Възстановяване на българската държава (1877-1878). Уредба на княжество българияДата25.07.2016
Размер62.45 Kb.
МЕТОДИЧЕСКА РАЗРАБОТКА

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗА 6. КЛАС, ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ПО УЧЕБНИК НА ИЗДАТЕЛСТВО „ПРОСВЕТА ”СОФИЯ

С АВТОРИ: РАЙНА ГАВРИЛОВА, МАРИЯ РАДЕВА, ЕВГЕНИЯ КАЛИНОВА

НА ТЕМА: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (1877-1878). УРЕДБА НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

България е възстановена на политическата карта на Европа в нови условия като национална държава, следваща модела на модерните европейски национални държави. Нейното развитие я сближава и с балканските й християнски съседи.

Начинът на Освобождението оказва силно влияние върху първите стъпки на възобновената държавна традиция. Временното руско управление /ВРУ/ залага здрави основи на българската администрация, премахва пречките за нейното развитие като модерна държава и дава начален тласък на това развитие. ВРУ осигурява необходимата вътрешна стабилност и международни гаранции. Русия подготвя Учредително събрание (УС) за приемане на основния закон. УС работи без руски натиск, но при остър сблъсък между българските политически течения.

Държавността се свързва с дейността на първото поколение български политици: високообразовани, с политически опит, с модерна компетентност. Те изработват Търновската конституция като документ, който следва конституционните модели на най-демократичните европейски държави – Франция и Белгия.ЦЕННОСТНА ОРИЕНТАЦИЯ

Да се развиват уважение към конституционните свободи, към човешките и гражданските права, към правилата на демократичното управление; нетърпимост срещу посегателства срещу конституцията. Учениците да се запознаят с Глобалните цели на хилядолетието за развитие, да се направи паралел между правата на човека, гарантирани от Търновската конституция на Княжество България и правата на човека в страните от Юга / дали се спазват/.УМЕНИЯ

Оценка, описание, работа с исторически документи, изображения.ПОНЯТИЯ

Демократично управление, конституция, конституционна монархия, права на гражданите, администрация, държавен бюджет, социална справедливост.ПЛАН НА УРОКА

  1. Временно руско управление (май 1877 – април 1879):

а) в хода на войната – княз Владимир Черкаски – създаване на българска администрация;

б) Съвет на централното управление – княз Александър Дондуков – Корсаков.

2. Учредително събрание – Търново, 20 февруари 1879г., оформяне на две политически групи:

а) умерени – консерватори – Константин Стоилов, Марко Балабанов, Григор Начович, Димитър Греков – за ограничаване на правата на гражданите от определени изисквания;

б) непримирими – либерали – Петко Каравелов, Драган Цанков, Петко Славейков – за неограничени права на гражданите.

3. Приемане на Търновската конституция – 16 април 1879г.

4. Първо Велико Народно събрание – 17 април 1879г. – избор на първия български княз Александър Батенберг.

МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОДИ И ДИДАКТИЧЕСКИ СРЕДСТВА

ВЪВЕДЕНИЕ

Нанесете на линия на времето събитията:

1396г. – Падане на Видинското царство под османска власт

1762г. – Паисий Хилендарски завършва „История славянобългарска”

1878г. – Освобождението на България

Началната година да бъде 1350. Мярната единица 1 см = 50 години.

Изчислете колко години е продължило турското владичество в българските земи.

1878–1396=482г.

Покажете на картата разпокъсването на Санстефанска България.

ПО ПЪРВА И ВТОРА ТОЧКА ОТ УРОКА

Съчетава се разказ на учителя за дейността на ВРУ и УС с разглеждане на илюстрациите от учебника на страница 61 – Съветът на руския императорски комисар и сградата на турския конак в Търново.

Частично затвърдяване – попълват се упражнение 3 на страница 30 и упражнение 6 на страница 31 от учебната тетрадка.

Упражнение 3 – Подчертай грешните думи и изрази в текста.

Великите сили възлагат изграждането на младата българска администрация на Франция и Русия. ВРУ се ръководи от бележити руски дейци: княз Александър Дондуков и генерал Гурко. Дейността на руските власти е подпомагана от хиляди образовани българи и уважавани личности. Сред тях са Марин Дринов, Георги Бенковски, Найден Геров, Петко Славейков, Любен Каравелов. Съветът на императорския комисар не е първообраз на бъдещото българско правителство. Руските власти в България развиват учебното дело, поставят основите на българска войска и полиция и др.

Грешните думи, които се подчертават са: Франция, генерал Гурко, Георги Бенковски, Любен Каравелов и частицата не в предпоследното изречение.

Упражнение 6 – Общото между Константин Стоилов, Марко Балабанов, Григор Начович, Петко Каравелов, Драган Цанков, Петко Славейков е,че са:

а/ участници в Българското опълчение;

б/ дейци на първите политически групи в Учредителното събрание;

в/ видни читалищни дейци през Възраждането;

г/ едни от първите български фабриканти.

Верният отговор е б/.ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ УРОКА

Естественият център на урока е съдържанието на Търновската конституция. Разглежда се схемата за държавното устройство на Княжество България от страница 61 от учебника. Учителят обяснява разделението на трите власти – законодателна, изпълнителна и съдебна. Посочва правомощията на княза, на Обикновеното и Великото Народно събрание и на Министерския съвет.

Правата на гражданите се коментират от историческия документ на страница 61 – Конституцията на Българското княжество.

Член 54. Всички родени в България, които не са приели друго поданство, също и ония, които са родени другаде от родители български поданици, броят се поданици на Българското княжество.

Член 57. Разделение на съсловия в България не се допуща.

Член 61. Никой в Българското княжество не може ни да купува,нито да продава человечески същества. Всякой роб от какъвто пол, вяра и народност да бъде, свободен става, щом стъпи на българска територия.

Член 73. Никой не може да бъде наказан без присъда.

Член 78. Първоначалното учение е безплатно и задължително за всите поданици на Българското княжество.

Член 79. Печатът е свободен.

Частично затвърдяване – попълва се таблицата с двете графи от упражнение 8 на страница 31 от учебната тетрадка. Първа графа – Органи на управлението и втора графа – Права на гражданите.

Прочита се допълнителния текст за държавните символи – герб, знаме, химн на Княжеството.

Учителят съобщава на учениците, че Основно училище „Братя Миладинови” град Бургас е включено в проекта „Образование за социална справедливост” на Център „Отворено образование” за България. Раздава предварително размножени листчета с Глобалните цели на хилядолетието за развитие.

Цел 1. Преодоляване на крайната бедност и глада.

Цел 2.Постигане на начално образование за всички.

Цел 3. Насърчаване на равенството между жените и мъжете и овластяване на жените.

Цел 4. Намаляване на детската смъртност.

Цел 5. Подобряване здавословното състояние на майките.

Цел 6. Борба с ХИВ/СПИН, малария и други болести.

Цел 7. Осигуряване на устойчива околна среда.

Цел 8. Създаване на глобално партньорство за развитие.

Учителят поставя въпрос: Коя от осемте цели на третото хилядолетие се съдържа в Търновската конституция от 1879г.?

Втората цел – Постигане на начално образование за всички (член 78).

Днес има много държави в Африка, Азия и Латинска Америка, в които децата нямат достъп до образование и остават неграмотни. Учебните занятия често се провеждат на открито поради липса на сгради. В някои училища в Индия няма тоалетни. Учениците не разполагат с достатъчно учебници. Децата от селските райони получават по-ниско образование от тези в градовете.

Можете ли да посочите конкретни държави, в които съществува тази социална несправедливост? Кои са причините за това? Ако Вие сте министър-председател на някоя бедна африканска държава, какви мерки бихте предприели за ликвидирането на неграмотността?

Държави – Индия, Египет, Афганистан, Никарагуа, Нигерия, Замбия, Чад, Судан, Сомалия, Танзания, Мозамбик, Пакистан, Зимбабве, Намибия и др.

Причини – колониалното минало на страните, силната икономическа зависимост от бившите колониални владетелки, политическата нестабилност, вътрешните конфликти и войните със съседите, бедността, глада, надохранването, заразните болести и епидемиите, лоши санитарно-хигиенни условия, местните религии, ниското равнище на здравеопазване, расовата дискриминация.

Мерки за ликвидиране на неграмотността – развитие на икономиката, на здравеопазването, политическа стабилност.

ДОМАШНА РАБОТА

Намерете Конституцията на Република България от 1991г. Разгледайте Глава втора: Основни права и задължения на гражданите. Кой член се отнася за правото на образование? Какво гласи?

Член 53. Всеки има право на образование. Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително. Основното и средното образование в държавните и общинските училища е безплатно.

Направете проекти (доклади, презентации, рисунки, табла, книжки, диплянки, есета, филми), които да бъдат посветени на Глобалните цели на хилядолетието и социалната справедливост.ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ УРОКА

Разглежда се биографията на княз Александър Батенберг от страница 62 от учебника.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изграждането на модерната българска държавност следва правилата и опита на европейските държави. Търновската конституция става опора на демократичното управление. Тя гарантира за десетилетия самостоятелния напредък на България.ЛЮСИ КОЛЕВА

ОУ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” ГР. БУРГАС
Каталог: file.php
file.php -> Конкурс по правопис и краснопис № Име Клас Точки
file.php -> Али Баба и четиридестте разбойника/разбойници
file.php -> Попълнете празните места с правилната форма за множествено число
file.php -> Virtual guide of south african's museums виртуален водач из южноафриканските музеи
file.php -> Задача за проучване по екипи. Класът, разделен на групи търси в Интернет информация за глобално престъпление
file.php -> Портфолио ооок 410,2
file.php -> Biodiversity in Africa
file.php -> Правила и условия за участие в конкурса на Toshiba


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница