Заседание на Съвета Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси Люксембург, 4 октомври 2012 г. Председател г-жаДата10.09.2017
Размер308.56 Kb.
ТипЗаседаниеСЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG
14408/12

(OR. en)


PRESSE 406

PR CO 50


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3188-о заседание на СъветаЗаетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси

Люксембург, 4 октомври 2012 г.Председател Г-жа Sotiroula CHARALAMBOUS
Министър на труда и социалната сигурност на Кипър
Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът постигна съгласие по общ подход по проект за директива относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на електромагнитни полета. Новата директива трябва да замени директивата от 2004 г., която не влезе в сила поради проблеми с прилагането ѝ. В одобрения текст се преразглеждат ограниченията на експозицията въз основа на новите научни данни и се предвиждат дерогации, по-специално за медицински приложения, използващи магнитен резонанс, но до известна степен и за други дейности, при условие за надлежна обосновка.

Съветът постигна политическо споразумение относно позицията, която да бъде заета от ЕС в рамките на съответните органи за асоцииране, установени между ЕС и Албания, Черна гора, Сан Марино и Турция, по отношение на координацията на системите за социална сигурност.

Освен това Съветът прие заключения относно действия, които да се предприемат:

 • за богато на работни места възстановяване и повече шансове за европейската младеж, както и

 • с оглед на предотвратяването и преодоляването на детската бедност и социалното изключване на децата и издигането на тяхното благосъстояние.

В рамките на стратегията „Европа 2020“ и новото европейско управление Съветът проведе дебат относно оценката на европейския семестър 2012 г., годишното наблюдение на икономическите политики и структурните реформи. Той одобри приноса на Комитета по заетостта и Комитета за социална закрила по този въпрос, както и основните характеристики на „инструмента за наблюдение на резултатите в областта на социалната закрила“.

Съветът прие без обсъждания няколко законодателни акта, а именно относно:

 • енергийната ефективност,

 • обмена на информация във връзка с междуправителствени споразумения в областта на енергетиката,

 • засиленото наблюдение след издаването на разрешение за лекарства за хуманна употреба („фармакологична бдителност“),

 • минималните стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления,

 • реформираната схема от общи тарифни преференции на ЕС за развиващите се страни,

 • подобрения достъп до осиротели произведения в ЕС и тяхната по-успешна цифровизация,

 • модернизираната Европейска система за стандартизация.

СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Експозиция на работниците на рискове, дължащи се на електромагнитни полета Error: Reference source not found

Координация на системите за социална сигурност с Албания, Черна гора, Сан Марино и Турция Error: Reference source not found

Стратегията „Европа 2020“ и новото европейско управление Error: Reference source not found

Към възстановяване и създаване на работни места Error: Reference source not found

Бедността сред децата и благосъстоянието на децата Error: Reference source not found

Тристранна среща на високо равнище по социалните въпроси Error: Reference source not found

Други въпроси Error: Reference source not foundДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ЕНЕРГЕТИКА

 • Директива относно енергийната ефективност * Error: Reference source not found

 • Нови правила за обмена на информация относно споразумения в областта на енергетиката с трети държави * Error: Reference source not found

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 • Фармакологична бдителност Error: Reference source not found

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

 • Реформа на системата за стандартизация Error: Reference source not found

 • Нови правила за осиротелите произведения — интелектуална собственост Error: Reference source not found

 • Административно сътрудничество — електронен обмен на информация Error: Reference source not found

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 • Двустранни инвестиционни договори — преходни правила Error: Reference source not found

 • Обща система на преференции Error: Reference source not found

 • Пакистан — спешни търговски преференции Error: Reference source not found

 • Антидъмпинг — скрепителни елементи от желязо и стомана — Китай Error: Reference source not found

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

 • Жертви на престъпления Error: Reference source not found

ТРАНСПОРТ

 • Позиция на Съвета на първо четене относно регламента за ЕАМБ * Error: Reference source not found

 • Изисквания за радионавигационно оборудване за употреба на борда на кораби, които не са предмет на Конвенция SOLAS Error: Reference source not found

 • Технически спецификации за оперативна съвместимост на европейските железници Error: Reference source not found

 • Дерогация по отношение на използването на бордовата система за избягване на опасни сближения във въздуха Error: Reference source not found

 • Безопасност на риболовните кораби Error: Reference source not found

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

 • Къси продажби: Съветът възнамерява да не се противопоставя на делегирания акт Error: Reference source not found

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

 • Дерогация от ДДС — Унгария Error: Reference source not found

ВЪНШНИ РАБОТИ

 • Доклад на върховния представител относно общата външна политика и политика на сигурност Error: Reference source not found

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

 • Фиксирани ставки за възстановяване на разходите за разгръщане на бойни групи на ЕС Error: Reference source not found

ОБЩИ ВЪПРОСИ

 • Заместващи съдии в Съда на публичната служба на ЕС Error: Reference source not found

ОКОЛНА СРЕДА

 • Емисии от леки превозни средства Error: Reference source not found

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 • Преходни мерки за лозарите Error: Reference source not found

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ХРАНИТЕ

 • Хранителни добавки — Здравни и хранителни претенции — Контрол на актове на Комисията Error: Reference source not found

СПОРТ

 • Световен кодекс за борба с допинга Error: Reference source not found

НАЗНАЧЕНИЯ

 • Европейски икономически и социален комитет Error: Reference source not found

 • Комитет на регионите Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Белгия:

Г-жа Monica DE CONINCK Министър по въпросите на заетосттаБългария:

Г-жа Петя ВАСИЛЕВА Заместник постоянен представителЧешка република:

Г-н Karel MACHOTKA Заместник-министър на труда и социалните въпросиДания:

Г-жа Karen Angelo HÆKKERUP Министър на социалните въпроси и интеграциятаГермания:

Г-н Guido PERUZZO Заместник постоянен представителЕстония:

Г-н Clyde KULL Заместник постоянен представителИрландия:

Г-жа Joan BURTON Министър на социалната закрилаГърция:

Г-н Ioannis VROUTSIS Министър на заетостта, социалната закрила и благоденствиетоИспания:

Г-н José Pascual MARCO MARTÍNEZ Заместник постоянен представителФранция:

Г-н Michel SAPIN Министър на труда, заетостта, професионалното обучение и социалния диалогИталия:

Г-жа Elsa FORNERO Министър на труда и социалната политика, отговарящ за равните възможностиКипър:

Г-жа Sotiroula CHARALAMBOUS Министър на труда и социалната сигурностЛатвия:

Г-жа Ieva JAUNZEME Държавен секретар, Министерство на социалните грижи на Република ЛатвияЛитва:

Г-н Audrius BITINAS Заместник-министър на социалната сигурност и трудаЛюксембург:

Г-н Nicolas SCHMIT Министър на труда, заетостта и имиграцията

Г-н Mars DI BARTOLOMEO Министър на здравеопазването, министър по въпросите на социалната сигурност

Унгария:

Г-н Olivér VÁRHELYI Заместник постоянен представителМалта:

Г-н Patrick R. MIFSUD Заместник постоянен представителНидерландия:

Г-н Derk OLDENBURG Заместник постоянен представителАвстрия:

Г-н Rudolf HUNDSTORFER Федерален министър на труда, социалните въпроси и защитата на потребителитеПолша:

Г-жа Czesława OSTROWSKA Заместник държавен секретар, Министерство на труда и социалната политикаПортугалия:

Г-н Pedro SILVA MARTINS Държавен секретар по въпросите на заетосттаРумъния:

Г-жа Mariana CÂMPEANU Министър на труда, семейството и социалната закрилаСловения:

Г-н Uroš VAJGL Заместник постоянен представителСловакия:

Г-н Ján RICHTER Министър на труда, социалните въпроси и семействотоФинландия:

Г-жа Paula RISIKKO Министър по социалните въпроси и здравеопазването

Г-н Janne METSÄMÄKI Държавен секретар

Швеция:

Г-жа Hillevi ENGSTRÖM Министър по въпросите на заетостта

Г-н Ulf KRISTERSSON Министър по въпросите на социалната сигурност

Обединено кралство:

Г-жа Shan MORGAN Заместник постоянен представителКомисия:

Г-н László ANDOR Член

Правителството на присъединяващата се държава беше представено, както следва:

Хърватия:

Г-жа Irena ANDRASSY Заместник постоянен представителОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Експозиция на работниците на рискове, дължащи се на електромагнитни полета

Съветът постигна общ подход по нова директива относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (14020/12), с която ще бъде отменена директива със същия предмет, приета през 2004 г.

Една държава членка обаче не можа да приеме предложения текст. Докато в проекта за директива се предвижда международно признатия „метод на претеглени върхови стойности“ като метод за оценка на експозицията, тази делегация настоява за повече гъвкавост с цел да се позволи използването на други методи с по-малко консервативни резултати.

Преразглеждането на директивата от 2004 г. се оказа необходимо, тъй като след нейното приемане медицинската общност изтъкна, че определените в текста строги гранични стойности възпрепятстват работата с магнитно-резонансната образна диагностика (MRI). Други промишлени сектори също изразиха загриженост относно въздействието, което ще окаже директивата. В резултат на тези проблеми транспонирането на директивата в законодателството на държавите членки бе отложено два пъти, последния път до 31 октомври 2013 г., за да се даде възможност на Комисията, Съвета и Европейския парламент да изменят директивата.

В новия проект за директива се вземат предвид новите научни изследвания с оглед да се преразгледат ограниченията на експозицията, по-специално в нискочестотния обхват, така че да се избегнат трудностите при прилагането на директивата от 2004 г., като същевременно се осигури високо равнище на защита на работниците. С текста се търси решение и на проблемите, възникнали поради въвеждането на дерогации от ограниченията на експозицията за медицински приложения, използващи магнитен резонанс, и при надлежно обосновани обстоятелства, след разрешение от държава членка и при условие че стойностите се превишават само временно — за определени промишлени отрасли или дейности. И в двата случая обаче трябва да е осигурена защитата срещу вредните последици за здравето и рисковете за безопасността. Директивата дава също така възможност на държавите членки да разрешават на територията си прилагането на равностойни или по-специфични системи за защита за въоръжените сили.

Тъй като в директивата се определят единствено минималните изисквания, държавите членки разполагат със свободата да ги запазят или да установят по-строги изисквания.

За да се улесни прилагането на директивата, Комисията ще изготви практическо ръководство.Комисията представи предложението си през юни 2012 г. (11951/11). Европейският парламент все още не е определил становището си.

Координация на системите за социална сигурност с Албания, Черна гора, Сан Марино и Турция

Съветът постигна политическо споразумение относно позицията, която да бъде заета от името на ЕС по отношение на разпоредбите относно координацията на системите за социална сигурност в споразуменията за асоцииране или подобни споразумения между ЕС и Албания, Черна гора, Сан Марино и Турция (13985/12, 13986/12, 13987/12 и 13988/12). С тези разпоредби, които трябва да се приемат от съвместните органи за асоцииране (Съвета за асоцииране, Съвета за стабилизиране и асоцииране или Комитета за сътрудничество) с посочените четири трети държави, ще бъдат приведени в действие съдържащите се в споразуменията принципи на ограничена координация между системите за социална сигурност. Целта е да се осигури, че работниците от партньорските страни могат да получават определени обезщетения за социална сигурност, отпуснати по силата на законодателството на държавата членка, в която са наети или са били наети на работа. По силата на принципа на реципрочност това важи и за гражданите на ЕС, които работят в тези страни.

В отговор на опасенията на редица държави членки във връзка с правното основание, предложено за решението относно Турция, Съветът направи изявление (13988/12 ADD 1), в което се посочва ясно, че Съветът за асоцииране ЕС—Турция не може да приеме окончателно решение, докато Съдът на Европейския съюз не се произнесе по две дела относно същото правно основание за подобни решения в рамките на споразумения с други трети страни. Ирландия и Обединеното кралство направиха изявление по този въпрос, в което се посочва, че според тях избраното в решението за Турция правно основание се прилага единствено за работници от държавите членки (13988/12 ADD 2).

Освен това България, като подкрепи политическото споразумение, изрази съмнения относно клаузата за сумиране на осигурителни периоди по отношение на Турция и направи изявление по този въпрос. Малта се въздържа, като посочи в изявление опасенията си във връзка с клаузата за равно третиране по отношение на Албания и Черна гора.

С приемането на тази позиция ЕС се стреми да постигне съгласие с партньорските страни, по-специално относно прехвърлянето на някои специфични обезщетения в четирите партньорски страни, както и относно предоставянето на равно третиране на работници от трети държави, които са законно наети на работа в ЕС, и на членовете на техните семейства, които законно пребивават с тях в ЕС. Реципрочни права ще се прилагат за работниците от ЕС, които са законно наети на работа в една от партньорските страни, и за членовете на техните семейства.

Това са въпроси, които не са уредени в Регламент № 1231/2010, по силата на който законодателството на ЕС относно координацията на системите за социална сигурност в рамките на ЕС обхвана и граждани на трети държави, за които съотносимите разпоредби на ЕС още не се прилагаха единствено на основание гражданството им. В регламента от 2010 г. вече е застъпен принципът за сумиране на осигурителни периоди, натрупани от работници от трети държави в различните държави членки, във връзка с правото на придобиване на определени обезщетения, както е предвидено в споразуменията.

Първи пакет от решения с почти подобни разпоредби по отношение на шест други трети държави (Алжир, Хърватия, Израел, бившата югославска република Македония, Мароко и Тунис) бе приет от Съвета през октомври 2010 г.

Стратегията „Европа 2020“ и новото европейско управление

Съветът проведе дебат относно оценката на аспектите, свързани с политиките по заетостта и социалните политики, на годишното наблюдение на икономическите политики и структурните реформи, познато като европейски семестър. Специфичните за всяка страна препоръки за 2012 г. бяха приети през юли. Целта на този дебат бе да се извлекат поуки от тазгодишния европейски семестър и да се предоставят насоки за процеса на наблюдение през 2013 г. с оглед допълнително подобряване и оптимизиране на цикъла на управление на ЕС.

По време на дебата, структуриран въз основа на документ на председателството (13684/12), министрите подчертаха, че е важно дейностите да се планират по-добре във времето и да се усъвършенстват методите на работа. Това включва по-специално подобрен и редовен диалог между Комисията и държавите членки по време на изготвянето на специфичните за всяка държава препоръки. Необходимо е по-ясно разпределение на компетенциите и по-успешно сътрудничество между различните участващи състави на Съвета, така че да се гарантира, че Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси участва на равни начала в процедурата. Колкото до резултата от процеса на наблюдение, изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки и икономическите резултати, много министри подчертаха необходимостта от цялостен подход, който не се съсредоточава единствено върху икономическото управление, а интегрира изцяло и социалното измерение. Министрите също настояха за открит и приобщаващ процес, в който следва да участват социалните партньори и националните парламенти. Много от министрите призоваха за по-голяма гъвкавост в изпълнението и по-голям избор за държавите членки относно методите за постигане на очакваните резултати. Също бе изтъкнато значението на процеса на многостранен надзор от страна на Комитета по заетостта и Комитета за социална закрила.

Председателството ще синтезира основните елементи на дебата в обобщаващ доклад, който ще включва и резултата от обсъжданията относно европейския семестър в рамките на Съвета по общи въпроси и Съвета по икономически и финансови въпроси.

В контекста на този дебат Съветът одобри документите, с които Комитетът по заетостта (13685/12) и Комитетът по социална закрила (13722/12) допринесоха за обсъжданията и в които се обобщава наблюдението на европейския семестър от 2012 г. в областта на политиката по заетостта и социалната политика и се набелязват препоръки за процеса през следващата година; тези документи послужиха за основа на днешните дискусии.

Съветът одобри също основните характеристики на „инструмента за наблюдение на резултатите в областта на социалната закрила“ (13723/12), изготвен с цел засилване на наблюдението на социалната обстановка и развитието на политиките за социална закрила в ЕС. В основата си този инструмент, изготвен от Комитета за социална закрила и Комисията, ще се състои от преглед на ключови социални показатели, в който се определят социални тенденции, които са общи за няколко държави членки и които следва да бъдат наблюдавани, както и профили по страни, при отчитане на специфичните социални предизвикателства и политически постижения във всяка държава членка. Той ще обхване трите направления на отворения метод на координация между държавите членки в областта на социалната политика: социално приобщаване, пенсии и здравеопазване и дългосрочни грижи.

Подобен инструмент в областта на политиките по заетостта — „наблюдение на резултатите в областта на заетостта“ — бе одобрен от Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси на заседанието му от юни тази година.

Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси взе предвид също така текущата работа на Комитета по заетостта по принципите на добре функциониращите пазари на труда (13686/12).Към възстановяване и създаване на работни места

Съветът прие заключения, в които се призовава за действия за богато на работни места възстановяване с акцент върху решаване на проблема с младежката безработица (14426/12). Със заключенията се цели укрепване на координацията и последователността на мерките в областта на политиките по заетостта на равнище държави членки и ЕС.

Държавите членки се приканват да ускорят създаването на работни места, като насърчават търсенето на работна ръка, използват потенциала на ключовите сектори за откриване на работни места, възстановят динамиката на пазара на труда чрез структурни реформи и инвестират в образование и умения. Освен това държавите членки и Комисията се приканват настойчиво да улеснят мобилността на работната сила в името на един европейски пазар на труда, да укрепят връзката между политиката и финансирането на ЕС, да подобрят управлението на политиките по заетостта от страна на ЕС и да привлекат за по-активно участие социалните партньори.

Заключенията представляват отговора на Съвета на много от въпросите, които се разглеждат в пакета за заетостта, представен от Комисията през април, в който се съдържа набор от мерки за насърчаване на заетостта и създаване на условия за възстановяване и откриване на работни места (9309/12).Бедността сред децата и благосъстоянието на децата

Съветът прие заключения относно действия за предотвратяване и преодоляване на детската бедност и социалното изключване на децата и насърчаване на тяхното благосъстояние (14437/12).

В заключенията държавите членки се призовават да запазят съществуващия политически импулс за преодоляване на детската бедност и социалното изключване в условията на настоящата икономическа криза. В тях се изтъква необходимостта да се разработи координиран и интегриран подход за решаване на проблема с детската бедност по цялостен начин, чрез използване на адекватни инвестиции, разработване на данни, обхващащи заинтересованите страни, и последователно включване на въпросите за детската бедност и благосъстоянието на децата в съответните области на политиката. Комисията се призовава до приеме препоръка относно детската бедност във възможно най-кратки срокове и да развие полезни взаимодействия между социалното приобщаване и други области на политиката.

Основните послания на Комитета за социална закрила във връзка с преодоляването и предотвратяването на детската бедност и насърчаването на благосъстоянието на децата са приложени към заключенията.

Борбата с детската бедност и издигането на благосъстоянието на децата са сред приоритетите, включени в рамките на социалното измерение на стратегията „Европа 2020“, и по-точно във връзка с целта за намаляване на бедността и социалното изключване.

Тристранна среща на високо равнище по социалните въпроси

Съветът разгледа състоянието на подготовката за тристранната среща на високо равнище по социалните въпроси, която ще се състои на 18 октомври непосредствено преди Европейския съвет. Предвид на обстоятелството, че Европейският съвет трябва да преразгледа напредъка по прилагането на пакта за растеж и работни места, тристранната среща на високо равнище по социалните въпроси ще съсредоточи работата си върху начините за насърчаване на растежа, работните места и социалното приобщаване и върху това как социалните партньори могат да играят съществена роля в подобреното управление на ЕС.

В тристранната среща на високо равнище по социалните въпроси участват държавните или правителствените ръководители на тройката председателства (настоящото и двете идни: Кипър, Ирландия и Литва), придружени от съответните министри по заетостта, председателите на Европейския съвет и Европейската комисия, европейският комисар по заетостта и председателите или генералните секретари на основните европейски организации на работодателите, както и на синдикатите. Работодателите ще бъдат представени от BusinessEurope, а синдикатите — от Европейската конфедерация на профсъюзите.

Задачата на Тристранната среща на високо равнище по социалните въпроси е да осигури непрекъснат социален диалог между Съвета, Комисията и социалните партньори на най високо ниво.Други въпроси

Работни места за Европа — конференция, посветена на политиките по заетостта

Комисията информира Съвета за конференцията под надслов „Работни места за Европа — политика по заетостта“, която тя организира в Брюксел на 6—7 септември 2012 г. (13953/12). По време на конференцията бяха обсъдени три основни направления: въздействието на кризата върху заетостта, политиката по заетостта през целия жизнен цикъл и начините за постигане на пълна заетост. Няколко от участниците се застъпиха за бързо прилагане на пакета за заетостта, представен през април от Комисията. Освен това бе изтъкната необходимостта макроикономическата политика да бъде съобразена с целите на заетостта и да се укрепят координацията и управлението на всички политики на ЕС за намаляване на безработицата.Европейски социален фонд (ЕСФ)

Председателството информира министрите за състоянието на текущите преговори относно Европейския социален фонд в контекста на следващата многогодишна финансова рамка, която се обсъжда в други форуми (13978/12). То изтъкна ключовата роля на фонда за постигане на целите на заетостта и на социалните цели съгласно стратегията „Европа 2020“, както и необходимостта да се премине към политика на сближаване, ориентирана в по-голяма степен към резултатите.

Комисията настойчиво прикани държавите членки да осигурят по време на преговорите по многогодишната финансова рамка наличието на достатъчно средства за социални инвестиции. По отношение на основния аргумент срещу заделянето на средства за Европейския социален фонд, а именно гъвкавостта, Комисията потвърди, че определянето на минимум не е ограничение. Сегашните позиции не следва да водят до конкуренция между хората и магистралите. Комисията прикани министрите да изтъкнат пред държавните или правителствените ръководители значението на този въпрос в предстоящите последни седмици на преговори.

Социалното измерение — Цели на хилядолетието за развитие (след 2015 г.)

Френската делегация насочи вниманието на Съвета към международните обсъждания по „рамка за развитие за периода след 2015 г.“ като последващи действия след конференцията „Рио+20“ относно устойчивото развитие, проведена в Рио де Жанейро през юни тази година (14367/12). Като подчерта необходимостта да се укрепи социалното измерение както по отношение на рамката за развитие, така и на определянето на Целите на хилядолетието за развитие, тази делегация отправи искане Комисията да информира Съвета относно приноса на ЕС за тези обсъждания, който в момента се подготвя от Комисията в консултации с Европейската служба за външна дейност.

Комисията посочи, че макар окончателната декларация на конференцията „Рио+20“ донякъде да е разочаровала очакванията на ЕС, това е само началото на един дълъг процес. При изготвянето на приноса на ЕС за международните обсъждания Комисията ще се съсредоточи върху въпроси като заетост, достоен труд и социална закрила. Тя ще информира редовно министрите за бъдещото развитие по темата.

По време на работния обяд министрите обсъдиха въпроса за трудовата мобилност въз основа на информационна бележка на председателството (14323/12).

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ЕНЕРГЕТИКА

Директива относно енергийната ефективност *

Съветът прие директивата относно енергийната ефективност (PE-CONS 35/12, 13917/12 ADD1 REV3), като делегацията на Финландия се въздържа от гласуване, а делегациите на Испания и Португалия гласуваха против. Това стана след постигането на споразумение на първо четене с Европейския парламент.

С директивата се установява обща рамка от мерки за насърчаване на енергийната ефективност в Съюза с оглед да се постигне водещата му цел за 2020 г. за подобряване на енергийната ефективност с 20 % и да се създадат условия за допълнителни подобрения на енергийната ефективност след тази дата.

За повече информация вж. съобщение за печата 14392/12.

Нови правила за обмена на информация относно споразумения в областта на енергетиката с трети държави *

Съветът прие решение за създаване на механизъм за обмен на информация между държавите членки и Комисията във връзка с междуправителствени споразумения в областта на енергетиката с оглед оптимизиране на функционирането на вътрешния енергиен пазар (PE-CONS 30/12, 13790/12 ADD 1). Това стана след постигането на споразумение на първо четене с Европейския парламент.За повече информация вж. съобщение за печата 14399/12.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Фармакологична бдителност

Съветът прие регламент и директива, с които се цели да се засили наблюдението след издаването на разрешение за лекарства за хуманна употреба („фармакологична бдителност“), като с това се подобрява допълнително безопасността на пациентите (42/12 + 13918/12 ADD 1 REV 1 + 43/12).За повече информация вж. съобщение за печата 14453/12.

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

Реформа на системата за стандартизация

Съветът прие регламент, насочен към модернизиране и подобряване на европейската система за стандартизация (PE-CONS 32/12 и 13876/12 ADD1), след като с Европейския парламент бе постигнато споразумение на първо четене.

Хармонизираните стандарти са добре установен инструмент за насърчаване на техническото съответствие на продуктите. Те се изготвят от европейските организации по стандартизация (ЕОС)1 и са отворени за доброволно, но въпреки това широко разпространено използване от производителите в цяла Европа с оглед да се отговори на основните изисквания за продуктите, посочени в законодателството на ЕС.

С регламента се адаптира настоящата правна рамка, за да бъде тя опростена и да обхване нови аспекти с цел да отразява последните новости и бъдещите предизвикателства в областта на стандартизацията.За повече информация вж. съобщение за печата 14457/12.

Нови правила за осиротелите произведения — интелектуална собственост

Съветът прие директива, с която се установява правна рамка за подобряване на достъпа до осиротели произведения в ЕС и тяхната цифровизация (PE-CONS 36/12 и 13878/12 ADD1), след като беше постигнато споразумение на първо четене с Европейския парламент.

Осиротелите произведения са произведения (например книги, вестници, списания, аудиозаписи, филми и т.н.), които са обекти на авторско право, но чиито собственици не могат да бъдат установени или намерени.

Новите правила ще улеснят цифровизацията и законния трансграничен онлайн достъп до осиротели произведения, които се съдържат в колекциите на библиотеки, учебни заведения, музеи, архиви, институции за съхраняване на аудио-визуално наследство и обществени излъчващи организации.За повече информация вж. съобщение за печата 14456/12.

Административно сътрудничество — електронен обмен на информация

Съветът прие регламент, насочен към подобряване на административното сътрудничество чрез Информационната система за вътрешния пазар (PE-CONS 25/12).

Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП) е електронна мрежа, разработена от Комисията в партньорство с държавите членки с оглед подпомагане на националните, регионалните и местните администрации в държавите членки при изпълнението на изискванията за обмен на информация, установени в законодателството на ЕС.

Този многоезичен информационен инструмент бе пуснат в действие през февруари 2008 г. с цел подкрепа за изпълнението на задълженията за трансграничен обмен на информация, произтичащи от Директивата относно признаването на професионалните квалификации (2005/36/ЕО) и Директивата за услугите (2006/123/ЕО).

Новият регламент установява правна рамка за ИСВП с цел да се осигури ефикасното функциониране на тази система и да се създадат условия тя да се използва и в други области на законодателството на ЕС.

Европейският парламент одобри регламента на 11 септември 2012 г.Уебсайт: Информационна система за вътрешния пазар

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Двустранни инвестиционни договори — преходни правила

Съветът прие своята позиция на първо четене относно проект за регламент, с който се въвеждат преходни разпоредби за двустранните инвестиционни споразумения (14224/12 + 11917/12).

С този регламент компетентността на ЕС в областта на преките чужди инвестиции, въведена с член 207 от Договора от Лисабон като част от общата търговска политика на ЕС, ще придобие конкретна форма. С него се цели да се осигури гладък преход от сегашната система на двустранни инвестиционни договори (ДИД) между държавите членки и трети държави към система, при която ДИД на ЕС ще се договарят от Комисията.

Отвъд обхвата на регламента постепенно ще бъде разработена инвестиционна политика на ЕС.

Приемането на позицията на Съвета е резултат от споразумение, постигнато с Европейския парламент на 29 май; текстът ще бъде изпратен на Парламента, който се очаква да го приеме на второ четене без по-нататъшни изменения.

Европейският парламент гласува на първо четене по предложението през май 2011 г. Съветът постигна политическо споразумение на 26 юни 2012 г.Обща система на преференции

Съветът прие регламент, с който се реформира схемата от общи тарифни преференции на ЕС за развиващите се държави (PE/CONS 26/12).

Приемането на регламента е в резултат на споразумение с Европейския парламент, като Парламентът прие своята позиция на първо четене на 13 юни.

Реформата цели адаптирането на общата система за преференции на ЕС спрямо променената обща картина, както и превръщането й в по-прозрачна и по-предвидима система, която е по-щедра към страните в най-голяма нужда. Занапред преференциите ще бъдат насочени към най-слабо развитите страни и страните с нисък и по-нисък от средния доход.За повече информация вж. съобщение за печата 14554/12.

Пакистан — спешни търговски преференции

Съветът прие регламент относно спешното въвеждане на автономни търговски преференции по отношение на Пакистан в отговор на хуманитарното положение, причинено от поройни мусонни дъждове и опустошителни наводнения през лятото на 2010 г.

Приемането на регламента е в резултат на споразумение с Европейския парламент, като Парламентът прие своята позиция на първо четене на 13 септември.

С регламента се предоставя по-голям достъп до пазара на ЕС чрез незабавно и ограничено във времето намаляване на митата за внос с ключово значение от Пакистан.Антидъмпинг — скрепителни елементи от желязо и стомана — Китай

Съветът прие регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 91/2009 за налагане на антидъмпингово мито върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китай (13695/12).ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

Жертви на престъпления

Съветът прие директива за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (PE-CONS 37/12) и за замяна на действащото Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета относно правното положение в наказателното производство на жертвите от престъпления.За повече информация вж. съобщение за печата 14472/12.

ТРАНСПОРТ

Позиция на Съвета на първо четене относно регламента за ЕАМБ *

Съветът прие1 позицията си на първо четене относно преразглеждането на действащия регламент относно Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ), с което се разширяват задачите на ЕАМБ и се изясняват някои проблеми на управлението (10090/2/12; изложение на мотивите: 10090/2/12 ADD 1; изявления: 12062/12 ADD 1). Тази позиция на Съвета е резултат на преговори, предприети с Европейския парламент въз основа на общия подход на Съвета от юни 2011 г. (11769/11) и позицията на Европейския парламент на първо четене от декември 2011 г. (P7_TA(2011)0581). Ето защо Парламентът следва да може да я одобри на второ четене на това законодателно предложение, което се очаква да стане през есента, като с това приемането на преработения регламент приключи.

В новия проект за регламент компетентността на ЕАМБ ще бъде разширена, по-специално за да се позволи на агенцията също така, при искане на съответните държави членки, да се намесва в случай на замърсяване от петролни и газови инсталации, а не само от кораби, както е съгласно действащия регламент. ЕАМБ ще трябва да допринася и за другите политики и проекти на ЕС, свързани с нейната област на компетентност. Ще има ясно разграничение между основните и допълнителните задачи на агенцията. Промените по отношение на правилата за управление засягат по-специално ролята на административния съвет на ЕАМБ.

За повече информация вж. съобщение за печата 13621/12.

Изисквания за радионавигационно оборудване за употреба на борда на кораби, които не са предмет на Конвенция SOLAS

Съветът реши да не се противопоставя на приемането от Комисията на решение, с което се цели да се гарантира спазването на основните изисквания за ясни и стабилни комуникации от радионавигационно оборудване, предназначено за употреба на борда на кораби, които не са предмет на Конвенция SOLAS, и за тяхното участие в Световната морска система за бедствие и безопасност (GMDSS) (13200/12). Това следва да допринесе за по-сигурна навигация на тези кораби, в частност при бедствие и лоши метеорологични условия.

Проектът за решение, с което се заменя решението от 2004 г. по същия въпрос, подлежи на процедурата по регулиране с контрол; след като Съветът вече е дал одобрението си, Комисията може да го приеме, освен ако Европейският парламент не се противопостави.

Технически спецификации за оперативна съвместимост на европейските железници

Съветът реши да не се противопоставя на приемането от Комисията на две решения, с които се актуализира техническата спецификация за оперативна съвместимост на трансевропейската железопътна система по отношение на подсистемите за контрол, управление и сигнализация (12924/12) и на подсистемата „Експлоатация и управление на движението“ (12962/12).

Проектите за решения подлежат на процедурата по регулиране с контрол; след като Съветът вече е дал одобрението си, Комисията може да ги приеме, освен ако Европейският парламент не се противопостави.

Дерогация по отношение на използването на бордовата система за избягване на опасни сближения във въздуха

Съветът реши да не се противопоставя на приемането от Комисията на решение за предоставяне на право на Франция да позволи на някои новопостроени въздухоплавателни средства да летят, без да са оборудвани с новата версия на софтуера на бордовата система за избягване на опасни сближения във въздуха (ACAS II) до 31 януари 2013 г., чрез дерогация от действащите правила, с оглед да се вземе предвид забавянето на сертифицирането на софтуера и производството на въздухоплавателни средства (12972/12).

Проектът за решение подлежи на процедурата по регулиране с контрол; след като Съветът вече е дал одобрението си, Комисията може да го приеме, освен ако Европейският парламент не се противопостави.

Безопасност на риболовните кораби

Съветът одобри насоки с оглед на дипломатическата конференция относно безопасността на риболовните кораби, която ще бъде организирана от Международната морска организация на 9—11 октомври в Кейптаун, Южна Африка (14063/12).

В ЕС безопасността на риболовните кораби е регламентирана с Директива 97/70/ЕО, с която се транспонира Протоколът от Торемолинос от 1993 г. и се установява хармонизиран режим на безопасност на риболовните кораби с дължина, по-голяма или равна на 24 метра.

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

Къси продажби: Съветът възнамерява да не се противопоставя на делегирания акт

Съветът реши да не се противопоставя на проект за регламент на Комисията относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение.

В проекта за регламент са включени определенията, изчисляването на нетните къси позиции, покритите суапи за кредитно неизпълнение по държавни дългови инструменти, праговете за уведомяване, праговете на ликвидност за отмяна на ограниченията, значителния спад в стойността на финансовите инструменти и неблагоприятните събития.

Регламентът е делегиран акт по смисъла на член 290 от Договора за функционирането на ЕС. След като Съветът вече е дал одобрението си, Комисията може да го приеме, освен ако Европейският парламент не се противопостави.ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

Дерогация от ДДС — Унгария

Съветът прие решение за предоставяне на разрешение на Унгария, чрез дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО, временно да облага с данък получателя, а не доставчика на някои непреработени зърнени храни и продукти от маслодайни култури.

С решението се цели да се противодейства на укриването на данъци. То ще се прилага от 1 юли 2012 г. до 30 юни 2014 г.

ВЪНШНИ РАБОТИ

Доклад на върховния представител относно общата външна политика и политика на сигурност

Съветът одобри годишния доклад на върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент. В доклада се очертават главните аспекти и основните решения в областта на общата външна политика и политика на сигурност, в т.ч. оценка на мерките, предприети през 2011 г. и тяхното финансово въздействие върху общия бюджет на ЕС. В доклада се разглеждат и перспективите за 2012 г.ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

Фиксирани ставки за възстановяване на разходите за разгръщане на бойни групи на ЕС

Съветът прие предложението, направено от Военния комитет на ЕС относно приложимите фиксирани ставки за възстановяване на разходите за разгръщане на бойни групи на ЕС (11806/12). Това предложение цели да насърчи държавите членки да допринасят за бойните групи на ЕС и да подобряват тяхната способност за разгръщане.

Всяка държава членка покрива разходите за военните способности, които предоставя за дадена военна операция на ЕС. Съветът понастоящем определи процентна ставка за възстановяване на разходите от механизма на ЕС за финансиране на военни операции (ATHENA) с оглед на покриването на допълнителните транспортни разходи, свързани с разгръщането на бойни групи в съвместната зона на операции.

ОБЩИ ВЪПРОСИ

Заместващи съдии в Съда на публичната служба на ЕС

Съветът прие регламент, с който се определят правилата за назначаване на заместващите съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз (29/12), след постигнато споразумение на първо четене с Европейския парламент.ОКОЛНА СРЕДА

Емисии от леки превозни средства

Съветът реши да не се противопоставя на приемането на регламент на Комисията за изменение на Директива 2007/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията по отношение на иновативните технологии за намаляване на емисиите на CO2 от леки превозни средства за превоз на пътници и товари.

Актовете на Комисията подлежат на така наречената процедура по регулиране с контрол. Това означава, че след като Съветът е дал одобрението си, Комисията може да ги приеме, освен ако Европейският парламент не се противопостави.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Преходни мерки за лозарите

Съветът прие регламент за изменение на действащата единна организация на селскостопанските пазари (единна ООП) по отношение на режима на схемата за единно плащане и подпомагането за лозарите, след споразумение на първо четене с Европейския парламент (46/12).

Целта на регламента е да се предвиди окончателното прехвърляне на мерките за подпомагане на лозарите към схемата за единно плащане. За това ще са необходими две стъпки: държавите членки ще трябва да нотифицират до 1 декември 2012 г. решението си за едногодишна мярка, приложимо само за 2014 г., а до 1 август 2013 г. — решението си за еднократно прехвърляне, считано от 2015 г.

Понастоящем програмите за подпомагане на лозарите са с продължителност 5 години и могат да бъдат изменяни веднъж годишно, докато правата за получаване на плащания в съответствие със схемата за единно плащане се предоставят за неопределен срок. Ето защо целта на регламента е да се улесни преходът от едната система към другата и да се осъществи плавен преход между 2013 г., когато петгодишните програми ще трябва да бъдат подновени, и 2014 г., когато се очаква реформата на общата селскостопанска политика да влезе в сила.

Регламентът е вторият от двата преходни регламента, приети през тази година преди предвиденото за 2014 г. влизане в сила на реформата на общата селскостопанска политика (ОСП). Първият преходен регламент, приет от Съвета през юли, се отнася до прилагането на директни плащания за земеделските производители през 2013 г. и цели предвиждането на плавен преход от действащата схема за директни плащания (Регламент № 73/2009) към новата схема за плащане, предвидена в предложенията за реформата на общата селскостопанска политика (12334/12).

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ХРАНИТЕ

Хранителни добавки — Здравни и хранителни претенции — Контрол на актове на Комисията

Съветът реши да не се противопоставя на приемането на следните шест регламента на Комисията: • регламент за разрешаване на употребата на полиглицитолов сироп в няколко категории храни (12073/12);

 • регламент за удължаване на срока за подаване на заявления за ензими (13081/12);

 • регламент за изменение на максимално допустимите количества на афлатоксини в сушени смокини, за да се вземат предвид новостите в Кодекс Алиментариус (13082/12);

 • регламент за разрешаване на употребата на диметилполисилоксан като антипенител в хранителните добавки, считано от двадесетия ден след публикуването на регламента в Официален вестник на ЕС (13083/12);

 • регламент за разрешаване на здравна претенция за храни (13055/12);

 • регламент за изменение на условията на употреба на някои хранителни претенции (13767/12).

Регламентите на Комисията подлежат на т.нар. процедура по регулиране с контрол. Това означава, че след като Съветът е дал одобрението си, Комисията може да ги приеме, освен ако Европейският парламент не се противопостави.

СПОРТ

Световен кодекс за борба с допинга

Съветът одобри текста на приноса на ЕС към преразглеждането на Световния кодекс за борба с допинга (14204/12) и упълномощи председателството да го представи на Световната антидопингова агенция предвид на Четвъртата световна конференция по въпросите на допинга в спорта, която ще се проведе през ноември 2013 г. в Йоханесбург, Южна Африка.

Световният кодекс за борба с допинга представлява основната рамка за хармонизирани политики, правила и разпоредби за борба с допинга, валидни за спортните организации и сред публичните органи. С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз получи конкретна компетентност в областта на спорта.

НАЗНАЧЕНИЯ

Европейски икономически и социален комитет

Съветът назначи г-н Manthos MAVROMMATIS (Кипър) за член на Европейския икономически и социален комитет за остатъка от мандата, а именно до 20 септември 2015 г. (13881/12).Комитет на регионите

Съветът назначи г-н Cristian Mihai ADOMNITEI, г-н Dragoş Adrian BENEA, г-н Ovidiu BRĂILOIU, г-н Csaba BORBOLY, г-жа Mariana GÂJU и г-н Emilian OPREA (Румъния) за членове на Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2015 г. (14042/12).1ЕОС са: CEN (Европейският комитет по стандартизация), CENELEC (Европейският комитет за електротехническа стандартизация) и ETSI (Европейският институт за стандарти в далекосъобщенията). Те са независими организации, подчинени на разпоредбите на частното право.

1Обединеното кралство гласува против.

ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 8847 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

14408/12BG

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница