Чез разпределение българия” ад


Бележка: Декларацията се подписва от законния представител. ОБРАЗЕЦ ДЕКЛАРАЦИЯстраница15/15
Дата30.07.2018
Размер2.65 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Бележка: Декларацията се подписва от законния представител.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
Долуподписаният /-ната/, ___________________________________________________________________,

в качеството ми на законен представител/ упълномощен представител на ______________________________________________________________________________________,(участник / кандидат в процедурата, посочена по-долу)

със седалище и адрес на управление: ________________________________________________________

_________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________, по повод участие в откритапроцедура за възлагане на

обществена поръчка с предмет: „Доставка на цифрови защити и устройства“, реф. № PPD 17-055Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представляваното от мен дружество е регистрирано / не е регистрирано в юрисдикция с(невярното се зачертава)

преференциален данъчен режим, а именно: __________________________________________________.

2. Представляваното от мен дружество се контролира / не се контролира от лице, регистрирано в (невярното се зачертава)

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ______________________________________.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

4. Запознат съм с правомощията на възложителите по чл. 5, т. 3, букви „а“, „б“ и „в“ и чл. 6, ал. 5 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, във връзка с § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
___________ / _______ година Декларатор:
1. Информацията по т. 3 от декларацията се попълва само в случай, че дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или се контролира от лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

2. Когато участникът / кандидатът е юридическо лице декларацията се представя от лице, което има право да представлява по закон или по упълномощаване юридическото лице.

3. Представя се лично от участника / кандидата – физическо лице или от негов упълномощен представител.

4. Когато участникът / кандидатът е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, в съответствие с указанията по т. 2 и 3 по-горе.

5. Когато участникът / кандидатът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се представя за всеки от подизпълнителите, от представляващия подизпълнителя.

6. Легалната дефиниция на понятие«о "Юрисдикции с преференциален данъчен ре»им" се съдържа в § 1, т. 2 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

7. Списък на юрисдикциите с преференциален данъчен режим се съдържа в § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО.

8. Легалната дефиниция на понятие«о "Контрол" се съдържа в § 1, т. 5 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с § 1 от ДР на ТЗ.

9. Забраната за участие на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица, както и на техните обединения, в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, се съдържа в изричната и повелителна разпоредба на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

10. Изключенията от приложното поле на забраната по чл. 3, т. 8 са изчерпателно изброени в чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

ОБРАЗЕЦ

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

за изпълнение на договор за обществена поръчка

ПОЛЗВАТЕЛ: „ЧЕЗ Разпределение българия” АД


Известени сме, че нашият Клиент,

[име/фирма и адрес на участника]

наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Решение № / г.[посочва се № и дата на Решението за класиране]

на , наричан по-долу Възложител, е избран за изпълнител[фирма на възложителя]

в процедурата за възлагане на обществена поръчка реф. № с обект:, с което е определен

[описва се обектът и съответната обособена позиция, ако има такава]

за Изпълнител на посочената обществена поръчка.


Информирани сме, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на %

[посочва се размерът от поканата за процедурата]

от общата стойност на поръчката, а именно (словом: ),[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията]

за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.


Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], ЕИК , с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават (словом: ),

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията]

в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.


Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас по куриер или чрез препоръчана поща или подадено на ръка, и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.
Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на _____________________________________, до която[посочват се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорните условия]

дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.


Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано. Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Запознати сме с правото на възложителя да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. Съгласни сме в случай, че постъпи подобно писмено запитване от възложителя по отношение на настоящата банкова гаранция, да отговорим писмено не по-късно от 10 работни дни от получаване на запитването.


дата: _________ година Банка: ____________________________

град: _________________

Изпълнителен директор

Име: _________________________________


Подпис и печат: _____________
Забележка: Банковата гаранция трябва да бъде валидна най-малко 15 /петнадесет/ месеца от датата на издаването й. Датата на издаването на банковата гаранция не може да предхожда датата на поканата за сключване на договора за обществена поръчка, отправена от Възложителя до участника, избран за Изпълнител.

1 БДС IEC 60050 (441) „Международен електротехнически речник Глава 441: Комутационни апарати за разпределение, комутационни апарати за управление и стопяеми предпазители”

Определение 441-14-10 Товаров прекъсвач - механичен комутационен апарат, способен да включва, провежда и изключва токове при нормални условия във веригата, които могат да включват и предписани условия с претоварване, а също така да провежда за определено време токове при предписани ненормални условия във веригата, такива като тези при късо съединение.Забележка: Един прекъсвач може да е способен да включва ,но не и да изключва токове на късо съединение.


2Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

3За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

4Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

5Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

6Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

7Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

8Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

9Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

10Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

11Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

12По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

13Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

14Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

15Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

16По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

17Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

18Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

19Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

20Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

21Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

22Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

23В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

24Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

25Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

26Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

27Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

28Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

29Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

30Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

31Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

32Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

33Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

34Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

35Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

36Например съотношението между активите и пасивите.

37Например съотношението между активите и пасивите.

38Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

39Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

40Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

41С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

42За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

43Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

44Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

45Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

46Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

47Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

48При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

49В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС

Референтен № РРD 17-113 /

Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница