Доклад за осв на план/програма: „Изменение на общ устройствен план (иоуп) на Община Царево доклад за оценка степента на въздействие на план/програма


Защитена зона BG0001007 „Странджа“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитаниястраница19/33
Дата27.04.2017
Размер4.04 Mb.
ТипДоклад
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   33

5.1.2. Защитена зона BG0001007 „Странджа“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания

В обхвата на проекта за ИОУП на Община Царево са - всички имоти в землища на гр. Ахтопол, с. Варвара, с. Синеморец, с. Резово, с. Кости, с. Българи, с. Кондолово и с. Бродилово и части от землищата на, гр Царево, с. Изгрев, с. Велика и с. Фазаново. Частите от землищата на, гр Царево, с. Изгрев, с. Велика и с. Фазаново, които са в границите на ЗЗ „Странджа“ BG 0000208 са горски територии и земеделски земи в които устройствена намеса не се предвижда. В землищата на селата Кости, Българи, Кондолово и Бродилово населените места запазват границите си, а съществуващите стопански дворове и животновъдни ферми се преотреждат в устройствена зона Пп.

Устройствените промени в землищата на гр. Царево, с. Велика, с Фазаново и с. Изгрев засягат територии извън границите на ЗЗ BG0002040 „Странджа“. Земеделските земи и земите от горския фонд в землищата на тези населени места попадащи в защитената зона запазват предназначението си.

5.1.2.1. Описание и анализ въздействията върху типовете природни местообитания

ЗЗ BG 0000208 „Странджа“ все още няма заповед с посочен в нея предмет на опазване.

В стандартния формуляр на защитената зона от 07/2015г като целеви за опазване са включени 33 природни местообитания от Приложение І на Директива 92/43 ЕЕС.

При картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ са регистрирани 40 природни местообитания и са включени нови местообитания 1410, 2180, 2190, 3270, 5130, 62А0, 91E0, 91G0, 91Z0, 92D0, а не фигурират местообитания 1110 и 1170. В изпълнение на проект на ПП „Странджа „Be-Natur” в изданието „Природните местообитания от европейска значимост в Защитена зона Странджа“ (Гусев, Ч., Р. Цонев, 2014) са описани 32 природни местообитания, като са изключени природни местообитания 2130, 2180, 5130, 5210, 9170 и 92D0, поради липса на научни доказателства за съществуването им в зоната.Включените в стандартния формуляр на защитената зона типове природнии обитания обхващат следните основни групи: Гори – 8 типа природни местообитания (в т.ч. Европейски умереноконтинентални гори и Средиземноморски листопадни гори), Крайбрежни и халофитни местообитания (6 типа) и Крайбрежни пясъчни дюни (3 типа); Естествени и полуестествени тревни формации и храсталаци (6 типа), (скални местообитания и пещери (6 типа), сладководни местообитания (3 типа).


Типове обитания от Приложение I

Оценка (A /B/C/D


Код

Наименование

Покр.

ха

Достоверност на дан ните

Представителност

Отн. площ

Прир. ст.

Цялост. оц

1110

Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини

2835.81

М

A

B

A

A

1130

Естуари

20,3347
A

B

B

B

1140

Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или едва са покрити с морска вода

7.5664

М

C

A

C

C

1160

Обширни плитки заливи

591.12514
A

B

B

B

1170

Съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна

35009.05

М

A

B

A

A

1210

Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси

23.645
A

A

B

A

1240

Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium

23.645
A

A

A

A

2110

Зараждащи се подвижни дюни

10.64025
A

B

C

A

2120

Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни)

21.87163
A

B

C

A

2130*

Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)

0.11822
D

C

C
3150

Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition

11.8225
A

B

B

B

3260

Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion

11.8225A

В

В

4030

Европейски сухи ерикоидни съобщества

118.22503
А

А

А

А

5210

Храсталаци с Juniperus spp.

1.98618
D

C

C
6110*

Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi

47.29001
A

B

A

В

6210*

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)

5994.00902
A

B

В

A

6220*

Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea

5994.00902
B

В

B

B

6430

Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс

11.8225
B

C

B

B

6510

Низинни сенокосни ливади

1.18225
B

C

B

B

7220*

Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion)

0.28374
A

B

B

B

8210

Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове

118.22503
A

C

A

A

8220

Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове

118.22503
A

C

A

В

8230

Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii

91.97907
A

С

A

А

8310

Неблагоустроени пещери

93 бр

G

A

C

A

A

8330

Подводни или частично подводни морски пещери

6.6206

6бр


М

A

B

A

A

9170

Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum

12.7683
С

С

В

С

9180*

Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склоноове

24.82725
В

C

С

B

91AA*

Източни гори от космат дъб

0.01773
C

C

C

C

91EO*

Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)

118.22503
A

C

C

B

91F0

Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris)

19.27067
A

B

C

A

91M0

Балкано-панонски церово-горунови гори

59274.24684
A

B

C

A

91S0*

Западнопонтийски букови гори

15811.41551
A

A

B

A

92A0

Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba

118.22503
B

B

C

C

По Черноморското крайбрежие, обхващащо ивицата между с. Варвара и с. Резово и акваторията на Черно море са установени 17 типа природни местообитания, сред които: 1110 Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини, 1130 Естуари; 1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити с морска вода; 1160 Обширни плитки заливи; 1170 Съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна, 1210 Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси; 1240 Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium; 1410 Средиземноморски солени ливади (Juncetalia maritimi); 2110 Зараждащи се подвижни дюни; 2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни); 2130 Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни); 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion; 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco- Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 7220 Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion); 8230 Силикатни скали с пионерска растителност от типа Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii; 8330 Потопени или частично потопени морски пещери; 92D0 Южни крайречни галерии и храсталаци (NerioTamaricetea и Securinegion tinctoriae).

За оценка на степента на въздействие върху типовете природни местообитания, включени като целеви видове за опазване в ЗЗ BG 0000208 „Странджа“ е ползван специализиран софтуер (ESRI arcGIS) и извършено на налагане на площите на съществуващите по ТУП от 1997г, който е послужил за Опорен план при изготвянето на проекта за ИОУП на Община Царево и новопредвидените устройствени зони във формат *sph върху площите на картираните по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” природни обитания във формат *sph и направени изчисления за определяне в каква степен ще бъдат засегнати целевите за опазване обитания.

Въздействия от прилагането на проекта за ИОУПна Ообщина Царево.

В процеса на прилагане на ТУП от 1997г са засегнати 6 типа природни обитанния, включени като целеви в стандартния формуляр на защитената зона към 07/2015г.1210 Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси – Местообитанието е установено в землищата на село Варвара, град Ахтопол, село Синеморец и село Резово. Местообитанието е мозаечно разпространено. При картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” е верифицирана площ в размер на 12,32ха при референтна по стандартен формуляр 23,645ха. Най-голяма част от това местообитание е засегната с прилагането на ТУП от 1997г в гр. Ахтопол: 24 парцела, село Варвара: 6 парцела, село Синеморец: 3 парцела и село Резово: 1 парцел. Според вида на собственост терените са: частна, общинска частна, общинска публична, държавна публична, съсобствена, общинска частна. Според начина на трайно ползване парцелите са: жилищни територии, алеи, пасища, мери, пристанища, зелени площи, територии заети от чакъли и пясъци, улици.

Въздействия от прилагането на поекта за ИОУП.

Пряко унищожаване поради урбанизация и застрояване;

Местообитанието е мозаечно разпространено влиза в комплекс с тип природно обитание 1240, като общата засегната площ при прилагането на ТУП от 1997г е 4,0421ха или 0,5969% от общата площ на местообитанието. Проектът за ИОУП не предвижда общо увеличаване на площтта на всички урбанизирани територии до 1,07% за цялата община при 100% реализиране на всички предвидени зони до края на периода на действието му при което засегнатите площи в никакъв случай няма да надхвърлят 1% от площтта на обитанието. В случая въздействията от прилагането на проекта за ИОУП поради застрояване ще бъдат незначителни (0)Фрагментация:

Полигоните на разпространение на местообитанието са фрагментирани в единични, точкови участъци, в близост до рибарски селища, военни бази, селищни образования (Ахтопол, Резово, Синеморец), подходи за плажуване и др., като общата площ на фрагментация е под 1% от общото разпространение. Част от засегнатите площи и фрагментацията са наложени от прилагането на ЗУЧК с цел осигуряване на достъп до морската акватория. Не се предвижда допълнително фрагментиране поради прилагането на проекта за ИОУП, тъй като не се предвижда промяна на уличната регулация.

Оценка на въздействието (0) незначително

Трансформация на местобитанието:

Площите отнесени към природно местообитание 1210 в ЗЗ „Странджа” по време на обследването за изготвяне на ДОСВ бяха почти изцяло покрити с мидени черупки и изхвърлени от морето водорасли. Над 90 % от площта на местообитанието е в благоприятно състояние.

Местообитанието е уязвимо от въздействия с неантропогенен произход, основно поради въздействието на прибоя.

Въздействия с антропогенен произход, водещи до трансформациия на обитанието са основно замърсяване с нефтопродукти, битови отпадъци и поради къмиране на плажната ивица.

В проекта за ИОУП са предвидени нови зони за къмпирани поради което въздействиата от прилагането на плана върху обитанието ще бъдат благоприятни, тък като водят до запазване на природозащитния му статус.

Обща оценка на въздействията; Незначителни (0) до благоприятни.

1240 Стръмни морски скали, обрасли с с ендемични видове Limonium Местообитанието е установено в землищата на: село Варвара, град Ахтопол, село Синеморец и село Резово. При картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” е верифицирана площ в размер на 53,31ха при референтна по стандартен формуляр 23,645ха. Най-голяма част от това местообитание е засегната с прилагането на ТУП от 1997г в гр Ахтопол: 52 парцела, село Синеморец: 19 парцела, село Варвара: 11 парцела и село Резово: 1 парцел. Според начина на трайно ползване парцелите са: алеи, пасища, мери, пристанища, зелени площи, улици, подходи към акваторията на Черно море.

Въздействия от прилагането на поекта за ИОУП.

Пряко унищожаване поради урбанизация и застрояване;

Местообитанието е мозаечно разпространено влиза в комплекс с тип природно обитание 1210, като общата засегната площ при прилагането на ТУП от 1997г е 0,00768ха или 0,00461% от общата площ на местообитанието. Проектът за ИОУП не предвижда увеличаване на засегнатите площи над 1% и въздействията от прилагането на проекта за ИОУП ще бъдат незначителни (0)Фрагментация:

Полигоните на разпространение на местообитанието са фрагментирани в единични, точкови участъци, в близост до рибарски селища, военни бази, селищни образования (Ахтопол, Резово, Синеморец), подходи за плажуване и др., като общата площ на фрагментация е под 1% от общото разпространение. Част от засегнатите площи и фрагментацията са наложени от прилагането на ЗУЧК с цел осигуряване на достъп до морската акватория. Не се предвижда допълнително фрагментиране поради прилагането на проекта за ИОУП, тъй като не се предвижда промяна на уличната регулация.

Оценка на въздействието (0) незначително

Трансформация на местобитанието:

При терената работа, предхождаща изготвянето на ДОСВ бяха установени единични екземпляри от Ficus carica, Hedera helix и Ulmus minor. Те заемат до 1 % от площта на полигоните, поради което по този параметър заплахи не са установени.

Местообитанието е слабо уязвимо от въздействия с неантропогенен произход, основно поради абразионни процеси.

Въздействия с антропогенен произход са основно прокарване на пътеки от плажуващите на скали. Същите заемат не повече от 0,5% от местообитанието. За плажуване върху скали, които могат да се причислят като част от екотонна на местообитанието, се използват крайно ограничени площи, обикновено край естествените пясъчни и чакълести плажни ивици.

В проекта за ИОУП са предвидени нови зони за къмпирани поради което въздействиата от прилагането на плана върху обитанието ще бъдат благоприятни, тък като водят до запазване на природозащитния му статус.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   33


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница