висше образование е не по-ниска от определената в Приложение №1 на Наредба №1 от 4.01.2010

(2) Заплатите на непедагогическия персонал при нормална продължителност на работното време се договарят в размери не по-ниски от минималната работна заплата за страната. Диапазонът на заплатите е минималната работна заплата умножена с коефициент 1,3.

Чл.9 (1) Промени в размера на минималната работна заплата (МнРЗ) за училището и промени в основните месечни работни заплати (ОМРЗ) на персонала в училището,могат да се извършват с решение и заповед на директора на училището по повод сключване на нов КТД на браншово /отраслово ниво; приемане на нови вътрешни правила за работната заплата;промяна в законодателството.

(2) В случаите по предходната алинея може да се преразглежда и възприетата структура на заплатите с оглед съхраняване на обективно установените съотношения на основните заплати по длъжности и работни места в училището.


Б.ОСНОВНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ
Чл. 10.Основните работни заплати са възнаграждение за изпълнението на определените с длъжностните характеристики на работните места (длъжностите) трудови задължения, отговорности и конкретни задачи в съответствие с прилаганите в системата на средното образование стандарти, критерии и норми за количество, качество и времетраене на работата, определени НСОРЗ , настоящите ВПОРЗ и/или КТД.
Чл.11(1).Измененията на основните месечни заплати на работниците и служителите се извършват при:

1.Промяна с нормативен акт на основна заплата за заеманата длъжност.

2Преназначаване на друга длъжност.

3.Промяна в образователната степен.

4.Други случаи,при спазване разпоредбите на чл.118ал.3 и чл.119от КТ.

5.Други случаи, предвидени в нормативен акт.

(2).Изменение на основните заплати по ал.1 т.3 се извършва след представяне на документ,удостоверяващ наличието на условието.

Чл.12(1).Средно дневният размер на основната работна заплата се изчислява,като индивидуалната основна месечна запата на лицето се раздели на броя на работните дни през съответния месец.

(2).Часовият размер на основната заплата се изчислява,като среднодневната основна заплата за съответния месец се раздели на законоустановената продължителност на дневното работно време в часове.

Чл.13.Когато в началото на учебната година се определи по-ниска индивидуална норма преподавателска работа от досегашната или по време на учебните занятия,определената индивидуална норма се намали,основната работна заплата се намалява пропорционално на намалението на нормата.Механизъм за определяне на основната месечна работна заплата (ОМРЗ) на педагогическия персонал

Чл14.(1).ОМРЗ на учител с висше образование (магистър,бакалавър) и със съответната квалификация(правоспособност) по преподавания предмет с пълна преподавателска норма часове (Наредба №1 от 2010 г., обн. в ДВ , бр.4 от 2010 г., изм. бр.14 ДВ от 2013 г.) се получава по формулата :

1.Стаж по специалността - от 0 до 15 г./ ( МОРЗ по Наредба №1/2010 г.)

2. Стаж по специалността - от 16 до 20 г./ ( МОРЗ по Наредба №1/2010 г.) x 1,04

3. Стаж по специалността - от 21 до 30 г./ ( МОРЗ по Наредба №1/2010 г.) х1,05

4. Стаж по специалността- над 31 г. ( МОРЗ по Наредба №1/2010 г.) х1,06

По сега действащата Наредба № 1 от 04.01.2010г. диапазонът на заплатите на учителите е от 600 лв. до 800 лв., а на помощник-директорите по УД, УПД и АСД е от 700 лв. до 850 лв.

МОРЗ е минимална основна работна заплата на младши учител, учител, старши учител, главен учител, педагогически съветник от Наредба № 1 от 04.01.2010г. на МОН. обн. в ДВ , бр.4 от 2010 г., изм. бр.92 ДВ от 27.11.2015 г.

(2).Индивидуалният размер на минималната основна работна заплата на педагогическия персонал с ръководни функции (пом.директор-УВД и пом.директор УПД) не може да бъде по-нисък от 700 лв.

(3).Основната месечна работна заплата на учител с висше образование с придобита образователно-квалификационна степен (бакалавър) по чл.42 ал.1 т.1 буква „А” (професионален бакалавър по ....) от Закона за висшето образование (ЗВО) или не отговаря на изискванията за заемата длъжност,получава заплата 86% от основната месечна работна заплата (ОМРЗ) на учител с висше образование (магистър,бакалавър) и съответна квалификация (правоспособност), съгласно чл.14, ал.1 .

(4)Основната месечна работна заплата на учителя със средно специално или средно общо образование е 75% от основната месечна работна заплата (ОМРЗ) на учител с висше образование (магистър,бакалавър) и съответна квалификация (правоспособност), съгласно чл.14, ал.1 .

(5) Заплащането на учител, който е с 0,5 /половин/ норма на преподавателска заетост е 0,5 /половината/ от основната месечна работна заплата..

(6)Основната месечна работна заплата за длъжността на „педагогически съветник” се определя , съгласно чл.14 ал.1 от Вътрешните правила за работната заплата в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – гр. Габрово.

Механизъм за определяне на основната месечна заплата на непедагогическия персонал

Чл.15(1)Основните месечни работни заплати за непедагогически специалисти с висше образование с ръководни функции(гл.счетоводител,ПД АСД,началник отдел) се определят не по-ниски от минималната месечна работна заплата (ММРЗ) на учител с висше образование (магистър,бакалавър) чл.14 ал.1 т.1.

(2)Основната месечна работна заплата (ОМРЗ) за непедагогически персонал се определя, както следва:

1.Административен персонал и специалисти с висше или средно-специално образование и средно образование с квалификация,относима към заеманата длъжност (ЧР,секретар,домакин,библиотекар,счетоводител,завеждащ учебни работилници) - 70% от минималната месечна работна заплата на учител с висше образование (ММРЗ)-чл.14,ал.1,т.1.

2.Възнаграждението на работници с висше, средно или основно образование (чистач,пазач) е минималната работна заплата за страната определена от Министерски съвет.

ИНДИВИДУАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА

Чл.16.(1)Конкретният размер на индивидуалните основни месечни работни заплати се договарят между Директора и работещите по трудово правоотношение в рамките на утвърдените средства за работни заплати в утвърдения бюджет на училището и се определят в индивидуален трудов договор, съгласно настоящите правила за организация на работната заплата.

(2) Индивидуалният размер на основната месечна заплата на работещите по трудово правоотношение при пълно работно време не може да бъде по-нисък от нормативно определения размер на осигурителния праг за всяка отделна длъжност.

(3)При договарянето се вземат в предвид изискванията за съответното работно място (длъжност) и индивидуалните качества и предходен опит на учителя(служителя или работника) при спазване на реда и условията,предвидени в КТД и ВПОРЗ.

(4)На новопостъпващите работници и служители оценката за съответствие между изискванията за длъжността/работно място и индивидуалните качества и предходен опит се осъществява по документи,кадрови справки и чрез събеседване от комисията,назначена от Директора.

(5).На новопостъпващите учители (учител или работници)се предлага договор със срок на изпитване.В тези случаи,след изтичане на пробния период се прави нова предценка на фактическите качества,способности и опит в съответствие с изискванията по длъжностна характеристика на съответната длъжност,работно място.

Чл.17.Индивидуалната работна заплата, определена с трудовия договор е гарантирана при спазване на установените правила и системи за работна заплата и ред за месечното им формиране.

Чл.18.Служители и работници, на които са възложени дейности и отговорности по съвместяване на длъжности със заповед на Работодателя могат да получат допълнително възнаграждение чрез договаряне с работодателя.

Чл.19.Работодателят заплаща допълнително възнаграждение в размер не по-малко от 60 процента от основната работна заплата на замествания работник или служител, който освен своята работа и дейност , работи по вътрешно заместване.

Чл.20.При възлагане на по-висока норма преподавателска заетост на педагогическия персонал се определят:

1. Като лекторски часове: часовете до 0,3 от съответната минимална задължителна норма преподавателска работа, съгласно Наредба №3/1802.2008 год.:

2.При повече от 0,3 от съответния норматив - индивидуалната месечна основна работна заплата се увеличава с индивидуалната часова ставка, умножена по броя часове над 1,3 , когато последното не противоречи на КТД и не лишава от правото на труд друг член от колектива.


V.ОПРЕДЕЛЯНЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ДРУГИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл.21 .На учителите (служителите и работниците) в училището се заплащат допулнителни и други трудови възнаграждения в съответствие с разпоредбите от КТ и Наредбата за структурата и организацията на работната заплата,КТД,Наредба №1 от 04.01.2010г. и настоящите ВПОРЗ.

Чл..22.(1).За придобит трудов стаж и професионален опит на учителите(служителите и работниците) в училището се заплаща допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 на сто от индивидуалната основна заплата за всяка година трудов стаж.

(2).Правото за получаване на това възнаграждение възниква при трудов стаж,не по-малък от една година.

(3).Правата на новопостъпилите работници и служители с оглед размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се установяват след преценяване и определяне на продължителността на трудовия им стаж от комисия,назначена със заповед на Директора,председател,на която е Директорът,относно същата,сходна или със същия характер работа,длъжност или професия.

(4).Размерът на допълнителното възнаграждение по предходните алинеи се изменя за всяка една година придобит трудов стаж и професионален опит.

Чл.23.(1).Със заповед на Директора на училището в рамките на годишния бюджет при възможност се раздават еднократни допълнителни възнаграждения на педагогическия и непедагогическия персонал, разделно до три плащания за официални празници и за началото на учебната година (за 24 май-Ден на славянската писменост и култура;за 15 септември и за Коледа)

(2)Допълнителното трудово възнаграждение се получава в пълен размер при отработени минимум месеци (без различните видове отпуски),както следва:

а)за 24 май –Ден на българската просвета и култура- 3,5 месеца;

б)15 септември-5,5 месеца;

в)за Коледа -8 месеца;
(3).Допълнителното възнаграждение се определя пропорционално на отработените дни,когато отработеното време е по-малко от предвидените месеци за посочените по-горе периоди.Отработеното време не може да бъде по-малко от 1 месец.

(4).Лицата,които работят при непълно работно време с продължителност четири часа,получават 50/100 от допълнителното трудово възнаграждение,полагащо се за съответната длъжност.

(5)Размерът на допълнителното трудово възнаграждение се определя според направените финансови икономии от ФРЗ,съвместно със социалните партньори (синдикати).

Чл.24.(1). В зависимост от годишните финансови резултати на училището, след съгласуването със счетоводителя и по решение на Директора ,работниците и служителите се стимулират за постигнати годишни резултати.

(2).Размерът,видът и начинът за еднократно годишно стимулиране се приема на заседание на ръководството на гимназията (Директор,пом.директор,гл.счетоводител и ръководството на синдикалните организации).Персоналът се разделя на групи ,съгласно чл.3,ал.2 и ал.3 от ВПОРЗ.За всяка група се определя максимална сума за всеки член от нея.Сумата се съобразява с времето,през което работникът е бил в трудово правни отношения с училището.

(3).При стимулиране за годишни резултати се извършва разпределение на средствата между членовете на колектива за действително отработено време.

(4).Документацията,свързана с полагащите се суми за годишно стимулиране на работниците и служителите, се изготвя от счетоводството и се утвърждава от Директора на училището.Служителите,на които се разпределят тези средства, трябва да са в трудово правни отношения с училището към датата на решението на комисията.

Чл.25.(1). Служители и работници, на които са възложени допълнителни отговорности извън длъжностната им характеристика, със заповед на директора и съгласувано с пом.-директорите, гл.счетоводител на училището и председателите на синдикалните организации, получават допълнително възнаграждение.

(2) т.1.Учители, служители и ученици за постигнати професионални и творчески успехи се награждават с парична или матерална награда в размер, определен на заседание на ръководството на ПТГ ”Д-р Никола Василиади” (директор, пом.-директори, гл.счетоводител и ръководството на синдикалните организации в училището).

т.2. Учредява се награда на името на патрона на ПТГ”Д-р Никола Василиади” - Василиадиевска награда, която се връчва на патронния празник на училището.

- Наградата на името на патрона на гимназията се връчва за цялостен принос на лицето, за издигане на авторитета на ПТГ „Д-р Н. Василиади” Габрово, на областно и национално ниво – до 200.00лв.

т.3. Критерии за награждаване на учители, ученици и служители:

- За изявени ученици, класирани на призови места на национален кръг на ученически олимпиади, национални състезания към МОН, конференции и състезания с национален статут - до 100.00 лв;

- За изявени учители, постигнали професионални и творчески успехи чрез подготовката на класирани ученици на призови места на национални състезания, конференции и олимпиади -до 100.00 лв.;

- За съществен принос на учители и служители за развитието и модернизацията на процеса на обучение в техническата гимназия /за спечелени проекти за подобряване на МТБ, за внедряване на авангардни методи на преподаване и обучение на учениците/ -до 100.00 лв. Проектите, по които ще работи училището да бъдат оповестявани на общо събрание на колектива;

Чл.26.(1).Учебният час над нормата за задължителна преподавателска работа (лекторски час) на педагогическия персонал се заплаща не по-малко, както следва:


1.За всички педагогически длъжности с висше образование с придобити образователно-квалификационни степени „магистър” или „бакалавър” по чл.42 ал.1 т.1,буква „б” ЗВО-5,00 лв.

2. За всички педагогически длъжности -учител с висше образование „професионален бакалавър по...”-4,00 лв.

3. За всички педагогически длъжности- учител със средно образование -3,50 лв.

(2).Когато часът е по учебен предмет,за който придобитите от учителя образование, професионална квалификация и правоспособност не отговарят на изискванията за заемане на длъжност „учител” по този предмет, възнаграждението за часа е в размерите по т.3 (при заместване на отсъстващ учител).

(3). Когато часът на класа е над нормата за задължителна преподавателска работа,се плаща в размер на 5,00 лв.

Чл.27.(1).За работа през дните на официалните празници се заплаща увеличение от 100 на сто от почасовата работна заплата,определена с трудовия договор на съответния работник или служител.

(2).За работа през почивните дни, които не са в графика на работното време се заплаща увеличение не по-малко от 75% от часовата РЗ определена по трудов договор.

Чл.28.Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение:

1.На работници или служители на разположение- 0,10 лв/час.

2.За отработен нощен час между 22.00 и 6.00 часа – 0,30 лв/час.

Чл.29.(1) 3а носителите на ПКС се заплащат допълнителни трудови възнаграждения в размер на :

1. за I ПКС -66 лв.

2. за II ПКС - 49лв.

3. за III ПКС -21 лв

4. заІV ПКС- 17 лв.

5. за V ПКС-13лв

6.за образователна и научна степен доктор или доктор на науките,която е свързана с изпълняваната работа – 69 лв.

(2).Когато има правно основание за плащане едновременно на допълнително трудово възнаграждение за по-висока лична квалификация за професионална квалификационна степен и образователна и научна степен „доктор” или „доктор на науките”, на лицето се заплаща по-благоприятното допълнително трудово възнаграждение.

Чл.30. На класните ръководители през годишното учебно време за консултиране на родители и ученици и за водене на документацията на съответната паралелка се заплащат 25 лв. месечно:по 6.25 лв. за взет веднъж в седмицата учебен час от 45 минути, отразен в материалната книга , съобразен с предварително изготвен график, утвърден от Директора.

Чл.31. 3а педагогическите специалисти ,извършващи допълнителна работа извън преките задължения се заплаща допълнително като лекторски часове , както следва :

1.За проверка на изпитни материали от външно оценяване и олимпиади – възнаграждение 1 лекторски час за 1 астрономически час. За 1 астрономически час се проверяват минимум 3 /три/ писменни работи.

2.Изпитване на един ученик във формите на задочно, кореспондентско, индивидуално и самостоятелно обучение:

а)председател на комисия - 0,3 часа

б)член на комисия - 0,2 часа


3.Провеждане на консултации със задочници - 1 час

4.Провеждане на държавен изпит по практика за придобиване на степен на професионална квалификация по специалност:

а)председател на комисия - 8 часа

б)член на комисия - 5 часа

5.Проверка на една писмена работа на ученик, от държавен изпит по теория за придобиване на степен на професионална квалификация по специалност (професия) - за всеки преподавател -0,5 часа

Чл.32.За ръководител на учебен център за извършване на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС се заплаща 45 лв. месечно, считано от месец септември до месец юни на учебната година(чрез заповед на Директора).

Чл.33.За отговорник по ОБЗ за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в гимназията се заплаща 45 лв. месечно (чрез заповед на Директора).

Чл33а. (1) Възнаграждения на ръководители на ИИД по проект УСПЕХ BG 051PO001-4.2.05 «Да направим училището привлекателно за младите хора» се определят в размер както следва: при брой ученици 6 – 7.00 лева,при брой ученици 7 – 8.00 лева, при брой ученици 8 – 9.00 лева, при брой ученици 9 – 10.00лева, при брой ученици 10 – 11.00лева, при брой ученици 11 и повече от 11 - 12.00 лева за действително отработен час по ИИД,включващи осигуровките за сметка на осигуряваното лице.

(2) Възнагражденията на лицата,осъществяващи организацията на дейностите по проекта на ниво училище се определят в размер на 8.00 лева на час за директор и 6.00 лв. за асистент оперативно изпълнение на проекта,включващи осигоровките за сметка на осигоряваното лице.

чл.33б.ал.1 Педагогически и непедагогически персонал за организация и контрол по провеждане на външно оценяване /вкл. ДЗИ и държавни изпити за професионална квалификация/ има право на допълнително възнаграждение еднократно за годината в размер от 30 до 100 лв.
ал.2 Размерът на допълнителното възнаграждение по ал.1 се приема на заседание на ръководството на гимназията /директор, пом.-директори, гл. счетоводител и ръководството на синдикалните организации/.

чл.33в.ал.1 За стаж по специалността се признава времето, през което лицето е работило по трудово и служебно правоотношение:


1.На длъжност ”Директор”, „Учител” и длъжностите „Педагогически съветник”, „Рехабилитатор на слуха и говора”, „Ресурсен учител” в училище, „Завеждащ компютърни кабинети”;
2.В други отрасли и дейности по специалността на висшето образование с придобита образователно- квалификационна степен ”магистър” или „бакалавър” и „професионален бакалавър по...” , която ползва като учител;
3.С учителска квалификация на щат като дружинен ръководител, ученически организатор в национални, регионални и общински извънучилищни учреждения;
4.Като организационно -педагогически работник в национални, регионални и общински извънучилищни учреждения;
5.Като училищен инспектор, методист, експерт в РИО, МОН и други длъжности, свързани с учебно- възпитателна и организационно-методическа дейност в централните и местните органи;
6.На платена изборна работа в държавни органи и учителски синдикални организации.

VI.РЕД И НАЧИН ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА БРУТНАТА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА
Чл.34. Брутното трудово възнаграждение на работниците и служителите,работещи по трудово правоотношение включва:

1.Основното възнаграждение за действително отработено време през съответния месец;

2.Полагащи се допълнителни възнаграждения, съгласно Кодекса на труда и /или регламентирани в нормативни актове и в тези Правила.

3.Възнаграждение за ползван платен отпуск, ако има такъв;

4. Възнаграждения при вътрешно заместване и съвместяване на длъжности и професии .

5. При изчисляване на възнаграждението или обезщетението за платен отпуск се спазват разпоредбите на чл.17 и чл.18 от НСОРЗ, и ПМС № 4 от 17.01.2007 г.

6. За изчисляване на полагащите се брутни заплати на служителите за съответния месец отговарят съответните отдели или служители с функции по изпълнение на организацията на работната заплата,съответно гл.счетоводител,ЗЛС,и счетоводител.

VII. ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА

Чл.35 Работната заплата се изплаща двукратно: до 15-то число на месеца -авансово плащане; и остатъка от заплатата до 30-то число на месеца, за който се начислява работната заплата, през който е положен трудът.

Чл.36(1)Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника или служителя по ведомост или срещу разписка, или по писмено искане на работника или служителя на негови близки.По писмено искане на работника или служителя,трудовото му възнаграждение се превежда на флог в посочена от него банка.

(2). При липса на средства гарантирано се изплаща минимална работна заплата и се договаря разсрочено плащане. При изчисляване на възнаграждението или обезщетението за платен отпуск се спазват разпоредбите на чл. 1 7 и чл. 18 от НСОРЗ

(3). При увеличаване размера на работната заплата със същия %се увеличава размерът за платения отпуск съгласно чл.21 от НСОРЗ и чл.26 от

КТД.


(4)Изплащането на допълнителните възнаграждения с променлив характер /лекторски, нощни, извънреден труд / се изплащат в месеца, за който са положени .

(5).За изпълнение на граждански, обществени и други задължения -според договореностите в КТД и КТ чл. 157,ал,1,2,3.

(6).Средствата за имуществена отговорност се уреждат въз основа на записите от глава X на КТ.

(7).Изплащането на обезщетения при напускане и при пенсиониране се извършват до приключване на финансовата година.

(8).Изплащането на командировъчните според Наредбата за командировките в страната. 1.Командирования има право на квартирни пари до 50 лв.за денонощие.

2.При участие на национални състезания,олимпиади и други форуми квартирните пари се изплащат в размер, който е определен от организаторите.

(9) Изплащането на транспортините разходи на пътуващите учители да става на всеки 2 месеца, според Наредба №1 от 23 май 2014 год., а когато няма постъпили средства по тази Наредба, сумите да се изплащат от бюджета на всяко тримесечие.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите Вътрешни правила са разработени на основание чл.37от КТ, чл. 22 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС № 4 / 17.01.2007г., Наредба №1 от 04.01.2010г. за работните заплати на персонала в звената от системата на Народната просвета и Наредба № 3 /18.02.2008 год. на МОН и Колективен трудов договор за системата на Народната просвета.

§ 2. За допуснати нарушения на определените изисквания в настоящите Правила, виновните длъжности лица носят дисциплинарна отговорност, ако не подлежат на по-тежко наказание.

§3. Настоящите правила са утвърдени от Работодателя, съгласно чл.22 ПМС №4 от 17.01.2007 г. и са разработени съвестно със СО на СБУ към КНСБ и СО " Образование " към КТ " Подкрепа ", и се довеждат до знанието на целия колектив.

§ 4. Правилата влизат в сила от 01.10.2015 г.

§5. Настъпилите изменения през текущия период в нормативните документи се отразяват своевременно в настоящите Правила.

§6. Настоящите правила са неразделна част от КТД на училището.

§7 В следващия етап на обсъждане на правилата, работната заплата да се определя и чрез разработване на система "Оценка на работното място u .


Съгласувани със:

СО на СБУ към КНСБ СО " Образование”към КТ " Подкрепа ":

Председател: Председател:

/ Пенчо Колев/ / инж.Иван Банчев /

Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница