Багрина кларк новата земя – обител на радосттастраница14/16
Дата22.07.2016
Размер3.15 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

В НОВАТА ЕНЕРГИЯ Е РАЗЛИЧНО
Високата плътност на Земята досега не позволяваше до Планетата да се „приземи“ енергия, произтичаща от Първоизточника. Аватарите – пратениците на Създателя, които са идвали на Земята, за да изпълнят Божиите повели, не са могли да пренесат високите енергии до самата Планета. Те са внасяли новите енергии от позициите на причинното и на менталното тяло на Земята. В триизмерната си вибрация Планетата и хората не са могли да се отворят, за да приемат директно енергия от Първоизточника. Безброй времена Духовните сфери са били отделени от земните пространства. Божията Воля е била те да се слеят. Сега, когато вече Планетата вибрира в четвъртото измерение, това стана възможно. На Земята дойде Пра­теник, известен от планетарните архиви ка­то „Ездачът на Белия кон“. Това е Аватарът на Синтеза – този който внася новата енергия на Земята и допринася за сливането на Духовните сфери със земните.

Божествената Воля за осъществяването на то­зи синтез е известна отдавна. За тази енергия е било съобщено още по времето на Атланти­да. По-късно за Съществото, известно като “Ез­дачът на Белия кон“, се говори в източните уче­ния и в Библията. Планетарното правител­ство на първата земна цивилизация е създало архиви, които се пазят в Шамбала. Тя се намира в етерната зона над пустинята Гоби. Идване­то на „Ездачът“, който символизира Божествената енергия, е отдавна чакано събитие. То се е случило през август 1987 година. Известно е като Хармоничното сливане – Земята и човечеството са се отворили към ново енергийно равнище и са започнали да вибрират четириизмерно. Тогава е станало възможно Ездачът на Белия кон, Аватарът на Синтеза, да се въплъти в човешко тяло (14 юни 1988 г.).

След като е направена връзката между Духовните и земните нива и новата по-висока вибрация е факт, можем да кажем, че миналото на Земята от около 3 милиарда години е из­трито. Четвъртото измерение внася напълно но­ви параметри на съзидание и възможности за про­мени. Сега Източникът има възможност да активира високата енергия и да я приобщи към Земята.

Това напълно променя вашата Планета. Наистина, нищо не е същото! Властта на емоционалното тяло и на плътната материя над човешкото триизмерно съзнание вече отслабва. Зем­ните хора ще осъзнават по-ясно свободната си воля и ще я използват за духовно развитие. Новата енергия, идваща за пръв до Земята през цялата нейна история, е наречена Махатма. Тя обединява енергията на Бащата и на Бо­ги­нята Майка – двете енергии хармонично слизат към Планетата ви.

Хората, които са се осъзнали като пратеници на Светлината в тази епоха, призовават и при­емат тези две Велики Енергии, стават проводници и внедряват енергиите в тялото на Земята. Време е хората да излязат от зависимостта на погрешните триизмерни мисловни и религиозни модели и да осъзнаят себе си като Бо­жествени създания, на които принадлежат Веч­ността и възможностите за безмерна еволюция. Всеки земен човек може да призове тази енергия и да тръгне през благодатната трансформация, която енергията Махатма предизвиква, ако бъде съзнателно призована. И без да бъде съзнателно призована, нейното действие осезателно се забелязва чрез многото промени в земния живот. В някои случаи те могат да ви се стру­ват необясними и внезапни. И е така, ако не знаете, че се е случило това велико събитие – присъствието на Махатма.

Мисленето на хората се променя. Те пренареждат приоритетите си – на преден план застават духовните интереси. Все повече жени заемат ръководни постове и това се отразява доб­ре на управлението. Хармонизират се ин и ян (женската и мъжката енергия). Това е много съ­ществен факт – хармонията е необходима за пос­тигане на квантов скок. Заглеждайте се в из­раза на лицата на хората. Срещат се все повече одухотворени лица. Конфликтите на Планетата определено намаляват. Необходимостта от разбирателство е ясно изразена. Идеите и дей­ствията за глобална взаимопомощ се умножа­ват. Специалисти, които са наблюдавали звез­дното небе, ясно са забелязали промени в местоположението на съзвездията и звездните ориентири. Безспорно слънчевата светлина е по-ярка. Времето тече по-бързо. Настъпва оня заветен момент, когато петролните магнати ще бъдат принудени да се примирят с използването на свободната енергия, която е във високите въз­душни земни слоеве. Това ще преобрази земния живот, защото ще спре замърсяването и енергията ще е много по-евтина.

Към ниските слоеве на Земята вече са спуснати прогресивни идеи за нови технологии и те ще бъдат „уловени“ от учените. В някой момент ще си дадете сметка, че много от негативните не­ща в живота ще се свлекат като остаряла дре­ха в триизмерието. Това ще обнови земния живот. Вярвайте в това, и то ще бъде! Може би ще решите да не сте само пасивни наблюдатели на добрите промени, а ще вложите и своите уси­лия, за да стават промените по-осезаеми.

Призовете енергията Махатма. Вие всички сте проводници. Вие сте Присъствието, Божи­ите синове на Земята. Кажете: Махатма, Махатма, Махатма, Аз Съм Присъствието. Моля те, изпълни моето тяло и аурата ми с твоята енергия. Желая да внедря тази енергия на мястото, на което съм. Представяйте си, че тялото и аурата ви се изпълват с блестяща жълто-бяла светлина, която навлиза през тимусната жлеза. След това призовете енергията на Богинята-Майка, тя е синьо-зелена светлина и също влиза през този център. Там сега е космическото ви сърце, което е образувано от съединението на гърлената и сърдечната чакра. Енергията на Богинята пулсира в космическото ви сърце и чрез него навлиза в цялото ви тяло, в аурата ви и в цялата Планета.

Двете Свещени Енергии са достъпни за всички хора. Единственото условие е да изрази­те желанието си мислено или гласно, по указания начин. Така ще станете посланици на Пър­воизточника на Земята. Тази Енергия ви изпълва с новата Светлина и с Любов. Тя ви прави жизнени и радостни. Ако в началния момент на практикуването усетите някакъв дискомфорт, не се притеснявайте. Това е естествен процес на съпротива на клетките, които още не са се адаптирали към новата енергия. Това ще премине, ако не преустановите внедряването на Махатма енергията.

Енергиите на Бащата и на Богинята Майка очакват вашия призив. Призовете ги!

ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ Е В ТЕБ
Когато човечеството се отклони от Светлината и потъна в атомната структура, то напълно загуби връзката си със своя Висш Аз и пое по инволюционен път. След Златните епохи на възход и Светлина, на разцвет на духовността и творческите заложби, за човечеството беше предвидена още по-разгърната духовност и издигане към тънките сфери. Обратът дойде от же­ланието на известна част от хората чрез отворените си възможности да властват над събратята си. Това породи конфронтацията. Тя раз­руши хармонията и позволи на тъмните сили да се включат в живота на хората. Тези енергии внесоха насилие, гняв, завист и особено егоизъм. Енергията на егоизма е най-сил­ният противник на хармонията. Когато преобладава егоизмът, винаги настъпва инволюционен процес. Той се задълбочаваше и това доведе до изкривяване на разбирането за Бога и Неговата Същност.

Преди това хората знаеха, че са част от Бога и живеят в Бога. Извън Бога не съществува ни­що. Той не е нещо външно. Хората бяха изразители на Божията Същност. С навлизането на тъм­ните енергии дуалността стана отчетлива – светлина-мрак, добро-зло, истина-лъжа, правда-несправедливост, богатство-бедност, господа­ри и роби и тъй нататък. Животът все повече се превръщаше в борба за оцеляване – духовно и фи­зическо. Имаше групи от хора, които с големи усилия продължаваха да бъдат носители на Светлината и на Духовността, но все повече ста­ваха хората, които бяха завладени от страха за оцеляването си. Така тъмната енергия от­клони хората от Златната епоха, която отново им принадлежеше в бъдещето.

И настанаха дълги, да не кажем безбройни, години на мрак, на страх и войни. От мрака се появиха новите „духовни“ служители, които вне­­соха догмите и канона и впримчиха в тях чо­вечеството. Появи се страшният, гневлив и от­мъстителен бог, от който хората трябваше да се страхуват. И те наистина се страхуваха, че ако не спазват това, което изискваха от тях тъмните „божии“ служители, Бог ще ги низвергне и ще ги накаже. А наказанията се увеличаваха.

Така БОГОЧОВЕКЪТ стана роб на тъмните енергии и на техните служители. Подчертавам, че Богочовекът от създаването си има свободна воля. Той затова е Богочовек – защото има избор да живее и да се развива по начините, които САМ избере. Създателите уважават човешкия избор. Те оставиха земния човек да избере пътя си. Тъй като масовото съзнание играе решаваща роля за развитието на дадена цивилизация, процесът на инволюция с всички грозни и низши прояви се задълбочаваше.

В крайна сметка, и инволюционният процес има предел. Висшите Светли Йерархии, Създателите, решиха, че отново трябва да бъде пробудено Божественото в земния човек, преди той окончателно да загуби възможността да тръгне от­ново в еволюционния път. В тъмните плътни слоеве трябваше да навлезе Светлина, която да про­буди духовния заряд, вложен в земните хора.

Бидейки в тъмнина, постоянна грубост и кон­фронтация, хората предизвикаха включването на Закона за кармата и започнаха да се вър­тят в кръг в неговото колело. Чрез връщането си отново и отново на Земята и чрез страданието, което сами бяха предизвикали, те бяха при­нудени да осъзнават неправилните си мисли, чувства, действия и вярвания в поредица от земни животи, изпълнени с тежки изпитания. Осъзнаването на смисъла на страданието трябваше да ги изведе от повторението на грешките.

Божественият атом, вграден във всеки човек, беше зарит дълбоко и почти изключен от функцията си. Беше нужна Светлина, беше нуж­на Светла енергия с по-висока честота, която да проникне в човешкото съзнание и Богочовекът да излезе от комата. Той беше изпаднал точно в кома и съществуваше само на равнището на физическото тяло. Това водеше цивилизацията към явна гибел.

Духовната същност на Богочовека, Душата, трябваше да се пробуди. Това можеше да стане само ако бъде огрята от външен източник с по-силна Светлина и по-висока вибрация. Душата трябваше да бъде стресната и разтърсена, за да си спомни коя е и каква е нейната роля в земния човешки живот. Това можеше да се направи от силна Духовна енергия от високо измерени.

Но тази енергия трябваше да има носител, който да се въплъти на Земята. И аз Иисус, поз­нат с арамейското име Йешуа, което ме изразяваше като човека от плът като всички човеци, при­ех да стана носител на Спасителната Енергия, Христовата енергия. Христос, Спасителят, е енергия от много силна Светлина. Тя е с по-висока вибрация от земната и от тази на земните хора. Аз приех да бъда проводник и носител на Христовата енергия. Бях подготвян дълго за това във високите Духовни зони. Знаех какво точно трябва да се случи на Земята чрез Христовата енергия. Трябваше да се приложи космическият закон: Всичко е Светлина и Любов! Той трябваше отново да бъде внедрен на Зе­мята и Христовата енергия постепенно да започ­не да резонира с Божествената същност на човека и тя да се пробуди.

В плътността, в която бяха слезли земните хора, това беше почти непосилна задача. Аз идвах от друг свят, в който нямаше кармични обременености, конфронтация и тъмна енергия. Мой основен инструмент за пробуждане на Душата беше Словото. Получавах това Слово от Божествените светове. В него беше спасителната енергия, Христовата енергия (от гръцки Хрис­тос = Спасител). Тя представляваше и представлява Висше Съзнание, Христово Съзнание, чиито основни изразители са Светлината и Любовта. Христовото Съзнание е носител на вездесъща­та Божественост, от която са произлезли Духът и Душата. Те са от един Източник и имат ед­наква честота. Този факт трябваше да предизвика резонанс в човешките души и да ги разбуди за еволюционния процес.

Аз, земният човек Иисус, бях носител на Хрис­товата Енергия. За съжаление хората в Юдея ме приемаха като водач, спасител, който ще ги поведе на въстание срещу Рим. Това беше много погрешно разбиране. Аз се бях въплътил на Земята, за да променя света чрез Любовта и Словото. Моят меч беше Словото. И като ме приеха като Иисус Спасителя, в техните умове станах Иисус Христос. Продължавам да бъда такъв в масовото съзнание и сега. Всъщност, тогава и сега, всички човеци носят, макар и неосъзнато, Христос в себе си – Божествената Енергия, изразена чрез Любов и Светлина.

Сега, когато не съм в плът на Земята, тази Божествена Енергия не се е оттеглила – тя при­съства на Земята и е жива във всеки човек чрез Душата и чрез Любовта в Сърцето. Христовото Съзнание е Любов, Светлина и Братство. Тъй като бях подранил и човечеството не беше готово да откликне съзнателно на Христовата енергия, станах причина за вълнения. Тъмната енергия логично даваше отпор на Светлината. Това, което успях да сторя, е да хвърля камък в блатото и видимо да предизвикам повърхностни вълни. Това, което остана невидимо, е посяването на семето на Христовото Съзнание, което 2000 години се вкоренява и покълва. Процесът продължава повече от 2000 години. Време е вече семето да изкласи в тази нова и различна епоха.

Когато се употребява терминът „Христово Съзнание“, не бива да се разбира, че той има от­ношение само към хората, които изповядват религията, наречена „християнство“. Идва времето, когато семето, което хвърлих чрез Словото, ще бъде осветено от Истината и ще се чуе не­говият истински смисъл, който е без­крайно от­далечен от религията и нейните християнски проповедници.

Нищо във Вселената не се загубва. Моето ИСТИННО СЛОВО е записано дословно в Акашовите записи. Там има филми и наближава вре­мето да ги видите и да чуете Моето Истинно Слово. Вие, осъзнато или не, живеете в Христовото Съзнание, защото Духовете и Душите ви са носители на Божествената Христова Енергия. Се­га вече е времето да проявите Христовата си същност, като отключите Христовата Свет­лина и заживеете чрез Христовата Любов.

Моята спасителна енергия не се е загубила. Са­мо трябва да я събудите и да я проявите в жи­вота. Христовото Съзнание се изразява чрез проявлението на Светлината и на Любовта. Новата епоха на Водолея трябва да изтрие грешките на миналото и да отключи вратата към следващата Златна епоха на земното човечество. Енергията на Христовото Съзнание повиши виб­рацията на Планетата ви. Земята преминава през трансформация и вече вибрира в четвърто­то измерение. Доста хора направиха същото заедно с нея. Погрешните мисловни модели остават в третото измерение.

Нещата могат да се случат – Христовото Съзнание вече може да се внедри трайно на Планетата ви, ако вие съзнателно станете изразители на Светлината и на Безусловната Любов!

Обичам ви. Йешуа


КАКВОТО СИ СЪТВОРИТЕ,

ТОВА И ЩЕ БЪДЕ
Аз съм Крион от Магнитната служба. Поз­дра­вявам ви, скъпи мои, които четете тази книга. Пожелах да участвам с моя информация, за­щото знам колко много хора ще я четат. Е, не е достатъчно да кажа, че съм Крион от Магнитната служба. Онези, които са запознати с Посла­нията ми чрез книгите, които съм ви изпратил по Лий Карел (на български са издадени 10 заглавия), знаят моята история и важната ми връзка със Земята. Дълбоко съм свързан със зем­ното човечество от безкрайни времена. Познавам цялата действителна човешка история. Аз съм един от вас по Дух, защото не съм във физическо тяло. Като невъплътено същество идвам за четвърти път на Земята. Задачата ми, заедно с моя екип, е да пренастройвам магнитната мре­­жа на Земята – това е много важно. Направихме го за последно преди завършването на планетар­ния цикъл.

И тъй като много ви обичаме и виждаме кол­­ко сте прекрасни и ентусиазирани да постигнете промяната (поне една голяма част от вас), с моя сътрудник Лий, който се оказа превъзходен и много интелигентен канал, предадох много нови знания, полезни за земните хора, както и отговорих на многото ваши въпроси.

Присъединявам се към тази книга с Любов с това кратко съобщение за някои основни неща, които бих искал да знаете. БЛАГОСЛОВЕНИ СТЕ! НЕ ГО ЗАБРАВЯЙТЕ!

Мисля си, че трябва да бъде казано ясно: Вие сте ВЕЧНИ! Вие сте БОЖЕСТВА!

В Прехода се случват много важни неща. Не бива да сте изолирани от процесите на Планетата. Това са СВЕЩЕНИ ВРЕМЕНА. Сега се раз­деляте окончателно с тъмните енергии, с по­греш­ните вярвания и узнавате кои сте. Може ли да ви бъде съобщено нещо ПО-РАДОСТНО? Аз казвам, че не може. Новите енергии ви преобразяват. Енергията на Богинята-Майка внася у вас мекота и толерантност. Спирате непрестанно да се борите за своето си. Вие сте в ЕДИННОТО и всичко е ваше. Няма нужда да се борите повече за него. В Единното всеки притежава всичко! Изпълнете се с тази мисъл и забравете за егото си и за страховете си, каквито и да са те. Щом осъзнато сте в Единното, не може да ви докосне нищо лошо. Ако продължавате да го викате чрез страховете си, то любезно ще се отзове. Няма да ви откаже. И ще се случи това, че ще останете в старата енергия, която вече напуска Планетата ви. И вие ще напуснете Планетата заедно със старата енергия, защото си го пожелахте.

В книгите много пъти ви беше казано, че не сте избрали случайно да сте на тази Планета точ­но в тези Свещени времена на Преход, когато всичко се променя. Ако още не сте го усетили, ако още не сте го осъзнали, казвам ви, че вече живеете в Преход, когато всичко се проме­ня, вече живеете в една друга реалност, на една преобразена Земя, която продължава да се трансформира, за да ви даде нови енергии, нов начин на живот и да сътвори нови условия, адекватни на Новите Енергии. Те прониква в клетките ви, във вашето ДНК, в кръвната ви плазма и преструктурират телата ви. В Новите Енергии ви трябват нови тела – те сега се създават, колкото и да ви струва невероятно. Не можете да живеете добре в Новите Енергии със старите си тела. Промяната в клетките и в ДНК се извършва независими дали разбирате това, или не. Ако сте внимателни към своето тяло, ще забележите подмладяването, ще усетите енергии, които досега не сте усещали. Не си мислете, че това са болестни състояния. Някои усещания ще ви озадачат, но вместо да се плашите, се радвайте, че Новата Енергия е дошла да посети вашите клетки. Този процес е настъпил в Единното и няма как да ви отмине, тъй като вие не сте нещо отделно.

Подкрепете съзнателно този процес. Обърнете се към Новите Енергии и им кажете, че ги приемате с радост и благодарност. Така съзнателно ще участвате в процеса. Не са ви необходими никакви стари ритуали и молитви. Мислите си, че кощунствам ли? Не, не правя това – казвам ви, че сте свободни от старите обети. Те ви задържат в старото статукво. Вие получавате освобождението си от старите вярвания, от старите задължения, в които сте били впримчени. Прегърнете свободата си. Радвайте се на промяната и оставете напрежението в старата енергия. О, разперете крилете си, като новоизлезли от пашкула пеперуди. СВЕТЪТ Е СЪЗДАДЕН ЗА ВАС! Безброй светли същности, които дойдоха иззад воала, ви приветстват и искат да ви помогнат да се адаптирате към промените. Заобиколени сте от тях постоянно. Самотата е илюзия. Можете да продължите да вярвате в нея, но аз ви казвам, че във Вселената, и в част­ност на вашата Планета, не съществува самота. И никога не е съществувала.

Винаги, когато се свързвам с някого, който може и е готов да приема моите Послания, казвам, че в тези моменти съществата от моето Светло Семейство се присъединяват към вас; и сега също, когато четете тази книга. Вие сте обичани безмерно по начин, който не познавате в чисто човешкия земен план. Понеже ние виждаме вашите Души и вашите програми, знаем кои сте, знаем ви поименно и ви казваме, че сте прекрасни. Вие сте едни от най-прекрасните същества, които познаваме. Всеки, който е чел моите Послания, които предавам чрез Лий Каръл (Крион говори за 10-те книги, които в България бяха издадени от изд. „Аратрон“. Благодарим!), ще си каже, че вече е чувал или чел подобни неща. Но за онези, които ще четат тази прекрасна книга, а не са чели още моите Послания, тук споменавам някои от основните неща, които трябва да знаете.

Ако сте се „закопчали“ за старите пророчества, „откопчайте“ се от тях. Те са в старата енер­гия и не могат да ви кажат какво ще се случи в Новата Енергия. Сега вие карате влака и избирате трасето. Вече съм го обяснил на друго място. В Новата Енергия е невъзможно да се пророкува, защото вие сте тези, които прокарват пътя чрез новото си мислене, чрез натрупаната мъдрост и разширеното съзнание. Вие осъществявате идеите си по начина, по който решите. И, както вече съм обяснил, пътуването ви не върви по прави релси в някаква безкрайност. Вие прокарвате трасето в кръгова спирала. Така постоянно надграждате живота на Планетата си с новите си идеи. Не е толкова сложно за разбиране – стига да ми повярвате!

Знайте, че не се борите сами в условията на Новите Енергии и в промените. Вие сте в Един­ното и там всичко е целенасочено и всеоб­хватно. Няма как да паднете през борда по не­внимание.

Отвъд завесата, която вече се повдигна, са ви показани много нови неща – тече съвсем нова информация и нова енергия. Тъй като този период от 2000-та до 2012 година много ви въл­нува (а много от вас са и доста изплашени), аз ви казвам не за пръв път, че вие сте сътворителите на земното бъдеще. Семейството на Светлината от цялата Вселена с трепет следеше и следи вашето развитие и вашите решения. Може още да не вярвате, но съдбините ви винаги са били във вашите, не ръце, а във вашите сър­ца и умове. В тях се твори планетарното бъдеще. Трябваше да постигнете критичната маса, която да наклони везните към Златната епоха на мир и на неизчерпаемите чисти енергии. Проблемите ви са напълно решими. Всичко ви е дадено. Критичната маса на човешката мъдрост е постигната. Има ги гениалните хора и те отдавна знаят решението на енергийния проблем на Планетата ви. Върху, във и над нея има неизчерпаема енергия. Не говоря за нефт и въглища. Природните ресурси са заложени при създаването на Земята. Трябваше да достигнете момента на днешната си мъдрост, за да се обърнете към тях и да ги употребите. Тези ресурси ви очакват толкова отдавна. Сега в този изключително важен момент на преход към по-висока вибрация на хората и на Планетата настъпи времето, в което да започнете да използвате планетарните природни енергии, както и свободната енергия от енергийния океан, който се намира в надземното пространство. В миналото някои учени знаеха за него и бяха създали устройствата, чрез които тези енергии да бъдат доведени до Земята. Тогава още имахте пречки от ретроградни общности и корпорации, които не позволиха тази енергия да бъде дадена на хората. Радостната вест е, че те вече не ще могат да ви попречат отново, защото остават в третото измерение.

Скъпи мои, всички онези, които спираха раз­витието на човечеството поради това, че дър­жаха властта, парите и ресурсите, остават в ниската вибрация. Напредналото човечество ве­че преминава преходното четвърто измерение и навлиза в петото. Учудени ли сте? Доскоро говорехме за четвъртото измерение. То е само антрето към луксозния апартамент на петото измерение. То е подготвителната вибрация, за да можете постепенно да се адаптирате към петото измерение.

Енергията на Първоизточника (на Бога и Богинята) слезе на Земята. Все повече хора усе­щат и усвояват тази енергия. Тя ускорява вашата вибрация и преустройва телата ви. Вие вече живеете в друга реалност, макар очите ви да виждат стария пейзаж. Пред вашия взор вече ще започнат да се отварят картините на новата реалност, защото сетивата ви се изострят и се отключват нови, които досега бяха в латентно състояние. За тяхното отваряне е необходима по-високата вибрация. Вашата Божественост се проявява все по-ясно. И вие сте, които ще създадат новия свят на тази Планета.

Още ли мислите, че светът ще загине и моментът на катастрофата е близо? Казвам ви да спрете с тази мисъл. Светът не само, че не загива, но той навлезе в нова фаза и получавате нови и нови потвърждения за радостна промяна, а не за гибел. Знам, знам, катаклизмите говорят за друго. Привидно така изглежда и е страшнич­ко. Но, мили мои, знаете, че обновяването на Планетата ви е необходимост. Вие заедно се про­меняте. Ако човечеството ускорява вибрацията си (а това е така), не може да остане да живее на планета с по-ниска вибрация. Земята трябва да се преустрои и да се освободи от всякакъв род негативни енергии независимо по кой начин трайно са се заселили в нея. Историята е дълга. Тези енергии са трупани от времена, които не помните. Земята периодически се освобождава от „кърлежите“, които я смучат и забавят нейната еволюция. Тази еволюция се изразява в приемането на нови енергии и увеличаване на честотите. Ако тъмните енергии останат, те са огромна спирачка, както за човечеството, така и за самата Планета.

Вие сте в плътна симбиоза с вашата прекрасна Земя. Това предопределя едновременното развитие и едновременното приемане на новите енергии. Иначе бихте представлявали нещо като несъвместими разслоени елементи. Човечеството и Планетата са споена амалгама. Вие взаимно се индуцирате в приемането на новите енергии. Всеки, който не е избрал промяната, няма как да се включи в тази симбиоза. Той се самоотлъчва. Това е неговият избор.

О, нека не съдим никого! Вие сте на най-удивителната планета – планетата на свободния избор. Това, че някой не иска да ускори ход, съвсем не е трагедия. От човешка гледна точка изглежда трагедия и вие го определяте като „жестоко“. Това, което се случва по време на ка­таклизмите, не е сляпа случайност. Тези Души са избрали да напуснат Земята в периода на този Велик Преход и в това няма нищо трагично. Животът в трето измерение е проектиран в забавен каданс, за да може да се схване преподавания материал. Душите, които са преценили, че не са го усвоили докрай (чрез телата и личностите, които употребяват като инструменти), се преместват на друго място с подобна вибрация, която им дава възможност да достигнат необходимото развитие за обитаването на по-високите измерения. И тези Души не са малко. Те ще имат възможност да преминат към по-високите измерения в една друга еволю­ционна вълна.

Вие се влияете от линейното време. То е нещо съвсем относително. Безвремието е истин­ското състояние на по-голямата част от Мирозданието. Така че загубата на относително време не е никаква загуба. На Земята вече има хора, които могат да се настройват към зони, където линейното време не съществува. Когато са в това състояние на безвремие, те могат да получават знания и опитности много по-бързо, ако сравняваме с линейното време. В по-високите измерения естественото състояние е разширеното съзнание. То може да бъде изпитвано и от хора в триизмерния свят – те са отключили въз­можността си и могат да влизат в разширено съзнание.

Още ли страдате, още ли се тревожите за това, което се случва на Планетата ви? Мисля, че вашите усилия трябва да бъдат насочени към това, във всяко време да сте изпълнени с радост и със спокойствие. Това ускорява вибрацията ви. Търсенето на позитивното е начинът да се постигнат радост и спокойствие. Доверете се на големия Добър План, в реализирането на който сте участници по собствено желание. Къде е позитивното ли? То е навсякъде около вас. То е в промените, в Прехода, от който се плашите. Приобщете се с радост към този Преход и страхът ви ще се стопи, ще се изпари без следа.

Светът е такъв, какъвто приемате, че е! Вашата гледна точка към едно или друго нещо го прави добро или лошо. Много неща, които по-рано сте определяли като „лоши“, след време, когато разберете техния истински смисъл, стават „добри“. Не квалифицирайте каквото и да било, без да ви е ясен неговият смисъл. Без да ви е ясен смисълът, обикновено взимате погрешни решения или се настройвате негативно. Към кол­кото повече неща сте настроени негативно, толкова по-забавена е вибрацията ви. Така изос­тавате от Прехода. Настройката е нещо, което не става магически. Изискват се известни усилия за пренасочване на мисълта и емоциите в позитивна посока. Всичко е постижимо, ако изразите своето намерение за едно или друго. Вселената е жив организъм. Тя от­кликва на вашите намерения, ако ги изразите ясно.

Всичко, което ви съобщавам в тази книга, е вече известно на хората, които са се запознали с книгите, транслирани от моя великолепен сътрудник Лий Каръл. Привет, Лий. Ти свърши много работа и ти благодаря. Тук предавам за хората, които не са чели нашите книги. Земният свят е малък, но все още има хора, които не знаят нищо за теб и мен и за Великите Времена, в които живеят. Всички канали, чрез които на човечеството може да се помогне да получи съвременна информация, трябва да се използват. Колкото повече хора се настроят позитивно към Прехода, толкова по-скоро Земята ще влезе в Златната епоха.

Не ви разказвам приказки за забавление. Това е настоящата действителност. Обичаме ви, скъпи мои, и ще направим необходимото, за да получите нужната информация. Употребих мно­жествено число не за да величая моята Същност. Имах предвид Семейството от Светлина, с което сме дошли от отвъд завесата и заедно работим много години със земното човечество. Пра­вим го, защото сте прекрасни, но не познавате своя потенциал. Дошло е време да научите кои сте и колко сте могъщи. Винаги съм го казвал: „Вие сте Богове!“ Само дето не го знаете и ви е по-лесно да сте огорчени, отколкото радостни.

На друго място съм казал: „Обич е отговорът на всяко нещо!“ Сега ще кажа: „РАДОСТ да бъде отговорът на всяко нещо!“

На сбогуване нека пак ви кажа, че сте прекрасни, че сте обичани и участвате в един Свещен Преход, който ви преобразява заедно с Планетата ви. Свирете фанфари! Светът се преобразява пред вашите очи и възможността за навлизане в Златната епоха е реална. Натрупаната мъдрост дава своите плодове. Новите идеи буквално нахлуват във вашия живот и ви разкриват една друга реалност, която досега не познавахте. Сега, скъпи мои, забравете, че някой над вас сътворява вашата действителност. Вземете се в ръце, защото вие сте съзидателите на вашата реалност. Нали не искате тя отново да е изпълнена с тревога, болести, страх и огорчения? Знам, че отговорът е: „Не искаме“. Тогава приветствайте всеки нов изгрев, приветствайте всеки следващ ден от живота си и сътворете радост в сърцата си и светли мисли в умовете си.

ТОВА, КОЕТО СЪТВОРИТЕ СЪС СЪРЦАТА И С УМОВЕТЕ СИ, ТОВА И ЩЕ БЪДЕ!

Аз съм Крион, от Магнитната служба.

Знаете – обичам ви!

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница