Образец №6 д е к л а р а ц и я1 по чл. 54, ал. 1 от зопДата24.07.2016
Размер30.3 Kb.
ОБРАЗЕЦ № 6
Д Е К Л А Р А Ц И Я1

по чл. 54, ал. 1 от ЗОП
Долуподписаният /-ната/ , ЕГН , в качеството ми на (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен директор, управител и др.) на (посочва се фирмата на участника), ЕИК: .___________________ със седалище и адрес на управление - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за учебната 2016/2017г. за учениците от 1-ви до 7-ми клас на 32 СОУ „Св. Климент Охридски” София”
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за за престъпление по чл. 108а, чл. 159а159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194217, чл. 219252, чл. 253260, чл. 301307, чл. 321, 321а и чл. 352353е от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. Представлявания от мен участник няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен.

4. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП

5. Представлявания от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по чл.118, чл.128, чл.245, чл.301-305 от КТ при изпълнение на договор за обществена поръчка, доказано с влязло в сила съдебно решение или наказателно постановление.

6.Не е налице конфликт на интереси по смисъла на §2, т.21 от ДР на ЗОП с възложител или служител в неговата организация.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
дата: ................ г. ДЕКЛАРАТОР2: ......................

Основанията по т. 1, 2 и 6 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, а именно:

1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

8. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.
1


2 Пояснение: Съгласно чл. 47, ал. 9 от ЗОП настоящата декларация се подписва от лицата, които представляват участника.Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница