Заседание на Съвета Селско стопанство и рибарство Брюксел, 20 септември 2011 г. Председател г н Marek sawickiДата27.10.2018
Размер136.79 Kb.
ТипЗаседаниеСЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

14374/11

(OR. en)

PRESSE 314

PR CO 52

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3110-о заседание на СъветаСелско стопанство и рибарство

Брюксел, 20 септември 2011 г.


Председател Г н Marek SAWICKI
Министър на земеделието и развитието на селските райони на Полша


Основни резултати от заседанието на Съвета

По отношение на селското стопанство министрите проведоха ориентационен дебат относно разпределянето на храна на най-нуждаещите се в Съюза. Те не успяха да постигнат мнозинство в подкрепа на предложението на Комисията.

Освен това Съветът обсъди използването на биомаса от селскостопански произход за енергийни цели.

Накрая министрите бяха информирани за кризата в сектора на плодовете и зеленчуците и за допълнителните национални директни плащания през 2012 г.


СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ХРАНА НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ Error: Reference source not found

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОМАСА ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗХОД ЗА ЕНЕРГИЙНИ ЦЕЛИ Error: Reference source not found

ДРУГИ ВЪПРОСИ Error: Reference source not found

Кризата в сектора на плодовете и зеленчуците Error: Reference source not found

Допълнителни национални директни плащания Error: Reference source not foundДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ РАБОТИ

 • Специален представител на ЕС за Африканския съюз Error: Reference source not found

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

 • Гаранция от ЕС за външни операции на ЕИБ Error: Reference source not found

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 • Продукти за устна хигиена — използване на водороден пероксид Error: Reference source not found

 • Велосипеди — изисквания за безопасност Error: Reference source not found

НАЗНАЧЕНИЯ

 • Комитет на регионите Error: Reference source not found

ПИСМЕНИ ПРОЦЕДУРИ

 • Външни работи — Либия: Санкции Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Белгия:

Г жа Sabine LARUELLE Министър на малките и средните предприятия, самостоятелно заетите лица, земеделието и научноизследователската политика

Г-н Benoît LUTGEN Министър на благоустройството, земеделието, селските райони, природата, горите и културното наследство

Г н Kris PEETERS Министър-председател на правителството на фламандската общност и фламандски министър на икономиката, външната политика, земеделието и политиката за развитие на селските райониБългария:

Г-н Цветан ДИМИТРОВ Заместник-министър на земеделието и хранитеЧешка република:

Г н Juraj CHMIEL Заместник-министър на земеделиетоДания:

Г-н Anders MIKKELSEN Директор, Министерство на земеделието, храните и рибарствотоГермания:

Г н Robert KLOOS Държавен секретар, Федерално министерство на земеделието, храните и защитата на потребителитеЕстония:

Г-н Helir-Valdor SEEDER Министър на земеделиетоИрландия:

Г-н Tom MORAN Главен секретар, Министерство на земеделието, рибарството и хранитеГърция:

Г жа Georgia BAZOTI-MISONI Главен секретар за земеделието и хранитеИспания:

Г жа Rosa AGUILAR RIVERO Министър на околната среда, селските и морските райониФранция:

Г н Bruno LE MAIRE Министър на земеделието, храните, рибарството, селските райони и регионалното планиранеИталия:

Г-н Francesco Saverio ROMANO Министър на земеделието, храните и горитеКипър:

Г-н Sofoclis ALETRARIS Министър на земеделието, природните ресурси и околната средаЛатвия:

Г-н Jānis DŪKLAVS Министър на земеделиетоЛитва:

Г-н Mindaugas KUKLIERIUS Заместник-министър на земеделиетоЛюксембург:

Г-н Frank SCHMIT Директор, Министерство на земеделието, лозарството и развитието на селските райониУнгария:

Г н György CZERVÁN Държавен секретар, Министерство на развитието на селските райониМалта:

Г-н Patrick MIFSUD Заместник постоянен представителНидерландия:

Г н Hans HOOGEVEEN Генерален директор, Министерство на земеделието, природата и качеството на хранитеАвстрия:

Г-жа Edith KLAUSER Генерален директор за земеделието и храните, Министерство на земеделието, горите, околната среда и управлението на водитеПолша:

Г н Marek SAWICKI Министър на земеделието и развитието на селските райони

Г н Jarosław WOJTOWICZ Заместник държавен секретар, Министерство на земеделието и развитието на селските райони

Португалия:

Г-н José DIOGO ALBUQUERQUE Държавен секретар за земеделиетоРумъния:

Г-н Achim IRIMESCU Министър-съветник, Постоянно представителство на РумънияСловения:

Г н Dejan ŽIDAN Министър на земеделието, горите и хранитеСловакия:

Г-н Gabriel CSICSAI Държавен секретар, Министерство на земеделието и развитието на селските райониФинландия:

Г н Jari KOSKINEN Министър на земеделието и горитеШвеция:

Г-н Jan OLSSON Заместник постоянен представителОбединено кралство:

Г-н Jim PAICE Заместник-министър на околната среда, храните и по въпросите на селските райониКомисия:

Г-н Дачиан ЧОЛОШ ЧленОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ХРАНА НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ

Съветът проведе ориентационен дебат по предложението за регламент по отношение на разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза (13900/1/11).

Съветът не успя да постигне квалифицирано мнозинство в полза на гарантирането на ефективното функциониране на програмата до края на 2013 г. Председателството взе под внимание позициите на делегациите и се ангажира да обмисли как да придвижи работата по това досие.

Първото предложение по въпроса беше представено на Съвета през 2008 г. През 2010 г. Комисията представи изменено предложение по същия въпрос (13435/10). И в двата случая се сформира блокиращо малцинство срещу предложението.

Действащата в момента програма, съгласно която Европейският съюз може да снабдява най-нуждаещите се лица с храна от интервенционните запаси, беше създадена през 1987 г. Тя беше включена в регламента от 2007 г. за „обща организация на единния пазар”.

През 2008 г. Комисията предложи да се изменят действащите правила. Съгласно нейното предложение храна ще се осигурява или от интервенционни запаси, или от пазара, но закупуването от пазара вече няма да бъде ограничено само за случаи на временна липса на интервенционни запаси, както в момента. Освен това постепенното намаляване на интервенционните запаси, дължащо се на преразглеждането на общата селскостопанска политика (ОСП) и на високите цени на селскостопанските продукти, вече са увеличили зависимостта на сегашната програма от закупуването от пазара при снабдяването с храна. В допълнение, за да се оптимизира хранителният баланс, сред избраните за разпределяне храни ще бъдат включени и храни, за които не се прилагат интервенционни схеми. Предложението въведе също така национално съфинансиране на програмата и таван за финансовия принос на Съюза.

През 2010 г. с ново изменено предложение текстът беше преформулиран, така че да бъде съобразен с разпоредбите на Договора от Лисабон. В него се предлага промяна на правилата за съфинансиране с увеличение на приноса на Съюза и с възможност източниците на финансиране в държавите-членки да бъдат от публичния или от частния сектор.

Следва да се отбележи, че през 2008 г. Германия заведе дело срещу Комисията пред Първоинстанционния съд с искане за частична отмяна на регламента на Комисията относно изпълнението на програмата през 2009 г. На 13 април 2011 г. с решение на Общия съд бяха отменени тези разпоредби от регламента на Комисията, които разрешават закупуването на храни на пазара. Средствата за такова закупуване представляваха 90 % от ресурсите, разпределени по програмата за 2009 г. С цел да спази съдебното решение на 10 юни 2011 г. Комисията прие регламент, който предвижда съкращаване на бюджета на програмата за 2012 г. от първоначално предвидените 480 млн. евро на 113,5 млн. евро. Поради това схемата за 2012 г. ще се основава изключително на съществуващите интервенционни запаси, а държавите-членки ще получат по-малко от една четвърт от това, което са получавали предишните години. Освен това предвид сегашните пазарни перспективи вероятно през пазарната 2011—2012 година няма да има никакви интервенционни запаси и следователно ще е невъзможно програмата да действа през 2013 г.

Представеното сега най-ново предложение на Комисията ще се прилага само за 2012 г. и 2013 г., тъй като за новата многогодишна финансова рамка Комисията е предложила прехвърляне на финансирането на тази програма от функция 2 („Устойчив растеж: природни ресурси“) към функция 1 („Интелигентен и приобщаващ растеж“), която според Комисията е по-подходящо място за целта на стратегията „Европа 2020“ за намаляване на бедността. Комисията ще представи своевременно ново законодателно предложение по този въпрос за периода, започващ през 2014 г.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОМАСА ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗХОД ЗА ЕНЕРГИЙНИ ЦЕЛИ

Министрите проведоха обмен на мнения относно „Използване на биомаса от селскостопански произход за енергийни цели като важна част от общата селскостопанска политика“ (13910/11).

Всички делегации приветстваха инициативата на председателството да започне дебат за начините, по които селското стопанство следва да допринесе за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ във връзка с изменението на климата.

Относно ролята на ОСП за подкрепа на устойчивото развитие на възобновяемите енергийни източници в селските райони голям брой делегации припомниха, че основната роля на селското стопанство в ЕС е да осигурява храна на европейските граждани и че конкретните селскостопански политики във връзка с биомасата не трябва да са в ущърб на тази цел. Следователно подобна политика би трябвало да се съсредоточи върху по-доброто използване на страничните продукти и отпадъците от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

Много държави-членки изразиха подкрепа за разработването на разпръснати възобновяеми енергийни източници, използващи налични на местно равнище ресурси на биомаса. Те отбелязаха обаче, че тези ресурси следва да бъдат планирани правилно, така че да се осигури ефективно посрещане на изискванията.

Повечето държави-членки подчертаха, че да се добиват по-големи количества биомаса за енергийни цели от отдалечени места (например чрез внос на биомаса от трети държави) не е желателно. Някои делегации посочиха, че първо следва да се прецени точната стойност на въглеродните емисии от такъв внос.

Много държави-членки са на мнение, че във втория стълб на ОСП, посветен на развитието на селските райони, вече са предвидени мерки, които отчитат целите на ЕС в областта на климата. Те поддържат становището, че всъщност следва да бъдат изпълнени тези мерки, преди да се предлагат други. Някои делегации обаче считат, че допълнителните стимули биха помогнали на производителите да инвестират в използването на биомаса от селскостопански произход за енергийни цели.

Накрая няколко делегации споменаха значението на научните изследвания и иновациите в тази област.  Започнатият от председателството дебат се основаваше на резултатите от конференцията, която се проведе в Сопот, Полша, през юли 2011 г. Конференцията беше посветена на използването на енергия от възобновяеми източници в селските райони, с особен акцент върху биомасата от селскостопански произход.

По време на конференцията беше изтъкнато, че ОСП, европейската кохезионна и енергийна политика следва да насърчават разработването на съоръжения за разпръснато производство на енергия, захранвани с гориво от биомаса от селското стопанство. Освен това структурата на селското стопанство в повечето държави-членки и енергийните свойства на биомасата ясно показват, че би било разумно биомасата да се използва на местно равнище, на мястото на произход, т.е. в съоръжения за разпръснато производство на енергия. Това би помогнало на ЕС да ограничи зависимостта си от внос на биомаса за енергийни цели. С оглед да се осъществят целите в областта на климата и да се подобри енергийната сигурност с подходящи стимули би могло да се спомогне за разработването на разпръснати възобновяеми енергийни източници, използващи налична на място биомаса и други възобновяеми енергоносители.

ОСП следва да стимулира разработването на възобновяеми енергийни източници, основани на биомаса от селскостопански произход, по-специално мини- и микросъоръжения за производство на биогаз от селскостопански произход, а където е възможно и регионални съоръжения за производство на биогаз, които спомагат за намаляването на емисиите на парникови газове и на разходите за селскостопанско производство чрез използване на странични продукти и отпадъци от селското стопанство за производство на енергия.

Въпреки това следва да бъдат проучени потенциалните последици от използването на биомаса за опазването на климата и намаляването на емисиите на парникови газове във връзка с другите проблеми, които затрудняват пълноценното използване за енергийни цели на наличните странични продукти и отпадъци от селското стопанство.

Научните изследвания и подкрепата за въвеждане на нови технологии за използването на енергия от биомаса, която не се конкурира с пазара на храните, следва да се превърнат във важна мярка в ЕС.ДРУГИ ВЪПРОСИ

Кризата в сектора на плодовете и зеленчуците

Министрите взеха под внимание искането на делегациите на Франция, Испания, Италия и Гърция за ново регулиране на пазарите на плодове и зеленчуци (14214/11)

Някои държави-членки подкрепиха тази инициативата, с която се предлагат редица мерки за извличане на поуки от неотдавнашните трудности в сектора и за подобряване на способността на ЕС за реагиране, като например:


 • обновени инструменти за управление на кризи и управление на риска;

 • по-голяма прозрачност на пазара;

 • подобрена организация на производството;

 • по-ефективни механизми за входни цени.

Комисията обясни как части от това предложение вече са взети предвид, например в предложението на Комисията относно стимулирането на продажбите и комуникацията, със специален бюджет за плодовете и зеленчуците. Новите предложения за реформата на ОСП ще съдържат допълнителни елементи в отговор на представените от делегациите опасения, включително нов инструмент за стабилизиране на доходите. През 2012 г. ще бъде изготвен доклад за този сектор.

Следва да се отбележи, че неотдавна Комисията обяви намерението си да увеличи максималното ниво на подкрепа за изтеглянето на праскови и нектарини от пазара.Допълнителни национални директни плащания

Чешката република информира Съвета за съвместната декларация (14215/11), подписана от седем делегации (България, Чешката република, Унгария, Полша, Румъния, Словения и Словакия), в която те изразяват своята загриженост във връзка с намаляването на равнището на допълнителните национални директни плащания, които могат да бъдат отпуснати на земеделските стопани през 2012 г. (2013 бюджетна година). Декларацията беше подкрепена от прибалтийските държави (Латвия, Литва и Естония), които представиха и своя съвместна декларация на същата тема, в която настояват да продължи прилагането на сегашния подход при отпускането на допълнителни национални директни плащания (14280/11).

Комисията отново увери делегациите, че работи за намирането на по-добро решение на следващото заседание на Управителния комитет. Освен това Комисията отбеляза, че от 2013 г. нататък вече няма да се отпускат допълнителни национални директни плащания, тъй като равнището на директните плащания ще е стигнало 100 %.

Съгласно член 132 от Регламент 73/2009 равнището на директните плащания в новите държави-членки, в това число допълнителните национални директни плащания, не следва да превишава равнището на намалените чрез модулация директни плащания в старите държави-членки. Комисията обясни на държавите членки в Управителния комитет, че през 2012 г. директните плащания в старите държави-членки ще подлежат на 10-процентна модулация, а директните плащания, превишаващи 300 000 EUR, ще подлежат на допълнително 4-процентно намаление. Същевременно земеделските стопани в съответните нови държави-членки (а именно всички нови държави-членки с изключение на Кипър, Румъния и България) трябва да постигнат 90 % постепенно въвеждане на директните плащания, като по този начин равнището на директните плащания достигне това в старите държави-членки (100 % - 10 % модулация). Във връзка с това Комисията предложи в Управителния комитет следния метод за изчисляване на допълнителните национални директни плащания за 2012 г.: ако общият размер на всички директни плащания на ЕС и допълнителни национални директни плащания, на които има право даден земеделски стопанин във въпросните нови държави-членки, е над 5 000 EUR, то равнището на допълнителните национални директни плащания, надвишаващо тавана от 5 000 EUR, ще бъде ограничено до 500 EUR. В рамките на Управителния комитет въпросните нови държави-членки възразиха срещу този метод, като изтъкнаха, че той би довел до много по-голямо намаление на общото директно подпомагане, получавано от някои земеделски стопани, в сравнение със ставката на модулацията, приложима за 2012 г.ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ РАБОТИ

Специален представител на ЕС за Африканския съюз

Съветът актуализира мандата на г-н Koen Vervaeke, специален представител на Европейския съюз за Африканския съюз, и го удължи до 30 юни 2012 г. Съветът определи бюджет от 715 000 EUR, предназначен за покриване на разходите, свързани с мандата на специалния представител и неговия екип за периода от 1 септември 2011 г. до 30 юни 2012 г.ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

Гаранция от ЕС за външни операции на ЕИБ

Съветът прие своята позиция на първо четене относно проекта за решение за разширяване на бюджетната гаранция от ЕС за външните операции на Европейската инвестиционна банка с цел включване на остатъка от финансовата рамка за периода 2007—2013 г. Позицията на Съвета отразява споразумението, постигнато с Европейския парламент. Очаква се Парламентът да приеме решението на второ четене през октомври.

За подробности вж. док. 12747/11.

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Продукти за устна хигиена — използване на водороден пероксид

Съветът прие директива за изпълнение на становището на Научния комитет по безопасност на потребителите относно употребата на водороден пероксид в продукти за избелване на зъбите (12899/11).

Директивата, която изменя Директива 76/768/ЕИО относно козметичните продукти, позволява да продължи употребата на водороден пероксид в максимална концентрация от 0,1 % в продукти за устната кухина, включително продукти за избелване на зъбите.

За употребата на продукти за избелване на зъбите, съдържащи между 0,1 % и 6 % концентрация на водороден пероксид, ще се изисква клинично изследване и първоначално третиране от практикуващ зъболекар, след което потребителят може да продължи с третирането самостоятелно.Велосипеди — изисквания за безопасност

Съветът реши да не се противопостовя на приемането от Комисията на решение за определяне на специфични изисквания за безопасност за производството и продажбата на велосипеди, включително на велосипеди за деца (13062/11).

Съгласно Директива 2001/95/ЕО, в която се определя процедура за изготвяне на европейски стандарти, Комисията определя специфичните изисквания за безопасност, които европейските стандарти следва да удовлетворят, и след това възлага мандат на европейските органи по стандартизация да изготвят посочените стандарти.

Проектът за решение подлежи на процедурата по регулиране с контрол. Това означава, че след като Съветът е дал одобрението си, Комисията може да го приеме, освен ако Европейският парламент не се противопостави.НАЗНАЧЕНИЯ

Комитет на регионите

Съветът назначи г н John SHEAHAN и г н Des HURLEY (Ирландия) (13645/11) и г н Gilles ROTH (Люксембург) (13747/11) за членове на Комитета на регионите за остатъка от сегашния мандат, който продължава до 25 януари 2015 г.ПИСМЕНИ ПРОЦЕДУРИ

Външни работи — Либия: Санкции

На 15 септември с писмена процедура Съветът отмени замразяването на финансовите активи и икономическите ресурси на авиокомпания „Afriqiyah Airways“. Авиокомпанията беше обект на автономни мерки на ЕС.ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

14374/11BG

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница