З а п о в е д №301 гр. Габрово, 28. 02. 2012г. На основание чл. 44, ал. 2 от змсма, във връзка с чл. 135, ал. 3 от зут и чл. 134, ал. 1, т. 5 от зут, становище на главния архитект на Община Габрово, заповед №2148/09Дата24.08.2017
Размер16.69 Kb.
frame1frame2


З А П О В Е Д


№ 301

гр. Габрово, 28.02.2012г.


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 135, ал. 3 от ЗУТ и чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Габрово, заповед № 2148/09.11.2011г. на Кмета на Община Габрово и искане Вх. № АУ-02-09-3/06.02.2012г. от Симеон Симеонов Абанос
Д О П У С К А М:
Изработване чрез възлагане от заинтересОванИТЕ лицА на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за частично изменение /ЧИ/ на Застроителния и регулационен план /ЗРП/ за част от кв. 10 по плана на кв. Войново, гр. Габрово, като южната регулационна линия на УПИ ІV – 25 се постави в съответствие с южната имотна граница на ПИ 14218.513.229 по кадастралната карта на гр. Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-64/26.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-07-533/21.11.2011г. на Началника на СГКК – Габрово. С ПУП – ПРЗ в кв. 10 да се обособи нов урегулиран поземлен имот, отреден “За гараж”, за сметка на ПИ 14218.513.230 и част от ПИ 14218.513.111 по одобрената кадастрална карта.

Изработването на ПУП да се извърши при спазване на следните условия:

- Обхват на плана – УПИ ІV – 25 от кв. 10 по плана на кв. Войново и съседните урегулирани поземлени имоти;

- ПУП да се изработи като ПРЗ – план за регулация и застрояване;

- ПУП - ПРЗ да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

- ПУП да се изработи на основание чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ;

- ПУП да се представи за разглеждане в Община Габрово в шестмесечен срок от датата на допускането му.
Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 26, ал. 1 от АПК.


ИНЖ. ДОБРИН САВЧЕВ

Заместник-кмет на Община Габрово

ДП


BG 14752Q

Габрово, 5300, пл.Възраждане 3, тел: 066 818 400, факс: 066 809 371, www.gabrovo.bg

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница