Заповед №2293- 2513/ 24. 06. 2014гДата25.07.2016
Размер111.22 Kb.
#4963
32 СОУ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”Бул. „Христо Ботев” № 63 тел./факс: 987 43 58

e-mail: kl_ohridski32@abv.bg


ЗАПОВЕД
2293- 2513/ 24. 06.2014г
Във връзка с необходимостта от обзавеждане на материална база в 32 СОУ.Св. Кл. Охридски”, гр. София се определя и необходимостта от избор на изпълнител по реда на ЗОП относно доставка и монтаж на ученическо оборудване и обзавеждане на учебни кабинети № 100- 105 , ет. 1 , крило „Софроний ” в сградата на 32. СОУ „Св. Кл .Охридски”, гр. София . Налице е необходимост от провеждането на нарочна процедура по избор на изпълнител на доставката на основание чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП и гл. VІІІ”а” от ЗОП.

Така описаните стоки съставляват оборудване, което ще бъде предназначено за ползване при осъществяване на образователни дейности. Същото съставлява самостоятелен обект на възлагане.

С оглед спазването на принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и за правомерно разходване на средства считам, че в настоящият случай по-целесъобразно е прилагането на предвидения в чл.14 ал.4 т. 2 ЗОП ред, съгласно който определяне на изпълнител на горепосочената доставка се извършва по реда на глава осем «а» от Закона за обществените поръчки.

Предвид това и на основание чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагането на настоящата поръчка следва да се събират оферти с публикуването на публична покана.

С оглед на горното и на основание чл.14 ал.4 т.2 ЗОП и във връзка с чл.101а и сл. ЗОП, чл.9а ППЗОП
ЗАПОВЯДВАМ:
Да се проведе процедура по реда на гл.VІІІ „А” от ЗОП с публикуване на публична покана за избор на изпълнител на поръчка с предмет на поръчката: Избор на изпълнител за доставка и монтаж на ученическо оборудване и обзавеждане на учебни кабинети № 100- 105 , ет. 1 , крило „Софроний ” в сградата на 32 СОУ „Св.Кл.Охридски”, гр. София
Количества: съгласно утвърдената документация.

Прогнозна стойност- 19 525 / деветнадесет хиляди петстотин двадесет и пет лева/ без ДДС.Място на изпълнение: сградата на 32. СОУ ”Св. Кл.Охридски”, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 63 , етаж 1 , крило „Софроний.”

Срок за изпълнение на поръчката: максимум тридесет и пет календарни дни от датата на сключване на договора. Предложения, надхвърлящи този срок ще бъдат отстранени от участие поради несъответствие с изискванията на възложителя.

Начин на заплащане на поръчката: Плащането се извършва съгласно срока на отложеното плащане, след извършване на доставката и съответно монтиране на оборудването, след подписване на приемо-предавателен протокол и представена оригинална данъчна фактура от страна на изпълнителя.
Критерий за оценка: ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Показателите, тяхната относителна тежест, начинът на определяне на оценката по всеки от тях, както и на комплексната оценка на офертите на участниците е съгласно методиката на оценяване.

Комисията оценява предложенията в техническата оферта на участника по посочените критерии.

Крайното класиране на участниците ще става по следната формула:Ко = Кто + Кц ,

където:


Ко комплексна оценка

Кто тегловен коефициент на показател П1 (техническа оценка)

Кц тегловен коефициент на показател П2 (цена)

Показател 1 (П1) – техническа оценка на техническо предложение - тегловен коефициент – 50.
Показател 2 (П2) - предложена от участника крайна цена - тегловен коефициент – 50.
IV. Методи за оценка:

Методите са изложени по отделни дейности в обособените позиции, според Техническите спецификации и по съответните им критерии.(П1) ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТА

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА


ПОКАЗАТЕЛ

Брой точки

П1.1 - Описание и метод за организиране изпълнението на поръчката

От 0 до 30

Пълно и подробно е описано виждането за изпълнение на поръчката. В детайли са разписани и онагледени предложенията за обзавеждане и оборудване. Ясно и точно са посочени естетически и функционални характеристики на всички артикули.

30

Пълно и подробно е описано виждането за изпълнение на поръчката. Липсват детайли в разписаните предложения и онагледяването им за изпълнението на обзавеждането и оборудването . Не са посочени всички естетически и функционални характеристики на всички и/или част от артикулите.


20

Непълно е описано виждането за изпълнение на поръчката. Липсват детайли в разписаните предложения и онагледяването им за изпълнението на обзавеждането и оборудването . Не са посочени всички естетически и функционални характеристики на всички и/или част от артикулите.

10

Липсва представено описание за виждането за изпълнението на поръчката.

0

П1.2 - Срок на отложено плащане

От 0 до 20

Най-дълъг срок на отложено плащане

20

Всеки следващ получава с една точка по-малко от участника предложил най-дълъг срок на отложено плащане

19-1

Участникът не е предложил срок на отложено плащане или е по-кратък от един ден.

0


При оценка по горната таблица за всеки отделен показател комисията дава брой точки, които най-точно съответстват на представеното предложение. Сборът от всички показатели от таблицата от П1.1 до П1.2 формира П1 или

П1 = П1.1+П1.2
Формиране на оценката на техническото предложение (П1):

Комисията оценява предложението по горната таблица за оценка. Оценката на техническото предложение се изчислява за всеки отделен участник по следния начин:


Kто = П1i x 50 ,

П1max

където:


Kто тегловен коефициент на формираната техническа оценка на i-я участник

П1max формирана оценка на техническото предложение на участник с най-висок брой точки

П1i формирана оценка на техническото предложение на i-я участник.

(П2) ПРЕДЛОЖЕНА ОТ УЧАСТНИКА КРАЙНА ЦЕНА
Тегловният коефициент (Kц) за показател П2 се изчислява за всеки отделен участник по следния начин:
Kц = П2min x 50 ,

П2i

където:
Kц тегловен коефициент на предложената от i- я участник крайна ценаП2min минимална предложена цена измежду всички участници

П2i предложена цена от i-я участник
V. Крайно класиране:

На първо място се класира участникът, който е събрал най-висока комплексна оценка Ко като сбор между П1 и П2.Технически спецификации:

Стоките следва да отговарят на приетите стандарти на Република България относно техническа експлоатация, норми на безопасност .

Да бъдат нови и неупотребявани.

Участниците следва да представят следните задължителни документи:

Техническо задание, Списък на представените документи, подписан от участника , Декларация за запознаване с условията на поръчката - подписана от участника ,Административни сведения ,Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП ,Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите,Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва,Декларация, съдържаща списък на договори с предмет, сходен с предмета на поръчката ,Декларация по образец , която съдържа информация за общия оборот общо за последните 3 (три) счетоводно приключили години;Образец на ценово предложение за участие Техническо предложение по образец Методика за оценка на офертите Парафиран проект на договора Декларация за приемане на условията в проекта на договора
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва

1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 , 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, а именно:
А). Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; за чуждестранните юридически лица еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата , в която са установени.

При участници обединения документ /договор/ подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия.Б). Доказателства за техническите възможности и/или квалификацията на участника по чл. 51 от ЗОП:

- Декларация, съдържаща списък на договори с предмет, сходен с предмета на поръчката (Приложение 7) за подобни услуги през последните 3(три) години, придружена с препоръки (референции) за изпълнение на договорите, посочени в декларацията.- Сертификат за въведена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент сертификат.
В). Оригинал на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП (Приложение № 5, 5а и 5б).

Г). Декларация за ползването на подизпълнители (Приложение № 6); участникът декларира, дали ще ползва/няма да ползва подизпълнители и посочва списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на поръчката (ако има такива), и дела на тяхното участие (с процент от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител).
Д). Декларации за съгласие за участие от подизпълнител(и) по образец (Приложение № 6а).
Е).Парафиран проект на договор - (Приложение № 13).
Ж). Декларация за приемане условията в проекта на договор.- (Приложение № 13).

З). Пълномощно, нотариално заверено в случай, че офертата се подписва от пълномощник;
И). Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (Приложение № 2);

2. Плик № 2 с надпис "Техническо предложение", в който се поставят документите по чл. 56, ал.1 т.7 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерии и посочените в документацията изисквания, а именно:

А). Техническо предложение (Приложение № 10). Към Техническото предложение участниците трябва да представят начина на изпълнение на поръчката, включващо:

- описание и метод за организиране изпълнението на поръчката;

- концептуална обосновка на визуалното решение на всеки артикул – описателен и графичен документ / снимки , компютърна визуализация и чертежи/ , в които участникът излага последователно виждането си за изпълнение на поръчката, обосновава и онагледява предложението си за обзавеждане и оборудване с присъщите им естетически и функционални характеристики , както и демонстрира цялостно разбиране на потребностите на Възложителя , обективирано в пълното описание обекта на поръчката и техническите спецификации.

- цветни фотографски снимки и / или изображения / чертежи , визуализации , каталози на артикулите/ , които ще се доставят , съгласно техническата спецификация в документацията за участие. В случай , че се представят каталози и други печатни материали , същите не трябва да съдържат информация за цени.

- срок на отложено плащане;
3. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника (Приложение №9).

Всички документи, представени от участника, трябва да са на български език, а ако са предоставени копия да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала” от легитимен представител (управител или нотариално упълномощено от него лице с конкретно пълномощно) на участника.

Не се допуска до участие в процедурата участници и оферти, които не отговарят на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника:


  • представената оферта е постъпила в незапечатан плик;

  • представената оферта е постъпила с нарушена цялост;

  • представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок;


Срок за подаване на офертите - до 17,00 часа на 04.07.2014 год.в сградата на 32 СОУ „Св.Кл.Охридски”,гр.София

Срок на валидност на предложенията: не по-малък от 90 (деветдесет ) календарни дни от датата на подаване на офертата.

Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите предложения ще бъдат отворени в сградата на 32 СОУ „Св.Кл.Охридски”,гр.София на 08.07.2014г. – 10.30 ч.

За провеждане на процедурата


НАЗНАЧАВАМ:
Комисия в състав:

Председател:

Членове:

Със задача: Да събере, разгледа и оцени оферти за : Избор на изпълнител за доставка и монтаж на ученическо оборудване и обзавеждане на учебни кабинети № 100- 105 , ет. 1 , крило „Софроний ” в сградата на 32 СОУ „Св.Кл.Охридски”, гр. София


Работата на комисията да се проведе при следният ред:

1. Начало на работа. Комисията да започне работа на 08.07.2014г. 10.30ч. в сградата на 32 СОУ „Св. Климент Охридски”,гр.София.

2. Отваряне от Комисията на предложенията по реда на тяхното постъпване.

3. За извършената работа Комисията да състави и подпише протокол за разглеждането, оценяването и класирането на предложенията.

4. Заседанията се прекъсват и възобновяват от Председателя на комисията, който определя и времето за почивка.

Одобрявам документацията и образците на документи за участие в процедурата.

На основание чл.14 ал.4 ,т.2 ЗОП във връзка с чл.101а ал.2 ЗОП и чл.9а ППЗОП да се публикува покана на страницата на АОП, отговаряща на изискванията на чл.101б ЗОП. Публичната покана да се публикува и на интернет страницата на училището.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на всички участници в Комисията за сведение и изпълнение.Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на ………………..
Директор:

(Нели Костова)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница