Заседание на Съвета Правосъдие и вътрешни работи Люксембург, 4-5 юни 2009 г. Председатели г-н Martin pecinaстраница1/3
Дата05.10.2017
Размер420.46 Kb.
ТипЗаседание
  1   2   3СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

10551/09 (Presse 164)

(OR. en)


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

2946-о заседание на СъветаПравосъдие и вътрешни работи

Люксембург, 4-5 юни 2009 г.


Председатели Г-н Martin PECINA
Министър на вътрешните работи на Чешката република
Г-жа Daniela KOVÁŘOVÁ
Министър на правосъдието на Чешката република


Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът прие заключения относно бъдещата насока на Шенгенската информационна система (ШИС ІІ).

Съветът и правителствата на държавите-членки приеха заключения относно закриването на центъра за задържане в Гуантанамо.

Министрите проведоха обсъждания по въпросите на убежището и незаконната имиграция в Средиземноморието.

Координаторът на ЕС за борба с тероризма Жил де Керков представи доклади за изпълнението на стратегията на ЕС за борба с тероризма.

Съветът прие процедура за договарянето и сключването на двустранни споразумения между държави-членки и трети държави относно:

 • компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела, по дела, свързани с родителската отговорност и със задължения за издръжка, и по въпроси на приложимото право към дела, свързани със задължения за издръжка; и

 • приложимото право към договорни и извъндоговорни задължения.

Съветът прие насоки относно обща референтна рамка за европейското договорно право.

Министрите на правосъдието отбелязаха постигнатото в Европейския парламент съгласие за изменение на Директива 2005/35/ЕО относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения, с оглед формалното приемане на правния инструмент на по-късен етап.


СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Шенгенска информационна система (ШИС ІІ) — заключения на Съвета Error: Reference source not found

ГУАНТАНАМО — заключения на Съвета Error: Reference source not foundУбежище Error: Reference source not found

Свободно движение на граждани на ЕС в рамките на Общността Error: Reference source not found

НЕЗАКОННА ИМИГРАЦИЯ В СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО Error: Reference source not foundстратегия на ес и план за действие за борба с тероризма Error: Reference source not found

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ: УКРАЙНА — РУСИЯ — САЩ Error: Reference source not foundГражданско право: Двустранни споразумения с трети ДЪРЖАВИ Error: Reference source not found

Обща референтна рамка за европейското договорно право Error: Reference source not found

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ Error: Reference source not found

ЗАМЪРСЯВАНЕ ОТ КОРАБИ Error: Reference source not found

Европейска заповед за арест: ДОКЛАД ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛАГАНЕ Error: Reference source not found

Сексуална експлоатация на деца / трафик на хора Error: Reference source not found

Обучение на съдии, прокурори и съдебни служители Error: Reference source not found

Други въпроси Error: Reference source not found

Пътна карта за либерализирането на визовия режим за страните от Западните Балкани Error: Reference source not found

Превенция на природни и причинени от човека бедствия Error: Reference source not found

Международна закрила на деца Error: Reference source not found

Въпроси на наследството и завещанията в Европа Error: Reference source not found

Финансовата криза — действия в областта на правосъдието Error: Reference source not found

Споразумение за свободна търговия с Република Корея Error: Reference source not found

Медиация при трансгранични спорове Error: Reference source not found

Словенското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа Error: Reference source not found

Приоритети на следващото председателство на ЕС Error: Reference source not foundСМЕСЕН КОМИТЕТ Error: Reference source not found

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

 • Европейска съдебна мрежа Error: Reference source not found

 • Изпълнение на Плана за действие на ЕС по отношение на наркотиците за периода 2009—2012 г. във връзка с показателите за намаляване на предлагането — заключения на Съвета Error: Reference source not found

 • По-ефективно използване на ШИС и SIRENE за защита на децата — заключения на Съвета Error: Reference source not found

 • Последващи действия във връзка с оценката на Швейцария по линия на Шенген, извършена през 2008 г. — заключения на Съвета Error: Reference source not found

 • Повишаване на обществената осведоменост в областта на гражданската защита — заключения на Съвета Error: Reference source not found

 • Годишен доклад за 2008 г. на Европейската мрежа за предотвратяване на престъпността — заключения на Съвета Error: Reference source not found

 • Създаване в рамките на ЕС на неофициална мрежа от национални органи за докладване или равностойни механизми по въпросите на трафика на хора — заключения на Съвета Error: Reference source not found

 • Определяне на приоритетите на ЕС в борбата с организираната престъпност въз основа на оценката на заплахата от организираната престъпност (OCTA) за 2009 г. и на оценката на заплахата от руската организирана престъпност (ROCTA) — заключения на Съвета Error: Reference source not found

 • Седми годишен доклад на Евроюст (за календарната 2008 г.) — заключения на Съвета Error: Reference source not found

 • Подобряване на радиокомуникацията между оперативните служби в граничните райони — препоръка на Съвета Error: Reference source not found

 • Борба с незаконните състезания с моторни превозни средства — препоръка на Съвета Error: Reference source not found

 • Нов подход към оценката на Шенген Error: Reference source not found

 • Споразумение за сътрудничество между Европол и Евроюст Error: Reference source not found

 • Годишен доклад на Европол за 2008 г. Error: Reference source not found

 • Неофициално министерско заседание в областта на модерните технологии и сигурността Error: Reference source not found

 • Охрана на обществените лица Error: Reference source not found

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

 • Държавите от Западните Балкани — сътрудничество в борбата с организираната престъпност и тероризма Error: Reference source not found

 • Кабо Верде — визите за краткосрочно пребиваване и преговорите по споразуменията за обратно приемане Error: Reference source not found

 • Пакистан — споразумение за обратно приемане Error: Reference source not found

 • Екваториална Гвинея — ратификация на ревизираното Споразумение от Котону Error: Reference source not found

 • Мадагаскар — започване на консултации Error: Reference source not found

ОКОЛНА СРЕДА

 • Пускане на пазара на биоциди Error: Reference source not found

СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

 • Статистически данни за доходите и условията на живот Error: Reference source not found

НАЗНАЧЕНИЯ

 • Комитет на регионите Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Правителствата на държавите-членки и Европейската комисия бяха представени, както следва:Белгия:

Г-н Stefaan DE CLERCK Министър на правосъдието

Г-жа Annemie TURTELBOOM Министър по въпросите на миграционната политика и убежището

България:

Г-жа Миглена ТАЧЕВА Министър на правосъдието

Г-н Калин СЛАВОВ Заместник-министър на вътрешните работи

Чешка република:

Г-н Martin PECINA Министър на вътрешните работи

Г-жа Daniela KOVÁŘOVÁ Министър на правосъдието и председател на правителствения законодателен съвет

Г-жа Lenka PTÁČKOVÁ MELICHAROVÁ Заместник-министър на вътрешните работи

Г-н Tomáš BOČEK Заместник-министър за ЕС и международни отношения, Министерство на правосъдието

Дания:

Г-жа Birthe Rønn HORNBECH Министър по въпросите на бежанците, имиграцията и интеграцията и министър по църковните въпросиГермания:

Г-н Wolfgang SCHÄUBLE Федерален министър на вътрешните работи

Г-жа Brigitte ZYPRIES Федерален министър на правосъдието

Естония:

Г-н Rein LANG Министър на правосъдиетоИрландия:

Г-н Rory MONTGOMERY Постоянен представителГърция:

Г-н Prokopios PAVLOPOULOS Министър на вътрешните работиИспания:

Г-н Francisco CAAMAÑO DOMÍNGUEZ Министър на правосъдието

Г-н Antonio CAMACHO VIZCAÍNO Заместник-министър за сигурността

Франция:

Г-жа Rachida DATI Пазител на държавните печати, министър на правосъдието

Г-н Eric BESSON Министър на имиграцията, интеграцията, националната идентичност и съвместното развитие

Италия:

Г-н Roberto MARONI Министър на вътрешните работи

Г-н Angelino ALFANO Министър на правосъдието

Кипър:

Г-н Louas LOUCA Министър на правосъдието и обществения редЛатвия:

Г-н Mārtiņš LAZDOVSKIS Държавен секретар, Министерство на правосъдиетоЛитва:

Г-н Raimundas PALAITIS Министър на вътрешните работи

Г-н Remigijus ŠIMAŠIUS Министър на правосъдието

Люксембург:

Г-н Luc FRIEDEN Министър на правосъдието, министър на държавната хазна и бюджета

Г-н Nicolas SCHMIT Министър, отговарящ за външните работи и имиграцията

Унгария:

Г-н Dezső AVARKESZI Заместник-министър, Министерство на правосъдието и правоприлагащите органи

Г-жа Judit FAZEKAS LÉVAYNÉ Заместник-министър (със специален ресор), Министерство на правосъдието и правоприлагащите органи

Малта:

Г-н Carmelo MIFSUD BONNICI Министър на правосъдието и вътрешните работиНидерландия:

Г-н Guusje ter HORST Министър на вътрешните работи и отношенията в Кралството

Г-жа Nebahat ALBAYRAK Заместник-министър на правосъдието

Австрия:

Г-жа Maria FEKTER Федерален министър на вътрешните работи

Г-жа Claudia BANDION-ORTNER Федерален министър на правосъдието

Полша:

Г-н Andrzej CZUMA Министър на правосъдиетоПортугалия:

Г-н Rui PEREIRA Министър на вътрешните работи

Г-н Alberto COSTA Министър на правосъдието

Румъния:

Г-н Dan NICA Заместник министър-председател, министър на вътрешните работи

Г-жа Alina BICA Държавен секретар, Министерство на правосъдието

Словения:

Г-жа Katarina KRESAL Министър на вътрешните работи

Г-н Aleš ZALAR Министър на правосъдието

Словакия:

Г-н Josef BUČEK Държавен секретар, Министерство на вътрешните работи

Г-жа Anna VITTEKOVA Държавен секретар, Министерство на правосъдието

Финландия:

Г-жа Tuija BRAX Министър на правосъдието

Г-н Antti PELTTARI Държавен секретар, Министерство на вътрешните работи

Швеция:

Г-н Tobias BILLSTRÖM Министър по въпросите на миграцията

Г-н Magnus GRANER Държавен секретар към министъра на правосъдието

Обединено кралство:

Лорд WEST of SPITHEAD Парламентарен държавен секретар по въпросите на сигурността и борбата с тероризма

Лорд BACH Парламентарен държавен секретар, Министерство на правосъдието

Г-н Kenny MacASKILL Министър на правосъдието (Правителство на Шотландия)Комисия:

Г-н Jacques BARROT Заместник-председателОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Шенгенска информационна система (ШИС ІІ) — заключения на Съвета

Съветът проведе обсъждане на по-нататъшните стъпки за бъдещето на Шенгенската информационна система (ШИС ІІ) и прие следните заключения:

„Съветът на Европейския съюз,


 1. Като припомня заключенията на Съвета от 26—27 февруари 2009 г. относно ШИС ІІ1,

 2. Като потвърждава отново, че влизането в действие на Шенгенската информационна система от второ поколение продължава да бъде абсолютен приоритет и изисква съвместни усилия и тясно сътрудничество от страна на държавите-членки и Комисията,

 3. Като взема под внимание резултатите от периода за анализ и коригиращи действия по текущия проект ШИС ІІ и изтъква положителния принос на управителния съвет за общо управление на програмата ШИС ІІ,

 4. Като взема под внимание изготвянето на алтернативен технически сценарий за разработване на ШИС ІІ на базата на усъвършенстването на ШИС 1+ (SIS 1 + RE) като част от плана за действие при извънредни обстоятелства,

 5. Като приветства представения от председателството и Комисията доклад относно бъдещата насока на ШИС ІІ, който съдържа задълбочена оценка и сравнение на двата сценария в светлината на критериите, посочени от Съвета в заключенията му относно ШИС ІІ от 26—27 февруари 2009 г. (док. 10005/09 + ADD 1), където по-специално се разглеждат следните аспекти:

а) график за въвеждане на ШИС ІІ в действие,

б) график за интегрирането на Ирландия, Обединеното кралство, Кипър, България, Румъния и Лихтенщайн в ШИС,

в) разходи за бюджета на ЕС и за държавите-членки,

г) техническа осъществимост и съответни рискове,

д) възможни правни последици,


 1. Като отчита последиците от прекратяването на текущия проект ШИС ІІ, inter alia договорните последици, изложени в посочения в параграф 5 доклад,

 2. Забележки:

а) приключил е периодът за анализ и коригиращи действия по ШИС ІІ, по време на който бяха отстранени значителен брой известни проблеми и бяха изготвени или приложени решения за справяне с тях, като в същото време остават някои други висящи въпроси, решенията за които трябва да се прилагат при отчитане на препоръките и становищата на съответните органи;

б) алтернативният сценарий ШИС 1+ RE е в състояние да осъществи целите на ШИС ІІ, изложени в правната рамка, уреждаща създаването, функционирането и използването на ШИС ІІ, при условие че бъде интегриран в тази правна рамка;

в) и двете технически решения дават възможност за интегриране на допълнителни държави в ШИС или след тяхното внедряване, или преди това — като се използва единна ШИС за всички (SISone4ALL), за да се спази заявеният за тях график.


 1. Припомня, че действащите в момента инструменти за разработване и миграция към ШИС ІІ, посочени в Регламент (ЕО) № 1104/2008 на Съвета и в Решение 2008/839/ПВР на Съвета („инструменти за миграция“) ще изтекат на 30 юни 2010 г.

 2. Взема решение разработването на ШИС ІІ да продължи въз основа на текущия проект ШИС ІІ, а ШИС 1+ RE да бъде запазена като част от плана за действие при непредвидени обстоятелства, в рамките на срок, необходим за подкрепа на проекта до приключване на изпитванията, посочени в съдържащите се в приложението ориентири. Във връзка с това:

а) изразява съгласието си относно два ориентира, уточняващи техническите аспекти на условията и изходящите критерии, които трябва да бъдат изпълнени, за да продължи работата по текущия проект ШИС ІІ;

б) приканва Комисията да направи необходимото, за да се включат тези ориентири в съвкупността от резултати, които трябва да бъдат постигнати съгласно договора за текущия проект ШИС ІІ, и да постигне споразумение с изпълнителите на договора, че неизпълнението на тези ориентири представлява отменително условие по отношение на съществуващите договори;

в) приканва:


 • председателството да информира Съвета относно резултатите от изпитванията, посочени в ориентирите, въз основа на оценката, осъществена съвместно с Комисията и със специализираната група за ШИС ІІ и с управителния съвет за общо управление на програмата ШИС ІІ;

 • Комисията, съвместно и съгласувано изцяло със специализираната група за ШИС ІІ и с управителния съвет за общо управление на програмата ШИС ІІ, да валидира резултатите от тези изпитвания;

г) изразява решимост, ако изпитванията покажат несъответствие с изискванията, определени в единия или другия ориентир, да излезе с решение в срок от два месеца и на базата на всеобхватна финансова и договорна информация да прикани Комисията да прекрати текущия проект ШИС ІІ и да продължи разработването на ШИС ІІ въз основа на техническото решение ШИС 1+ RE, освен ако Съветът не реши друго;

д) изтъква необходимостта, в такъв случай, от бързо интегриране на ШИС 1+ RE в правната рамка за ШИС ІІ, като по този начин се даде възможност разработването ѝ да се финансира от бюджета на ЕС, а изпълнението на бюджета и непосредственото разработване да се делегират на национални органи в публичния сектор. 1. Настойчиво приканва държавите-членки да финализират разработването на ШИС ІІ на национално равнище и да извършат необходимите изпитателни дейности за съвместимост на националните ШИС ІІ с централната ШИС ІІ.

 2. Приканва Комисията:

а) да продължи да осъществява необходимите развойни дейности, произтичащи от периода за анализ и коригиращи действия и от прегледа на архитектурата на системата, в т.ч. тестване на концепцията;

б) да представи и незабавно да приложи подобрена структура за управление, основана на информационните технологии, и подход за проекта ШИС ІІ, в съответствие с насоките, съдържащи се в док. 10237/1/09, като се опре върху опита и извлечените поуки от цялостния подход за управление на програмата ШИС ІІ, установен в заключенията на Съвета от 26—27 февруари 2009 г., които: • да гарантират максимална прозрачност, яснота и увеличено участие на държавите-членки с цел оптимално посрещане на нуждите на проекта на текущия етап от разработване и изпитване, което изисква по-силна ангажираност на държавите-членки,

 • отговаряйки на изискванията за управление на широкомащабни проекти в областта на информационните технологии, да отразяват общата воля на всички държави-членки за даване на нов тласък на проекта, като в същото време се гарантира съответствие с правните инструменти за ШИС ІІ, които Съветът счита за основен елемент от проекта,

 • за тази цел да осигурят по-нататъшното интегриране на управителния съвет за общо управление на програмата ШИС ІІ в цялостната структура за управление;

в) да представи възможно най-скоро, но не по-късно от октомври 2009 г., подходящи законодателни предложения за изменение на инструментите за миграция.

 1. Отново приканва Комисията да информира редовно и подробно Европейския парламент и Съвета относно цифровото измерение на разходите, свързани с проекта за централна ШИС ІІ, и относно мерките, взети за осигуряване на пълна финансова прозрачност.

 2. Приканва председателството и Комисията да информират подробно Европейския парламент относно актуалното състояние на всеки етап от разработването на ШИС ІІ.“

ГУАНТАНАМО — заключения на Съвета

Съветът проведе обсъждане относно закриването на центъра за задържане в Гуантанамо и прие следните заключения:„Съветът на Европейския съюз и представителите на правителствата на държавите-членки,

Като желаят да насърчат по-тясното трансантлантическо сътрудничество със Съединените американски щати в областта на свободата, сигурността и правосъдието на основата на общи ценности, по-специално спазването на принципите на правата на личността и на правовата държава, произтичащи от конституционните традиции на Съединените американски щати и на държавите-членки на ЕС, и на основата на взаимното уважение, общите интереси и взаимодействието,

Като смятат, че Европейският съюз и Съединените американски щати имат общи цели да се борят с тероризма, като същевременно поддържат принципите на правовата държава и спазват и подкрепят зачитането на международното право, правата на човека и основните свободи,

Като приветстват решението на президента на Съединените американски щати да закрие центъра за задържане в Гуантанамо и да нареди да бъдат преразгледани политиките на задържане, даване под съд, прехвърляне и разпит в борбата с тероризма,

Като вземат под внимание молбата на правителството на Съединените американски щати да му се помогне за намиране на място на пребиваване на онези лица, които са „определени за освобождаване“ и които по много сериозни причини не могат да се върнат в държавите си на произход, но са изразили желание да бъдат приети от една или друга държава-членка на ЕС или асоциирана към Шенген държава,

Като потвърждават отново, че главната отговорност за закриване на лагера в Гуантанамо и намиране на място на пребиваване за бившите задържани носят Съединените американски щати,

Като вземат под внимание, че Съединените американски щати признават своята отговорност за приемане на определени бивши задържани, които са изразили желание да бъдат приети в Съединените американски щати,

Като желаят да окажат подкрепа за този процес предвид цялостния преглед на политиките на САЩ за борба с тероризма в съгласие с принципите на правовата държава и международното право и очакват, че основните въпроси на политиката ще получат необходимото внимание,

Като отчитат, че решенията за приемане на бивши задържани и определянето на техния правен статут е от изключителната отговорност и компетентност на приемащата държава-членка или асоциирана към Шенген държава,

Като имат предвид, че по правило граждани на трета държава, които пребивават законно на територията на държава-членка или на асоциирана към Шенген държава имат право да се придвижват свободно в рамките на териториите на останалите държави-членки или асоциираните към Шенген държави при условия, определени от разпоредбите на достиженията на правото от Шенген,

Като отчитат, че в резултат на премахването на контрола по вътрешните граници и в рамките на шенгенското пространство решението на една държава-членка да приеме бивш задържан би било от значение и за други държави-членки или асоциирани към Шенген държави, в т.ч по отношение на вътрешната сигурност, и че поради това консултациите и изчерпателният обмен на информация са от голямо значение както преди, така и след вземане на решения за приемане на бивши задържани, включително информацията относно смяната на местопребиваването на бивши задържани, с оглед да се даде възможност на всички държави-членки и на асоциираните към Шенген държави да обменят необходимата информация и да предприемат при нужда подходящи мерки, в т.ч. при необходимост мерки, временно ограничаващи свободата на движение, в съответствие с достиженията на правото от Шенген и с националното право.

Като изтъкват, че е важно асоциираните към Шенген държави да участват в обмена на информация между държавите-членки, описан в приложението към настоящите заключения,

Като желаят да допринесат за създаване на условия, които могат да подпомогнат онези държави-членки, които желаят да приемат бивши задържани, да сътрудничат с правителството на Съединените американски щати за намиране на местопребиваване на бившите задържани, които са „определени за освобождаване“ и които администрацията на САЩ не желае да подлага на съдебно преследване, и които по много сериозни причини не могат да се върнат в държавите си на произход и искат да бъдат прехвърлени в държава-членка или държава, асоциирана към Шенген,

Призовават държавите-членки, които желаят да приемат бивши задържани, да обмислят възможността да приемат само онези от тях, които попадат в определената по-горе категория,

Призовават приемащите държави-членки да вземат предвид съображенията за обществен ред и сигурност, в т.ч. съображенията на другите държави-членки, така че да се избегне застрашаването на обществения ред и вътрешната сигурност на държавите-членки и асоциираните към Шенген държави от бившите задържани, и също така призовават приемащите държави-членки, без да се засяга евентуална подкрепа от страна на Съединените американски щати, да насърчават интеграцията на засегнатите лица чрез подходящи мерки, като в същото време напълно зачитат техните човешки права и основни свободи,

Изразяват съгласието си, че обменът на информация по съществуващите канали между всички държави-членки и асоциираните към Шенген държави е еднакво важен както преди, така и след вземането на решения за приемане на бивши задържани,

С настоящото изразяват съгласие по механизма за обмен на информация относно бивши задържани в Гуантанамо, описан в приложението към настоящите заключения,Вземат под внимание пълната подкрепа за тези заключения на асоциираните към Шенген държави.

Потвърждават отново, че нищо в настоящите заключения не следва да се тълкува като покана към тези държави-членки или асоциирани към Шенген държави, които не възнамеряват да правят това, да приемат бивши задържани.“

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница