З а п о в е д № ап-03 -14-1033 Смолян, 08. 12. 2015 гДата08.06.2018
Размер53.72 Kb.
#71887Смолян, бул.“България”№14, тел.0301/ 60192,факс 0301/ 62333, e-mail: governor@region-smolyan.org; http://www.region-smolyan.org
З А П О В Е Д

АП-03 -14-1033Смолян, 08. 12. 2015 г.

В Областна администрация – Смолян с вх.№ АП-03-09-1545/01.12.2015г. са постъпили Решения №№ 4 и 5/19.11.2015г., приети от Общински съвет – Борино на заседание, проведено на 19.11.2015г. по Протокол № 2.

След като извърших проверка и преценка на същите относно тяхната законосъобразност, от фактическа и правна страна установих следното:

С Решение № 4/19.11.2015г. Общински съвет – Борино, на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, в т.1 е приел Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Борино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2015 – 2019 година.

Към решението са приложени проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Борино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Протокол на временната комисия за подготовка на Правилника, както и новоприетия Правилник за мандат 2015 – 2019 година.

С Решение № 5/19.11.2015г. съветът, на основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА, чл. 24, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Борино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, след станалите разисквания, е избрал състава на Постоянните комисии и членовете, както следва І. Постоянна комисия по бюджет и финанси, икономика, евроинтеграция и международно сътрудничество; ІІ. Постоянна комисия по устройство на територията и общинската собственост, комунално-битовото обслужване, екология, земеделие и гори; ІІІ Постоянна комисия по образование, култура и вероизповедание, спорт и туризъм за децата и младежта; ІV. Постоянна комисия по Здравеопазване и социална политика и V. Постоянна комисия по търговия, транспорт, съобщения, следприватизационен и след концесионен контрол, законност, сигурност, символика, конфликт на интереси за превенция и противодействие на корупцията.

Срещу цитираните решения в Областна администрация – Смолян с вх.№ АП-03-09-1545/02.12.2015г. е постъпил сигнал от общински съветник при Общински съвет – Борино с искане за връщане на решенията като незаконосъобразни.

Решения №№ 4 и 5/19.11.2015г. на Общински съвет – Борино са незаконосъобразни, предвид следните съображения:

Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, общинският съвет избира от своя състав председател на съвета, а съгласно чл. 26, ал. 1 от закона, определя възнаграждение му. Като възможност, законодателят е предвидил и избор на заместник-председатели на общинския съвет в чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, чиито правомощия се уреждат в правилника по чл. 21, т. 3 от ЗМСМА. Законът предвижда възнаграждение на председателя на общинския съвет и общинските съветници и не е предвидил конкретно възнаграждение за заместник председателите на общинския съвет, поради което същото следва да е равнопоставено с това на общинските съветници.

Видно от чл. 8, ал.1, т.2 от приетия с Решение № 4/19.11.2015г. Правилник, съветът е определил възнаграждението на Заместник-председателя на Общински съвет да е 50% от възнаграждението на Председателя на Общински съвет Борино.

Чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА безспорно предвижда правомощие на съвета да определя размера на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената продължителност на работното му време, но не е предвидил изрични норми, които да уреждат положението на Заместник-председателя на Общински съвет относно неговото възнаграждение. Поради това, нормата на чл. 8, ал.1, т.2 от Правилника се явява приета при липса на правно основание, което представлява нарушение на императивната разпоредба на чл. 59, ал.2, т.4 от АПК.

Що се касае до разпоредбата на чл. 19 ал. 5, т.1, Глава четвърта, от приетия с Решение № 4/19.11.2015г., Правилник на Общински съвет – Борино предвиждащ, че общият размер на възнаграждението за Председатели и членове на комисии да е 70% от средната брутна работна заплата в Общинска администрация за последния месец на предходното тримесечие, следва да се имат предвид разпоредбата на чл. 34, ал.2, т.2 от ЗМСМА, съгласно който общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец – в общините с население до 100 000 души. Безспорно е, че жителите на Община Борино наброяват по-малко от 100 000 жители и приложим е редът на чл. 34, ал. 2, т.2 от ЗМСМА. Така, текста на горепосочената норма на закона е изчерпателен и не предвижда изрично, възнаграждението за общинските съветници да бъде определено на базата на последния месец на предходното тримесечие, както е указано в чл. 19 ал. 5, т.1 от Правилникът.

От друга страна съгласно чл.7, ал.1 от Закона на нормативните актове /ЗНА/ правилникът е подзаконов нормативен акт за който, разпоредбите на чл.26 и 28 от същия изискват публикуване на проекта на нормативен акт на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Съдебната практика приема неспазването на цитираните норми за нарушение на административно-производствените правила, което е съществено. В този смисъл е и Решение № 214 от 31.03.2014г. ма АдмС – Пазарджик по адм. д. № 203/2014г., 8-ми с-в, докладчик съдията Стефка Колева. Също така, АПК предвижда безсрочност на оспорването на подзаконови нормативни актове, като съгласно чл.187, ал.1 от кодекса, същите могат да бъдат оспорени без ограничение във времето.

В конкретния случай данни за спазване на посочените законови изисквания при Приемане на Решение № 4/19.11.2015г. Общински съвет – Борино с който е приет Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Борино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, не са налице.

С Решение № 5/19.11.2015г. Общински съвет – Борино е избрал състава на Постоянните комисии и членовете им.

Видно от стр. 7 на Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Борино проведено на 19.11.2015г., и от стр. 2 на Протокол на временната комисия за подготовка на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Борино, по време на дебатите по избора на правилника и по-конкретно относно Глава VІ Постоянни комисии на Общинския съвет, са постъпили две предложения за промяна на посочената глава а именно в чл. 24, т. 5 да бъде включена и комисия по „символиката”, а второто предложение е относно числеността на комисиите да бъде от трима съветника като други предложения не са постъпили.

От самото решение е видно, че числения състав на комисиите както и техния брой съответства на предварително обсъдения от временната комисия и новоприет Правилник, но наименованието на комисиите не съответства на посочените в Глава шеста от Правилника за мандат 2015 – 2019 година.

Предвид изложеното, Решения №№ 4 и 5/19.11.2015г. на Общински съвет –Борино са постановени в нарушение на материалния закон – чл. 59, ал.2, т,4 от АПК, чл.34, ал.2, т.2 от ЗМСМА, чл.26 и 28 от Закона на нормативните актове, както и Глава шеста от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Борино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, поради което се явяват незаконосъобразни.

Считам, че в конкретния случай допуснатата незаконосъобразност в Решения №№ 4 и 5/19.11.2015г. на Общински съвет –Борино, може да бъде отстранена чрез ново обсъждане на същите на заседание на общинския съвет.

Поради това и на основание чл.32, ал.2, изр. първо от ЗАдм., във връзка с чл.31, ал.1, т.5 от ЗАдм. и чл.45, ал.4 от ЗМСМАЗАПОВЯДВАМ:

Връщам Решения №№ 4 и 5/19.11.2015г. на Общински съвет – Борино, като незаконосъобразни за ново обсъждане в 14 – дневен срок от получаването им.Заповедта да бъде изпратена на Председателя на Общински съвет – Борино за изпълнение, а на Кмета на Община Борино за сведение.

НЕДЯЛКО СЛАВОВ /П/

Областен управител


Областна администрация – Смолян прилага Интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност по стандартите ISO 9001 и ISO 27001


Каталог: upload -> files -> news -> atachment
atachment -> Програма за младежта (2011-2015), Подпрограма 4: Развитие и признаване на младежката работа, а общата стойност на проекта е в размер на 9 482,00 лв
atachment -> З а п о в е д № ап-03-14-49 Смолян, 16. 02. 2016г
atachment -> З а п о в е д № ап-03-14-116 Смолян, 18. 04. 2017г
atachment -> З а п о в е д № ап-03-14-308 Смолян, 19. 09. 2017 г
atachment -> З а п о в е д № ап-03 -14 -1071 Смолян, 15. 12. 2015 г
atachment -> З а п о в е д № Смолян, 2015 г
atachment -> З а п о в е д №ап-03-14 -266 Смолян, 24. 08. 2017 г
atachment -> З а п о в е д № Смолян, 2016 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница