Закон за туризма. Права и задължения на страните, визови услуги и застрахованеДата25.07.2016
Размер92.19 Kb.
#6072
ТипЗакон


Извлечение от Общи условия на “Авентура България'' ООД за организирани

туристически пътувания(ТП) и тяхната продажба на крайни клиенти – туристи
 1. ЗАПИСВАНЕ


 1. Туристът има право да извърши временна резервация чрез попълване на резервационна бланка за туристически пътувания-ТП, включително по телефона. В такъв случай, тя се пази до 2 работни дни, след което трябва да бъде потвърдена, чрез заплащане на депозит.

Информацията, предоставяна в офисите на Туроператора е меродавна и се ползва с приоритет пред тази, която може да бъде почерпена от други информационни източници (интернет, рекламни брошури, радио и тв-предавания и т.н.).

 1. Резервация се прави само след заплащане на депозит в размер на 50% на човек за всички пътувания. Останалата сума в размер на 50% се заплаща най-късно до 14 работни дни преди датата на пътуването.

 2. Договорът за организирано туристическо пътуване (ДОТП) обвързва “Авентура България” ООД за изпълнение на задълженията му само при препотвърждаване от Туроператора на направената временна резервация, в рамките на два работни дни. Когато междувременно е подписан договор се приема, че е сключен под отлагателно условие, с оглед очакваното потвърждение, а в случай, че липсва такова, Туроператорът предлага други възможности, които Потребителя може да приеме или откаже, без да дължи неустойка или обезщетения.

 3. В срок между 10 и 7 работни дни преди началото на пътуването е необходимо Туристът да посети офиса на Туроператора, в който е сключен договора, за да получи документите за своето пътуване и за да му бъде предоставена информацията по чл.32 от Закон за туризма.
 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ, ВИЗОВИ УСЛУГИ И ЗАСТРАХОВАНЕ


 1. Туроператорът поема задължението да подготви, обезпечи и осъществи ТП. Туристът е длъжен да окаже пълно съдействие на Туроператора, включително като представи необходимите документи, за осъществяване на ТП.

 2. Туроператорът не гарантира получаването на виза, а поема само задължението да осигури необходимите формуляри и внесе исканите от Туриста документи пред компетентните органи и служби. Туристът отговаря за редовността и точното оформление на своя задграничен паспорт.

 3. Туристът е в правото и задължението си да се запознае подробно с валутно-митническия режим и условията за напускане/влизане в Р България.

Турист под 18 годишна възраст, пътуващ с един от родителите или без родител, задължително трябва да притежава и представи на граничните власти, пълномощно, удостоверяващо съгласието на родителите/другия родител за пътуване зад граница.

 1. Туристът е длъжен да заплаща допълнителните услуги, не влизащи в стойността на туровете, отделно.

 2. Туроператорът извършва настаняването в съответното превозно средство по реда на записването. Изключения са възможни при инвалиди, бременни жени, с оглед на възрастта, здравословното състояние на Туриста и други подобни.

 3. Туроператорът установява цените и всички останали условия на продаваните ТП и своевременно предприема необходимите мерки за известяването на техните изменения. Туроператора има право да променя крайната цена в договора, когато след сключването му се променят с не по-малко от 3% компоненти, участващи във формиране стойността на съответната екскурзия (превоз, хотел, ресторант, курсови разлики и т.н.).

 4. В случай на несвоевременно заплащане, Туроператорът има право да изменя условията на ТП или да анулира извършената резервация със съответните последици.

 5. Туроператорът извършва медицинско застраховане на Туриста, заминаващ извън пределите на Република България, което е включено в цената на ТП и е валидно за времето на пребиване в чужбина за периода, посочен в договора.

Туристът е в правото и задължението си да се запознае подробно с предоставената му застрахователна полица.

 1. Туристът има право в едномесечен срок, преди началото на ТП да прехвърля своите права и задължения по договора на трето лице, като уведомява писмено в тридневен срок Туроператора и остава солидарно отговорен за всички произтичащи задължения. В тези случаи, наред с другите възможни разходи, се дължи на Туроператора административна такса за прехвърлянето, в размер на действителните разходи, но не по-малко от 30 лв. на лице.

 2. Лицето, подписало ДОТП, представлява интересите на всички Туристи, чиито имена фигурират в договора, като отговаря за техните лични данни, а така също за изпълнение на всички задължения по договора, както и подпомага останалите лица да окажат съдействие за провеждане на ТП.

 3. Всички уведомявания, съобщения и кореспонденция между страните се извършват в офиса на Туроператора, където е сключен договора, респективно - посочените от Туриста адрес, тел. и e-mail.

 4. Туроператорът се задължава да сключва застрахователен договор по чл. 42 от Закона за Туризъм и копие от актуалната застрахователна полица да публикува на интернет страницата си www.aventura.bg.
 1. УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И АНУЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ТУРОВЕ


 1. Във върховия период на туристическия сезон, Туроператорът може да извършва замяна на хотела, с такъв от същата или по-висока категория, по същата дестинация, без промяна на общата цена на ТП.

 2. При липса на минимален брой туристи (само ако е указан в съответната оферта), в срок до 7 дни, преди началото на пътуването, Туроператорът, след като уведоми потребителя, има право да отмени пътуването, като възстановява цялата сума, без да се дължат взаимни неустойки и/или обезщетения.
 1. НЕУСТОЙКИ И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ


 1. При отказ на Туриста от ТП по причини, които не са свързани с неизпълнение от Туроператора на неговите задължения, то внесената сума се възстановява, в срок от 10 работни дни, като от нея се удържат/могат да бъдат претендирани следните неустойки, в процент от стойността на ТП: до 2 месеца – 0%; до 30 дни преди датата на пътуване – 30%; от 30 дни до 21 дни – 50%; от 21 дни до началото на ТП – 100%, от пълната стойност на ТП;

Незаплащането в срок на пълната стойност на избраното ТП се счита за отказ на Туриста с предвидените в тази точка последици.

 1. Туроператорът не носи отговорност за изменението на летището за излитане, времето на полета, замяната на типа самолет, извършени от авиокомпанията. Аналогично се прилага разпоредбата и когато се използва друг вид транспорт.

 2. В случай на нарушение на законодателството, в която и да е страна от програмата и недопускане на Туриста да влезе или излезе от съответната държава, то отговорността се носи изцяло, от и за сметка на съответното лице – нарушител. Когато по аналогични причини ТП е било осъществено, изцяло или частично, без съответния турист, Туроператорът не носи отговорност. Туроператорът не носи отговорност за настъпили усложнения в провеждането на мероприятието (напр. : непотвърдени резервации за полети и хотели) при промяна по желание на Туриста на първоначалните условия на пътуването (маршрут, времетраене, часове на полети, дати на пътуване и т.н.) в границата от 30 дни преди датата на заминаване.
 1. ФОРС-МАЖОР


При наличие на форсмажорни обстоятелства, като природни бедствия, стачки, безредици, военни операции от всякакъв характер, вътрешно политически проблеми в държавите до които е съответното ТП, изменение на митнически и погранични правила, затваряне на граници и др., поради които не може да бъде осъществено или продължено ТП, и когато тези форсмажорни обстоятелства са настъпили след пълно или частично заплащане на ТП от страна на Туроператора на своите контрагенти, само ако посрещащата агенция признае ситуацията за форсмажорна и възстанови на Туроператора платените от него суми за съответното ТП, в срок до 10 дни след реалното постъпване на сумата по сметките на Туроператора, същият се задължава да изплати на Туриста сума, равностойна на възстановената от партниращия контрагент (туроператор, хотелиер, превозвач и т.н.).

Туроператорът не отговаря за багажа на Туриста (изчезване, загубване, повреждане и т.н.), нито за неговото съдържание, както и не компенсира стойността на услугите, за които Туристът е могъл, но не се е възползвал.


 1. РЕКЛАМАЦИИ


 1. В случай на неточно изпълнение на договора, установено по време на пътуването или престоя, Туристът е длъжен незабавно да уведоми и запознае Туроператора с възникналия проблем. Всички рекламации се отбелязват на мястото, където е установена неточността, като се съставя тристранен констативен Протокол, подписан от Потребителя, Хотела и Чуждестранния партньор, който обслужва туристите на място.

 2. Всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени в писмен вид на ръководството на хотела по време на престоя им в него. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на ТП, Хотелът и Туроператорът имат право да не разглеждат.

 3. Всякакви услуги извън пакетите, закупени от Туроператора и платени в Р. България, които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към посрещащия туроператор и към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги Туроператорът не носи отговорност.

 4. Рекламации на Туриста, по повод предоставеното качество и изпълнението на ТП, трябва да се извършат писмено, в 7 дневен срок от момента на завършването на ТП. Правото на рекламация и/или претенция се упражнява само от засегнатото лице, включително при договор в полза на трето лице. Туроператорът разглежда и отговаря на получената рекламация в едномесечен срок.

 5. Извършването на рекламация е предпоставка за търсенето на отговорност по съдебен ред.

©


Договор за организирано туристическо пътуване
Днес ____.____.2014 г., в град София, се сключи настоящият договор между:

 1. Авентура България” ООД, с адрес на управление - София, ул.“Раковски” Nо.183 и седалище София, Овча Купел 1, бл. 525, Удостоверение за регистрация № 6168/30.07.2008 и ЕИК 200139201, наричано “Туроператор”, от една страна и;

 2. ................................................................................................., ЕГН ............................., л.к. №......................., изд. на ..................... от МВР - .........................., задгр. пасп. № ............................/....................., жив. в .........................................................................................................................................................................., дом./служ. тел:.........................../.........................., моб.тел..............................., e-mail ...................................., наричан/а “Потребител”, лично за себе си, а също в полза на-

........……................................................................................., ЕГН ..............................., задгр. п. ............................,

........……................................................................................., ЕГН ..............................., задгр. п. ............................,

........……................................................................................., ЕГН ..............................., задгр. п. ............................,

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


 1. С договора за организирано пътуване Туроператорът се задължава да предостави туристическо пътуване (ТП) с обща цена на Потребителя (Турист) срещу заплащане на определена цена и в съответствие със Закон за туризма (ЗТ) и приложимото към договора законодателство.

Фирма, седалище, адрес на управление, номер на лиценза на превозвача (определя се допълнително от Т-ра) .................................................................................................................................................................................

Тръгване

Връщане

Транспортни средства

Маршрут

ПристиганеПрестой

Нощувки

Хотел

Вид стая

Пансион
Вид и категория на заведенията за хранене и развлечения - ............................................................................….........;

Брой и вид на храненията, включени в туристическото пътуване - ...............................................................................;

Посещения, екскурзии, трансфери и други услуги, включени в общата цена – трансфер летище – хотел – летище, ………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…………………………….;

Летищни такси: В дължимата сума са включени летищни такси и такса гориво, които подлежат на препотвърждение до една седмица преди датата на заминаване…………………………………..…………………………………………………………………………;

Медицинска застраховка по чл. 30, ал. 5 ЗТ е включена в цената..................................................................................;

Когато Туроп. направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, Туристът има всички права, предвидени в ЗТ, включително да приеме или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетения.


Дължима сума:……………….............../.............................................................................................../ Визи........................

Предплата:...................................../.............................................................................................................................../ Доплащане: ................................../.............................................................................................................................../


Пълното плащане се извършва в срок до 14 работни дни преди датата на пътуването, освен ако резервацията не е по промоционални цени и не изисква пълно плащане в по-ранен срок, в офис на Туроператорът или по банков път – б. с-ки: ОББ, клон Фритьоф Нансен, София 1000, BIC – UBBSBGSF, IBAN BG – 17UBBS80021056227520, IBAN EURO – 82UBBS80021428141810;

Съгласно изискванията по чл.42 от ЗТ, Туроператорът има сключена застраховка 'Отговорност на Туроператора' със ЗК "Кю Би И Иншурънс /Юръп/ Лимитид" – клон София. гр. София, ул. Бачо Киро 26-28-30, тел: 930 19 19. Сертификатът към застрахователната полица е с номер № 0000097/06.07.2013 г. Потребителят се запознава с условията на сключената застраховка преди началото на пътуването.

Туристът декларира, че преди подписване на договора му е предоставена информацията по чл.чл. 28, 29 от ЗТ.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящият договор са Общи условия на “Авентура България” ООД за организирани туристически пътувания, с които Туриста декларира, че се е запознал, приема ги и е получил преди подписване на договора.

Туроператор:................................................. Турист:.......................................................

©
Каталог: pdocs
pdocs -> Булпрофор – Предложение за изменения в Наредба 31 / м април. 2004 До Предложение за
pdocs -> Отчетно Изборно
pdocs -> Доклад отчет на Управителния Съвет за дейността на булпрофор в периода от 01. 01. 2004 до 31. 12. 2004 г
pdocs -> Директора на рдг гр
pdocs -> С такъв плам за историческите забележителности, възхитени сме. Добър професионалист и човек
pdocs -> Ta мондел травел музейни такси с информативен характер съобразно вашето свободно време и вашите интереси
pdocs -> Семинар на частнопрактикуващи лесовъди лесоустрители софия, Софроний 10 / Агролеспроект, 15. 12. 2004 г меморандум
pdocs -> Доклад отчет на Управителния Съвет за дейността на булпрофор в периода от 27. 12. 2002 до 31. 12. 2003 г
pdocs -> Забележителности в Испания – ориентировъчни музейни такси мадрид
pdocs -> Булпрофор браншова организация на лесовъдите за частна практика в горите и околната среда


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница