Показатели за оценка на резултатите по математика в 3 класДата22.07.2016
Размер112.03 Kb.
Показатели за оценка на резултатите по математика в 3 клас

Критерии

Показатели

1. Числата до 1000

-знания и умения за четене и записване на числата до 1000

- преминаване на един запис в друг

- сравняване на числата до 1000


2. Събиране и изваждане на числата до 1000

- умения за събиране и изваждане на числата без и с преминаване

3.Умножение и деление с едноцифрено число на числата до 1000

- Знания и умения за:

-умножение на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено

- деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено

-пресмятане на изрази

- намиране на неизвестен множител, делимо, умаляемо


4.Знания и умения за изучаване на равнинни фигури

-разпознаване на:

-видове триъгълници /според страните, ъглите/

-обиколка на фигура


5.Знания за изучените величини и техните мерни единици за измерване

-милиметър

-ден, година

-метър, километър

-грам, килограм6.Решаване на текстови задачи

Решаване на съставна текстова задача, включваща обикновени текстови задачи за:

 • смисъла на събирането и изваждането

 • смисъла на умножението

 • релацията „, пъти повече „ ,“пъти по-малко“

! На всяка вярно решена задача при тестова проверка се поставя по 1 точка


Таблица за определяне на равнището на учебните постижения при тестова проверкаБрой точки

Оценка

10 т.

Отличен

9 или 8 т.

Много добър

7 или 6 т.

Добър

5 или 4 т.

Задоволителен

Под 4 т.

Незадоволителен

Критерии за оценяване на учениците по математика – 3 клас


Отличен /6/

Ученикът умее да прилага усвоените знания за действията умножение и деление на трицифрени числа с едноцифрено. Съставя и решава съставна текстова задача. Умее да съставя математическа задача с числата до 1000 като прилага знанията описани с отношенията „..пъти по-малко…“, „…пъти повече…. ,“…с по-малко…“, „…с повече...“.. Познава отлично геометричните фигури и намира обиколка и неизвестна страна.Умее да прави необходимите измервания на фигури и да ги записва в подходяща мерна единица. Намира неизвестен множител, делимо, събираемо. Няма пропуски в изучаването на таблично умножение и деление.

Много добър /5/

Ученикът пресмята числови изрази с три действия, но допуска някои изчислителни грешки при умножение и деление на трицифрено с едноцифрено число. Разпознава геометричните фигури, но изпитва затруднения с намирането на дължина на страна по дадена обиколка. Решава текстови задачи, като допуска някои изчислителни грешки или не спазва ред на действията. Познава мерните единици и ги сравнява правилно. Няма пропуски в усвояване на таблично умножение и деление.

Добър /4/

Ученикът пресмята числови изрази, като допуска изчислителни грешки. Не познава добре ред на действия и има пропуски в усвояване на таблицата за умножение. Не може да състави приложна задача и да моделира. Различава геометрични фигури, но се затруднява да изчисли правилно обиколката. Решава текстови задачи, като допуска някои изчислителни грешки, пропуска определено действие и не формулира правилно своя отговор. Не се ориентира правилно в решението на задачи, в които има отношенията „..пъти повече“,“..пъти по-малко“.Познава мерните единици, но се затруднява в сравняване на производните им. Намира неизвестно умаляемо и събираемо.

Среден /3/

Ученикът има сериозни пропуски в усвояване на таблично умножение и деление. Изважда и събира числа до 1000 без преминаване, но допуска грешки при деление и умножение на трицифрени числа с едноцифрени. Не е усвоил алгоритъма за пресмятане на числови изрази с две действия. Не може да реши съставна текстова задача. Ученикът има сериозни пропуски в усвояване на знанията за мерни единици и геометрични фигури.
Слаб /2/

Ученикът познава числата до 1000 и решава задачи с действие събиране и изваждане без преминаване. Неправилно записва числа и изрази и допуска сериозни изчислителни грешки при пресмятане на числов израз. Не е усвоил таблицата за умножение. Не разбира понятията половинка, четвъртинка.Изпитва сериозни затруднения при решаване на текстови задачи
Показатели за оценка на резултатите по български език в 3 клас


Критерии

Показатели

1. Диктовка

- четливо писане

- не допуска грешки при членуване на съществителните и прилагателните имена • не допуска грешки при правописа на неударените гласни

 • не допуска грешки при правописа на думи съдържащи буква „щ“

 • не допуска грешки при думи съдържащи буква“я“

 • пише разделно думи без собствено ударение / се, да, за , на, с/

 • не допуска пунктуационни грешки / начало и край на изречение, запетая, отделяне на нов абзац/

 • не изпуска крайни съгласни, неозвучени при непълно произнасяне

 • не допуска грешки при правопис на глаголи с представки

 • не допуска замяна и вмъкване на букви

2.Морфологични единици

- откривани на същ.имена, прилагателни имена , глаголи

- членуване на съществителни имена

- степенуване на прилагателни имена

- определяне категориите на глагола /лице, число, време/3. Правопис на думите

- думи с „ьо“ и „йо“

- редукция на гласни, обеззвучаване на звучните съгл.звукове4. Сродни думи

- разпознаване на форми на думата

- образуване на сродни думи5. Състав на думите

-разпознава корен, представка, наставка, определителен член

6. Пунктуация на изречение

Видове изречения по цел на изказване

7. Творческа задача

- най-подходящо заглавие

- използване на опорни думи

- последователност на мислене

- правопис

- краснопис

Максимален брой точки за диктовка – 5 т.

Максимален брой точки за творческа задача- 5 т.

Максимален брой точки граматика- 10 т.

Общ брой точки – 20 т.Таблица за определяне на равнището на учебните постижения при тестова проверка

Брой точки

Оценка

20-18 т

Отличен

17-15 т.

Много добър

14-12 т.

Добър

11-9 т.

Задоволителен

Под 9 т.

Незадоволителен

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДИКТОВКА – 3 КЛ.

Критерии

Общ брой точки за критерия


1.Графично оформяне на текста (оформяне на началния абзац и нов ред )

0,2 т.2.


Обособяване на изречението като езикова единица2.1.

Разграничаване на изречението.

0,1 т.

2.2.

Означаване вида на изречението.

0,1 т.

2.3.

Пунктуация

0,2 т


3.


Обособяване на думата като езикова единица3.1.

Отделно написване на думата (включително и думи без свое ударение, сред които и отрицателната частица): да се, не се, че се, си, се.

0,5 т.

3.2.

Пренасяне на части от думи

0,1 т.

3.3.

Слято писане на представки: разстоянието, разделили, затова, надминала, наясно

0,5 т.

3.4.

Дефис при степенувани прилагателни: по-бърз.

0,1 т.

4.

Отчитане на несъответствие между изговор и правопис по отношение на:4.1.

Не изпуска и не вмъква звукове и букви

0,3 т.

4.2.

Буква щ и съчетанието от звукове – шт: спящия

0,1 т.

4.3.

Буква я след съгласна за означаване на мекостта й:

бяга, мястото, разстоянието

0,3 т

4.4.

Редукция на неударени гласни

1,4 т.

4.5.


Обеззвучаване на съгласните в средата и в края на думите: бърз, без, почивка

0,3 т.

4.6.

Правопис на струпани съгласни: разстоянието

0,1 т.

4.7.

Правопис на й: кой, край

0,2 т.


5.


Четливо писане

0,5 т.Забележки:

 • Правилното писане на всяка от думите, посочени в критериите, се оценява с 0,1 т.

 • Четливо писане се оценява по преценка на учителя с точки от 0,1 до 0,5 , а нечетливото - с 0.

 • Максимален брой точки за диктовката – 5 т.Критерии за оценяване по български език и литература – 3 клас

Отличен /6/

Ученикът чете правилно и изразително със скорост 80-90 думи в минута. Чете познат и непознат текст с разбиране и може да коментира прочетеното. Отговаря аргументирано на въпроси свързани със съдържанието на текста и дава примери. Може самостоятелно да използва правописен и тълковен речник. Изказва мнение по поставен литературен въпрос. Чете препоръчителна и допълнителна литература и води читателски дневник. Открива връзка между характера на героя и основна мисъл в литературно произведение. Познава основните литературни жанрове и разграничава художествен от нехудожествен текст. Ученикът владее основните правописни и пунктуационни норми, зададени от ДОИ и ги прилага при писмена проверка.. Самостоятелно може да открие частите на речта в текст и да определя граматичните им признаци. Различава и съставя различни видове изречения по цел на изказване. Без грешка определя състава на думата и образува сродни думи.

Членува правилно съществителните имена.
Много добър /5/

Ученикът пише четливо и грамотно. Чете познат текст гладко, но не успява да даде пълен отговор по поставен литературен въпрос. Чете задължителна литература. Не умее да направи пълна характеристика на качествата на литературен герой, но дава примери от текста. Разпознава частите на речта и определя граматичните им признаци. Има много добре развити комуникативно- речеви умения, като показва много добра последователност на излагане на мисли. Построява правилни изречения по смисъл и използва опорни думи. Съставя собствен текст с минимален брой грешки. Служи си самостоятелно с правописен речник.

Добър /4/

Ученикът няма добра четивна техника и трудно формулира устен отговор по поставена задача. Има затруднения при съставяне на собствен текст и трудно преразказва .Не съумява да използва подходящи изразни средства в речево-комуникативна ситуация. Често не съумява да аргументира своя отговор по поставен литературен проблем и трудно описва чертите на героя. Изпитва затруднения при ползване на правописен и тълковен речник.

Ученикът често допуска правописни и пунктуационни грешки в писмената реч. Не съумява винаги да открие частите на речта и допуска грешки при определяне на техните граматични признаци.
Среден /3/

Ученикът има беден лексикален запас. Не чете препоръчителната литература. Не съумява да ползва правописен речник и ограничено използва езикови изразни средства. Чете с бавно темпо и често не разбира прочетеното. Много често допуска груби правописни, пунктуационни и смислови грешки. Не съумява да определя граматичните категории на частите на речта и трудно ги открива в текста Съставя текст с помощта на учителя и трудно работи самостоятелно по поставена творческа задача. Формирането на комуникативно- речевите умения е силно затруднено.

Слаб /2/

Ученикът чете бавно, заменя и пропуска думи и често не разбира прочетеното. Допуска груби правописни грешки при диктовка, пише нечетливо, пропуска думи и изречения. Изпитва сериозни затруднения при усвояване на поднесения граматичен материал. Не се ориентира в речева и комуникативна ситуация и не може да състави свързан текст. Има сериозни пропуски при усвояване на знания и умения, свързани с устна и писмен реч. Не чете препоръчителна литература.

Протокол

за

проведено съвещание на МО- 3. клас

Днес, 18.12.2014 година, се проведе съвещание на учителите от МО 3. клас за изготвяне на критерии и показатели за оценка на резултатите на учениците по Български език и литература и Математика – 3 клас.

След обсъждане бяха приети приложените в таблиците критерии и показатели.

1. ……………………………/М. Велкова/

2. ……………………………/Д.Стоянова/

3.……………………………… /Т.Янева/

4.……………………………/Ю.Михайлова/

5.……………………………/А.Филипова/6.……………………………/С.Русева/Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница