Задачи по ие за изпитаДата21.07.2017
Размер114.6 Kb.
#26213

Задачи по ИЕ за изпита
2.1.1. e=10V; Ri=100k;Rv=1M;

без волтметър;;

c волтметър; Uv=9.1V =U-Uv=10-9.1=0.9V

2.1.2. ;

T=25-15=10C; R=0,01R; (15C)=1%; T=40-25=15C;

R=0,015R; (40C)=1,5%2.3.1. ;

; ; ; ;


2.3.2 ; 10mV;

50mV; 100mV;

200mV

2.3.3. Втория, тъй като точността е по-голяма


 1. TKUio=10V; T=40-25=15C;

Uio=15x10=0,15mV; Uiomin=2,85mV; Uiomax=3,15mV;


S(100o)=..=0,6

S(0o)=..=0,55; dif=24,25%


 1. R=33k; C=4n7; ;

0,2 f=205.5Hz; =-arctgRC=-11.03;a) =RC=15,5ms

б) t=3

tустановено=ln(1/)=5%в) tустановено=ln(1/)=0,7ms

2.7.1.

a)б) Ко=К1.К2.К3.......Кn

k=k1+k2+........knв)X01=1mV ; X02=-1mV ; X03=-1mV

2.7.2.

 1. KF=Y/X; (X-Y)K=Y; Y=KX/(1+K); KF=K/(1+K);

 2. dKF=; ; ;;

 3. ?

3.1.1. Uoид=E; Iид=E/RL;

Iре=E/(RL+Ri);

Uид/Uре=Iид/Iре;

Uре=UидIре/Iид=Uид(1/(1+Ri/RL)); ;

при Uo=1V и Ri=RL се получава Uo=0,5V; и=-50%
3.1.2. f=1%; f=1kHz; f/f=0,01;

f=0,01x1000=10Hz;

990Hz f 1010Hz

f=1%; f=1MHz; f/f=0,01;

f=0,01x1000000=10kHz;

990kHz f 1010kHz3.1.3. TKf=10e-4K-1;

T=10; f/(fT)=10-4;

f=10-4x104=1Hz; f/f=0,1%;


 1. ;
fo=1/2=1kHz3.3.1.

3.3.2.

a)

Uо(2ms, Uio)=(5mV/1ms).2ms=10mV

Uо(4ms, Uio)=(5mV/1ms).4ms=20mV

Uо(6ms, Uio)=(5mV/1ms).6ms=30mV

25%

б)

Uо(2ms, IB)=(100nA/100ns).2ms=2mV

Uо(4ms, IB)=(100nA/100ns).4ms=4mV

Uо(6ms, IB)=(100nA/100ns).6ms=6mV

5%

в) 20 или 30%3.3.3. тъй като компаратора е обхванат от положителна обратна връзка то Uk има само две състояния -E и+E (12V). от формулата се вижда ,че Up=12V;

Up=-(R1/R2)Uk;3.3.4. Up=-(R1/R2)Uk;

Uint=-(1/RC)Uref.t;

Up=-(R1/R2)Eo;

2Up=-(1/RC)Uref.T/2;

1/T=f=(1/4RC).(R2/R1).(Uref/Eo);

f=10,4kHz;

Tmin=tr+tp=3.5ns+1ns=4.5ns; fmax=1/Tmin; fmax=222MHz


Ls=9,73856nH; rs=4,75;

Co=6,2895pF; Cs=26,0291fF;

fp=10,0171GHz;

f=20,7MHz; 1. Q=(sLs)/rs=128,773

 2. fo=10,00135GHz;

За операционен усилвател LM725C

3.6.2

T=2 deg4.1.1 T=1s=1/f f=1Mhz  следователно излиза един период

Т=10s=1/f  чакащата развивка е с 10 пъти по голям период  събира десет пъти изсл. сигнал.4.1.2 f=10MHzT=100ns100/10cm=10n/cm

4.1.3 развиващото напрежение - по хоризонтала;при увеличаване на амплитудата 2 пъти се увеличава мащаба по x два пътина екрана ще излиза два пъти по-тесен интервал от сигнала-половината

4.2.14.2.2 Re=RsllRsc

a=Ct+Cc+Csc=(45+2+15)p=60pF

f=1/(2CcRe)=...=2,65kHz
4.2.3

1=C1R1 ; 2=(Cc+Csc)Rsc ; C1R1=(Cc+Csc)Rsc4.2.4

Co=Cc+Csc ; Cx=6,4pF

Rx(Cx+Cp)=(Co+Cp)Rsc4.2.54.2.6

4.2.7 1. входно съпротивление Rвх=R1+R2/AR1=10k1%;

 2. коеф. на усилване

Ku=-R2/R1=100

 1. грешка в усилването при наличие на вътрешно съпроти-вление на източника на напрежение Ri=10 и Ri=10k (оценена спрямо случая Ri=0) при Ri=10

Ku=-R2/(R1+Ri)=

=-99.9Ku=0,1=0,1%

при Ri=10k Ku=-R2/(R1+Ri)=

=-50Ku=50=50%5.2.4

Au=-R1/R2

при А К'=Uo/Ui=-AuA/(A+1)

K=K'-Au


=K/(-Au)=...=(R1+R2)/(R1+R2+AR1)

=Au/A=100/106=0,01%5.2.5

за Ui=10mV и Ui=100mV

Ui=-{Uio(1+R1/R2)+I-bR1-I+bR3(1+R1/R2)}; Ui=-0,005;

(Ui/U)100=(0,005/0,01)100=50%;

(Ui/U)100=(0,005/0,1)100=5%;

5.2.6 Af=-R2/R1;

;

;

;

;

=2%;
5.2.7

m=Ria.2,52+Rсх+R2,1%

Ri=0Ria=0

a=Uioсх(Uio)+ Uioсх(IB)+ Uioсх(Ii0)=Uio+IB(R1-R2)+Iio(R1-R2)=6,25mV

=2,1%+6,25mV

5.3.1

а)


R=100k ; C=100nF

Ux=1V(0  t  10ms) ;

Ux=0V(10  t  20ms) ;

Ux=-1V(20  t  30ms)

за (0  t  10ms)за (10  t  20ms) dU2/dt=0

за(20  t  30ms)

Изменение на напреженията :

за (0  t  10ms)за (10  t  20ms)изменение няма

за(20  t  30ms)

б)


в) t=20ms ; Ux=1V=Ui ;

Uio=5mV ; IB=1nA5.3.2

а)


TИ1=10ms ; TИ1=mTo

To= TИ1/m=10ms/105

fo=1/To=104/10-3=10MHz

б)в) Uref=10V

ТИ2=NToN=0,2.104=2.103г) мултипликативна Uref/Uref=0,1% относит. ст-т

адитивна: 1/N=1/(2.103 )абс. ст-т

5.4.1

a) RIN  Ux=Ix.Rr=100M.10pA=0,001

RIN=10GUxe=IxRe=10pA.99M=0,99mV ; =0,99-1=-0,01mV ; =-00,1.100%=-1%б) Uxmax=1mV

в) ? г) 0,5=е-t/100.10E6.50.10E-12=e-t/10E-3

ln0,5=-t/5.10-3t=3,5ms

0,9=е-t/100.10E6.50.10E-12=e-t/10E-3

ln0,9=-t/5.10-3t=0,53ms5.4.2

а) Rвх=Rr/A=100M/200.10E3=0,5k

б) Uo=-IxRr=-10.10-12.100.106=-1mV ; Ui=-Uo/A=5nV

в)?


г) tуст=Rr(CR+CIN/A)=0,100025ms

0,9=e-t/0,100025

ln0,9=-t/0,100025t=0,01ms

0,5=e-t/0,100025

ln0,5=-t/0,100025t=0,07ms

5.5.1

I=Is[eU/-1]U, V

I, nA

0,1

0,112

0,2

1,5

0,3

18

0,4

220,25

0,465

1120

-5

-10

-6

-10

-7

-10

-8

-10

-9

-10

чертаe се графика по тези стойностти

I, nA

URL, V

Ux, V

0,112

0,000224

0,1000224

1,5

0,003

0,203

18

0,036

0,336

220,25

0,44

0,84

1120

2,24

2,7

чертаe се графика по тези стойностти

If=f(Ux) ; Ux=Uxsinwt

5.5.2

a) зарядна=Ri.C=1.10.10-6=10s; разрядна=RL.C=10.103.10.10-6=0,1s

б)

Ux=5sinwt ; f=10HzT=1/10=0,1s ; Tзар=0,05s ; Тразр=0,05s

Eo''=Eo'.e-t/=5.e-0,05/0,1=5.e-0,5=3размах на пулсациите5-3=2V

7.2.1 Fx=Uo/ECRL

a)

C=120pF, 1% ; 1k, 1% ; E=10V 0,05V ; напрежението се мери с точност 1%E=0,05VE=(0,05/10).100%=0,5%

Fxmax=3,5%

б)г) Uo=Uomax=?

Fx=Fxmax=300kHz; Fx=Uo/ECRL  Uomax=FxmaxECRL=...7.2.2
7.3.1

a) To=10msтогава


To=100ms


при То=1s fx/fx  1%

при То=10s fx/fx  0,1%

б)

fet=10MHz ; Tx=1/100=10msприемаме че няма грешки от формиране7.3.2

fx=100MHz ; To=0,1s(I случай);

1s(II случай); 10s(III случай)

N=fxTo


NI=100.106.0,1=107дискретизация=10-7

NII=108дискретизация=10-8

NIII=109дискретизация=10-9  90% (недостатъчно разреди)

Когато индикацията е достатъчна за отразяване на резултата грешката от дискретизация намалява с увеличаване на времето за интегриране. Голяма грешка обаче се получава, когато индикацията не е достатъчна за отразяване на резултата.
7.4.1.

f=10MHz


=20 deg

=2ft=360o ft5,6s - 1см  1s=17,8.104  Kx'=17,8.104 cm/s

чертае се екрана и двете синусоиди със изчисления мащаб

7.4.2

1=/ . 100%=1,8/18. 100%=10%

2=/ . 100%=1,8/180. 100%=1%


8.1.1

R0C=10.104s, C=100nF R0=1012

U0=E.e-t/

1=100.e-t/10E5t=105ln(1/100)=0,5.106 s8.1.2

a)

D=1/(RpCp)Rp=1/(CpD)

б)8.1.3 Q=L/r  r=L/Q

r100kHz=L/Q100kHz=(210510-3)/100=6,28

r1MHz=L/Q1MHz=(210610-3)/50=126

8.1.4

Qc=1/D=1/0,002=500Uko=Qk.e=50.0,1=5VD=RsCsRs=...=0,63

QL=L/r  r=L/QL=(3,16.106100.10-6)/56=5,68.2.1

UR=CXRRUX8.3.1

UR=CXRRUX

9.2.1Pmax=Irms.Urms=Imax.Emax.0,1=0,1Pmax

Pmax(1A)=0,1.20=2W

Pmax(100A)=0,1.200=20W

9.6.1

ГЕН  ТР  to tr=10n

tr2=tp2+tx2+to2


10.1.1

Uo=Uio=-5mV затворени К1 и К2

при К1=0, К2=1

Uo=Uio+IB.R1IВ-=15mV/100M=

=0,15nA

при К1=1 К2=0Uo=IB+R1+UioIB+=

=20mV/100M=0,2nAIio= IВ+- IB-=-0,05nA

Page

Каталог: Home -> Emo -> СЕМЕСТЪР%205
СЕМЕСТЪР%205 -> Курсова задача на тема: Цифров часовник Разработил : Димитър Николаев Жиланов Фак.№101210079, фетт, 34 гр
СЕМЕСТЪР%205 -> Задача по цифрова схемотехника управление на матрична индикация Изготвил : Станислав Стоилов Проверил : доц. Якимов
СЕМЕСТЪР%205 -> Означение в схемата Наименование и означение
СЕМЕСТЪР%205 -> Стабилизатор на постоянно напрежение
СЕМЕСТЪР%205 -> Курсова задача по Цифрова схемотехника Тема: Динамична индикация Изходни данни: Брой разряди 7 Индикатори с общ анод Проектирал: Ръководител
СЕМЕСТЪР%205 -> 5 Емитерно-свързана логика


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница