Доклад за изпълнение на дейностите по комплексностраница3/8
Дата01.08.2018
Размер0.8 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8

Използване на енергияТаблица 3.2. (по Условие 8.2.3.1)

Електроенергия

Количество за единица продукт, съгласно КР

Използвано количество

за единица продукт

Съответствие

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

1. Инсталация за производство на керамични продукти чрез изпичане в два броя тунелни пещи

Електроенергия (MWh/ t продукт)

0.092

0,0645

0,0596

0,0649

0,071

0,0734

да

да

да

да

даУсловия по КР №69/2005 год.

Докладване


Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количествата използвана електроенергия , изразени като:

 • Годишната консумация на електроенергия от инсталацията по Условие № 2, за производството на единица продукт /1т/.Условие 8.2.3.2 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно,като част от ГДОС за резултатите по Условие 8.2.2.2, да извършщва оценка на съответствията на документираните количествата консумирана ел.нергия с количествата в КР,да установява причините за несъответствието и за предприетите корективни действия за отстраняването им.

Представени са в Таблица 3.2 от ГДОС.Измерването на използваната ел.енергия се отчита по измервателни устройства в заводската подстанция.Определине са основните консуматори на ел.енергия- 1 бр. тунелна пещ,2 бр.вакуумпреси за формоване на изделията,38 бр.камерни сушилни,като преобразователи на ел.енергия се използват ЬД електродвигатели които работят с постоянна мощност.Поради икономическа неизгодност няма монтирани измервателни уреди в звената,свързани непряко в производствения процес.Разхода в тези звена се отчита по инсталирани мощности както следва.

Летен период зимен период

РМР 1 % 1,5 %

Администрация 0,5 % 2 %

Осветление 0,4 % 0,6 %

Складове,гаражи 0,2 % 0,8 %

Линия за пр-во 97,9 % 95,1 %

Резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените количества ел.енергия с определените такива в КР се записват в Дневник от н-к ЕО.

Годишната консумация на ел.енергия за производството на единица продукт е MWh/t – 0,07344 , при разрешена в КР – 0,092

През 2010г не са установени несъответствия.


  1. Използване на суровини, спомагателни материали и горива


Таблица 3.3.1


Суровина

Годишно количество, съгласно КР

t/y


Употребено годишно

Съответствие

Количество за единица продукт ', съгласно КР

t/t


продукт

Количество за единица продукт

Съответствие

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

глина

120000

32000

41705

43740

36050

15911

да

да

да

да

да

1,06

1,044

1,045

1,06

1,06

1.054

да

Да

да

да

даТаблица 3.3.2Спомагателни материали

Годишно количество, съгласно КР

Употребено годишно количество

(t/y)

Съответствие

Количество за единица продукт ', съгласно КР (kg/MWh)

Количество за единица продукт (kg/MWh)

Съответствие

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

Не използваме
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Таблица 3.3.3

Горива

Годишно количество, съгласно КР

Употребено годишно

Съответствие

Количество за единица продукт ', съгласно КР

Количество за единица продукт

Съответствие

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

Природен газ

8 400 000 m3/y fj 01.11.2008h

1844

2349

2320

1929

1024

да

да

да

да

да
0,06

0,059

0,056

0,056

0,054

да

да

да

да

да

Условия по КР №69/2005 год.

Докладване


Условие 8.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС годишната употреба на единица продукт на всяка от контролираните по Условия 8.3.1.1. и Условие 8.3.1.2 суровини и горива.

суровина

Количество

t/t продуктКоличество

t/y


глина

1,06

120 000гориво

Колечиство

Природен газ

8400000 m3/y от 01.11.2008г


Посочени са в Таблица 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3 от ГДОС.
8.3.1.1.При работа на инсталацията използваме суровина – глина, която не се различават по вид и количества с разрешеното в КР.

8.3.1.2. използваното количество е в съответствие с таблица 8.3.1.2

Дружеството не използва спомагателни материали.


Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС,резултатите от оценката на съответствието на количества използвани суровини и горива с определените такива в условията на разрешителното.

За 2010г. не са установени несъответствия в годишните количества на употребените суровини и горива съгласно КР.

Не се наблюдават отклонения от нормите за количеството изразходени суровини и горива съгласно нормите в КР.  1. Каталог: eea -> main-site
   main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
   main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
   main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
   main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
   main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
   main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
   main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
   main-site -> Технически изисквания


   Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница