I. 1Обща х/ка и норм регл на застр д-нт


IV.4. Отчитане на някои спец приходи по Ано презастрахованестраница3/4
Дата25.07.2016
Размер0.75 Mb.
1   2   3   4

IV.4. Отчитане на някои спец приходи по Ано презастраховане

За отчитане на приходите си по Ано презастраховане презастрахователят води сметките от едноименната група 78 Приходи по Ано презастраховане.

Изхождайки от спецификата на Аната презастрахователна операция, считаме, че като основен приход, за чието отчитане в счетоводството на презастрахователя се води Пната с/ка 781 Приходи от премии по презастраховане.

1) За начислената, отстъпена от седанта застрахователна премия:

Д-т с/ка 484 Разчети със седанти

К-т с/ка 781 Приходи от премии по презастраховане

2) За получената от цесионера отстъпена застрахователна премия:

Д-т с/ки гр. 50 Парични ср/ва

К-т с/ка 484 Разчети със седанти

Като спец приходи, признавани в счетоводствата на презастрахователите могат да бъдат разгледани приходите от регреси. При възникване на регресно право презастрахователят прилага принципните счетоводни процедури, като отчита признатият приход от регреса по с/ка 783 Приходи от регреси по Ано презастраховане.
IV.5. Отчитане на някои спец приходи по Пно презастраховане.

Огледално на Аното презастраховане седантът води в своето счетоводство сметките от група 77 Приходи по Пно презастраховане.

При настъпване на застрахователно събитие, за к’ е била закупена презастрахователна защита цесионерът е длъжен да възмезди седанта за направеното от него плащане в полза на застрахованото лице. Тази възстановена част от обезщетението приема счетоводен израз като основен оперативен приход, признат от седанта в хода на презастрахователната операция, за чието отчитане последният използва с/ка 771 Приходи от получени обезщетения от презастрахователи.

1) За начислената част от обезщетението, подлежаща на възстановяване от презастрахователя:

Д-т с/ка 483 Разчети по презастраховане

К-т с/ка 771 Приходи от получени обезщетения от презастрахователи

2) За получената от седанта сума:

Д-т с/ки гр. 50 Парични ср/ва

К-т с/ка 483 Разчети по презастраховане

Един от обичайните приходи, к’ седант може да реализира в хода на Пна презастрахователна операция са приходите от комисионни, с к’ презастрахователят компенсира част оч разноските на седанта, направени по сключване на основния застрахователен договор.

1. За начисления приход от комисионни:

Д-т с/ка 483 Разчети по презастраховане

К-т с/ка 773 Приходи от комисионни и такси

2. За постъпилата сумата от презастрахователя:

Д-т с/ки гр. 50 Парични ср/ва

К-т с/ка 483 Разчети по презастраховане

В случай, че в презастрахователния договор е предвидена клауза и за участие в резултата на презастрахователя, седантът признава приход по с/ка 772 Приходи от участие в резултата, като съставя следните счетоводни статии:

1.За начисления приход от участие в резултата на презастрахователя:

Д-т с/ка 483 Разчети по презастраховане

К-т с/ка 772 Приходи от участие в резултата

2. За постъпилата сумата от презастрахователя:

Д-т с/ки гр. 50 Парични ср/ва

К-т с/ка 483 Разчети по презастраховане
V.1. Същност на застрахователните резерви и правила за тяхното покритие

Разбирането, че застрахователната д/ст се състои в набиране и изр/дване на ср/ва, предназначени за посрещане и изплащане на претенции в полза на трети лица при настъпване на договорени застрахователни събития или сбъдване на условия, изисква за изпълнение на задълженията на застрахователите по действащи застрахователни договори да бъдат осигурени съответните гаранции. Застрахователно-техническите резерви изразяват с-стта на поетите от застрахователите задължения, к’ те очакват да изпълнят в бъдеще по влезли в сила застрахователни договори, р/дите, свързани с изпълнението на тези задължения, както и с-стта на възможното неблагоприятно отклонение от това очакване. С-стта на вземанията, признати за покритие на техническите резерви се изчислява при спазване на принципа за предпазливост. Образуваните технически резервимогат да се инвестират в Аи при следните ограничения: - до 20 % в недвижими имоти, но не повече от 10 % в отделен недвижим имот или в група недвижими имоти. -до 80 % в ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в Република България или в държава членка на ЕС; - неограничено в Аи - акции и дялове, издадени от инвестиционни дружества и договорни фондове и др. Не се признават за покритие на техническите резерви: -имуществени права, обременени със залог, ипотека или други тежести; -инвестиции в контролирано дружество; -вземания, к’ са просрочени с повече от три месеца след датата на падежа. В заключение, е важно да се подчертае, че горепосочените Аи, покриващи застрахователно-техническите резерви не могат да се залагат, да се ипотекират и да се обременяват с други тежестиV.2. Методика за образуване на застрахователните резерви

Запасният фонд се формира за покриване на очаквани неблагоприятни отклонения в плащанията на дружеството по предлаганите от него застраховки. Резервът се образува в края на годината чрез прилагането на статистически методи в размер, к’ осигурява изравняване на бъдещите колебания в нетната квота на щетите по съответния вид застраховка. Ср/вата от запасния фонд се използват в случаите, когато

резултатът, за с/ка на к’ е формиран резерва за даден вид застраховка е отрицателен. В частност, за образуване на запасен фонд по застраховка на кредити, застрахователите прилагат един от следните методи Метод № 1: 1.По застраховка на кредити застрахователят образува запасен фонд, к’ служи за покриване на отрицателния резултат по този вид застраховка за фината година.

2.Към запасния фонд за всяка фина година се отнасят 75 % от положителния резултат по застраховка на кредити, но не повече от 12 % от премията, намалена с отстъпената на преза-страхователи премия, докато акумулираният размер на запасния фонд достигне 150 % от най-високия размер на годишната премия, получена през последните 5 фини години, намалена с отстъпената премия на презастрахователи.

3.Резултатът за образуване на запасен фонд се изчислява по следната формула:

Рт = П - ОП(н) + ПК (кр) + ПР(н) - ПР(кр) - О + ВО + РП(н) - РП(кр), където:Метод № 2: При този метод образуваният запасен фонд отново служи за покриване на отрицателния резултат по този вид застраховка за фината година. Метод № 3: При този метод запасният фонд се създава с цел изравняване превишението на нетната квота на щетимост над средната. Метод № 4: Разглежданият метод изисква през всяка фина година, при к’ нетната квота на щетите е по-ниска от средната нетна квота на щетите за разглеждания период към запасния фонд да се отнася сума, получена като произведение от разликата м/у двата коефициента и спечелените премии. Резервът за предстоящи плащания се образува за покриване на обезщетения, суми и други плащания по силата на застрахователни договори, както и на свързаните с тях р/ди по претенции, възникнали преди края на отчетния период, независимо дали са предявени или не и к’ не са платени към същата дата. Резервът за предстоящи плащания включва: - предявени, но неизплатени претенции; - възникнали, но непредявени претенции; - р/дите за уреждане на претенциите. Размерът на резерва за предявени, но неизплатени претенции се изчислява по метода "Претенция по претенция", като се има предвид очакваният размер на плащанията за всяка предявена, но неплатена претенция, както и неизплатените задължения с настъпил падеж по застраховки, в т.ч. дължимите лихви и известните разноски по исковите дела за претенции по застрахователни договори, предявени по съдебен ред. Считаме, че могат да бъдат използвани и някои статистически методи, отчитащи тенденциите в развитието на претенциите и тяхното предявяване във времето, инфлацията, индивидуалните характеристики на портфейла на дружеството и други фактори, като се правят допускания до каква степен наблюдаваните тенденции ще имат отражение за бъдещото развитие на претенциите по съответните застраховки.

- Верижно-стълбов метод. При този метод се имат предвид раззвитието на претенциите и периода на възникване и предявяване, като се предполага, че забавянето на обявяването на претенциите не се променя във времето и съществува определена зависимост м/у съседни периоди от развитието на плащанията.- Метод на средната с-ст на една претенция. При посочения метод размерът на резерва се получава, като прогноз­ният брой на претенциите, възникнали през текущата и предходните 4 години, но непредявени до края на текущата година, определен по верижно-стълбовия метод, се умножи по средната с-ст на една претенция за съответната година, за к’ се отнася искът.В процент от предявените претенции или от премиите за периода, за к’ се очаква да са възникнали събития, к’ не­ са били обявени; методът се използва само от дружества, к’ см започнали да извършват д/ст по съответния вид застраховка през последните 3 години. Размерът на резерва, покриващ р/дите за уреждане на претенциите може да се определи за всеки вид застраховка, кат се включат всички р/ди, к’ могат да бъдат предвидени и к’ са свързани с изплащане на обезщетенията, сумите и другите плащания по застрахователни договори, по следния начин: -р/ди, к’ могат да бъдат отнесени към всяка претенция се включват по тяхната прогнозна с-ст за всяка претенция; -р/ди, к’ не могат да бъдат отнесени към конкретна претенция се разпределят по видове застраховки на базата на премиен приход, брой или с-ст на претенциите. Пренос-премийният резерв се образува за покриване на претенциите и административните р/ди, к’ се очаква да възникнат по съответния застрахователен договор след края на отчетния период. Пренос-премийният резерв включва частта от премийния приход по договорите, действащи към края на отчетния период, намален със заложените в застрахователно-техническия план аквизиционни р/ди, данъци, такси и отчисления във фондове, отнасяща се за времето м/у края на отчетния период и края на застрахователния договор, респ. датата на следващ падеж на премията. Размерът на резерва може да бъде изчислен по един от следните методи: - Метод на точната дата. - Метод на частичното пресмятане. - Други методи или модификация на посочените методи. Резервът за неизтекли рискове се образува за покриване на рискове за времето м/у края на отчетния период и датата, на к’ изтича срокът на застрахователния договор, за да се покрия! плащанията и р/дите, свързани с тези рискове, к’ се очаква да превишават образувания пренос-премиен резерв. Застрахо-вателят е задължен да формира този резерв, ако за последните три години, включително текущата, резултатът за определяне на необходимостта от образуване на резерв за неизтекли рискове с отрицателен. Математическият резерв се образува за посрещане на бъдещи плащания по животозастрахователни договори и се изчислява по следните методи: - Проспективен метод. Размерът на резерва се изчислява като разлика м/у настоящата с-ст на очакваните бъдещи нето премии, определени на базата на одобрения застрахователно-технически план-таблица за смъртност, отразяващи националния опит и/или поведението на застрахователната съвкупност, настоящата с-ст на очакваните бъдещи застрахователни плащания и добавки за разноски (допълнителни административни р/ди); - Ретроспективен метод. Размерът на резерва се изчислява като разлика м/у сумата от премийния приход, намален със завложените в техническия план аквизиционни р/ди и натрупания доход, от една страна, и сумата от акумулираната с-ст на извършените застрахователни плащания, включително образувания резерв за предстоящи плащания и признатите административни р/ди, от друга страна. Кизираната с-ст на пенсиите е математически резерв, к’ отразява разликата м/у настоящата с-ст на бъдещите задължения за изплащане на пенсии и настоящата с-ст на бъдещите застрахователни премии.

Резервът по застраховка "Живот", свързана с инвести­ционен фонд се образува за покриване задълженията на застрахо-вателя по застрахователли договори, при к’ инвестиционният риск се носи от застрахования или трето ползващо се лице.Резервът за бонуси и отстъпки се създава за посрещане на задълженията за плащане на суми, предназначени за застраховащи, застраховани и трети ползващи се лица под формата на бонуси и отстъпки, произтичащи от развитието на риска и до размера, до к’ те не са включени в друг резерв или не са отчетени като р/д за отчетния период. В частност, резервът включва: - суми, к’ са предназначени за застраховащи, застраховани и трети ползващи се лица под формата на бонуси и к’ не са изплатени към края на отчетния период; - участия в положителния резултат, к’ не са изплатени; - суми до размера, до к’ те представляват частично връщане на премии, отнасящи се за текущия отчетен период, без случаите, в к’ намалението е направено в началото на договора при плащането на премията.
VI.2. Съдържание, ред за съставяне и представяне на фини отчети и периодични справки на застрахователите

Съгласно ЗСч. опреде-лени предприятия,м/у к’ принадлежат и заст-рахователните следва за-дължително да изготвят и представят ГФО на базата на МСС.Някои застрахо-ватели изготвят своите ФО в съответствие с НСС за ФО на малки и средни пре-дприятия.Застрах.предприятия,к’ базират от-четността си в/у МСС съставят:ГФО на застра-хователите;Годишни справки,доклади и при-ложения;Тримесечни от-чети и спра-вки;Месечни справки.ГФОвкл:1.Заверен от двама регистрира-ни одиториГФО;2.Отчети за целите на финия надзор,вкл-щи:баланс; отчет за доходите;отчет за собствения капи-тал;отчет за пар.пото-ци;счетоводни политики и пояснителни бележки. В отчета за доходи-теОтчетените презастрахо-ват.премии,к’ не са платени към датата на ба-ланса,се отразяват като за-дължение.База за опре-деляне на брутната сума на пренос-премийния резерв е дължимата по застрах. договор пре-мия,призната като приход през отч. пер.като за следващия отч. пер. се пренася част от нея,отнасяща се за времето м/у:края на отч.пер. и края на срока,за к’ е склю-чен застрах.договор за за-страховки по общо застра-ховане;края на отч.пер. и края на срока,за к’ е скл.застрах.договор или да-тата на следващ падеж на годишната премия-за заст-раховки по животозастра-ховане.В сумата на изпла-тените претенции се вкл. реално платените обезще-тения и суми,вкл.извърше-ните р-ди за уреждане на претенции,като от тази су-ма първо се приспадат по-лучените суми и начисле-ните вземания по регресии и абандони. В пояснения-та към ГФО се вкл.инф-я за:1балансовата с-ст на земя и сгради,използва-ни за собствени нуж-ди,2бал.с-ст на заеми-те,отпуснати срещу полици по застраховки ”Жи-вот”,3номиналната стой-ност на собствени акции, показани в Аа на бала-нса,4натрупани амортизи-ции,5суми,отчетени по „Условни Аи” и „Условни Пи”,6разме-ра на резерва за възниква-ли,но непредявени претен-ции и др. В съответствие с МСФО4 трябва да опо-вестяват инф-я за:1)при-ложимата счет.политика спрямо застрахов.договори и свързани А,П,прих.и р-ди,2)признати А,П,прих.и р-ди,възникващи в резу-лтат на застрах.догово-ри.Ако застрах. е цедент трябва да оповести печалби и загуби,признати при покупка на презастрахов-ка,ако цедентът отсрочва и амортизира печалбите и загубите,възникващи при покупка на презастрахов-ка,амортизацията за перио-да и сумите оставащи не-амортизирани в началото и края на пер.3)процесът използван за определяне на предположенията,к’ имат най-голямо влияние в/у,оценката на признатите пера в ФО,4)ефектът от промените в предположе-нията,к’ са използвани за оценка на застрах.А и П,5)равнения на промените в застрах.АиП. Стандартът изисква подходящо оповес-тяване и на инф-я относно размера,времовото измере-ние и несигурността на бъдещите пар.потоци от застрах.договори и в частност целите при управ-ление на рисковете,срокове и условия на заст-рах.договори,инф-я за заст-рах.риск,инф.я за лихвения риск и кредитния риск, инф-я за експозицията на лихвен риск или пазарен риск по внедрени дерива-тиви.Като допълнение към ГФО се представят справки за технически резерви,граница на пла-тежоспособност,общи данни за застрах.порт-фейл,Пно презастра-ховене,Ано преза-страховане,съзастраховане,резерв за предстоящи плащания и др. Неделима част от ГФО на застрах. представляват още Отчета за д/стта на застрахова-теля и годишния актюер-ски доклад.Отчета за дей-ността на застрах-ля представлява достоверно изложение за:развитието на застрахователната и инвес-тиц.д/ст;състоянието и предвиждащото разви-тие;важни събития, настъ-пили след год.счет. при-ключване и др. Годишния актюерски доклад вкл.: Раздел1Анализ и структу-ра на застрах .портфейл към края на отчетната годи-на;Раздел2Анализ и структура на премиите по видове застраховки;Раз-дел3А-з и структура на р-дите за изплатени претен-ции по видове застрахов-ки;Раздел4А-з и структура на аквизационните и адми-нистрат.р-ди;Раздел5Тех-нически резерви;Раздел6А-з и проявление на рискове-те; Раздел7А-з на платежо-способността;Раздел8Независима оценка на АиП и фин.състояние на застрахо-вателя. За целите на фин. надзор съответния застра-ховател представя в Коми-сията за фин.надзор перио-дичните и годишния си ФО в срокове:1)ГФО-до 31.03 но годината следв. год. за к’ се отнася отче-тът; 2)Год.справки,доклади и приложения-до 30.04 на год.,следваща год.за к’ се отнасят;3)Тримесечни отчети,справки,доклади, приложения-до края на ме-сеца,следващ тримесечието за к’ се отнасят; 4)Ме-сечни справки-до края на месеца,следващ месеца,за к’ се отнасят. Застра-ховател от трета държа-ва,к’ е получил лиценз да открие клон в РБ-я, представя също и консоли-дирани ГО,к’ е длъжен да изготвя съгласно закона по своето седалище заедно с превод на бълг.език. ГФО на застрахователите се за-верява от двама регистри-рани одитори,включени в списък,утвърден от замест-ник-председателя на Ком.зафин.надзор.Одиторите на застрахователя трябва да отговарят на общите изисквания за професио-нална квалификация,опит и добра репутация. Когато застраховател прилага като счет. база НСС за малки и средни предпри-ятия изготвят годишен, консолидиран и межди-нен фин.отчет,к’ вкл.1Счет.баланс;2Отчет за приходите и р-дите;3 Отчет за пар.поток; 4Отчет за собствения ка-питал;5Приложение.Фор-мата на счет.баланс и на ОПР е едностранна и отра-зява спецификата на заст-рах.отчетни обекти и възп-риетия от МСС подход за оповестяване.Другите два основни елемента на ГФО-ОПП и ОСК нямат специ-фична форма и се изготвят в съответствие с общите правила на приложимите НСС.Пояснителните беле-жки към ФО съдържат освен общоприетите опо-вестявания и други специ-фични.Напр:брутните на-числени премии; брутните спечелени премии;брут-ните възникнали претен-ции;брутните оперативни р-ди;резултата от презаст-рахователни операции.
Част 2 Пенсионно осиг предприятия
П.I.1.Видове пенсионни плано-ве в свет.практика и особено-сти на фин-вата им органи-зация.В страните с развита паз. икономика освен държ/но пенс. осигуряване се осъществява и осугуряване в частно управля-вани ПФ.Това са крупни инсти-туционални инвеститори.Има 2 „начина’’ на финансиране на пен.сис/ма: р/допокривен(Р) и Ковопокривен(К).При 1-я:текущ.пенс.задължения се финансират от теку. постъп-ления от осиг.вноски на осиг. лица.При 2-я се формира запас от ср/ва,к’увеличен с дохо-да от инвестирането им служи за изпалщане на пенсии.Частно управляван пен.план(ПП)-дого-вореност м/у институцията-уч-редител и участниците в П.оси-гуряване,определяща реда,сро-ковете,начина за внасяне и ре-гулиране на осиг.вноски,разпр-еделяне на реализирания д/д от инвестирането им и изплащане на П.или др.д/ди.√ПФ е имуще-ствено обособена 1-ца,к’се отъ-ждествява с натрупаните А,со-бственост на членовете на пла-на.Термина „ПФ” се отнася за планове,финансирани ч/з капи-тализация на вноските.√В Анг-я,Ирландия и Европ.страни се use „П.схема”,Ф-я-„П.режим”,

САЩ и Канада-П.план.√Класи-фикация на ПП:1.според типа финансиране-ППс р/допок-ривно финансиране и ПП с ка-питаловопокривно фин/не; 2.според участието на работни-ците във фин/то:ПП с контри-буции и ПП без контрибуции;

3.според степента на фин/не:

Напълно фин/ни,нефин/ни,не-пълно фин/ни,свръхфин.ни ПП;

4.според това дали е предвари-телно договорен р/ра на внос-ките или р/ра на пенсиите:П.П с дефинирани вноски (1-я) и П.П дефинирани пенсии (2-я)

При 1-я се use формула за раз-мера на вноските,но не и П. д/

ди.Осиг.вноски могат да са % от възнаграждението на раб/ка,

% от Pr на работодателя или комбинация.Р-рът на вноските е дефиниран към момента на вкл. в П.П.Тези П.П се характе-ризират с К.финансиране,могат да с или без участие на раб/ци-те в финансирането или са нап-ълно фин-рани П.П.Служителя носи целия инвест.риск и може да избира начина по к’ се инве-стират ср/вата от партидата му.Администриранене на П.П-може да се създаде попечителс-ки фонд,в к’работодателя да плаща вноските,фонда се упра-влява от 3-то лице-попечител.

П.П с деф.вноски функциони-рат в варианти:обикновен П.П с пар.натрупвания,П.П основан на участие в Pr на предпр.П.П базиращ се на индивидуалните спестявания,П.П основан на участие ч/з придобиване на ак-ции от работниците.√При 2-я вид П.П с деф.пенсии се use формула,по к’ се опр.р-ра на П. д/ди,но не и начина по к’ ще се финансират.Формулата се баз-ира на:прослужено време,сре-ден год р-р на РЗ,възраст на пенсиониране.Тези П.П могат да са от Р. и К. тип.Вноските от раб/те могат да са договорени или не.Тези П.П могат да са не-финансирани,напълно или свр-ъхфин/ни. Работ/ля изплаща предварително договорен р-р на пенсиите и така поема инве-стиционен риск. Вноските му варират в времето.Може да се отчете фин.излишък-трябва да се преустанови плащането на вноските за опр.време, или де-фицит-недостига must да се по-крие с А на предпр.Фин.изчис-ления се правят от актюери-сп-циалисти в областта на статис-тиката и теория на вероятнос-тите.√Тези П.П се срещат като: П.П с формула за фиксиран р-р на пенсия;П.П основан на сред-ната РЗ и труд.стаж;П.П на ба-зата на финална средна заплата

Хибридните П. предлагат раз-лични комбинации м/у характе-ристиките на П.с дефин.пенсии и П.дефин.вноски.Такива са:П.

с дефин.вноски и с гарантиран min. от облаги,П.на пар.баланс.

В BG закон.са регламентирани П.П.с дефин.вноски.Като само спец-рани.фин.предпр.имат право да учредят и управляват П.Ф.като П.схеми в рамките на Ф.са конкретни фин.механизми за опред. на П. задължения и плащания,изчислени ч/з стати-ст.методи.


П.I.2. Организационни аспекти и п/пи за осъщ на ДПО в Б-я

Пенс система в Б-я прилага многостълбов подход при к’ различ видове пенс планове се делят на нива в пенс с-ма. 1-я стълб е по линия на държ общест осигур. Пенс схеми са с дефинир размер на пенсиите, финансирането е р/допокривен тип. Осигур вноски(ОВ) са задължит и се събир от НАП. 2-я стълб е допълнит задължит пенс осигур (ДЗПО), к’ се осъщест на Ковопокривен принцип на база предварит определ вноски.3-я стълб е допълнит добров пенс осигур.(ДДПО), на Ковопокр п-п, като вноски имат доброволен характер.ДЗПО се осъщест с участие на осиг лица в професион и универс ПФ, учредени от лицензир ПенсОсигДруж. Това осигур покрива осиг рискове старост и смърт. ОВ се натрупват в индивид осиг партида на всяко лице. Нетния доход от инвестиранетосе разпределя пропорц на дела на осигур в масата на активите в фонда. Участието в професионал ПФ стартира от 1.01.00 като вноските са за с/ка на работодателя. Участието в универсални пенс фондове е въведено от 01.01.02, осигур лица са родени след 31.12.1959, а вноските са % м/у раб и работод. Размера се определя с закон всяка год. За осъщ на ДДПО осиг лица участват в добровол ПФ, учредени от лицензир ПенсОсигДруж. ДДПО поктива осигурит рискове старост, инвалидност и смърт. Ср/вата на осиг лица се натрупват по индивидуални партиди в добров пенс фонд. След учредяв на пенс фондове: универс, профес, доброволен стартира д/стта по допълнит пенсион осигур. Организац на д/ста e вследните насоки: 1. Рекламна камкания за набиране на участници в учред ПФ; 2. Сключ на осиг дог/ри от осиг посред на пенсионосиг друж.3. Администриране на учред ПФ: - акумулир на осиг вноски;-инвестир на постъп парич ср/ва;-отчисляване на такси в полза на ПОД;- изплащане на пенс доходи.4. Изпънение на договорните взаимоотнош на ПОД с персонала,НАП,осиг посредници,банките и др. ДЗПО и ДДПО се осъщ при спазване на следните принципи: 1. задължителност или доброволност на участието за осигурителите и осигур лица,2. юридическа самостоятелност на ПОДи на ПФ- универс,профес,доброволни. Целта е да са по-добре защитени интересите на осигур лица.3. прозрачност, разделност и изключителност на д/ста. Това е възможн на осиг лица и осигури-те до инф за дейн-та по допълнит пенс осиг на ПОД, за да има публичност на инфор за к’ има интерес. Разделноста е свързана с отдел-та юред регистрация и произтича от разделението на имуществото на дружесвата и фондовете. Изключит-та означава че само ПОД може да осъщест дейн-та по допъл пенс осиг.4. разрешителен ражим и държ регулиране- ПОД са АД, лицензирани по реда на КСО и регистрир по търг закон. Лиценза са получава в комисията по фин надзор, след к’ се регистрират в съда. От 01.08.03 се изисква и разрешение за управление на ПФ.5. Радължителна перидочна отчетност и разкриване на инф.6. Лоялна конкуренция-по желание. 7.Представляв на интересите на осиг лица в универс и профес ПФ- това важи само за ДЗПО и се реализира чрез попечителския съвет. За ДДПО е консулт съвет въпреки че не е нормативно рагламентиран.На ПОД е възложено упрев-ето на ПФ. Ср/ватана ПФ се управл с глижата на добър търговец при спазване на принципите: надеждност,ликвидност доходност и диверсификация в интерес на осиг лица. Надеж.е очакването на осигуреност при инвест на ср/вата на фонда. Ликв-наличие на достатъчно ликвидни активи за плащане на текущи задълж. Доходността е положит ефект от инвест на А-вите във фонда. Диверсиф-правилен ик обоснован и разнообр избор при инвест на ср/ва. Лицензирани ПОД: ПОК “Доверие ”, ПОК Съгласие, ДСК-Родина, Алианц-Б-я. ПОД АйЕнДжи ПОАД ЦКБ-Сила, ПОД Лукойл-Б-я, ДЗИ-Пен осигуряване.
П.I.3.Правни аспекти и специ-фика на отчетността при осъ-ществяване на доп.пенс.оси-гуря.(ДПО).Правният отрасъл, к’регу-лира ДПО е осигурител-ното право.Осиг.правоотноше-ния са нормативно уредени об-ществени отношения за осигу-ряване пол.на д/д от осиг.лица или от наследниците им при настъпване на предвидените от закон.соц.рискове.Разгранича-ват се осиг.правоотношения по ДЗПО и осиг.правоотношения по ДДПО.Осиг.правоо-я имат =>те характеристики:1.юрид. факти-основания за възникване ,изменение и прекратяване на осиг.правоо-я;2.субекти-фл,юл, осиг.орган;3.обект-обезщете-ния,помощи и пенсии.√Ролята на осиг.орган изпълнява пенси-онноосигурителнот дружество.

Законодателя е възложил на Нац.агенция по п/дите да съби-ра осиг.вноски за ДЗПО и пре-веждането им в 30дневен срок.

Осигурителят и осигуреният не влизат в осиг.правооношение по м/у си.Пенсионните правоо-тношения са обществ.отноше-ния по повод пол.на определен вид пенсия поради старост,ин-валидност или смърт.Думата пенсия има лат.произход-”пла-щане”.Доп.пенсия е пар.сума, изплащана ежемесечно от ПФ на пенсионираните лица или наследници на основание скл. пен.договор или възникнало право на наследяване.√Осигу-ряването в УПФ дава право на:

1.доп.пожизнена пенсия за ста-рост;2.еднокртано изпл. до 50% от ср/вата,натрупани по ин-див.партида,при загубена рабо-тоспособност над 70.99%;3.ед-нократно или разсрочено изп-лащ. на суми на наследниците на починало оиг.лице или на пенсионер. √Осигуряването в ППФ дава право на: 1.срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране;2 и 3 са като пре-дните.√Осигоря/то в ДПФ дава право на:1.лична пенсия за ста-рост или инвалидност;2.наслед-ствена пенсия; 3.еднократно или разсрочено изпл.на натру-паните ср/ва по индив.пар-тида;4.като 3,но на наследни-ците.√ДЗПО покрива рискове-те старост и смърт,а ДДПО и рискът инвалидност.Социал-ният аспект на риска се свързва с вазможността от настъпване на такива събития,к’водят в опр.степен до невъзможност за пол. на д/ди.Осигуреният соц. риск е бъд.случайно,вероятно и несигурно събитие,а осигури-телния случай е вече възникна-ло събитие,к’поражда вече опр-еделени от нормативните акто-ве последици за суб. на осиг. правоотношение. √Сключ.на осиг.дог-р при ДПО определя правата и задълженията на осиг. лица и на пенсиоосиг.дру-жество(ПД) .От 01.8.03 влезе в сила и изискване за скл.на пен-сионен догр.Специфичен мом-ент при ДПО е принципа юри-дическа самостоятелност-иму-ществена разделеност на дру-жеството и фонда.ПД са задъл-жени да формират пенс.резерви чието предназначение е да пос-лужат за изпл.на пенсии на ли-цата,пречивели по-дълго от предварителните актюерски ра-зчети.Създават се и резерви за гарантиране на мин.доходност от инвестирането на ср/вана на УПФ и ППФ =>но дружест-вото с А си=>ва да погаява зад-ълженията на Ф към членовете му. Алтернативно решение е ПФ да формира резерви,с к’ да гарантира пенсион.си зад/я,ка-то източници са:суми на почи-нали лица без наследници,даре-ния,заделяне на ср/ва за с/ка на осиг.лица в год.с реали-зирана висока д/дност.√ПФ не притежава всички белези на ЮЛ-няма собствени органи на управление,персонал,не скл.до-говори,но притежава обособено имущество.√С р-ра на постъпи-лите осиг.носки в ПФ се фор-мира дълг.задължение към осиг.лица.През год.се разпреде-ля реализирания нетен д/д от инвестирането на ср/вата м/у участниците,пропорциона-лно на техния дял в А-те на Ф.

Ф-те не се регистрират в съда с осн.к/л,освен резервите за гара-нтиране на мин.д/дност при У и ППФ не се формират др.резер-ви.√Дружествата организиат счет/то.си и съставят фин.отче-ти според ЗСч и МСС от 1.1.03 и според КСО.Год.фин.отчети се приемат от Общото събра-ние на ПД,представят се на Ко-мисията за фин.надзор и се по-бликуват в ДВ.√В счет/то под „партида”се разбира аналит. счет.с/ка.В информ/та база на друж/то се организират инди-видуални партиди за участни-ците в осиг/то,а в счет/то се use анал.с/ки,съдържащи инфо.от партидите =>но индивидуална осиг.партида е отчетна катего-рия,к’представа персоналните права на собственост в/у А на Ф за всеки участник в осиг/то. Тя се открива при скл.на осиг. дог/р и се закрива при прехвър-ляне на натрупаните сред/ва в др. ПФ,възникване на правото на пол. на доп.пенсия или пра-во на еднократно или разсроче-но изплащане на сред/вата. Ин-дивидуалната пенс.партида е отчена категория,к’ представя реализираните права за пол.на доп.пенсия или правата за разс-рочени плащания за наследни-ците.√След 1.7.04 друж/та при-лагат т.нар.” водене на индиви-дуалните партиди в дялове”. Дяловете са =по м/у си по ст/ст, като всеки дял е пропорц/на част от нетните А на Ф.√Друж-то няма права на собственост в/у А на Ф


П.II.1. Организация на синтет и анал отчит на основ отчетни обекти

Прилож стандарт е МСС26 Счет-во и отчит на планове за пенсионни доходи. Въведено е отчитане на плана, а не на фонда, защото според стандарта отчитащата се ед-ца е пенсионния план, отделно от работод-ля, а фонд в к’ се правят вноските и от к’ се изплащат пенсиите може и да не съществува.В Б-я отчит-ща се ед-ца отделно от учредителя на пенс споразумение е пенс фонд.МСС-ти не съдърж изисквания за текущо отчитане на характер.за друж и офндовете стопански операции, а такива същест в НСС 26 Представ на фин отчет на ПОД и на ПФ.Ръководсвата на ПОД разраб индивид с/коплан за дружествата и на фондовете към тях на базата на Примерния нац с/план приет от от национал съвет по счет/во. За взаимоотнош м/у дружествата и фондовете се използват разчет с/ки:4341,4342,4343,4344,4345,4346.Като може да се организ на аналит отчит по конкретни видове взе-я и задъл-я.Активно-Пна на синтет ниво,може а има салдо в края на отчет период за предстоящи взем и задълж към ПФ. За отчит на получ прих/ди от такси в ПОД се използват с/ки 703,729, към тя х се обособ подс/ки по видове фондове и към тях анал с/ки по конкрет видове; 7031,7032 ,7033 , 7291,7292,7293.За счет отраз на прих от управл на собств А-ви, ПОД се ползват с/ки от гр72 Фин п/ди. Друж извършват р/ди,к’ според техния характ се отчит чрез гр60, 61,62,65. ПОД формир резерви, к’ се отчитат чрез с/ки от гр13. По конкрет 138 с организ подсметки 1381,13821383. Друж-во к’ управлява фонд за ДДПО по префесионални схеми създава технич резерв случаите когато покрива рискове, гарантира мин ниво на доходност или размера на пенсиите.1384, 1385- за ноуждите на профес и универ фонд ПОД формират резерви за гарантир на мин диходност. В ПФ при получ на парич с/ва от осиг вноски формира дългоср задълж към пенсионе-те. Използва се 181- Пна и показва задълж към участ-ците в ПФ. Сче-то предлага малък обем инф, групирана по еднородни признаци, а, докаъо инф с/ма съдържа инф за няколко хиляди осиг лица.Затова към посоч с/ки трябва да се организ следните анал нива: 1. при профес ПФ 1)ниво анал с/ка -индивид осиг партиди,-индив пенс прартид 2)ниво анал с/ка – осигурител 3)ниво анал с/ка- разпредел нетен дох/д 2. При универ ПФ 1)ниво анал с/ка- индивид осиг партиди,-индив пенс п-ди индивид осиг партиди,-индив пенс п-ди 3) разпредел нет дох/д 3. при доброволни ПФ 1) индивид осиг партиди,-индив пенс п-ди 2)анал с/ка осигурител или осигурител и осигурен3) разпредел нет дох/д. Първото ниво показва общия размер на натруп ср/ва по индив партиди на осиг лица. 2-то и 3-тото показват инф по източници на финансир. За счет отраз на стоп операц свърз с инвест на акумул средсва в полза на осиг лица се ползва гр 22 и 551 приходите и р/дите имат финанс хар-тери се отчит по гр 62 и 72. За отчит на разчет взаимоот м/у ПОД и ПФ е приета с/ка 434 с 4341 и 4342. Организ се анал по видове взем и задълж.Това не е вътреш разчет поради юрид самост на предпр-та за формир на резерви за гарантир на мин доходнст се ползва с/ка138


П.II.2.1 Отчитане разчетите с пенсионните фондове и на спецте договорни взаимоотношения

Хар-ра на пенс дейн придава опред специф на счет записв в ПОД 1) при разчет взаимоот с ПФ по повод получ на такси и удръж. 2)при осъщ на характер-те за д/ста договорни взаимоо-шения;3) при формир на пенсионни и технич резерви, резерви за гаран на мин доходност за целите на универс и профес ПФ.П/дите на ПОД се формир от такси и удръжки, нормативно регламентир в правилниците на ПФ и от управление на собств А-ви. ПОД получават от всички фондове от такси договорени в % от всяка осигур вноска,инвест такси и допълнит такси при прехвър на допънит ср/ва по индив партиди, а от добров ПФ- пр-ди от всъпит такси. Според начина на отчисл на таксите те се класифиц:- такси отчисл директно от индивид осигур партиди;- такси отчисл от полож фин резултат. Първите се отчит като п/ди от д/ста, а 2-те са финан п/ди.Таксите са директно и индиректно отчисляв. По повод получ п/ди от дирекно отчисл такси се използва с/ка 703, с анал по фондове и вид такси. Таксите първо се начисл като краткост вземане от ПФ и да се признае пр/д.: 434анал -фонд,-вид вземане/703 анал-фонд,-такса. При постъп по банк с/ка на отчисл такси: 503/434. За получ пр/ди от индиректно отчисл такси има 2 възможности за осчет: с/ка 722 или 729, с анал по вид ПФ. Приемането на 722 е неосноват понеже понеже друж-вото няма СК-л и права в/у пенсионните А-ви имат само лицата участващи в фонда.. Ако е необходими първо да се начисл кратк взем: 434-анал ПФ-вид вземане/729-анал инвест такса от съотв ПФ. При постъпване по банк с/ка: 503/434. В някой ПОД пр/дите от всички такси да се отчит като пр/ди от д/стта. Прих от инвест такси обаче са финанс п/ди, отчисляв от полож финан резултат на ПФ от една страна, а ор др размера им зависи от начина на инвестир ср/ва. Потреб на инф трябва да са инф за п/дите к’ са отчет като п/ди от д/ста и тези като финан п/ди. За отчит п/дите от управл на собств А-ви се ползват с/ки от гр70,72. В зависимост от договорните взаимоотнош, друж-вата извършват р/ди, к’ се отчит с различ р/д с/ки. ПОД сключ договори с:-1)НАП- друж-то плаща такса за обслуж, при забавяне на превода ПОД имат право на лихва за периода.;2) един или повече инвес посредници- друж заплаща такса за сделки с ЦК,свързани с управ на А-витв на фоновете;.3)една банка попечител за всеки фонд- ПОД дължи такса за съхран и извъшв на операц с парич ср/ва, наличните и безналич ЦК. При начисл на такси: 602/499анал-контрагент. За отнасяна р/да по предназн611/602 При првод на таксата:499/503 4)отговорен актюер- избира се на общото събрание на акцион на дружес; 5)осигур посредници- ФЛ или ЮЛ от к’ се опред и вида на договора. ФЛ са в извънтрудово правоотнош с ПОД, а ЮЛ могат да са предпр регистр по търг закон. ПОД дължи комосионн на посред-те, к’ имат характер на р/ди за бъдещи периоди. ПОД извършва р/ди, като прих/дите ще настъпват в дългоср период. При начисл на комисиони: 651/401или499. При изплат комис;401или/4995. Всяка год часта на р/дите к’ се смята за тек: 602/651 и 611/602. Всяко друж-во само опред периода за к’р/дите за бъдещи периоди ще се отч като текущ. Това е много важно т.к изплатените суми на осиг посред и отнесени като раз/д за бъдещ п/ди ще влияят през следващите години в/у размера на финия резултат на ПОД и на данъчното облагане.Избрания метод трябва да се оповести в счет полит респект в ГФО
П.II.2.2 Отчитане на пенсионните и др спец резерви

ПОД създават освен общи и пенсионни резерви. Общите резерви се формират по реда на ТЗ, докато за пенсионните е необходимо изготвянето на актюерски разчет, к’ да се предоставя в КФН. Предназначението на тези спец резерви е да се осигурят пенсионните плащания на лица, надживели възрастта заложена в предварителните актюерски разчети. Тези резерви се формират за нуждите на УПФ и ДПФ. По своята ик. същност пенсионните резерви имат характер на дългосрочни Пи и те не трябва да се включват при изчисляването на Ковата база на ПОД. При сч отчитане на пенсионните резерви се открояват 2 етапа-1-формиране на пенсионни резерви и 2-използване на резервите по предназначение. Съществува нормативен регламент относно създаването на пенсионни резерви от ПОД. Те се създават от началото на годината, следваща годината на отпускане на първата пожизнена пенсия и се преоценяват към 31,12 всяка година. Източниците на формирането им могат да бъдат- натрупани суми по индивидуалните партиди на осигурените лица; собствени ср/ва на ПОД. Настоящата с/ст на бъдещите задължения към пенсионерите се изчислява въз основа на утвърдени таблици за смъртност, технически лихвен % и др. Ако размерът на съществуващия резерв е по малък от този к’ е изчислен в края на годината то разликата се покрива от собствените ср/ва на ПОД. От изключително значение е проблемът за източниците от к’ се формират пенсионните резерви тк това ще се отрази в/у тяхното сч третиране. Съществуват 2 възможности 1) създаване на пенсионен резерв за с/ка на собствени източници като във времето считаме че ПОД би трябвало да бъде възмездено; 2)Част от получените отчисления от съответен пенсионен фонд да се заделя за формиране на такъв резерв и/или от ср/ва на починали осигурени или пенсионирани лица без наследници. От посочените възможности произтичат 2 варианта за сч отчитане (1)за формиране на пенсионен резерв от собствени ср/ва на ПОД 1-За формиране на резерва Д609/К138 2-За отнасяне на р/да в крайно направление Д611/К609. Законодателят предвижда да се обособи самостоятелна банкова с/ка за ср/вата на пенсионния резерв-509. 3-Със сумата на р/дите за формиране на пенсионни резерви се съставя Д509/Кгр50 4-За използване на пенсионни резерви по предназначение се съставя Д138/К434 5-Ср/вата от банковата с/ка на пенсионния резерв трябва да бъдат прехвърлени по банкова с/ка на пенсионния фонд за изплащането на пенсиите. Съставя се Д434/К509 (2) за формиране на пенсионен резерв за с/ка на ср/ва получени от съответния пенсионен фонд 1-при постъпване на парични ср/ва от фонда с цел формиране на резерви се съставят статиите Д434/К709 и Д509/К434 2- за формиране на пенсионни резерви се съставят Д609/К138 и Д611/К609. При използване на резервите по предназначение се съставят същите сч статии както при първия вариант. Актюерите в м/ународната практика разглеждат резервите като задължение равно на настоящата с/ст на всички бъдещи плащания за к’ е поет ангажимент от пенсионния фонд. В момента на подписване на договора за закупуване на анюитет м/у пенсионера и пенсионния фонд настоящата с/ст на бъдещите плащания е равна на натрупаните от пенсионера ср/ва. Това означава че резервите са равни на натрупаните ср/ва. В баланса на пенсионния фонд задължението представляващо натрупаната сума по индивидуалната партида престава да съществува и възниква ново задължение свързано с резерва. Активите к’ се поддържат за покриване на тези задължения остават същите. В българското пен законодателство се влага различен смисъл в понятието пенсионни резерви к’ е в резултат на по различна фина организация у нас. Затова е подходящо ПОД при изготвянето на фините си отчети в съответствие с МСС да оповестяват информация за източници на формиране, възприет подход за сч отчитане, с/стен размер и др. Освен пенсионни резерви от 01,08,2003 ПОД са задължени да създават и резерви за гарантиране на минимална доходност за целите на ППФ и УПФ. Тяхното сч отчитане може да се организира по аналогия с отчитането на пенсионните резерви като се използват подс/ки с подходящи наименования към с/ка 138 и 609
Каталог: materials
materials -> Исторически преглед на възникването и развитието на ес
materials -> Съюз на математиците в българия-секция русе коледно математическо състезание – 12. 2006 г. 4 клас
materials -> Великденско математическо състезание 12. 04. 2008 г. 2 клас Времето за решаване е 120 минути
materials -> Съюз на математиците в българия-секция русе коледно математическо състезание – 09. 12. 2006г
materials -> Съюз на математиците в българия-секция русе коледно математическо състезание – 12. 2006 г. 8 клас
materials -> Великденско математическо състезание 12. 04. 2008г. 3 клас
materials -> К а т е д р а " информатика"
materials -> Зад. 2 Отг.: 5- 3т Зад. 3 Отг.: (=,-);(+,=);(+,=) по 1т., общо 3т. За
materials -> Іv клас От 1 до 5 зад по 3 точки, от 6 до 10 – по 5 и от 11 до 15 – по 7


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница