Доклад за осв на план/програма: „Изменение на общ устройствен план (иоуп) на Община Царево доклад за оценка степента на въздействие на план/програмастраница18/33
Дата27.04.2017
Размер4.04 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   33


28. Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria)гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Обитава открити места с храсталаци, паркове, градини. Числеността на гнездещата популация в България е 4000 - 10 000 двойки (Янков, 2007). В защитената зона са регистрирани 42-58 гнездещи двойки с цялостна оценка „В”. Среща се в 6 квадрати на територията на община Царево около селата Резово, Синеморец, южно от Бродилово, Царево и др. Очаква се отрицателното въздействие върху вида да е с малка степен.ЗЗ „Странджа”

Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria)

(за обяснения по

таблицата вж. точка 11)СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Размножаване

Миграция

Зимуване


Обща

оценка

Малки Гнезда

Яйца


Места за

Места за

Места за

Гнездене

Хранене

Хранене

Нощуване

Хранене

Нощуване

Унищожаване (0,8 т)*
0,8
0,8

Увреждане (0,5 т)**

Влошаване (0,3 т)**0,3

0,3

Обезпокояване (0,1 т)**
0,1

0,1

0,1


0,3

Фрагментация (0,1 т)0,1

0,1


0,2

Замърсяване (0,2 т)0,2

0,2

Биокоридори (0,8 т)
0,8

Геогр. Свързаност (0,8 т)
0,8

Общо
0,9

0,7

0,2


3,329. Червеногърба сврачка (Lanius collurio)гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Обитава открити места с храсталаци. В защитената зона са регистрирани 245-1270 гнездещи двойки с цялостна оценка „В”. Среща се във всички квадрати на територията на община Царево. Очаква се отрицателното въздействие върху вида да е с малка степен.
ЗЗ „Странджа”

Червеногърба сврачка (Lanius collurio)

(за обяснения по

таблицата вж. точка 11)СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Размножаване

Миграция

Зимуване


Обща

оценка

Малки Гнезда

Яйца


Места за

Места за

Места за

Гнездене

Хранене

Хранене

Нощуване

Хранене

Нощуване

Унищожаване (0,8 т)*
0,8
0,8

Увреждане (0,5 т)**


0,5


0,5

Влошаване (0,3 т)**

Обезпокояване (0,1 т)**0,1

0,1


0,2

Фрагментация (0,1 т)0,1

0,1


0,2

Замърсяване (0,2 т)0,2

0,2


0,4

Биокоридори (0,8 т)
0,8

Геогр. Свързаност (0,8 т)
0,8

Общо
0,8

0,4

0,9


3,7


30. Градинска овесарка (Emberiza hortulana) гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Обитава храсталаци и тревни съобщества в разредени гори или фрагментирани със синури и храсти земеделски земи. Числеността на гнездещата популация в България е 250 000 – 750 000 двойки (Янков, 2007). На територията на община Царево е установена да гнезди във в 4 от квадратите (Янков, 2007). Според СФ на територията на защитената зона са регистрирани 586-2344 гнездещи двойки с цялостна оценка „В”.
ЗЗ „Странджа”

Градинска овесарка (Emberiza hortulana) (за обяснения по

таблицата вж. точка 11)


СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Размножаване

Миграция

Зимуване


Обща

оценка

Малки Гнезда

Яйца


Места за

Места за

Места за

Гнездене

Хранене

Хранене

Нощуване

Хранене

Нощуване

Унищожаване (0,8 т)*
0,8
0,8

Увреждане (0,5 т)**

Влошаване (0,3 т)**0,3

0,3

Обезпокояване (0,1 т)**

Фрагментация (0,1 т)0,1

0,1


0,2

Замърсяване (0,2 т)0,2

0,2


0,4

Биокоридори (0,8 т)
0,8

Геогр. свързаност (0,8 т)
0,8

Общо
0,7

0,7

3,3


Върху всичките разгледани видове предмет на опазване се очаква отрицателно въздействие с малка степен, с изключение на белогърбият кълвач, където се очаква средна степен на въздействие.

Таблица 6. Обобщени данни за степента на отрицателно въздействие върху видовете птици, предмет на опазване в защитена зона „Странджа“ BG0002040

Степен на отрицателно въздействие

Брой видове

% от общия брой видове

Няма

112

78,9

Малка

29

20,4

Средна

1

0,7

Голяма

0

0

Общо

142

100,0

Данните за степента на отрицателното въздействие върху видовете предмет на опазване в защитената зона са обобщени в Таблица 5


Таблица 7. Обобщени данни за броя на повлияните видове птици-предмет на опазване в защитената зона от различните категории отрицателни въздействия в резултат от прилагането на ИОУП
Категория отрицателно въздействие

Брой видове предмет на опазване в ЗЗ „Странджа”


% от общия брой видове

С оценка „А”

С оценка „B”

С оценка „C”

С оценка „D”

Общо

Няма въздействие

6

3

5

98

112

78,9

С малка степен

11

11

3

4

29

20,4

Със средна степен

1


1

0,7

С голяма степен
0

Общо

18

14

8

101

142

100

От таблицата може да се заключи, че преобладаващата част (78,9%) от видовете, предмет на опазване няма да бъдат засегнати от реализирането на проекта за ИОУП.
В заключение на този раздел може да се твърди, че преобладаващата част (78,9%) от видовете, предмет на опазване в защитената зона няма да бъдат значително засегнати от евентуалното реализиране на ИОУП (Таблица 5.3). В малка степен ще бъдат засегнати 29 вида. Три вида от тях са с цялостна оценка „С”, т.е. защитената зона има относително по-голямо значение за тяхното опазване. Независимо от това, отрицателното въздействие върху засегнатите видове може да се смекчи или премахне чрез стриктно прилагане на заповедта за обявяването на защитената зона и на препоръчаните в настоящата оценка смекчаващи мерки.
По време на миграцията

Предмет на опазване в защитената зона “Странджа” са и преминаващите по време на миграция реещи се птици.
Фиг. 2. Карта на есенната миграция на бели щъркели и розови пеликани по Черноморското крайбрежие (по Michev et al., 2011)
Не се очакват отрицателни въздействия от реализирането на проекта за ИОУП. Въпреки високите стойности на числеността на мигриращи реещи се птици като щъркели, пеликани, мишелови и др., които обикновено летят на по-голяма височина не може да се очаква значително отрицателно въздействие, тъй като предвидените устройствени зони не засягат територии на съсредоточаване по време на почивка. На картата за радарните трасета на мигриращите птици (Фиг. 21) са представени най-многочислените мигранти – белия щъркел и розовия пеликан. Поради това може определено да се твърди, че евентуалното реализиране на ИОУП няма да окаже значително отрицателно въздействие върху миграцията на птиците.

Съгласно Michev et al. (2011) теренът на ИОУП попада в миграционния район „Via Pontica” (Фиг. 2). От картата се вижда, че основният миграционен поток от реещи се птици премива над Малко Търново, което е свързано с даденостите на релефа. Единични ята преминават над територията на Община Царево. По време на миграцията отрицателно въздействие се очаква най-вече при някои реещи се водолюбиви птици като белия щъркел, които използват обработваемите площи за нощуване. Промените свързани с намаляване на площта на обработваемите земи са в размер на 0,5% от общата им площ, като основно се засягат прилежащи на населените места обработваеми земи, които не се ползват за почивка от тях. Всички видове грабливи птици използват територията на ПП „Странджа” основно като място за пренощуване по време на миграция, при което кацат по открити пасища или горски масиви. Същите съгласно представения баланс на територията редукцията на площтта на ливадите и пасищата е с 0,1%, широколистните и иглолистните гори с курортни запазват площта си, а редукцията на площта на дървопроизводителните гори е с 0,1%. Предвид горното не може да се очаква значително отрицаа телно въздействие от изпълнението на проекта за ИОУП върху видовете мигриращи птици на територията на ЗЗ „Странджа” в която попада част от територията на община Царево.


По време на зимуването – в защитената зона “Странджа” на територията в обхвата на проекта за ИОУП Царево не са установени големи концентрации на зимуващи видове птици. Не се очакват отрицателни въздействия от реализирането на проекта за ИОУП върху тях. Съгласно проведените специализирани изследвания на зимуващите птици за периода 1977 -2001 обобщените данни за крайбрежния участък „Царево – Синеморец: са следните: Средно 1644 зимуващи птици от 14 вида и максимално 4868 птици от 28 вида, установени през 1994 г. Най-многочислените три вида, които са установени: Белочелата водна кокошка – (Лиска) - Fulica atra (макс. 2626 екз.), Жълтокрака чайка - Larus machahellis (макс. 790 екз.) и Черногуш гмурец -Podiceps nigricollis (макс. 568 екз.).

Всички тези стойности, когато се обобщят и усреднят за участъка южно от гр Царево – Синеморец представляват 1091 екз., които в сравнение с езеро Вая (39 228 екз.) и езеро Мандра (41 565 екз.) са сравнително много малки (Michev, Profirov 2003). В проекта за ИОУП териториите, представляващи водни течения и площи остават непроменени. Поради това не се очаква значително отрицателно въздействие от прилагането на проекта за ИОУП върху видовете зимуващи птици на територията на ЗЗ „Странджа” в която попада част от територията на Община Царево.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   33


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница