Доклад за изпълнение на дейностите по комплексностраница2/8
Дата01.08.2018
Размер0.8 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8

Използване на вода


Таблица 3.1 (по Условие 8.1.8.1. от КР)Източник на вода

Годишно количество, съгласно КР

M3/y

Количество

M3/t, съгласно КР

Използвано годишно количество

Използвано количество за единица продукт

Съответствие

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

1. инсталация за производство на керамични продукти чрез изпичане в два броя тунелни пещи.

Дере

15200

0.11

15200

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

да

да

да

да

да


Условие по КР № 69/2005

Докладване

Условие 8.1.7.1 В срок до 28.02.2006г притежателят на настоящето разрешително да обозначи местоположението на измервателните устройства по Условие 3.4.5 на плана на площадката в подходящ мащаб и с добра четливост,копие от който,в 3 еднообразни екземпляра,да се представи с първия ГДОС

В определения срок са монтирани 2 бр.водомери за измерване на изразходените количества вода за производствени нужди: за охлаждане,за навлажняване на глината и за общото количество производствени води.

Обозначени са на плана на площадката и са представени с първия ГДОС.

Условие 8.1.8.1 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода, изразено като : годишно изразходвано количество вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2 за производството на единица продукт

Представени са в Таблица 3.1 от ГДОС.Годишното изразходвано количество вода за производствени нужди за единица продукт не превишава разрешеното по КР.

Условие 8.1.8.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените такива в Таблица 8.1.3, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

инсталация

Количество

M3/t

Количество

M3/y


Инсталация за производство на керамични продукти чрез изпичане в два броя тунелни пещи

0,11

15 200
В изпълнение на инструкцията всеки месец се отчитат показанията на водомерите, като се записват в предварително определен дневник..

За всеки месец се прави оценка на съответствието между действителните разходи на води и заложените в КР.

За 2010 г. няма отклонения от нормите за месечните и годишни количества на потреблението на производствени води за единица продукт.Условие 8.1.8.3. Пълна информация за всички регистрирани в изпълнение на Условие 8.1.6 течове през съответната година и предприетите корективни действия,както и информация за колко време е отстранен теча, да се съхранява на площкадката и да се предоставя на компетения орган при поискване.

В изпълнение на инструкцията по Условие 8.1.6 проверка за техническото състояние на водопроводите, по отделните технологични линии. , се извършва от отговорника по ремонта,който извършва проверка на водопроводната мрежа за откриване на повреди и скрити течове. При откриване на такива,уведомява н-к смяната,н-к цеха и гл.инженер,които предприемат мерки за своевременното отстраняване на течовете.Описват се в Дневник,който се съхранява на площадката.

През 2010г. не са установени течове на вода от тръбопроводите .

  1. Каталог: eea -> main-site
   main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
   main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
   main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
   main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
   main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
   main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
   main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
   main-site -> Технически изисквания


   Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница