Доклад по околна среда /гдос/ за изпълнение на дейностите през 2012г., за които е предоставено Комплексно разрешително №200-Н1/2009 гстраница2/8
Дата14.01.2018
Размер1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Сортиране и опаковане


Това е завършващият етап от производството на керамични плочки. Сортирането се прави чрез автоматични системи с механично оборудване и контрол върху повърхността на плочките.
1.1.11. Производствен капацитет на Инсталация за изработване на керамични облицовъчни плочки

1.Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – плочки, включваща:

- Ролкова пещ № 1

- Ролкова пещ № 2  • Ролкова пещ № 3

  • Ролкова пещ № 4

  • Ролкова пещ № 5

  • Ролкова пещ № 6

Годишно количество произведена продукция за 2012 г. –88 871 т./год.

Проектен капацитет на инсталацията – 629,71 t/24h

Произведена продукция (в t) през 2012г. при работа на инсталацията за изработване на керамични продукти чрез изпичане – плочки:

Инсталация

Капацитет по КР (t/24h)

Капацитет на изпичане на пещта (m3)

Произведено количество в тонове за 2012г.

Произведено количество (t/24h)

Съответствие

Предприети коригиращи действия

Ролкова пещ 1-Sacmi

45,09

88

11070

35

да
Ролкова пещ 2-Karfer

86,42

162

19355

61

да
Ролкова пещ 3-Sacmi

123,29

173

28176

87

да
Ролкова пещ 4-Sacmi

140,00

212

30270

94

да
Ролкова пещ 5-Sacmi

140,00

212

-
-
Ролкова пещ 6-Sacmi

140,00

212

-
-
Общо за инсталацията

629,71

971

88871

да
1.1.12. Организационна структура на фирмата,отнасяща се до управлението на околната среда:Изпълнителен директорПрокуристПроизводствен мениджър


Технически директор


Главен еколог
Други служители


Началник ИСБЕ

Еколог

1.1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:


РИОСВ - гр. Шумен

Гр. Шумен

Ул. ”Съединение” №71, ет.3
1.1.14 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията.
Басейнова Дирекция, “Черноморски район”, център Варна

Гр. Варна 9000,

ул.Александър Дякович 33

2. Система за управление на околната среда
2.1.Структура и отговорности (Условие 5.1.)

Последната актуализация на персонала, който организира, контролира и извършва конкретните дейности по УОС и изпълнение на условията в КР е извършена съгласно изискванията по условията в КР.


2.2 Обучение (Условие 5.2.)

Изготвена е и се прилага инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала. Разработен е и Годишен план за обучение за 2012г., съгласно Условие 5.2.1. При необходимост същият се актуализира в съответствие с потребностите от обучение на персонала.– изпълнен е.


2.3. Обмен на информация (Условие 5.3.)

Поддържа се актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт, съгласно Условие 5.3.1.

Изготвен е актуален списък на органите / лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт – Условие 5.3.2.
2.4.Документиране (Условие 5.4.)

Условия 5.4.1., 5.4.2. и 5.4.3. са изпълнени. Изготвени са необходимите списъци с нормативните актове, отнасящи се към работата на инсталацията и всички необходими инструкции изисквани с разрешителното. Изготвен е списък, на кого от персонала, какъв документ е предоставен.
2.5. Управление на документите (Условие 5.5.)

Изготвени са и се прилагат инструкции за актуализация на документите изисквани с разрешителното, в случай на промени в нормативната уредба, както и инструкция за изземване на невалидната документация. Води се архив на “Отпаднали и невалидни документи”, съгласно Условие 5.5.1.

2.6.Оперативно управление (Условие 5.6.)

Условие 5.6.1. е изпълнено. Изготвени са инструкциите изисквани в Комплексното разрешително. При необходимост се извършват корекции.


2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия (Условие 5.7.)

Условия 5.7.1., 5.7.2. и 5.7.3. са изпълнени. Разработена е и се прилага инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително, която включва оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели, причини за несъответствието и предприемане на коригиращи действия.


2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации (Условие 5.8.)

Условие 5.8.1. е изпълнено. Изготвена е и се прилага инструкция за преразглеждане и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след авария.


Условие 5.8.2. е изпълнено. Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност, с въздействие върху околната среда при авария.
Условие 5.8.3. е изпълнено. Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При авария длъжностните лица са отговорни за изготвяне на анализ на причините довели до аварията и предприемане на превантивни и коригиращи действия.
Условие 5.8.4. е изпълнено. Изготвен е план за действие при аварийни ситуации.
Условие 5.8.5, 5.8.6. и 5.8.7. са изпълнени. Изготвени са и се прилагат инструкции за подготовка и периодична проверка на готовността на персонала за изпълнението на плана за действие при аварии, както и сборните пунктове и подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Има списъци с лицата отговорни за изпълнението на плана за действие при аварии и е изготвен план-скица за най-подходящите места за изход при евентуална авария.
Условие 5.8.8. е изпълнено. Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия. При необходимост се сформира комисия за анализ на причините довели до определена аварийна ситуация, набелязват се коригиращи действия в протокол. Извършва се и последващ контрол на предприетите коригиращи мерки.
Условие 5.8.9., 5.8.10. и 5.8.11. са изпълнени. Разработени са и се прилагат инструкции за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване (веднъж годишно), лична защита (определят се въз основа на действащата нормативна уредба) и средствата за противовъздействие на възможните аварийни ситуации (проверяват се ежегодно).
Условие 5.8.12 и Условие 5.8.13. са изпълнени. Изготвена е и се прилага инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала и списъка с телефонните номера на персонала отговорен за изпълнение на действията,предвидени в Плана за действие при аварии.
2.9. Записи (Условие 5.9)
Условие 5.9.1. и Условие 5.9.2. са изпълнени. Данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително, причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи мерки се документират и съхраняват съгласно условията в КР .
Условие 5.9.3. е изпълнено. Данните от преразглеждането или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното /пречиствателното оборудване се документират и съхраняват съгласно условията в КР .
Условие 5.9.4. е изпълнено. Изготвен е списък с документите - регистър, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

2.10. Докладване (Условие 5.10.)


Условие 5.10.1. се изпълнява. Предоставя се всяка допълнително необходима информация свързана с изпълнението на условията от комплексното разрешително.

Съгласно Условие 5.10.2. „Хан Омуртаг” АД докладва резултатите от собствен мониторинг и ежегодно в срок до 31.03 предоставя в РИОСВ – Шумен, и БД „Черноморски район” – Варна, Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително № 200 – Н1 / 2009г.


2.11. Актуализация на СУОС (Условие 5.11.)
В ”Хан Омуртаг” АД при необходимост се актуализира системата за управление на околната среда предвид изискванията на Комплексното разрешително. След актуализиране на КР е извършена актуализация Й Жна СУОС.
Всички елементи на системата за управление на околната среда (СУОС) са обхванати и описани в настоящият Годишен доклад.
При изпълнение на условията от Комплексно разрешително № 200-Н1/2009 и внедряването на СУОС не са срещнати затруднения.

3.Използване на ресурси.
3.1. Използване на вода Условие 8.1.

Основен ресурс при производствената дейност на “Хан Омуртаг” АД е водата.

Определен е процеса най- голям консуматор на вода –оросяване на глината.

За измерването на количествата консумирана вода са монтирани един централен водомер на помпена станция и вторични водомери за отделните цели, които отчитат цялото количество вода за производствени нужди.

Изготвени са и се прилагат инструкции за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди, инструкция за резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване.

Условие 8.1.3. е изпълнено. Изготвена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването към процеса мокро смилане на суровини, оборудването към процеса охлаждане на формовъчни преси, както и шликерни барабани, които са основни консуматори на вода за производствени нужди. Проверките за изправното действие на охлаждащата система се извършват по показания на водомери, чиито стойности се отчитат ежемесечно.
Условие 8.1.4. е изпълнено. Изготвена е и се прилага инструкция за извършване на проверка на техническото състояние на водопроводната система на площадката, установяване на течове и предприемане на коригиращи дейности
Условие 8.1.5.1. е изпълнено. Изготвена е и се прилага инструкция за Изчисляване и документиране на използваните количества вода за производствена дейност. Стойностите се регистрират в дневник.

Таблица 3.1. Консумация на вода


Инсталация

Количество за единица

продукт,

съгласно КР

Използвано

годишно

количество

Използвано

количество за единица

продукт

Съответствие
Инсталация за изработване на керамични облицовъчни плочки

0,92 m3/t

64210 м3

0,864 m3/t

Да

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 8.1.5.2. е документирано несъответствие през месец януари и месец декември 2012г., когато са спрени мощностите за профилактика. Предприети са коригиращи действия. Ежемесечно се контролира количеството изразходена за производствени нужди вода – отчетеното несъответствие с посочените в Комплексно разрешително № 200-Н1/2009г., норми за разход на вода за производствени нужди се дължи на спряното производство за профилактика на производствените линии. Разхода на вода се оптимизира и чрез използване на вода под налягане за измиване и поддръжка на работните помещения.


Условие 8.1.5.3. е изпълнено. Всички резултати от извършени проверки се документират в работни формуляри и тетрадки.

3.2.Използване на енергия – Условие 8.2.


Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразователните части на технологичното оборудване, съгласно Условие 8.2.1.2.

Елекртопреобразувателните части на технологичното оборудване (топкови мелници, барабанни мелници за глазура и ангоба, двустепенни помпи за транспорт на шликер) са основен консуматор на електроенергия.

Уредите за измерване на електроенергията са електромери.

Измерването и документирането на електроенергията за производствения процес се извършва с цел осъществяване на контрол за спазване на нормите определени в КР, съгласно Условие 8.2. Ежемесечно се изчислява количеството електроенергия необходима за производството на еденица продукция - не са установени несъответствия


Таблица 3.2. Консумация на електроенергияИнсталация

Количество за

единица продукт,

съгласно КР, (MWh/t)

Използвано количество за

единица продукт, (MWh/t)

Съответствие

Инсталация за изработване на керамични облицовъчни плочки

0,7

0,208

Да

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 8.2.2. през 2012г. не са документирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия по Условие 8.2.2.2.

По Условие 8.2.2.3. данните от измервателните прибори ежемесечно се регистрират в дневник. Получените данни се нанасят във файл за изчисляване на количеството електроенергия за единица продукт. Получените данни се сравняват със стойностите, зададени като пределни в Комплексното разрешително. При констатиране на несъответствия, се записват предприетите коригиращи действия. Въз основа на месечната консумация на електроенергия се обобщава годишната.

3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Условие 8.3.


За работния процес на инсталацията са необходими различни количества суровини, спомагателни материали и горива.

Глината, каолини, фелдшпати и пясъци се използват в участък “Масоподготовка”.


Фрити, глазури, пигменти и пясък се използват в участък “Отдел глазури и декорации”. Глазурите и пигментите съдържат химични вещества (цинк, кобалт, желязо, олово) непревишаващи пределно допустимите норми посочени в българските стандарти.
Природен газ - не се надвишава разрешеното в КР количество.

Изготвена е и се прилага инструкция по Условие 8.3.2.1. за изчисляване и документиране на използваните количества суровини и горива за производствена дейност. Инструкцията регламентира начина и реда на измерване, изчисляване и документиране на количествата използвани в производството суровини, спомагателни материали и горива.

Документирането по Условие 8.3.2.2. става, като се отчитат показанията на монтираните прибори за измерване на природен газ, от специалиста по Енергийна ефективност, а изразходваните количества суровини и материали се подават от отдел „Контролинг“ и отдел „Индустриална статистика“. Получените данни Екологът нанася във файла за съответния месец, сравнява стойностите с пределно допустимите такива по КР. При констатиране на несъответствия се попълва работен формуляр, в който се нанасят причини за несъответствието и предприети коригиращи действия.

Въз основа на месечната консумация на суровини, спомагателни материали и горива се обобщава годишните.Таблица 3.3.1. – Консумация на суровини


Суровини

Годишно

Количество

съгласно КР (тон/година)

Количество за единица

продукт,

съгласно КР

(тон/тон)

Употребено

годишно

количество

(тон)

Количество

за единица

продукт

(тон/тон продукт)

Съответствие

Глини, каолини, фелдшпати, пясъци

320045

1,400

85 143,213

1,0721

да

Фрити, глазури, пигменти и лепила

20865

0,090

5 119,086

0,0621

да

НТФ (разтворители)

876

0,003

27,974

0,0003

да

Водно стъкло

3650

0,016

324,146

0,0039

да

Аморфен силикат

18250

0,080

0

0,0000

да

Сол

5

0,2х10-4

1,905

0,000022

да

През 2012г. използваните количества не надвишават разрешените по КР№ 200-Н1/2009 г.


Консумацията на гориво (природен газ) за 2012 г. и оценка на съответствието е дадена в следната Таблица 4:

Таблица 4. – Консумация на гориво

Горива

Годишно количество, съгласно КР (Nm³/y)

Употребено годишно количество за инсталацията по Условие 2

(Nm³/y)

Годишно количество съгласн КР за час(Nm³/h)

Употребено годишно количество за час

(Nm³/h)

Съответствие

Природен газ

27 841 000 Nm3

11 160 000 Nm3

3 178 Nm3/h
1 413 Nm3/h

Да

Използваните количества не надвишават разрешените по КР№ 200-Н1/2009.


3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти - Условие 8.3.4.
Всички химични вещества и препарати се съхраняват на определените в разрешителното площадки и условията посочени в информационните листове за безопасност, съгласно Условия 8.3.4.1., 8.3.4.1.2 и 8.3.4.2.
Площадките и съоръженията са етикетирани и снабдени с информационни листи за безопасност, съгласно Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.
По Условие 8.3.4.3. се прилага инструкция за периодична проверка на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и материали. През 2012 г. са извършени 4 проверки на площадката за съхранение на суровини. Проверки се извършват по една на всяко тримесечие. Състоянието на закритите площадки за съхранение на глини и суровини е добро- всички площадки са с бетонна повърхност и без достъп до канализационната мрежа, избегната е възможността за проникване на вешества в почвата и подпочвените води. Всички опасни суровини се съхраняват на закрита, бетонна площадка без достъп до канализация, с осигурени консумативи за ограничаване на евентуални разливи и пожари. Резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия се записват в чек-листи. В резултат на извършените проверки не е установено несъответствие с принципа на разделно и съвместимо съхранение на суровини. Документират се резултатите за отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа. Няма отчетени несъответствия и не са предприемани коригиращи дейности.
4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.
Основните замърсители, които се изпускат в атмосферния въздух от производството на керамични подови и стенни облицовъчни плочки са парниковите газове, получавани следствие на горивните процеси, прах от глина и водни пари, отделяни при сушене на керамични изделия.
“Хан Омуртаг” АД има издадено разрешително за емисии на парникови газове №21-Н1-И1-П0/2011г.
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница