Закон №564/2001г за общественият защитник на правата във връзка с последващите наредбиДата07.08.2018
Размер190.5 Kb.
ТипЗакон


ОБЩЕСТВЕН ЗАЩИТНИК

НА ПРАВАТА


Кой е обществен защитник на правата ?

Общественият защитник на правата е независим конституционен орган на Република Словакия, на който позицията и сферата на действие е определена в Конституцията на Република Словакия и в Закон № 564/2001г. за общественият защитник на правата във връзка с последващите наредби.Сфера на действие на обществения защитник на правата
По чл. 151а ал. 1 от Конституцията на Република Словакия "общественият защитник на правата е независим орган на Република Словакия, който в размер и по начин, определени от Закона, защитава основните права и свободи на физическите и юридическите лица в деловодство пред органите на общественото управление и пред други органи на обществената власт, ако тяхното действие, решаване и бездействие е в противоречие с правния ред. В определени от Закона случаи, общественият защитник на правата може да взема участие в упражняване на отговорността на лицата, действащи в органите на обществената власт, ако същите са нарушили основните права и свободи на физическите или юридическите лица. Всички органи на обществената власт предоставят на обществения защитник на правата необходимото съдействие."
Размерът и начинът, с който общественият защитник на правата, като независим орган, взема участие в защитата на основните права и свободи на физическите и юридическите лица, както и подробностите по избирането и уволняването на общественият защитник на правата, сферата на действието му, условията на изпълнението на неговата длъжност, начина на правната защита и упражняване на правата на физическите и юридическите лица, са определени в Закона за общественият защитник на правата.
Към общественият защитник на правата може да се обърне всеки, който е на мнение, че при действието, решаването и бездействието на органите на общественото управление са били нарушени основните права и свободи в противоречие с правния ред и принципите на демократичната и правна държава.

Основните права и свободи, в защитата на които взема участие общественият защитник на правата, е възможно да се намерят във втората глава на Конституцията на Република Словакия и в международните документи.

Сферата на действие на обществения защитник на правата се отнася до органите на общественото управление, които са главно следните:
органи на държавното управление, напр.:

- министерствата и други централни органи на държавното управление,

- органите на местното държавно управление - районните и общинските управления,

кадастралните управления,

съдилищата само в случаи на органите на управлението и администрация на съдилищата и поводите, обуславящи дисциплинарно провинение на съдията,

органи на териториалното самоуправление, напр.:

- представителство на селото/града, кмет на селото/града,

- представителство на висшата териториална единица, председател на висшата

териториална единица,


юридически и физически лица, които съгласно отделния закон вземат решения относно правата и задълженията на физическите и юридическите лица в областта на общественото управление, или в правата и задълженията на физическите и юридическите лица в областта на общественото управление се намесват напр.:

- Институт за социалното осигуряване (Национален осигурителен институт - НОИ), Всеобщ здравен застрахователен институт (Здравна застрахователна каса), Общ здравен застрахователен институт.Сферата на действие на обществения защитник на правата не се отнася до Народния съвет на Република Словакия, Президента на Република Словакия, Правителството на Република Словакия, Сметната палата на Република Словакия (Върховния контролен орган), Конституционния съд на Република Словакия, информационното бюро, решаващите правомощия на следователите на Полицията, Прокуратурата, съдилищата ( с изключение на органите на управлението и администрация на съдилищата и поводите, обуславящи дисциплинарно провинение на съдията), делата с операционен и мобилизационен характер.
Правомощия на обществения защитник на правата

Общественият защитник на правата може: • да влиза в обектите на общественото управление (органите на общественото управление нямат право да забранят влизането на обществения защитник на правата в техните обекти, включително организационните отдели),

 • да изисква от органа на общественото управление да му предостави необходимите преписки, документи, но и обяснения по въпроса, за който се отнася предложението (по молба на общественият защитник на правата, органите на общественото управление са длъжни да му предоставят изискваната информация и обяснения, да му представят писмено становище по фактическите и правните въпроси, едновременно са длъжни да му дадат възможност да разгледа преписката или да му я дадат за определено време, с изключение на информацията и обясненията, които представляват от държавата признато или възложено задължение да се пазят в тайна, в такъв случай служителят на органа на общественото управление има право да откаже да ги предостави),

 • да задава въпроси на служителите на органа на общественото управление (общественият защитник на правата може да задава въпроси на служителите във въпросните органи, както при личен, така и при телефонен или електронен контакт),

 • да разговаря с лицата, които са задържани, на местата, където се изпълнява арест, наказание за лишаване от свобода, наказания на войници, опазващо лекуване, предохранително възпитание, клинично лечение или възпитание в институт, и в килиите за полицейско задържане (писменото предложение от лицето, лишено от личната си свобода, или от лицето с ораничената лична свобода, адресирано до обществения защитник на правата, неподлежи на официален контрол),

 • да присъства на устното производство и да задава въпроси на страните по делото и на лицата, вземащи участие в производството (общественият защитник на правата може да използва посочените правомощия, но той сам не е участник в делото и така не му принадлежат определени права, напр. подаване на обжалване, връчване на решения и под.).

Органите на общественото управление са длъжни по молба на общественият защитник на правата да му предоставят информация и обяснения и да му дадат възможност да разгледа преписката или да му я дадат за определено време незабавно. За изпълнение на другите задължения имат по Закон определен 20-дневен срок.


Ако органът на общественото управление не уважи молбата на общественият защитник на правата, последният ще съобщи за обстоятелството до висшестоящия орган, а в случай, че такъв орган несъществува, тогава до Правителството на Република Словакия. Висшестоящият орган на общественото управление, а в случай, че такъв несъществува, Правителството на Република Словакия, са длъжни да уведомят общественият защитник на правата за мерките, които са взели по въпроса, в срок до двадесет дни от полученото от него съобщение.
Ако общественият защитник на правата счита взетите мерки за недостатъчни, информира Народният съвет или упълномощен от съвета орган.
Общественият защитник на правата може да подаде до Конституционния съд на Република Словакия предложение - иск за образуване на производство относно съгласуваност на правните наредби по чл. 125 ал. 1 от Конституцията на Република Словакия, ако тяхното по-нататъшно прилагане може да постави под заплаха основните права и свободи или човешките права и основните свободи произтичащи от международния договор, ратифициран от Република Словакия и който е бил обявен по определен от Закона начин.
Общественият защитник на правата не може да се намесва в решенията на съдилищата, не е участник в делото, не може да прави предложения за съдебно производство, не му се връчват решенията, няма право да подава обжалване.
Общественият защитник на правата няма право да решава взаимните конфликти между физическите лица
Общественият защитник на правата няма право да се намесва в дейността на съдилищата относно вземане на решенията.

Постъпване при подаване на предложение

Всеки има възможност да се обърне към обществения защитник на правата: • писмено (по пощата, факса, e-mail -а, посредством електронния формуляр)

на адрес: Kancelária verejného ochrancu práv

Nevädzová 5

P.O.BOX 1

820 04 Bratislava 24

факс: +421/2/48 28 72 03

e-mail: sekretariat@vop.gov.skoffice@vop.gov.sk


 • лично под форма на протокол

- в седалището на Канцеларията на общественият защитник на правата на ул. "Неведзова" № 5 в гр. Братислава - квартал "Ружинов" всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа без предварително уговорен час;

 • по време на приемните дни в регионите на Словакия. За приемане в региона е необходимо да си уговорите час за приемане на номерата за контакт.

Формалности на съдържанието на предложение

От предложението трябва да е ясно следното:

относно какъв въпрос се подава,

срещу кой орган на общественото управление е насочено,

към какво се стреми подателят.

За по-бързо проучване на предложението препоръчваме да се предстявят копия на всички документи, които подателят на предложението има на разположение и които доказват неговите твърдения. Ако предложението не се отнася до лицето, което го подава, необходимо е да се представи и писмено съгласие от засегнатото лице за подаване на предложението или писмено пълномощие по въпроса.


Ако подателят на предложението в предложението си до обществения защитник на правата не посочи своето име, фамилия и адрес (юридическо лице своето търговско име и седалище) касае се за анонимно предложение, което общественият защитник на правата не е длъжен да урежда. Подателят на предложението може да помоли общественият защитник на правата да запази личността му в тайна. В такъв случай при уреждането на въпроса се постъпва само въз основа на преписа на предложението, в който не се посочват личните данни. Ако подателят на предложението предявил желание за запазване на личността му в тайна, но характерът на предложението не дава възможност то да се уреди без някои от личните данни на подателя, последният трябва неотложно да е информиран относно обстоятелствата.

Същевременно подателят трябва да е предупреден, че решаването на предложението ще продължи само тогава, когато в определения срок писмено ще даде съгласието си за посочване на някои необходими данни относно своята личност.Основни права и свободи определени във втората глава на Конституцията на Република Словакия
Основните права и свободи на територията на Република Словакия се гарантират за всички без оглед на пола, расата, цвета на кожата, езика, вярата и религията, политическите или други възгледи, националния или социалния произход, принадлежността към нацията или етническата група, имота, рода или друго положение. По посочените причини не е възможно никой да е поставен в изгодно или неизгодно положение. Чужденците в Република Словакия упражняват основните човешки права и свободи гарантирани в Конституцията, ако изрично не се признават само

на гражданите.
Към основните права и свободи, определени в Конституцията на Република Словакия принадлежат следните:


 1. Основни човешки права и свободи (чл. 14- 25)

Законност на всяко право, право на живот, неприкосновенност на лицето и личния му живот, забрана за измъчване, жестоко нечовешко или унижаващо отнасяне или наказване, лична свобода, забрана за принудителен труд или услуги, право за запазване на човешкото достоинство, личната чест, доброто име и защита на името, защита срещу незаконна намеса в семейния и личния живот, охрана срещу незаконно събиране, публикуване или друг вид злоизползване на данни относно личността си, право за притежаване на собственост, неприкосновенност на жилище, тайна на кореспонденцията, тайна на пренасяните съобщения, на други писмени документи, охрана на личните данни, свобода на движението и пребиваването, забрана за екстерниране на гражданина от родината му, свобода на мисленето, съвестта, религията и вероизповеданието, право на смяна на религиозното вероизповедание и вярата, на публична проявя на своите възгледи, религията, вярата, на вземане участие в обредите, в изучаването на религията, в организацията на църквите, военна повинност, военна служба - никой не може да е принуден да изпълнява военната служба, ако това е в противоречие със съвестта му или с неговото вероизповедание.


 1. Политически права ( чл. 26 - 32)

Свобода на проявата и право на информация, право за изразяване на своите възгледи, издаване на печата, забрана за цензурата, задължение на органите на обществената власт да информират за дейността си, право на петиция - право на обръщение към държавните органи и органите на териториалното самоуправление със молби, предложения и жалби, забрана за призоваване към нарушаване на основните права и свободи, забрана за намеса с петиция в независимостта на съдилищата, право на спокойно събиране, събирането не може да се обуславя с разрешаване от органа на общественото управление, право на свободно групиране в обединения, дружества, съюзи, учредяване на политически страни и движения, право на гражданите да вземат участие в управление на обществените дела директно или посредством свои предствавители (избирателно право), право на гражданите да окажат съпротива срещу всеки, който би отстранявал демократичен ред на основните човешки права и свободи, определени в Конституцията на Република Словакия при условие, че дейността на конституционните органи и ефективното използване на законодателните средства са осуетени.


 1. Права на националните малцинства и етническите групи (чл. 33-34)

Гражданите, представляващи в Република Словакия национални малцинства или етнически групи, имат следните права:

 • на всестранно развитие, главно да развиват собствената си култура, да разширяват и приемат информации на майчин език, да се групират в национални обединения, да учредяват и запазват институции за образованието и културата;

 • право на образование на майчин език;

 • право да използват езика си при официален контакт;

 • да вземат участие в решаване на въпроси относно националните малцинства и етническите групи.

Принадлежността към което и да е национално малцинство или етническа група не може за никой да е вреда!
Изпълнението на посочените права не може да води до заплаха на суверенитета и териториалната цялост на Република Словакия и до дискриминация на другите й жители.


 1. Стопански, социални и културни права (чл. 35-43)

Право на свободен избор на професията, подготовка за нея, право на предприемачество, право за извършване друг вид дейност с възможност за печелене, право на гражданите да работят, а тези граждани, които не могат да изпълняват това право не по своя вина да имат съразмерна материална осигуровка, право на справедливи и задоволяващи трудови условия, например право на възнаграждение за извършен труд, за защита спрямо своеволно уволнение и дискриминация, право на почивка след работа, отпуск, колективно водене на преговори, охрана на сигурността и здравеопазването на труда, право на свободно обединяване с други с цел защита на своите стопански и социални интереси (учредяване и дейност на профсъюзните организации), право на стачка, право на по-висока защита на труд и отделни трудови условия (жени, младежи, лица със здравословен дефект), право на съответно материално осигуряване на стари години, при неспособността на лицата да се трудят и при загуба на осигурителя на прехранване на семейството, помощ при материална бедност, право на здравеопазване, безплатно полагане на медицински грижи въз основа на здравното застраховане, право на медицински помощни средства при определените в Закон условия, охрана на съпружеството, родителските права, семейството, специални грижи за бременни жени, родителско възпитание и полагане на грижи, право на образование, свобода на научното изследване и изкуството.
5. Право за опазване на жизнената среда и културното наследство (чл. 44-45)

Право на благоприятна жизнена среда, право на своевременна и цялостна информация за състояние на жизнената среда и за причините и последствията от това състояние.

6. Право на съдебна и друг вид правна защита (чл. 46-50)

Към правата на съдебната и друг вид правна защита принадлежат например следните: право за предявяване на правата си пред независим и нестранен съд по законен начин, право за обръщане към съдебната инстанция относно преразгледане на решението на органа на общественото управление, право на обезщетение спрямо вреда, възникнала поради незаконно решение на съдилището, на държавния орган или органа на общественото управление, или неправилна официална постъпка, право за отказване на показанията, ако даването на показанията би могло да доведе до опасността от наказателното преследване срещу себе си или близко лице, право на правна помощ в делото водено пред съдебните инстанции, пред други държавни органи или органите на общественото управление, от начало на прозводството при условия определени от закон, право на преводач, на неотнемане от законния съдия, право на открито преразгледане на делото без излишно протакане, право за изказване относно всички извършвани доказателства, право на това, че този, срещу който се води наказателното дело, да се счита за невиновен, докато съдът не издаде влязла в законна сила присъда относно осъждане поради вината, право на обвиняемия, да му е предоставено време и възможност за подготовка на защитата и да може да се защитава сам или посредством защитник (право на защитата), право на обвиняемия за отказване от показанията.7. Право на убежище за чужденци, преследвани поради прилагане на политическите права и свободи. Убежището може да се откаже на лицето, което е действало в противоречие с основните човешки права и свободи.

Най-чести въпроси и отговори

 1. Какво значи, че общественият защитник на правата защитава само "основните права и свободи" и същите къде са оформени ?

Основните права и свободи представляват отделна категория на изключително важни субективни права. Те са характерни с това, че се касае за правата, от които неможе да сме лишени, не подлежат на продаване, са без срока на давност и са неотменими. Никой не може да е лишен от тези права (напр. по Закон) и никой не може сам да се лиши от тях ( напр. да се откаже от тях). Касае се за правата, които за отделен човек невъзникват поради тяхното гарантиране в правния ред на определената държава, а обратното, за отделен човек те произтичат директно от неговата позиция. Основните права и свободи са определени във втората глава на Конституцията на Република Словакия и в международните договори и спогодби (напр. Спогодба за правата на децата, Всеобща декларация на човешките права и пр.).


 1. Кои са "органите на общественото управление" ?

Като органите на общественото управление трябва да се разбират следните:

 • органи на държавното управление (напр. министерствата; централните органи на държавното управление; районните управления; общинските управления...)

 • органи на местното самоуправление (напр. кмет на селото/града, председател на висшата териториална единица, представителство на селото...)

 • физическите и юридическите лица, които въз основа на отделния закон вземат решение относно правата и задълженията в областта на общественото управление, или в правата и задълженията на физическите и юридическите лица в областта на общественото управление се намесват (напр. Институт за социалното осигуряване, здравните застрахователни компании)
 1. Какви формалности трябва да съдържа предложението подадено до обществения защитник на правата ?

От предложението трябва да е ясно за какво се отнася, срещу кой орган на общественото ушправление е насочено и към какво се стреми подателят. За по-бързо проучване на предложението препоръчваме да се предстявят копия на всички документи, които подателят на предложението има на разположение и които доказват неговите твърдения. Ако предложението не се отнася до лицето, което го подава, необходимо е да се представи и писмено съгласие от засегнатото лице за подаване на предложението или писмено пълномощие по въпроса.


 1. Трябва ли в предложението да посоча своето име и фамилия ?

За регулярно уреждане на въпроса препоръчваме подателят на предложението да посочи личните си данни. Предложението, в което подателят не посочи своето име, фамилия и адрес (юридическо лице търговското си име и седалището) е анонимно предложение. Общественият защитник на правата не е длъжен да урежда анонимното предложение. Ако подателят на предложението се опасява от публикуване на своята личност, може да помоли общественият защитник на правата да запази личността му в тайна. В такъв случай при уреждането на въпроса се постъпва само въз основа на преписа на предложението, в което не се посочват личните данни. Ако подателят предявил желание за запазване личността му в тайна, но характерът на предложението не дава възможност то да се уреди без някои от личните данни, общественият защитник на правата неотложно информира подателя относно обстоятелствата и същевременно го предупреждава, че ще продължи с решаването на въпроса само с писмено съгласие на подателя и посочване на необходимите данни. 1. Може ли общественият защитник на правата да уреди предложението, което не съдържа изискваното оформление ?

Ако предложението не съдържа необходимите данни или от представените данни не може точно да се установи за какво се отнася, общественият защитник на правата неотложно ще предупреди подателя на предложението да допълни данните. В случай, че подателят на предложението не представи никакви данни в определения срок, който не може да е по-малко от седем дни, общественият защитник на правата отлага предложението. За тези последствия общественият защитник на правата писмено осведомява подателя на предложението.


 1. Мога ли да подам предложението и по електронната поща ?

Предложението до обществения защитник на правата може да се подаде писмено, устно в протокола, телеграфически, по телефакса или по електронната поща.


 1. Достъпен ли е някъде някакъв образец за подаване на предложение до обществения защитник на правата ?

За подробностите при подаване на предложение до обществения защитник на правата Канцеларията на общественият защитник на правата информира в своя информационен материал, който е на разположение в обекта на Канцеларията в град Братислава, на ул. "Неведзова" № 5 и на интернет сайта www.vop.gov.sk, където са общодостъпни и формулярите за подаване на предложения, които е възможно да се попълнят и да се изпратят директно посредством интернет до обществения защитник на правата. Информационният материал и формулярите за подаване на предложения са и на езиците на националните малцинства, живеещи в Словакия, по отношение към които е бил ратифициран Договор № 588/2001г. за Европейската харта на регионалните езици и езиците на малцинствата, а именно на български, чешки, хърватски, унгарски, немски, полски, ромски, русински и украински. Освен на посочените езици информацията за дейността и сферата на действие на общественият защитник на правата са общодостъпни и на английски, френски, испански, руски и арабски.


 1. Мога ли в контакта с обществения защитник на правата да използвам своят майчин език ?

Законът за обществения защитник на правата дава възможност на физическите лица да използват своят майчин език при контакта с обществения защитник на правата. Разноските за преводач се покриват от държавата.


 1. Възможно ли е да оттегля своето предложение подобно както иск ?

Да. Процесуално на това нищо не пречи. Подателят на предложението може да направи така до уреждане на въпроса от обществения защитник на правата. Делото, водено пред обществения защитник на правата, съгласно от Закон определените начини за уреждане на предложенията, ще приключи с отлагане на предложението.


 1. Възможно ли е в производството пред обществения защитник на правата да ме представя друго лице ?

Да. За запазване на личните данни е подходящо да се направи така изрично при подаване на предложението, било е писмено или устно в протокола. Не е необходимо нотариално заверено пълномощие, тъй като към обществения защитник на правата може да се обърне всеки, който е на мнение, че с действието, решаването или бездействието на органите на общественото управление се нарушават основните права и свободи.


 1. Колко бързо ще бъде решено моето предложение, ако се обърна с него до обществения защитник на правата? Има ли общественият защитник на правата определени срокове за решаване на предложенията ?

Законът за общественият защитник на правата не определя на обществения защитник на правата срокове за решаване на предложенията. Предложенията се уреждат последователно по ред, както са получени. Скоростта на решаването зависи от обема и сложността на въпроса.


12. Длъжен ли е общественият защитник на правата по време на протичане на делото да ме информира относно уреждането на предложението ? Ще получа ли от обществения защитник на правата накакъв писмен отговор ?

В процеса на обследването на предложението общественият защитник на правата отделно не уведомява подателя. За резултатите и заключението от проучването на предложението общественият защитник на правата винаги писмено информира подателя.


13. Може ли общественият защитник на правата да предоставя на физическите и юридическите лица тълкуване на общозадължителните правни наредби и конкретните им разпореждания ?

В компетенцията на обществения защитник на правата невлиза той да предоставя на физическите и юридическите лица задължително правно становище, нито тълкуване на общозадължителните правни наредби.


14. Има ли право общественият защитник на правата да полага усилия за изменение на правната наредба ?

Общественият защитник на правата няма право на законодателна инициатива. По Закон за общественият защитник на правата, ако при решаване на предложението общественият защитник на правата установи обстоятелствата, които свидетелствуват за това, че законът, друг вид общозадължителна правна наредба или вътрешната наредба, издадена от органа на общественото управление, нарушава основните права и свободи на физическите или юридическите лица, може да подаде предложение - искова молба за изменение или отменение до съответния орган.


15. Мога ли да се обърна към обществения защитник на правата с моето предложение, ако от нарушението на основните ми права са изминали повече от десет години ? Длъжен ли е общественият защитник на правата да приеме такова предложение за решаване ?

Съгласно Закон за общественият защитник на правата може общественият защитник на правата да отложи предложението, ако от въпросното обстоятелство в деня на получаване на предложението са изминали повече от три години.


16. Таксувано ли е делото пред обществения защитник на правата ?

Не. Действията на обществения защитник на правата за подателите на предложенията не са таксувани.


17. Може ли решението на обществения защитник на правата да се обжалва ? Например пред Европейския омбудсман ?

Общественият защитник на правата няма решаващи правомощия. Общественият защитник на правата не е подчинен на висшестоящия орган, до който подателят на предложението би могъл да подаде апелационна жалба в случай, че не е доволен с начина, по който общественият защитник на правата е решил неговото предложение. Европейският омбудсман също няма право да преразгледа предишните решения на регионалните омбудсмани. Неговата сфера на действие се отнася изключително до решаване на жалбите относно неправилно действие на институциите и органите на Европейския съюз.


18. Необходимо ли е преди подаване на жалбата пред Европейския съд за човешките права в Страсбург, да се обърна към обществения защитник на правата ?

Не. Европейският съд за човешките права в Страсбург не изисква ищецът, в рамките на изчерпване на вътрешнодържавните средства за поправка на решението по делото, да се обърне и към обществения защитник на правата. Съдът в своята юрисдикция не зачита Институцията на омбудсмана, с оглед на липсата на решаващите му правомощия, за действащо средство за поправка, по чл. 13 от Договора за защитата на човешките права и основните свободи.


19. Може ли подаденото съобщение за престъпление, относно което се води следствие от съответното полицейско управление, повторно да се разследва от обществения защитник на правата ?

До компетенциите на обществения защитник на правата не се отнасят решаващите правомощия на следователите в полицията, прокуратурата и съдилищата, с изключение на органите на управлението и администрация на съдилищата и поводите, обуславящи дисциплинарно провинение на съдията.


20. Мога ли да се обърна към обществения защитник на правата в случай, че съм на мнение, че се касае за излишно протакане в съдопроизводството ?

Решаването на излишното протакане в съдопроизводството е включено в компетенциите на обществения защитник на правата. Ако подателят на предложението иска да търси правата си посредством обществения защитник на правата, е необходимо в своето предложение да посочи номер на преписката, под който се води съдебното дело, да напише кое съдилище води делото и кога от страната на въпросното съдилище е било извършено последното процесуално действие. Същевременно е необходимо да се представят копия от документите, доказващи твърденията по обстоятелствата. В тази връзка трябва да предупредим, че общественият защитник на правата няма право да се намесва в дейността на съдилищата и вземане на съдебните решения, да се включва в съдопроизводствата, да представя участниците в съдопроизводставата нито от тяхното име да подава предложения - искови молби и жалби. Такъв вид действие представлява нарушение на гарантираната с Конституцията независимост на съдебната власт и е в противоречие с принципите на конституционността.


21. Може ли общественият защитник на правата да проверява постъпките и решаването на общинския съд и общинската прокуратура ?

Компетенцията на обществения защитник на правата съгласно законоположенията не се отнася до прокуратурата, съдилищата, с изключение на органите на управлението и администрация на съдилищата и поводите обуславящи дисциплинарното провинение на съдията. Общественият защитник на правата не може да се намесва в дейността и вземане на решенията на прокуратурата и съдилището, намя право да се включва в съдопроизводството и по никакъв начин не може да проучва съдебните решения, нито да ги ревидира и няма на разположение никакъв вид средство, с което да отмени, промени или със собствените си решения да замени решенията на съдилищата и прокуратурите.
Къде а как можете да получите информация за обществения защитник на правата ?
На интернет сайта на обществения защитник на правата: www.vop.gov.sk

На този интернет адрес ще намерите информация за дейността и сферата на действие на обществения защитник на правата, както и формулярите за подаване на предложения, които е възможно да се попълнят и да се изпратят директно посредством интернет до обществения защитник на правата и които са общодостъпни и на езиците на националните малцинства, живеещи в Словакия, по отношение към които е бил ратифициран Договор № 588/2001г. за Европейската харта на регионалните езици и езиците на малцинствата, а именно на български, чешки, хърватски, унгарски, немски, полски, ромски, русински и украински.


Освен на посочените езици информацията за дейността и сферата на действие на общественият защитник на правата са общодостъпни и на английски, френски, испански и руски.
И
нформацията за дейността на обществения защитник на правата можете да получите и  в седалището на Канцеларията на обществения защитник на правата на следния адрес:
Kancelária verejného ochrancu práv

P. O. BOX 1, 820 04 Bratislava 24

тел.: 02/48287239, 02/43634906

факс: 02/48287401e-mail: sekretariat@vop.gov.sk
Канцеларията на обществения защитник на правата можете да посетите лично без предварително уговорен час за приемане в Братислава - квартал "Ружинов", ул."Неведзова" № 5, всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа. Приемането на подателите на предложенията се осъществява и по време на приемните дни в регионите на Словакия. По-точната информация можете да получите на контактните номера на Канцеларията на обществения защитник на правата.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница