Отчетно Изборностраница1/3
Дата24.07.2016
Размер419.8 Kb.
#3352
ТипОтчет
  1   2   3

ОТЧЕТ


на Управителния Съвет

за дейността на БУЛПРОФОР в периода от 01.01.2006 до 31.12.2006 г.

Уважаеми колеги и приятели,


Провеждаме Второ редовно Отчетно-Изборно Общо събрание на БУЛПРОФОР, без да се брои Учредителното ОС на 28.01.2000 год.
Иначе, както знаете това е седмо поредно Общо събрание на БУЛПРОФОР (след 5 редовни и едно извънредно).
През изтеклата 6-та година от своето създаване, БУЛПРОФОР действаше вече като утвърдена и по всеобщо мнение - най-авторитетна браншова организация в горския сектор. Основна функция на нашата организация беше и ще бъде да защитава интересите на своите членове, защото съгласно устава и закона е призвана да работи в тяхна полза.
За изминалата 2006 год. ще маркираме по-важните дейности по основни направления както следва:

1. Квалификация и обучение

2. Издателска дейност

3. Консултантска дейност

4. Вътешна организационна дейност, в т.ч: ГИЦ, чествания и награди, взаимоотношения с

НУГ, НПО, Международни проекти и програми в България

5. Международно сътрудничество с партньорски организации от ЕС.
На първите 3 дейности занапред ще се обръща все по-голямо внимание, впредвид на факта, че са включени в Системата за управление на БУЛПРОФОР която ние вече въведохме и сме в процедура да сертифициране по стандарта ISO 9001:2000.


 1. Квалификация и обучение на лесовъди – ЧПЛ, служители и др.


1.1. Организирани от БУЛПРОФОР семинари

Два семинара се проведоха с подкрепата на ГТЦ (3/4 от тяхната стойност):


Семинар на 06, 07 и 08.април 2006 год. в гр. Велинград, база Марица Изток10.1Конкурентоспособност на горските предприемачески фирми”, с основни под-теми

  1. Устойчиво развитие на конкурентните горски дейности в Европа”

  2. Роля и значение на Партрньорствата в конкурентното развитие на горското стопанство”

10.2 Състояние и перспективи в развитието на горското предприемачество в страните от ЕС”

  1. Очаквания на горската индустрия”,

  2. Добрите практики в горското предприемачество”.

Презентацията по двете теми е сборна и съдържа материали от семинари в Полша и Наръчника за най-добрите практики при договорните споразумения в ГС /горското предприемачество/ на екип от ILO/ECE/FAO Experts Network, чието първо представяне на българска почва се явява настоящата тема. Темите представи инж.Антоний Стефанов – участник от страна на БУЛПРОФОР в тези семинари.

10.3. „Управление на качеството – възможности за приложение и значение за горския сектор”- Лектор е доц.д-р Васил Стипцов от ЛТУ / Преседател на Фондация Силвика

10.4. „Икономически апекти на конкурентоспособността в горския сектор” – Лектор доц.И.Палигоров, ЛТУ

10.5. „Модел на взаимоотношения между Собственик на гора и консултанти/предприемачи в Германия” Презентация на д-р инж.Ценко Ценов и д-р инж.Любчо Тричков от НУГ
Семинар на 09,10 и 11.ноември в база ЛТУ кс.Юндола (09и10) и база Марица Изток – Велинград

Основна тема: Мястото на горския предприемач в България на европейската горска координатна система, със следните подтеми /лекции и практическо занятие на терена:1.”Горска Педагогика – как да популяризираме своята дейност и как да печелим подкрепа в нашата дейност” - резултати от едноименния семинар в гр.Сопрон, Унгария – информация от инж. Симон Тен Кате.

2. Тенденции в развитието и ползуването на горската техника” – презентации и коментари от посещението на „ИНТЕРФОРСТ-2006” Мюнхен - инж.Антоний Стефанов / инж. Анелия Почеканска.

3. Практическо занятие демонстрация на работа на комплексна бригада с горска техника в района на УОГС Юндола, водещ – инж. Илия Зеврипанов – Директор; Икономически аспекти на работата в УОГС и в България - доц. Иван Палигоров - ЛТУ ; Посещение на дървопреработвателния цех към УОГС.4. Практически аспекти от дейността на горските предприемачи от новоприсъединени към ЕС страни (Бивша Изт.Германия – провинция Саксония и Полша)презентации и коментари с резултати от обмяната на опит с предприемачески фирми в Германия и Полша – инж. А.Стефанов, инж. Й.Терзийски, инж.Х.Гечев, инж.Д.Джоков.

5. Финансови инструменти за подпомагане и финансиране на горските дейности в България – лектор доц. Иван Палигоров от ЛТУ.

а. Регионално развитие и горско стопанство;

б. Работа на раб.група към МЗГ по „горските” мерки от бъдещата 2007-2013 г програма за развитие на селските райони

6. „Многофункционалното горско планиране – възможност и перспектива за изява на частнопрактикуващите лесовъди” – доц. Васил Стипцоя

7. Сертификация по ISO 9000-2001 – инструмент за конкурентоспособност на фирмите - информация за процеса по сертификация на Булпрофор и избор на фирми желаещи да се включат в процеса, информация от инж. А.Стефанов и др. членове на БУЛПРОФОР.

8. „Актуални въпроси и взаимоотношения при стопанисването на недържавните гори”- Приемане на ПРЕПОРЪКИ - ПРЕДЛОЖЕНИЯ до НУГ, вкл. по темите на семинара.


Последния семинар проведохме бидейки в процедура по сертификация по ISO 9001:2000, на именно този вид дейност „обучение и квалификация на специалисти – лесовъди,горски работници и собственици на гори”. В тази връзка ние декларираме пред вас-ОС, че в бъдеще обучението и квалификацията на нашите членове и не само на тях, ще бъде под специално наблюдение и оценка. Затова занапред ще трябва да има по-прецизно планиране, подготовка, и провеждане на тези курсове. В тях и вашето участие трябва да бъде по активно.

За съжаление на последния семинар във Велинград от 45 присъствали – получихме обратно само 15 попълнени анкетни листове, а трябва да се знае, че те са много важни за усъвършенстване на нашата цялостна дейност в тази посока.

Все пак от предадените анкети, ние почерпихме полезна информация за теми за бъдещите наши семинари. В това отношение съдействие ще се търси и от БСК, чийто редовен член сме от 2006 год. Занапред ще трябва да се разчупят досегашния формат на провежданите курсове, като се организират за наши членове още и строго профилирани курсове за по-малки групи.
При прегледа на ръководството върху дейността по обучение, се направиха анализи, които съдържат следните основни препоръки:


 1. Включване на по-голям брой членове на сдружението в подготовката на материали за обучение/семинари през 2007г.

Изпълнение: Проблема е дискутиран на УС на сдружението на 15.12.2006г. Взето решение

за сформиране на екип и постоянен отговорник за подготовка на курсовете

за квалификация и обучение, провеждани от Булпрофор – решение

№ 16/15.12.2006г., срок за изпълнение – 03.2007г.

Ефективност: Ефективността ще бъде отчетена на следващия преглед на ръководството.


 1. Разясняване на членовете на сдружението важността от попълването на анкетните карти и заявките за обучения, както за покриване на изискванията на стандарта ISO 90001:2000, така и за максималното покриване на техните очаквания и желания.

Изпълнение: Разяснението ще се извърши на ОС на сдружението на 26.01.2007г., както и

на всички последващи срещи /обучения.

Ефективност: Ефективността ще бъде отчетена след следващото събиране на анкетни

карти и заявки за обучения
 1. Подобряване организацията по провеждане на обученията през 2007г

Изпълнение: С решение на УС е предвидено Председателя преди всяко обучение

да определи отговорник по съставяне, разпространение и събиране на

анкетните карти и заявките за бъдещи обучения.

Ефективност: Ефективността ще бъде отчетена след първото проведено обучение.


Както и досега, някои от по-интересните и важни от практическо естество теми се публикуват в нашите бюлетини, какъвто е случаят с Б-2’2006 г, съдържащ теми от първия семинар във Велинград, допълнени с едно проучване за горските предприемачи в Европа.
1.2. Участие в курс за обучение за водещи одитори по ISO-9001:2000 на фирма МУУДИ интернационал БГ, Организирано от БУЛПРОФОР участие на 4-ма наши представители (на собствени разноски) – Х.Гечев, Й.Терзийски, Б.Георгиева и А.Стефанов.

1.3. Организаирано посещение за обмяна на опит с горски предприемачи от Германия и Полша в периода 18-24.09.2006г.

Трябва на Първо място да изтъкна, че това посещение се осъществи благодарение на финансовата подкрепа на ГТЦ (покриваща нощувките) и Второ много важно е, че стана благодарение на нашите контакти по линия на ENFE и съответните партньорски предприемачески организации в Германия /клонът за провинция Горна Саксония) и в Полша. На Трето място трябва да подчертая, че пътуването стана и със съдействието на НУГ, който предостави собствен превоз – микробус с шофьор (+ един представител: д-р на ДЛ Чирпан –Цв.Цветанов – Значи, ето в действие едно партньорство, което е полезно за всички страни, и което трябва да послужи като пример за бъдещи съвместни прояви.

Пример за добра горска предприемаческа практика почерпиха от извора 7 български мениджъри на горски фирми, в т.ч. един председател на кооперация, при посещението си за обмяна на опит в провинция Саксония (бивша Изт. Германия) и в Полша (област Судетия) в периода 18-22.09.2006 год. От всички поканени за участие наши членове, за съжаление едва успяхме да съберем 4-ма, които в крайна сметка участваха, вкл. със собствен финансов принос (А.Стефанов, Х.Гечев, Д.Терзийски и Д.Джоков); останалите – бяха представители на ГТфирми – М.Катранджиев „Перивол”от Разлог и И.Георгиев „Елба-99”от Елена; Кръстьо Сарийски П-л на ГПК с.Гела: Цв.Цветанов от ДЛ Кричим.

Представяне на резултатите от това посещение {в бивша Изт.Германия - посетените 3 горски фирми и в Полша -1горска фирма}, т.е. представяне на предприемачите – контрактори в тези 2 държави, направихме на последния семинар в гр.Велинград. Поуките са много и интересни и най-вероятно ще бъдат систематизирани в някой от следващите броеве бюлетини.


1.4. Горска Педагогика – как да популяризираме своята дейност и как да печелим подкрепа в нашата дейност – участие на наш представител инж. Симон Тен Кате на едноименния семинар в гр.Сопрон, Унгария (18-21.09.2006г), по линия на UEF и нашия австрийски колега инж. Томаш Башни. Презентация по темата също чухме и гледахме на последния семинар, а материали ще бъдат отпечатени в следващ бюлетин.

В Унгария се постигна споразумение с колегите от Австрия за посещение през настоящата година – съвсем скоро м.април на 9 горски предприемачи за обмяна на опит с австрийски контрактори и лесовъди.


1.5. Икономически ползи от природосъобразното PRO-SILVA лесовъдство – опитът на някои европейски страни членки на ПроСилва Европа, - семинар проведен в гр.Намур на 11-14.09.2006г в Белгия, по време годишната конференция на ProSilva Europe, материали от което също ще бъдат поместени в следващ бр. Бюлетин.
1.6. Участието в проекта финансиран от ЕКомисия „COMFOR, чрез фирма „ГорХин” ЕООД на Х.Гечев е потвърждение за един съвременен начин за предаване на опит и добри предприемачески практики. Втората среща на участниците в проекта се състоя в околностите на гр.Милуз, Франция (4-8.12.2006г), по време на годишната комференция на ЕNFE.
1.7. Участие и работа в семинара финансиран от UNDP – Проект Родопи: – „Предоставяне на екосистемни услуги - 17.05.2006 х-л Родина

В заключение на темата за обучение/квалификация ще наблегнем на очертаващите се основни насоки за бъдеща работа, на които следващото ръководство трябва силно да наблегне:
 • Качество на курсовете – да се канят само възможните най-добри специалисти в съответната област;

 • Тематика и честота на провеждането – да се разнообрази и разшири тематиката, като се организират и строго тематични курсове (напр.: за подготовка на проекти за кандидатстване по програми на ЕС, която може да бъде многократно листвана, т.е. организирана на 2, 3 или повече пъти с различни участници, дори в различни градове), (какъвто бе примера с курса за водещи одитори по ИСО). Трябва да се ползуват също базата и капацитета на БСК, която организира в София много курсове по разнообразни теми, но също и на други консултантски фирми и организации.

 • Подготовка на провежданите от нас семинари и курсове – преодоляване на трудностите по събиране, систематизиране и отпечатване на материалите и др. организационни.

 • Ударение върху търсенето и подготовката на проекти за кандидатстване за финансиране по програми на ЕС (повече са за собственици, но също по линия на АМСП, МИ и др. за конкурентоспособност на предприемачите, каквито има във всяка област и стига да сте всички прозорливи и напористи, могат да се намерят възможности за финансиране от европ.фондове.

 • Създаване, организация и стартиране дейността нашия „Център за обучение и квалификация на горски специалисти, работници и собственици на гори” съвместна инициатива и отговорност на БУЛПРОФОР и горските техникуми в гр. Велинград, Тетевен и ев.Берковица, една особено важна бъдеща дейност. В това направление ще търсим сътрудничество, разбирасе и от ЛТУ.

 • Развитие на атестационната програма за оценка на нивото на професионална компетентност /капацитет на горските предприемачи, която обсъдихме и приехме на предишното ОС. Трябва със съжаление да кажа, че през изминалата година не успяхме да осъществим тази задача (причини – много, но основно, забавяне на отговора на НУГ). А както тогава се каза, тази система трябва да се развие съвместно с НУГ, тъй като очакваме тя да дава някои предимства на фирмите явили се и изкарали квалифик.курс, в конкурси за възлагане на дърводобив и др.п.2. Издателска дейност.

Тази дейност е Втората, която сертифицираме по ISO 9001-2000 и следователно занапред на нея ще трябва да се отделя все по-голямо значение.

За съжаление през изтеклата 2006 г издателската ни дейност протече не съвсем гладко. През годината се проведе не малко подготвителна дейност – бяха преведени от английски език и компютърно обработени всички издания, дори и част от тези, които ще са от програмата за 2007 г. Тук основна е заслугата на ГТЦ, които своевременно реагираха на нашите заявки. Самото издаване обаче се забави и като резултат до края на 2006 г. броевете 2-6 не бяха издадени. Това предстои да стане всеки момент (до края на м.02).
При прегледа, на ръководството (процедура по ISO), причините се анализираха и се направиха следните основни препоръки:
1. Ритмичност в издаването на материали и финансово обезпечаване на издателската дейност за 2007г. на Булпрофор.

Изпълнение: Проблема е дискутиран на УС на сдружението на 15.12.2006г. Взето е решение

за сформиране на екипа – „Редакционен съвет”, помощния орган по Органограмата, както и на постоянен отговорник за издателската дейност, който да е и член на съвета, и за когото да се осигури финансов ресурс за възнаграждение. Срок за изпълнение – 03.2007г. Относно финансирането към настоящият момент имаме устно подтвърждение от Германо-български проект /ГТЦ/ за финансиране изданията за 2007 г. Оставащите бюлетини за 2006 год. (бр.2-бр.6) са под печат и ще бъдат издадени до края на м.февруари 2007 г.

Ефективност: Ефективността ще бъде отчетена на следващият преглед на ръководството.


2. Провеждане на разговори с Национално управление по горите за издължаване на неизплатените фактури за издания 2006г. от техните поделения .

Изпълнение: С писмо - изх № 1/29.09.06г. е сезиран Началника на НУГ за проблема и е

потърсено неговото съдействие. Проведени са и устни разговори, както с

Началника на НУГ , така и с Началник отдел „Финансиране”, на когото е

предоставен списък с неизплатените фактури.

Ефективност: Обещано е разрешение на проблема, през 2007 год., но към момента фактурите все

още не са изплатени. Ефективността ще се отчете на следващия преглед на ръководството.
Все пак, това което вече е излязло като издание на БУЛПРОФОР за 2006 год. са:
ГОРСКИ СПРАВОЧНИК КАЛЕНДАР – 2006 /джобен формат/;

Бюлетин – бр.1 /Публични регистри на физическите и на юридическите лица получили удостоверение за упражняване на ЧЛП/ за извършване на дейности в горския фонд.
Предстоят да излязат от печат останалите бюлетини от програмата за 2006 г:

Бюлетин Бр.2 / „Предизвикателства пред горските предприемачи в Европа - Фактори оказващи влияние върху развитието на фирмите от горския сектор в Европа”, Тираж: 1000

Бюлетин Бр.3 / „Ръководство за добри практики при споразумения за работа и предприемачески услуги в горското стопанство” Тираж: 1500 бр.

Бюлетин Бр.4 / Наръчник „Здраве и работоспособност в механизираните горски дейности”

Тираж: 1500 бр.Бюлетин Бр.4, Приложение: Контролен лист по ергономия на горските машини/ Тираж: 500 бр.

Бюлетин Бр.5 /„Европейската и българската нормативна рамка за развитие на горите и горското стопанство” РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) No 1698/2005; ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – МЗГ/МС Р.България (2007-2013); Тираж: 1000 бр /

Бюлетин Бр.6 /„Стратегически и оперативни документи на ЕС и България за горите и горското стопанство” План за действие на Европейския съюз за горите, 2007-2013; Национална стратегия за развитие на горския сектор в България, 2007-2011; Стратегически план за развитие на горския сектор в България, 2007-2011. Тираж: 1000 бр.
Водещите теми за бюлетините през 2007 год. ще бъдат:


1.

“Да посрещнем предизвикателствата” – Лисабонска стратегия на Европейския Съюз за растеж и заетост.

2.

„ Публичен регистър на физическите и юридическите лица, регистрирани от НУГ за упражняване на частна лесовъдска практика”

3.

Наръчник „Ефективни и безопасни методи за дърводобив и съхранение на дървесина след природни бедствия” ; „Поуки и уроци от приложената дърводобивна практика и допълнителните експерименти”(STODAFOR- Гори повредени от урагани)

4.

Сборни материали от Министерската конференция за опазване на горите, вкл. Пан-Европейски оперативен наръчник с критерии за УСГ.

5.

Частните горски предприемачи в ИзточноЕвропейските страни (обзор – м-ли от семинара в Краков, 09.2005 год)

6.

Сборник „Актуалните текстове на БГ нормативни документи по горско стопанската практика”

7.

Сборник презентации, доклади и др. в помощ на горските предприемачи – материали от семинари, курсове за обучение, обмяна на опит в чужбина, лекции и др.п.

8.

Горски справочник календар – 2008 год.

9.

Дендробиометрия – второ издание (?)

Повечето от тях са в напреднал стадий на подготовка, други са готови, но моментът на тяхното издаване ще зависи от финансовите възможности които имаме.

Освен че е един от основните приходоизточници за нестопанската ни дейност (напр. за консултантската ни система, квалификация и обмяна на опит), издателската дейност на БУЛПРОФОР се наложи като един от основните фактори за информация в целия горски сектора, което смятаме, че трябва да се задълбочава като тенденция.

Това е и една от областите, в която искаме да убедим НУГ, че е възможен АУТСОРСИНГ – т.е. освобождаване на държ.служби от несвойствени дейности, които да се поемат от организации и фирми от гражданския сектор.3. Консултантска дейност
Третата дейност, която сертифицираме по ISO 9001-2000. Защо? - защото под това общо име, ние ще легитимираме нашето съвременно европейско отношение към важните за сектора „Гори и ГС” проблеми. Как? – От една страна - чрез работата в централно-ведомствени комисии, работни групи и пр. (напр. за писаните нов ЗГ, наредбата за регистарция на ЧПЛ и фирмите и т.н), но от друга страна, чрез съвети към собствениците на гори и другите заинтересувани страни по професионални и отраслеви въпроси.

Становищата, експертните мнения и др. на БУЛПРОФОР се търсят от страна на все повече институции, организации, международни проекти и програми. Търсят ни като представители на частната инициатива в горския сектор – на ЧПЛ, на горските предприемачи, а дори и като изразител на интересите на недържавните собственици на гори.

Участието ни като консултанти е персонално - на представители, които са наши членове или са поканени външни експерти. В по-близкото минало, чрез наши и външни експерти участвахме в проекта на СБ „Развитие на горския сектор в БГ” съвместно с Ирландска фирма. Участвали сме и в проекти възлагани от НУГ.
В не малка степен, участието ни в различни комисии и работни групи към НУГ, МЗГ и др. също може да се отнесе към категорията „консултантски”, макар и да е с по-друга форма и съдържание. Като представител и изразител на очакванията и възможностите на частния горски бизнес у нас, БУЛПРОФОР е постоянно търсен за участие със собствени позиции, с конкретни текстове и т.н. в редица документи, като например:

- Към МЗГ – в 2 нови постоянни групи (обучение и Натура-2000) свързани с работата по

мерките за финансиране от ЕС фондове ;

- Към НУГ - участие в изработката на „Стратегическия план за развитие на горския

сектор 2006-2011” ;

- Към НУГ - участие в Туининг проекта за обучение на служители от системата на НУГ

(Боряна Георгиева);

- Към НУГ - разработка на становища и предложения на базата на аналогични европейски документи за горите и горското стопанство в страните от ЕС;

- Към НУГ - разработка на експертни становища по редица въпроси, в т.ч. „правото на собственост, като вещно право (?)”, от Боряна Георгиева;

- Алианса на НПО + Подкрепа - изработка на конкретни текстове и предложения за промени в ЗГ / Проекта на ЗГ /ИДЗГ;

Експертната работата в тези групи в повечето случаи е свързана с даването на професио-нални становища, предложения и др.п. Тези участия досега са били на доброволен принцип, т.е. без да се заплащат.
Потенциалът за развитие на консултантската дейност на БУЛПРОФОР тепърва ще се увеличава, вкл. и благодарение на предвидената за изграждане структура:

«ПроСилва България – Център за устойчиво развитие и иновации в горското стопанство», в която структура ще членуват и работят редица изтъкнати специалисти, преподаватели и научни работници, вкл.и като международни консултанти.


Каталог: pdocs
pdocs -> Булпрофор – Предложение за изменения в Наредба 31 / м април. 2004 До Предложение за
pdocs -> Доклад отчет на Управителния Съвет за дейността на булпрофор в периода от 01. 01. 2004 до 31. 12. 2004 г
pdocs -> Директора на рдг гр
pdocs -> Закон за туризма. Права и задължения на страните, визови услуги и застраховане
pdocs -> С такъв плам за историческите забележителности, възхитени сме. Добър професионалист и човек
pdocs -> Ta мондел травел музейни такси с информативен характер съобразно вашето свободно време и вашите интереси
pdocs -> Семинар на частнопрактикуващи лесовъди лесоустрители софия, Софроний 10 / Агролеспроект, 15. 12. 2004 г меморандум
pdocs -> Доклад отчет на Управителния Съвет за дейността на булпрофор в периода от 27. 12. 2002 до 31. 12. 2003 г
pdocs -> Забележителности в Испания – ориентировъчни музейни такси мадрид
pdocs -> Булпрофор браншова организация на лесовъдите за частна практика в горите и околната среда


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница