Живот между преражданиятастраница11/13
Дата14.01.2018
Размер1.89 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

2. Ако е в нашата Вселена, дали не е част от га­лактиката Млечен път или може би дори близо до Земята?

3. Още ли съществува и какво е името й?

4. Това физически или мисловен свят е?

5а. (ако е мисловен свят) Опиши ми този свят и мястото ти в него.

5б. (ако е физически свят) Този свят по-голям ли е или по-малък от Земята?

в. Сравни топографията на тази планета със зем­ната, т.е. планини, пустини, океани и атмосфера.

7. Ако на тази планета има живот, коя е най-ин­телигентната му форма? (Обикновено тялото на клиента по време на онова му прераждане е принад-лежало към нея.)

8. Кажи ми как си изглеждал там, опиши мислите и дейностите си.

9. Защо си престанал да се прераждаш там и си решил да дойдеш на Земята?

10. Обясни ми разликите в мисленето в онова ти тяло и сегашното, земното.

11. Сравни технологичното развитие на онази пла­нета и на Земята.

12. Има ли някой друг от земните ти преражда-ния, който да е бил с теб на онази планета?

Докато правите преглед на миналите животи, по­някога ще имате усещането за външно влияние при клиенти, твърдящи, че са се прераждали само на Зе­мята. Ето два примера с цитати от действител­ни случаи:

А. „В първите ми животи на Земята исках да при­дам малко съвест на този примитивен мозък, за да го направя по-човешки".

Б. „Едно от значимите ми прераждания беше пре­ди последната ледникова епоха (преди 25 000 години), когато повиших съзнанието на моето племе, откри­вайки една смес от билка и минерал, тя успокоява­ше нервната система и изостряше възприятията. То­ва направи моите хора не тъй примитивни и по-ра­зумни".

Общо взето, имайте предвид, че всички минали прераждания са повлияли върху развитието на душа­та, някои повече от другите. Но именно докато обектът визуализира живота си в духовния свят, можем да му помогнем да свьрже поуките от минали­те преживявания с настоящия си живот. Изборът на това тяло в действителност представлява пси­хологическата сума от всички предишни избори на тела тук и на други планети.

В началото на четвърта част разгледах случаите, в които става нужда да притъпим чувствителност­та на клиента към сцената на смъртта му в минал живот, преди да го прехвърлим в духовния свят. Без­спорно отрицателните телесни отпечатъци от ми­налото влияят върху настоящия живот на някои хо­ра. Въпреки това смятам, че на този вид терапия се придава ненужно голямо значение, докато целебни­те свойства на връщането в ЖМП се пренебрегват. Това се дьлжи на факта, че ЖМП терапията е нова област.

Има високо квалифицирани терапевти чрез връща­не в минали прераждания, които са дълбоко убедени, че психологическите увреждания върху душата от предишните животи често се пренасят и в настоя­щите тела. Според тях настоящите умствени раз­стройства водят началото си от предишни живо-

ти — например страх и гняв, когато човекът е бил жертва, и вина, ако е вършил злини. Те стигат и по-далеч в тази си идея, като вярват, че останки от отрицателни кармични модели продължават да съ­ществуват дори когато човекът си е научил урока, и следователно те трябва да бъдат заличени. Това е старо схващане, което би трябвало да се преразгле­да. Според тибетския мистицизъм и източните фи­лософии нашето съзнание се влияе от така нарече­ния „подчинен произход". „Самскарас" е термин, с който древните са обозначавали отрицателните кар­мични модели, предавани в телата на душата, кои­то тровят психиката. Тези доктрини са оказали вли­яние върху терапията на минали прераждания.

Бих възразил, че древните не са притежавали когнитивните знания, които имаме днес за духовния свят. Много МП терапевти, които не са запознати с ЖМП терапията, не вземат предвид, че отрица­телните мисли и чувства от предишните ни живо­ти са до голяма степен излекувани по време на жи­вота ни в духовния свят. Лесно е да се отдават се­гашни проблеми на негативни отпечатъци от мина­ли прераждания. А честно казано, дори в годините, когато практиката ми беше най-оживена, съм имал съвсем малък процент клиенти, сериозно повлияни от отрицателните отпечатъци от минали животи. Ако това е така, защо е толкова чест конфликтът в душата? Според мен при мнозина умствените сму­щения са резултат от трудно осъществявана връз­ка между душата и тялото. Този аспект от ЖМП терапията ще разгледам по-подробно в глава „Връз­ки между тялото и душата".
ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТИ В ДУХОВНИЯ СВЯТ

В НЯКОЙ МОМЕНТ, СЛЕД КАТО ВАШИЯТ кли­ент се е явил пред съвета и преди прехода му към мястото, където ще си избере живот, предлагам да му зададете един по-широкообхватен въпрос:

Би ли ми дал някои подробности за другите си дей­ности в духовния свят? Имам предвид периодите, ко­гато не те оценяват и не си на обучение. Може би тряб­ва да започнем с любимата ти дейност за отдих.

В седма глава („Общностна динамика") на „Следи­те на душите" има множество раздели, занимаващи се с различни дейности на душата, които не е зле от бреме на бреме да преглеждате за идеи. Разбира се, един клиент може да счита дадена дейност за отдих, а за друг същата да е обучение. Ето списък на категории­те духовни дейности, който може да ви е от полза във вашите изследвания:

А. Области в духовния свят, където душите би­ват обучавани да използват градивно енергията си.

Б. Области извън духовния свят, Включително обитаване на материални светобе, където душите могат да упражняват уменията си в работа с енер­гията, като създават одушевени и неодушевени пред­мети.

В. Области в други измерения, включително мис­ловни светове, където душите отиват, за да се обу­чават или да играят.

Г. Общи места, където душите ходят изцяло за отдих, например пеене, танци, разказване на приказ­ки или играене на различни игри.

Д. Места за усамотение и размисъл.

Е. Зони, където душите се събират, за да слушат лекции от пътуващи учители.

В тези категории има много възможности за изс­ледване. Пример за това е разширяването на въпро­сите за категория В (пътуванията между измерения­та):

Защо пътуваш между измеренията?

В земното пространство съществува ли и друга, паралелна реалност?

Колко измерения си в състояние да посетиш и как­ва е разликата между тях и нашата Вселена?

Виждаш ли други интелигентни същества в тези реалности и общуваш ли с тях?

Пребиваваш ли едновременно в материалното и мисловното измерение? Ако е така, опиши ми разли­ките.

Подпомагането на клиента в изследването на пъл­ната гама от дейности ще разкрие много аспекти от неговия характер и ниво на развитие. Обектите, чи­ито души са се установили стабилно на трето ни­во или по-нагоре, вероятно специализират в някаква дейност, подхсокдаща на талантите, интересите и

опита им. Някои от тези специалности съм описал в „Следите на душите" (осма глава, „Духовен напредък").

Прегледът на дейностите на клиента в духовния свят ви дава представа и за колективния напредък на техните духовни другари. В този контекст бих искал да привлека вниманието ви към една дейност, която наричам духовна психодрама между духовни другари, която може да се окаже истинска златна ми­на от информация.

Предполагам, че психодрамата попада в категори­ята училищни дейности, но често я виждам да се провежда и в друга обстановка. Изглежда като учеб­на група, чиито участници се занимават с оценява­не представянето на другарите си. Ще имате клиен­ти, които не участват в психодрами с учебните си групи, но останалите намират за много обогатява­що да сравняват своето поведение във физически те­ла с това на своите приятели. Според мен тази дей­ност заслужава особено внимание в ЖМП терапия­та. Можете да започнете изследването си с въпро­са:

В духовния свят участваш ли в някоя дейност, в която ти и приятелите ти сравнявате представя­нията си в последното прераждане?

Някои духовни групи практикуват влизане в ро­ли, в които пресъздават физическия си живот. Роли­те се разпределят между участниците. Това се пра­ви, за да проличи кой може да измисли стратегия за

максимално продуктивен живот. Участниците си отправят предизвикателства за размяна на телата, за да сравнят поведението си, като „съдиите" са техните приятели. Макар на психодрамата да се гле­да като на игра с много закачки и смях, тя е и много поучителна.

Упражнението има за цел душите да разберат принципа, по който се избира тяло и съзнание за оп­ределени задачи в определена обстановка. Пресъзда­ването на интерактивни сцени би позволява да наблюдавате, докато клиентът и неговите другари изу­чават основните варианти на ситуациите от ми­нали прераждания. Естествено, някои минали труд­ности, изискващи вземане на решения, имат пряка връзка с днешния живот на душата. Докато слуша­те развитието на психодрамата, можете да си из­вадите важни изводи. Ето три примера:

1. Клиентът ви като вълк-единак ли се държи, или си съдейства с другите, когато трябва да направи труден избор в някой момент от живота си.

2. Този избор от лични интереси ли е породен или от желание да се внесат положителни промени в си­туацията, особено когато става дума за живота на други хора.

3. Как са се променили реакциите на клиента от минали прераждания до сегашния му живот, особено в отношенията с другите, в резултат от разиграна психодрама в духовния свят.

Ще откриете, че много от участниците в пиеса­та отново са на сцената и са поели значими роли в настоящия живот на клиента.

Когато търсите неща, свързани с определени проб­леми от днешния живот на клиента, добре е да обър­нете внимание на всичките му дейности в духовния свят. Всеки има различен поглед върху духовните си спо­мени. Една серия от въпроси действа добре при част от клиентите, но не при всички. Някои ще имат съв­сем смътни спомени за своя духовен живот без присъс­твието на наставниците и старейшините, а други ще ви опишат подробно много неща, стига да ги попита­те. Не забравяйте, че клиентът почти никога не дава сам сведения. По време на сеанса лесно може да се про­пуснат основни елементи, ако не сте методични във въпросите си. Ще ви опиша един пример, в който едва не пропуснах важни духовни дейности.

Тъкмо се канех да приключа сеанса на Джак, кога­то ми хрумна да го попитам: „Има ли някакво обу­чение между последния и настоящия ти живот, кое­то да сме пропуснали, но върху което трябва да ра­ботиш сега?" След дълга пауза Джак отговори: „О, предполагам, че имаш предвид, когато заедно с пет­надесет непознати души бях на лекцията на един гос­туващ учител". Нямах представа за какво говори, но възможно най-уверено отвърнах: „Да, именно тази лекция. Когато преброя до три, искам да се върнеш на нея и да ми разкажеш... едно, две, три!"

Джак ми разправи, че го поканили да отиде на лек­ция на принципа „какво би станало, ако...", която се провела в нещо като елино-римски храм с наредени в кръг столове. Лекторът стоял в средата и питал всеки от присъстващите какво би направил при оп­ределени обстоятелства по време на земния си жи­вот. Когато дойде редът на Джак, наистина не зна­ех какво да очаквам. Лицето му потъмня и той за­говори, като се запъваше:

„А, да!... Моята задача... е за отношението към жи­вотните... и аз се провалям. В миналите си прераждания съм проявявал жестокост или безразличие към жи­вотните, особено към конете, които съм яздил в бит­ка. (След дълга пауза) Не обичам котки... не съм особе­но добър с кучето си... те са тук, за да ме научат на състрадание. Трябва да запомня това! Учителят ми отправя въпроса: „Какво би станало, ако...", и в него става дума за отношението към животните".

Може би на пръв поглед видението на клиента ми не е от голямо значение сред останалите кармични проблеми. Но това би било погрешно предположение. С Джак имахме възможност да изследваме неговата нагласа към по-широки теми, като доброта и съст­радание в живота му и как животните са в състоя­ние да обогатят схващанията ни за живите същес­тва. Джак не обичал домашните любимци, но деца­та му настоявали да имат такива.

Когато го поразпитах защо лекторът му е избрал Въпрос, свързан с отношението му към животните в минали прераждания, открихме, че става дума за предразсъдъка му към така наречените от него „низ­ши форми на живот". Тъй като животните са раз­лични от нас, някои хора ги подценяват и ги прие­мат за даденост. С още няколко въпроса се устано­ви, че животните представляваха външната проя­ва на желанието му за превъзходство над хора, кои­то се различават от него. Така че въпросната лек­ция е била нещо като алармен звънец преди сегашния му живот. Радвам се, че успяхме да открием спомена му за това събитие преди приключването на сеанса.


ИЗБИРАНЕ НА ЖИВОТ В ТЯЛО

ПОСЛЕДНАТА ГЛАВНА ФАЗА В СЕАНСА ПО духовна регресия е връщането на клиента на мяс­тото, където е видял настоящото си тяло точ­но преди прераждането. Душите отиват там чак когато са готови за следващия си живот. В два­надесета и тринадесета глава от „Пътят на ду­шите" и в девета от „Следите на душите" съм дал много подробности за това как клиентът вижда следващото си прераждане и тялото, кое­то му се предлага за него. Както е при други прос­транствени зони в духовния свят, обектите да­ват различни наименования и на тази. Най-често срещаните са „мястото за избор на живот", „за­лата с екраните" или „пръстенът на съдбата". Последното издава сферичната й форма. И наистина ще откриете, че мястото за избор на живот и тяло обикновено се визуализира като кръгло, с големи екрани, които приличат на прозрач­ни листове от течна енергия. Клиентите го опис­ват като кръгла театрална зала, където на готова­та за прераждане душа се прожектират сцени с бъ­дещи събития и хора. На това място клиентите се делят на две категории:

А. Души, които предпочитат само да наблюдават сцените.

Б. Души, които желаят да участват, като вли­зат в сцени по свой избор.

Предпочитанията А или Б в залата за избор на живот зависят от характера на душата, нагласата й по време на посещението и естеството на предс­тоящия живот. Някои души просто го приемат, осо­бено по-младите, а други са по-склонни към анализи и проучвания.

Много души са в състояние да контролират ста­ващото на екраните, които показват различни ва­рианти на бъдещи ситуации. Изглежда, го правят със силата на мисълта, макар че мнозина използват зем­ни механични понятия като бутони, циферблати и лостове, за да опишат по-лесно тази функция. В кни­гите си съм казвал, че голяма част от специалисти­те, които управляват това място, остават неви­дими за душата. И все пак прераждащата се душа усе­ща нечие присъствие. Някои са придружени от нас­тавниците си, други не.

Моите случаи показват, че на душата се прожектират избрани времеви линии на събитията и хроноло­гични периоди, свързани с различни тела. Изборът за­виси от естеството на предстоящия живот, кармичните уроци и самата душа. Въпреки множеството променливи, факт е, че от някои животи й се показ­ват повече варианти, отколкото от други, както и че преди някои прераждания ни се дава по-голям избор на тяло. Ще имате клиенти, които ще виждат от­къси от детството, юношеството, зрелостта и ста­ростта, и други, на които ще се показва само един кратък сегмент от предстоящия им живот.

Преди някои прераждания на клиента се предлага само едно или две тела. При други посещения на това място могат да му дадат до пет. Винаги има ед­но, което е водещ кандидат. Душите, изглежда, зна­ят кое тяло ще им даде Възможност да научат най-много неща и обикновено избират него. Например клиентът може да каже, че има три варианта на из­бор: здраво, умерено здраво и тяло, което ще го под-ложи на множество изпитания. Също така изборът на живот за тези тела може да се дефинира като лек, умерено труден и тежък. Причината за даването на повече варианти за следващия живот зависи от мо­тивите, желанията, някои кармични проблеми, еволюционната възраст и миналите представяния на ду­шата. Често клиентът не е в състояние да обясни причината и мъдростта, които се крият зад про­менливите в даден живот и тялото за него.

Бъдещите времеви линии са неразделна част от за­лите за избор на живот. От гледна точка на земно­то материално време на екраните се прожектират кадри от дадени събития, заедно с техните възможности и вероятности. Очевидно никое бъдещо съ­битие от земния живот не е сигурно, иначе същест­вуването ни тук щеше да е предопределено до пос­ледната подробност и щяхме да бъдем лишени от свободната си воля. Земната лаборатория едва ли щеше да бъде толкова добро училище за изпитания, ако ни управляваше предопределението. Предполагам, че във вечното „сега" на духовния свят всяко нас­тояще има безброй варианти на бъдеще. Но въпре­ки многото варианти на бъдещето, душите очевид­но виждат само „най-вероятното бъдеще" в матри­цата от възможности и вероятности. На екрани­те събитията и възможностите може да бъдат уголемени и изнесени на преден план или пък редуцира­ни, за да ги анализира душата. Все едно да разглеждаш дебелите стволове и тънките клони на дърве­тата. Използвам тази. метафора, защото някои вре­меви линии, комбинирани с определени житейски сце­ни, изглеждат по-главни от другите.

Вече говорих за вечното „сега" в духовния свят и как то представлява комбинация от минало, насто­яще и бъдеще. От картините струят потоци енер­гия, сьдържащи събития от миналото и бъдещето, които се сливат в центъра, във водовъртежа на ду­ховния свят. Земните души могат да седят в биб­лиотеката и да гледат на нещо като компютърни екрани всички нюанси от предишните си прераждания. В залата за избор на живот им се дават същи­те възможности за проучване на близкото бъдеще, но без толкова много подробности. Тъй като ни се дават мостри от бъдещето, това трябва да бъде поставено в главата за обзор на бъдещите събития.

Моите виждания за времевите линии и свободна­та воля са изразени по-подробно в девета глава от „Следите на душите". Тук ще прибавя само, че спо­ред почитателите на квантовата теория ние вина­ги се намираме в едно постоянно сега с множество вероятности, но това накланя везната към детерминизма. Това би направило свободната воля по-не­съществена за бъдещето поради ограниченото коли­чество възможности. Обаче моите клиенти са убе­дени, че бъдещето предлага богат избор и всяка се­гашна времева рамка съществува едновременно с всич­ки останали възможни сега-та. Няма как да знаем да­ли алтернативните реалности са успоредни или заключени в една реалност.

Твърде възможно е в сега-то на духовния свят съ­битията Всъщност да не се движат, а да се движат единствено времевите линии на нашата застарява-

ща материална Вселена. Аз лично вярвам, че във вся­ко събитие хората имат възможност да избират и да влияят върху курса на живота си. Тъй като можем да подходим към дадено събитие различно, значи сме в състояние да променим изхода му. Питам оне­зи, които смятат, че събитията не могат да бъдат променяни от свободната ни воля, дали поне прие­мат факта, че реакцията и поведението ни към те­зи събития имат известно влияние върху изхода.

Някои потенциални клиенти са любопитни дали мога да им помогна да видят бъдещето си под хип­ноза. Не мога. Очевидно в залата за избор на живот душите могат да видят части само от следващия си живот, не и по-нататък. Между другото, ако имам четиридесетгодишен клиент, сумиращ всичко, какво­то е видял в тази зала преди настоящия си живот, той може да го свърже само със събитията, които е преживял досега. Последните събития още не са се случили и той не е в състояние да ги види!

Когато в началото на кариерата си експеримен­тирах с надникване 8 бъдещето, откривах, че нас­тавниците на повечето клиенти блокират вижда-нето надалеч в бъдещето им. Това позволява на ду­шата да разкрива себе си постепенно. От време на време някой клиент ще зърне кадър от възможно-то бъдеще, например как пътува с космически ко­раб през тридесет и втори век, но тези кратки кар­тини са неясни. В случаите си „Стар Трек" не можех да се отърва от усещането, че съзнателните желания (например това да стане капитан на кос­мически кораб) пречат на обективното съобщение. Повечето клиенти смятат, че виждането във възможното бъдеще е нещо, което е най-добре да се ос­тави на плановиците. А аз в крайна сметка разбрах, че опитите да улеснявам този процес не са от полза в ЖМП терапията.

След като подготвите клиента за залата за из­бор на живот, ще станете свидетели как той взема решение за сегашния си живот и тяло. Следната се­рия от въпроси вероятно ще би доставят доста важна информация:

1. Как те уведомяват, че е време да се преродиш и кой го прави?

2. Как би описал желанието си да се преродиш от­ново — като силно, умерено, слабо или никакво?

3. Случвало ли ти се е някога да кажеш, че не си готов за нов живот? И ако е така, какви са били об­стоятелствата и крайните резултати?

4. Сам ли отиваш на мястото за избор на живо­та или със своя наставник?

5. Усещаш ли присъствието на някакви по-висши същества, които работят в залата?

в. Опиши ми обстановката и ми кажи какво виж-даш и правиш.

7. Колко тела са ти предоставени за избор? Опи­ши ми ги подробно, ако обичаш.

8. Какво смяташ, че ти предлага всяко от тях?

9. Има ли сред тях водещ кандидат и това ли е тялото, което си избрал? Защо отхвърли другите?

10. Когато видиш тялото от сегашния си живот, това на екрана ли става, в житейски ситуации? Можеш ли сам да регулираш действието, или някой го прави вместо теб?

11. Наблюдател ли си, или участваш активно в сцените от настоящия си живот?

12. Кои сцени ти се виждат най-интересни и защо?

13. Преди да дойдеш тук, научи ли нещо, което ти помогна да вземеш решението за това тяло?

14. Докато наблюдаваш различни житейски сцени, има ли такива, които пасват повече на едно от телата?

15. Какви предимства и недостатъци има според теб това тяло? Обясни най-значимите му положителни и отрицателни аспекти.

1в. По какво се различава мозъкът на това тяло от другите, които си обитавал досега?

17. Коя е главната ти мисия в живота и промени ли се тя след видяното в залата за избор на живот?

18. Целите ти за този живот различни ли са от предишните и ако е така, с какво?

19. Виждаш ли на екраните някои хора, с които трябва да работиш в този живот?

20. Виждаш ли на екраните нещо, което да не сме обсъдили? Някой пречи ли ти да ми разкажеш за всич­ко, което виждаш?

Клиентите описват това духовно преживяване по много начини. Някои постоянно ви държат в тече­ние за развитието на сцените, други ще бъдат край­но уклончиви. Ще имате клиенти, които ще гледат сцените, ще участват в тях, но след като си избе­рат тяло, не ще искат да видят нищо повече от бъдещето си. Някои души са с нагласата: „Вярвам, че знаят какво правят, и не ми трябва да виждам нищо". Не забравяйте, че докато визуализира преживяванията си в залата, клиентът е в състояние да отговаря на въпроси за настоящия си живот. Най-очевидният въпрос към края на този етап би бил не­що като продължение на въпрос 17:

В момента живееш ли живота, който виждаш на екраните? Ако не, кое е по-различно и защо?


ВРЪЗКИ МЕЖДУ ТЯЛОТО И ДУШАТА

ЗАЛАТА ЗА ИЗБОР НА ЖИВОТ КЛИЕНТИТЕ ЗА пръв път Виждат тялото, което ще обитават през това си прераждане, но неодушевено. Това е, защото на екраните още не са започнали да се прожектират събития от живота. Спомням си как един клиент ми каза: „Първо разглеждаме образи­те на подредените тела без души. Имат мозъци, но те са празни, като на роботи". Когато екра­ните се активират, обектите веднага се свързват с телата и усещат как ще се чувстват като тех­ни души.

От време на време някой клиент ще ви каже, че отхвърля дадено тяло, защото „не се чувства доб­ре в него". В редки случаи ще чуете, че в предишния си живот обектът е направил грешка в избора на тя­ло и е помолил да бъде освободен след първия месец от влизането си в плода. Други души съзнават, че са сбъркали, но не се отказват. Все пак досега не съм срещал нито една странстваща душа, която да се е вселила в тялото след раждането му. Опитвам се да не проповядвам на учениците си, но в курсовете ми по ЖМП терапия има хипнотизатори, които са привързани към теорията за обсебването и това ме тревожи.

Възгледите ми по темата са изложени в трета гла­ва на „Следите на душите". Зная, че всичко е възможно, но според клиентите ми обсебване не съществу­ва — нашите духовни учители са твърде мъдри, за да позволят подобна мерзост. Цялата идея за външ­ни лица, способни да завладеят умовете ни, се коре­ни в суеверия и страхове от средновековието. Хо­рата, които не са съгласни с мен, спорят, че за обсебения това може да е акт на благоволение.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница