Доклад за оценка за степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложениестраница7/10
Дата24.07.2016
Размер2.06 Mb.
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Тип местообитание 91F0 крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки е представено на запад от моста на р. Ропотамо на около 5км на северозапад от предвидените за реализирането на инвестиционното предложение площи, поради което очакваните въздействия върху него ще бъдат незначителни.

Застрояването в района, което е свързано и с антропогенизирането му, поради това, че се създава леглова база за 2000 души предполага негативни въздействия върху близките тревни и горски местообитания в района. В случая въздействията ще бъдат незначителни тъй като антропогенизирането е започнало през 60те години на миналия век когато южната част на местността „Беглик таш”, където се намират предвидените за реализирането на инвестиционното предложение площи, е преустроена в къмпинг „Перла”, който функционира до началото на строителството на правителствената резиденция „Перла”, и изграждането на инфраструктура позволяваща охрана и превръщане територията от портала на юг от блатото Стамополу до р. Ропотамо в ловно стопанство - стопанство - ограждане на района, прокарване на асфалтирани алеи, с парково осветление покрай най-близките до застроените площи, както и военен обект на Маслен нос.

Горските площи извън района, който в миналото е бил антропогенизиран, са трудно проходими, с обраствания от гъсти и бодливи храсти между алеите и формациите на благуна и косматия дъб, поради което навлизането в тези площи може да бъде предприето само от отделни любители на природата. В най-източната част на Маслен нос е дислоциран военен обект.

Горските площи, стопанисвани от ДЛС Ропотамо се охраняват от горски стражари навлизането в тях се извършва само с цел горски и ловностопански мероприятия и организиран лов.

В предвидените за реализирането на инвестиционното предложение площи, които са с начин на трайно ползване широколоистна гора при строителството, ще бъдат засегнати предимно тревни площи, рудерализирани поради реализирано строителство, без да бъдат засягани типове местообитания 6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero Brachypodietea, 62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества и 6510 Низинни сенокосни ливади, а обемът на извършените сечи на дървесна растителност няма да надхвърли обема на предвидените по ЛУП възобновителни и санитарни сечи в отдели 501ж и 503л,д,6 съгласувани с Решение 58-ОС/2010г на МОСВ, поради което очакваните въздействия върху по-горе посочените типове местообитания могат да бъдат определени като незначителни.

Тип местообитание 1130 Естуари е създадено чрез прокопаване на пясъчната коса в устието на р. Ропотамо и изграждане на каменна буна непозволяваща затлачване на речното устие. Местообитението попада на територията на резерват Ропотамо, на повече от 2.4км на север от предвидените за реализирането на инвестиционното предложение площи, където човешката намеса е регламентирана с влизането в сила на Закона за защитените територии.

Реализирането на инвестиционното предложение ще бъде с незначителни въздействия върху местообитание 1140. Тип местообитание 1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити с морска вода въпреки, че е включено в стандартния формуляр на ЗЗ „Ропотамо“ е непотвърдено в зоната. Този тип местообитания включва тинесто -мочурливи пространства по брега на морето и свързаните с него лагуни и лимани, които не са покрити или са едва покрити с вода, лишени от висша растителност, само със съобщества от синьо зелени и кремъчни водорасли в повърхностния слой и населявани от съобщества на безгръбначни. Рядък тип местообитание и за сега е известно само в залива Ченгене скеле край Бургас. (Ръководство за определяне на местообитания от Европейска значимост в България), (Преглед на местообитанията включени в Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС, които вероятно се срещат в България). Очакваните въздействия върху местообитание 1140 ще бъдат незначителни.

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с дейности водещи до увреждане на типове местообитания 1110 постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини, 1160 обширни плитки заливи и 1170 съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна (Рифове). В района на бившата правителствена резиденция „Перла” е прокарана битовофекална канализация заустваща в ПСОВ Китен- Приморско, поради което не се предвижда директно заустване в Черно море на непречистени битовофекални води. Дъното в акваторията на Черно море в района на плажа на юг от сградата на бившата правителствена резиденция „Перла” е пясъчно поради което най-близкият тип местообитание 1170 Съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна е представено на север от пристана за лодки до нос Кая.

Заплахите за унищожаването на тези местообитания са: пряко унищожаване след драгажно изкопни дейности или заустване на непречистени производствени или битовофекални води, дейности, с каквито не е свързано реализирането на инвестиционното предложение. В световната и Европейската практика няма случаи на увреждане на подводни местообитания вследствие на увеличено антропогенно присъствие в плажовите ивици, както и ползването на плажа на север от гр. Приморско по предназначение за курортен отдих не е довела до увреждането им.

Опасността от увреждането им поради засилено антропогенно присъствие в района е незначителна, а и практиката до сега не е показала такъв случай въпреки значително по-голямото натоварване на много от другите плажове по Черноморското крайбрежие. До настоящия момент няма регистрирано увреждане на местообитание от подобен тип по Българското Черноморско крайбрежие причинено от струпване на къпещи се или лежащи по плажа туристи.

Тип местообитание 1150* крайбрежни лагуни е представено в езерата Стамополу, Аркутино и Алепу. С реализирането на инвестиционното предложение не са предвиждат дейности свързани с отводняване, пресушаване или промяна на водния режим на тези обекти, както и строителство непосредствено до границите им, поради което въздействията върху този тип местообитание ще бъдат незначителни. Всички езера са достатъчно отдалечени от имотите които ще бъдат застроени, отделено от свързващия сградата на резиденция Перла с гр. Приморско път с труднопроходими храсталаци поради което косвени въздействия върху местообитанието не се очакват.

Тип местообитания 1210 се образуват на места с абразионен бряг, където морето през зимата разрушава намиращите се в непосредствена близост до прибоя скални или лъосови откоси и стени. Така се натрупва наносен материал -мидени черупки дребен чакъл и изхвърлени водорасли върху които се развиват еногодишни или многогодишни растителни видове: Argusia sibirica, Crambe maritima, Cakille maritima ssp. Euxina, Eryngium maritimum (Ръководство за определяне на местообитания от Европейска значимост в България). Такива местообитания се образуват между нос Маслен нос и нос Куракя. Тези места са труднодостъпни и отдалечени от предвидените за застрояване и реконструкция на сградите в тях площи, поради което въздействията върху тях ще бъдат незначителни.

Тъй като предвидените за реализиране на инвестиционното предложение имоти са в непосредствена близост до пясъчен плаж се очаква ползване на плажа в най-близката до тях част, между северната буна и пристана за лодки която и до сега основно е ползвана от почиващите в наличната до настоящия момент леглова база, както и приходящите от други местаТип местообитание 1410 Средиземноморски солени ливади е слабо представено в защитената зона. Заема 0,205% от нея, като най-близкото място където е представено е около бреговете на р. Ропотамо между моста на пътя Бургас – Царево и устието. Разположено е на територията на резерват Ропотамо където човешката дейност е ограничена с предвидения от ЗЗТ режим за резервата. Въздействията от реализиране на инвестиционното предложение върху този тип местообитание ще бъдат незначителни.

Типове местообитания 8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове и 8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo Scleranthion или Sedo albi Veronicion dillenii са фрагментирани и слабо представени в защитената зона, заемат съответно 0,1 и 0,372% от нея. Обхващат малки скалисти участъци между заливчето „Кондрос” и нос Кая, в района на тракийското скално светилище Беглик таш, Веселата скала и Лъвската глава. По-голямата част от тях се намират на трудно достъпни места и са в границите на резерват „Ропотамо”, който се охранява с назначена за целта подвижна охрана. Не се предвиждат дейности близо до тези места и въздействията върху този тип местообитания ще бъдат незначителни.

Тип местообитание 8330 Подводни или частично подводни морски пещери, което заема 0.0057% от защитената зона е достъпно само с плавателен съд от Черно море. Представено е на север от военната зона на нос Маслен нос. Поради естествено ограничения достъп и отдалечеността му от предвидените за реализирането на инвестиционното предложение площи въздействията от реализирането му върху този тип местообитание ще бъдат незначителни.

Тип местообитания 2110 Зараждащи се подвижни дюни, 2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни) и 2130* Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни) са представени в северния плаж на гр. Приморско между гр. Приморско и северната буна, плажа на север от устието на р. Ропотамо, плажа в района на бившия къмпинг Аркутино и ез. Алепу между в.с Дюни и в.с. Свети Тома. Заплахи за този тип местообитания са застрояване, изземване на пясък, разполагане на преносими търговски обекти, къмпиране върху дюните, увреждане на растителността по дюните поради придвижване на голям брой хора през тях и движение на оф роуд автомобили по плажната ивица

Режимът на опазване на типове местообитания 2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни) и 2130* неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни) предвижда единствено забрани за строителство и изземване на пясъка от плажната ивица, без да са наложени някакви ограничения за достъп до тях.

По-високите температури, между дюните, ограничената разхлаждаща бризова циркулация в обсега им, правят предпочитани за плажуване местата близо до прибойната зона и местата, в които има разположени плажни чадъри, като плажуващите по дюните са изключение. Въпреки значително по голямото човешко присъствие в плажа Приморско Север и по-интензивното застрояване няма регистрирано увреждане на подобно местообитание по причина на засилено антропогенно присъствие. Основната заплаха за този тип местообитания са прякото им унищожаване, чрез изземване на пясъка и застрояването в района им, поради което предвидените ограниченията по отношение на посещенията в района дюните, които са обявени за природни забележителности се свеждат до навлизането на МПС в района на природната забележителност и унищожаването на съществуващата растителност.

Плажната ивица на юг от предвидените за реализирането на инвестиционното предложение имоти е отдадена на концесия - Решение №477 от 18 юни 2009г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица морски плаж „Стамополу – Перла”, Община Приморско, Област Бургас Обн. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2009г. Съгласно решението общата концесионна територия е в размер 122 035 кв. м, с дължина на бреговата линия 1239 м и средна широчина на морския плаж 98м при граници съгласно Акт №371 за изключителна държавна собственост от 11 май 1998 г., както следва: на север - почивен комплекс „Перла”, на изток - бреговата линия на Черно море , на юг - масивна ограда и граница с морски плаж „Приморско-север” и на запад - асфалтов път, обривист бряг, широколистна гора и почивен комплекс „Перла”. При предвиденото натоварване 8m2 на човек от плажната ивица съгласно чл.27, глава VI „Устройство на територии за рекреационни дейности” от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони в морския плаж „Стамополу – Перла” е възможно плажуване на 15250 души. В настоящия момент северната, най-близо до предвидените за реализирането на инвестиционното предложение имоти, част от плажа е с незапълнен капацитет. По-значително е натоварването в прилежащата на застроената част от гр. Приморско част от плаж „Приморско-север”,.където попада по-голямата част от Дюните.

С предвидените 3 басейна, очакванията са 50% от обитателите на хотелите и вилите да ползват басейните, поради което разкриването на нова леглова база ще натовари само 6,66% от плажната ивица. Това ще бъдат най-близо разположените до хотелите части от плажа без да се стига до пренаселване и плажуване в обсега на дюните. Предоставените от концесионера плажни услуги, чадъри, душове, както и по-благоприятните за плажуващите условия непосредствено до прибойната морска ивица площи, отколкото в обрастванията в периферията на плажа свеждат предполагаемите въздействия върху псамофилната растителност до незначителни. В случая вероятността за увреждането им е по-голяма от разполагането на преместваеми търговски обекти, предвидени в концесионния договор.

Типове местообитания 2180 облесени дюни и 2190 влажни понижения между дюните са представени северно от р. Ропотамо и района на бившия къмпинг Аркутино, като по-голямата част от тях е на територията на резерват Ропотамо. Не се очакват негативни въздействия върху тях поради отдалечеността им от предвидените за реализирането на инвестиционното предложение площи и режимът на опазване на резерват Ропотамо който гарантира съхраняването им.

91E0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae): Крайречни гори в низините и планините. Развиват се на богати алувиални почви, периодично наводнявани от сезонното прииждане на реки. Не се очакват негативни въздействия върху местообитанието, поради отдалечеността им от предвидените за реализирането на инвестиционното предложение площи.

Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium 1240: Хазмофитни, халофитни ценози на крайморските скали и отвесните скалните брегове. Не се очакват негативни въздействия върху местообитанието, поради отдалечеността им от предвидените за реализирането на инвестиционното предложение площи.

Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion 3260: Речни участъци в средните и долни течения (в равнини и низини от 0 до 1000 м н. в.), с прикрепена водна растителност, най-често от съюзите Ranunculion fluitantis и Callitricho- Batrachion. Не се очакват негативни въздействия върху местообитанието, поради отдалечеността им от предвидените за реализирането на инвестиционното предложение площи.

Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс 6430: Типът местообитание на високотревните ценози се формират по бреговете на реките и потоците и в покрайнините на горите, при наличие на висока едафична и въздушна влага. Не се очакват негативни въздействия върху местообитанието, поради отдалечеността им от предвидените за реализирането на инвестиционното предложение площи.


Таблична оценка с очакваните отрицателни въздействия върху типовете местообитания от Приложение 1 на ЗБР:

Код

Местообитание

Степен на въздействие

91E0 *

Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)

Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicionalbae)0

1110

Постоянно покрити от морска вода пясъчни тинести плитчини

Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time0

1130

Естуари

Estuaries0

1140

Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити с морска вода

Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide0

1150*

Крайбрежни лагуни

Coastal lagoons0

1160

Обширни плитки заливи

Large shallow inlets and bays0

1170

Съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна (Рифове)

Reefs


0

1210

Едногодишна растителност върху морски и крайбрежни наноси

Annual vegetation of drift lines0

1240

Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium

Vegetated sea cliffs of the Mediterranean coasts with endemic Limonium spp.0

1410

Средиземноморски солени ливади

Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi)0

2110

Зараждащи се подвижни дюни

Embryonic shifting dunes0

2120

Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни)

Shifting dunes along the shoreline with Ammophila arenaria (white dunes)0

2130*

Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)

Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation (grey dunes)0

2180

Облесени дюни

Wooded dunes of the Atlantic, Continental and Boreal region0

2190

Влажни понижения между дюните

Humid dune slacks0

3260

Равнинни или планински реси с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion

Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion

vegetation


0

6220*

Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea

Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea0

6430

Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс

Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels0

6510

Низинни сенокосни ливади

Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)0

8220

Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове

Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation0

8230

Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii

Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albi-Veronicion dillenii0

8330

Подводни или частично подводни морски пещери

Submerged or partly submerged sea caves0

62АО

Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества

Eastern sub-mediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae)0

91АА*

Източни гори от космат дъб

Eastern white oak forests0

91FO

Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus

angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris)

Riparian mixed forest of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or

Fraxinus angustifolia along the great rivers (Ulmenion minoris)0

91МО

Балкано-панонски церово-горунови гори

Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests0-1

С реализацията на инвестиционното предложение ще се засегне местообитание 91M0 Балкано-панонски церово- горунови гори, което заема 38,97% от общата площ на ЗЗ ”Ропотамо” или 49943,25 декара. Според стандартния НАТУРА 2000 формуляр природното местообитание е с отлична представителност в зоната (на практика то е най-добре развито в зоната) и с отлични стойности по отношение на степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип природен хабитат и възможности за възстановяване и цялостна оценка. В национален мащаб, този тип местообитание се среща в 145 защитени зони по Директивата за местообитанията, като неговата обща площ в защитените зони от НАТУРА 2000 е 7533150 ха, което представлява 49% покритие в мрежата.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на курортни сгради в ПИ №58356.67.6, 58356.67.8, 58356.73.6 по кадастралната карта на гр.Приморско, които попадат в зона заета от местообитание 91M0, като потенциално засегнатата площ ще бъде 113,87 дка или 0,22% от него и около 0,08% от защитената зона. Пряко засегнати (равносилно на загуба) ще бъдат 8,162 дка, предвидени за курортно строителство в границите на ПИ № 58356.67.8. Това съставлява около 0,02% от общата площ на природното местообитание в защитената зона. В “Ръководство за оценка на благоприятният природозащитен статус на типовете природни местообитания и видовете по НАТУРА 2000 в България” са представени няколко базови критерия, съгласно които за “неблагоприятно – лошо състояние на едно местообитание” се приема “Намаляване еквивалентно на загуба повече от 1% на година за даден период ИЛИ повече от 10% по-малка от референтната площ за зоната”. Съгласно тези базови критерии, реализирането на ИП няма да доведе до нарушаване на благоприятният природозащитен статус на местообитание 91 МО.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница