Комисия за защита на конкуренциятастраница1/8
Дата24.07.2016
Размер1.46 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Р
В публикуваната версия на това решение, някои от данните са заличени в съответствие с чл. 55 от ЗЗК, с който не се допуска разгласяването на търговски тайни или други защитени от закон тайни на страните. Заличените данни са отбелязани със (...)*.

Е Ш Е Н И Е

842София 11.07.2013г.
Комисията за защита на конкуренцията в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петко Николов


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ангелина Милева


ЧЛЕНОВЕ:

Александър Александров

Елена Димова

Зорница Иванова


при участието на секретар - протоколист Златимира Стайкова, разгледа в закрито заседание, проведено на 11.07.2013г., преписка № КЗК-712/2011г., докладвана от Зам.-Председателя на КЗК Ангелина Милева.
I. основания, страни и предмет на производството

I. 1. Основания за образуване на производството

В Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) на основание чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) е образувано производство по преписка КЗК № 712 от 27.06.2011г. по искане с Вх. № ВХР-1373/20.06.2011г. на „Нова Броудкастинг Груп“ АД за установяване на евентуално извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК от страна на „БТВ Медиа Груп“ ЕАД („БМГ“).


I. 1.1. Същност на искането

В своето искане „Нова броудкастинг груп“АД твърди, че БМГ злоупотребява с господстващото си положение на пазара на телевизионно рекламно време, като за календарната 2011г. отправя към клиентите си предложения за сключване на договори за продажба на рекламно време с три вида отстъпки: отстъпка за ръст в обема (само за обеми над 200 000лв. без ДДС), преференциална обемна отстъпка и комбинирана отстъпка, които по своите характеристики представляват форма на „отстъпки за вярност“ (fidelity rebates) и отстъпки за нарастване (growth discount), както и комбинация между двете. От друга страна БМГ извършва злоупотреба с господстващото си положение на пазара чрез ексклузивната си ТВ промоция „Зима 2011“, приложима за периода 01.01.2011г - 31.03.2011г., тъй като едно от необходимите условия клиентът да се възползва от промоционалните условия е да гарантира 100% дял в БМГ от своя бюджет за телевизионна реклама, което го лишава от възможността да получава продукта от друг доставчик.

Във връзка с горното, „Нова броудкастинг груп“АД посочва, че отстъпката за ръст в обема, преференциалната отстъпка и комбинираната отстъпка представляват финансови стимули за пренасочване на клиенти от телевизионните оператори към БМГ и са от естеството да предотвратят, ограничат или нарушат конкуренцията на съответния пазар, както и да увредят интересите на потребителите на телевизионни продукти, посредством хищническо ценообразуване (дъмпингови цени) и налагането на нелоялни търговски условия. „Нова броудкастинг груп“АД обосновава гореизложените твърдения, като посочва, че:

-отстъпката за ръст в обема се предоставя само на клиенти, които са реализирали брутен обем към БМГ 200 000лв. и повече (без ДДС) за 2010г., която според молителя е по ествеството си отстъпка за лоялност към оператора, която освен това не се предлага на клиенти с малък рекламен бюджет поради посочения праг на приложимост. Размерът й варира от 6 до 9% в зависимост от реализирания ръст в обема в закупения продукт. Този вид отстъпки затварят пазара в няколко посоки. От една страна потребителите с по-малък и по-голям рекламен бюджет се поставят в неравноправно положение като конкуренти, тъй като първите не могат да се възползват от този вид отстъпка.От друга страна с тези отстъпки се цели и се постига едно трайно обвързване на клиентите с конкретен доставчик, което ограничава свободата на клиентите да избират пазарното си поведение и се формира т.нар. ефект на верността (loyalty effect).

- преференциалната обемна отстъпка се предоставя на онези рекламодатели, които се обвържат писмено да инвестират определен обем от своя рекламен бюджет в БМГ. Според молителя, в същността си тя е типичен пример на „отстъпката за вярност“, тъй като стимулира потребителя да задоволява потребностите си от съответния продукт, закупувайки го изключително (100 %) или преобладаващо (50 % и повече) от един доставчик (БМГ). Основната цел от прилагането на тази отстъпка е да се предотврати сключването на договори за закупуване на рекламно време от останалите два национално представени телевизионни оператора и съответно основни конкуренти на БМГ – Нова и БНТ. От друга страна по отношение на посочената отстъпка е налице нелинейност на скалата й на нарастване, което води до липса на прозрачност и прилагане на различни условия към едни и същи договори, сключвани с отделни предприятия, намиращи се в отношения на конкуренция помежду си.

- комбинираните отстъпки представляват комбинация от отстъпката за ръст в обема и преференциалната отстъпка. Тази отстъпка е достъпна само за определени потребители – такива, които гарантират през 2011 г. поне 65 % дял в рекламния си бюджет за БМГ и през предходната година са инвестирали минимум 200 000 лв. за реклама в каналите от БМГ. Налице е един финансов стимул за досегашните партньори на БМГ не само да не прекратят договорите си, но и да увеличат оборота си към този доставчик, като съответно намалят или изобщо не реализират обороти към други доставчици на същия продукт. БМГ притежава финансов ресурс и пазарен дял, които позволяват за определен период от време предприятието да работи, без да формира печалба с цел изтласкване на конкурентите си от пазара.

Действието както на преференциалната, така и на комбинираната отстъпка е прилагане на различни условия към равностойни сделки с други търговски партньори, при което двама иначе еднакви купувачи, плащат различна цена за единица рекламно време в зависимост от това дали са избрали да инвестират част от бюджета си извън каналите от БМГ или не.

- промоцията „Зима 2011“ касае периода от началото на 2011 г. до края на месец март. Рекламодателите, които са изявили желание да се възползват от тези условия получават определен брой бонусни излъчвания (от 100 % през месец март до 160 % през месец януари) във всички канали от групата на БМГ върху броя на заявените и платени рекламни спотове. Абсолютно необходимо условие, за да се възползва клиентът от промоционалните условия, е същият да гарантира, че през периода на промоцията няма да рекламира в други телевизионни медии. При неизпълнение на това условие, клиентът заплаща на БМГ неустойка. Според „Нова броудкастинг груп“АД поставеното условие е пример за типична форма на „клауза за вярност“, съгласно която клиентът се задължава да получава изцяло необходимия му продукт от един доставчик и която съгласно константната практика на СЕО представлява злоупотреба с господстващо положение. Същевременно средната цена на единица рекламно време при действието на промоцията е под 50 % от цената при нормални условия (извън промоционалния период) и е допустимо кумулирането й с всяка една от горепосочените три търговски отстъпки . На практика това означава, че ако едно предприятие избере да се възползва едновременно от преференциалната отстъпка от 20 % и от промоционалните условия „Зима 2011“, то ще получи единица рекламно време на цена с отстъпка от над 75 % от обявената цена, т.е. ще заплати средно около по-малко от 25 % от обявената стойност на полученото рекламно време, което е под себестойността на продукта и разходите на БМГ за предоставянето му. Според дружеството по този начин БМГ предлага на клиентите си нереалистично високи отстъпки и необосновано ниски (дъмпингови) цени срещу поемането на насрещно задължение да не се сключват договори за същия продукт с конкурентни предприятия.

Обобщавайки поведението на БМГ, молителят твърди, че използвайки господстващото си положение на пазара на телевизионна реклама в национален обхват, същият оказва сериозен неконкурентен натиск върху останалите телевизионни оператори и ги принуждава да снижават продажните цени на рейтинг точките до стойности около себестойността, което изкривява пазара и заплашва да отстрани от него останалите оператори, които спазват изискванията на ЗЗК.

Искането на молителят е:

1. Да установи, че чрез прилаганите три вида търговски отстъпки, както и чрез обвързване сключването на договори при по-благоприятни условия с изискването клиентът да инвестира 100% от рекламния бюджет, „БТВ Медия груп” АД нарушава чл. 21 ЗЗК;

2. Да наложи имуществена санкция на„БТВ Медия груп” АД;

3. да постанови прекратяване на нарушението, извършвано от „БТВ Медия груп” АД, включително като наложи подходящи мерки за възстановяване на конкуренцията;

4. Да постанови временна мярка на основание чл.56 ЗЗК;

5. Да присъди в полза на “Нова Броудкастинг груп” АД направените в производството разноски, включително и за адвокатска защита на основание чл.69, ал.4 от ЗЗК;
I. 2. Участници в производството (идентификация)

Нова Броудкастинг Груп“ АД акционерно дружество, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК 832093629, със седалище и адрес на управление: гр. София 1596, район Искър, бул. Христофор Колумб № 41, етаж 6;

Предмет на дейност: телевизионна дейност, изработване и разпространение на телевизионни програми, изграждане и поддържане на съоръжения за телевизионна дейност, придобиване на права върху телевизионни програми, продуцентска дейност, импресарска дейност, представителство на чужди телевизионни и продуцентски компании и притежаваните от тях продукти и програми, всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Дружеството притежава индивидуална лицензия № (…*) издадена от КРС за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на Република България.

Дружеството се представлява от Карл Бо Андерс Нилсон – Изпълнителен директор на Съвета на директорите.
БТВ Медиа Груп“ ЕАД – еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК 13008139, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. България-административна сграда - НДК, ет.11;

Предмет на дейност: телевизионна дейност, изработване и разпространение на телевизионни програми, изграждане и поддържане на съоръжения за телевизионна дейност, закупуване и разпространение на телевизионни програми, придобиване на права върху телевизионни програми, издателска и продуцентска дейност, всяка друга свързана дейност, както и други стопански дейности, незабранени от закона.

Дружеството притежава индивидуална лицензия № (…*), издадена от КРС за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс- радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на Република България.

Дружеството се представлява заедно от Вики Валериева Политова-Луканова и Боян Христов Калчев.


I. 3. Предмет на производството

В Комисия за защита на конкуренцията е постъпило искане с Вх. № ВХР-1373/20.06.2011г. от „Нова броудкастинг груп“АД, в което се съдържат твърдения за извършени нарушения на чл. 15, чл. 21 от ЗЗК и по гл.VII от ЗЗК от страна на „БТВ Медиа Груп“ ЕАД.

Във връзка с писмо изх. № СНР-603/22.06.2011 г., с което КЗК уведомява „Нова броудкастинг груп“АД за нередовности допуснати в искането, които следва да бъдат отстранени, за да се образува производство, дружеството прилага искане с вх. № към ВХР -1373/23.06.2011 г., с което оттегля искането си по чл. 15 от ЗЗК и гл.VII от ЗЗК и сочи, че иска да бъде образувано производство за установяване на нарушение по чл. 21 от ЗЗК.

Предмет на проучване по чл.21 от ЗЗК в настоящото производство е поведението на „БТВ Медиа Груп“ ЕАД, свързано с прилагането на три вида търговски отстъпки (отстъпка за ръст в обема, преференциална обемна отстъпка и комбинирана отстъпка), както и предоставянето на бонусни излъчвания при сключване на договори за продажба на рекламно време.


II. Проучване, информация и становища, предоставени в хода на производството
II.1. Проучване по преписката

В процеса на разследване и проучване по настоящата преписка, на основание чл.45 т.1, във връзка с чл.46 от ЗЗК бяха изпратени поредица от писма с искания за становища, доказателства, както и искания за отговори по конкретни въпроси до:

- „Нoва Броудкастинг Груп“ АД1, “БТВ Медиа Груп” ЕАД2, Съветът за електронни медии (СЕМ)3, „Балкан Българска телевизия” ЕАД4, Българска национална телевизия5, „България он ер“ООД6, („ТВ ПЛАН“ ЕАД7) „ГАРБ Аудиенс Рисърч България” ЕАД8, Българската асоциация на рекламодателите9, Комисия за регулиране на съобщенията10, „7 дни ТВ“ЕАД11.

- Комисията изиска12 информация по конкретно поставени въпроси и от следните рекламодатели: „ЗАГОРКА“ АД, „Байернсдорф България” ЕООД, „Бохемие България” ЕООД, „ЕВРОБЕТ” ООД, „Кенар” ЕООД, „Нестле България“ АД, „Сандоз Д.Д.“, „Сарантис България“ ЕООД, „Салвис Фарма“ ООД, „Мобилтел“ ЕАД, „Интерснакс България“ ЕООД,„Юниливър България“ ЕООД, “Петрол“АД, „Космо България Мобайл“ ЕАД, „Байер България“ ЕООД.


II.2.Информация и становища, предоставени в хода на проучването
Становище на“БТВ Медиа Груп” ЕАД

Във връзка с поставени въпроси от КЗК, БМГ предоставя следната релевантна за производството информация13:

Рекламодателите и агенциите могат по тяхно желание да се възползват от отстъпките, предоставяни от медията и публично оповестени на сайта на “БТВ Медиа Груп” ЕАД при спазване на условията за тяхното представяне. Отстъпките се предоставят след сключване на споразумение. Съгласно практиката на телевизиите за продажба на реклама, най-често договорите се сключват със срок от една година.“БТВ Медиа Груп” ЕАД посочва, че предоставяните от дружеството отстъпки са следните:

- Агенционна отстъпка, която е стандартна за сектора отстъпка и се предоставя на рекламни агенции.

- Обемна отстъпка – количествена отстъпка, която се предоставя според брутния обем на заявени и излъчени схеми за реклама на годината. За брутен обем се считат сумите по заявените рекламни схеми, преди начисляване на ДДС и приспадане на отстъпки.

- Отстъпка за ръст в обема се предоставя за ръст в брутния обем на съответния клиент спрямо предходната година. Отстъпката се предоставя след подписване на стандартно споразумение и е алтернативна на преференциалната отстъпка и комбинираната, за да се избегне получване на прекалено голяма отстъпка от даден клиент. Посочената отстъпка се появява в тарифата на дружеството за първи път през 2005г. като алтернатива на преференциалната обемна отстъпка. Двете отстъпки не могат да се ползват едновременно.

Отстъпката за ръст в обема отговаря на естествената тенденция за непрекъснат пазарен ръст на пазара на телевизионна реклама в периода 2001-2005г., продължаващ чак до 2008г. През 2010г. и 2011г. отстъпката се е запазила, но с намален праг за предходната година.

Според дружеството посочената отстъпка не е адресирана към ексклузивните клиенти на други медии. От нея могат да се възползват и клиенти, които инвестират много нисък дял от бюджета си в медийната група, защото, за да получат отстъпката за ръст в обема, е необходимо да имат ръст в инвестицията, но няма значение как разпределят , инвестициите си, което им дава възможност да продължат да бъдат основен контрагент на друга медийна група.

Тази отстъпка дава шанс и на по-малките рекламодатели, които имат ниски обеми и за които Обемната отстъпка е трудно достижима, но които принципно реализират лесно процентни ръстове, макар и равни на много ниски номинални стойности. Тази отстъпка дава възможност и на големите рекламодатели, чийто ръст е на висока номинална стойност, но нисък като %. Именно това е причината, отстъпката да е възможна както за ръст в проценти, така и за ръст на база номинална стойност.- Преференциалната обемна отстъпка се получава по желание на клиента - рекламодател или агенция - след подписване на стандартно споразумение за гарантиране на съответен дял от годишния рекламен бюджет за телевизионна реклама в програмата/ите. Отстъпката се предоставя независимо дали клиентът рекламира и в други медии. Сключването на споразумение за получаване на тази отстъпка не е условие за сключване на основния рекламен договор със съответния клиент.

В случай на увеличение на дела през годината, ползването на по-висока отстъпка става с подписване на ново споразумение, като отстъпката е в сила за рекламните бюджети, реализирани след датата на подписване на съответното споразумение.

Изчисленията за дял се базират върху данните, предоставени от мониторинг услугите на пийпълметричната агенция TVPlan/TNS (сега „ГАРБ Аудиенс Рисърч България" ЕАД), отчитаща брутните разходи за телевизионна реклама. Реално изразходваният годишен дял от бюджета в края на годината се изчислява чрез мониторинг услугите, предоставени от независимата пийпълметрична агенция, която отчита брутните разходи за телевизионна реклама.

Условията за получаване на отстъпка не лишават клиента от правото му да инвестира рекламен бюджет в други телевизионни оператори. Преференциалната обемна отстъпка е достъпна за всички клиенти, като едновременно дава и възможност на по-малките рекламодатели да получат достъп до широка аудитория.

Сключването на споразумението за получаване на Преференциалната обемна отстъпка се извършва изцяло по волята и избора на клиента, при предварително ясни, общо приложими и публично известни критерии, цени и търговски условия и правила. Тези принципи ръководят политиката за предоставяне на отстъпки на медията като цяло. Според дружеството предоставянето на търговски отстъпки е обичайна и широко разпространена практика в стопанския живот, тъй като в крайна сметка предоставянето на различни дискаунти и рабати е от полза за конкуренцията и за потребителите. Освен това, и търговската практика конкретно на българския пазар на телевизионната реклама показва, че предоставянето на търговски отстъпки е широко разпространено явление, обусловено от редица обективни фактори, характеризиращи този пазар.

- Комбинирана отстъпка се предоставя на клиентите, които са готови да гарантират, както за брутен ръст в годишния бюджет, инвестиран в медийната група спрямо предходната година, така и за инвестиран дял от общия телевизионен бюджет. Отстъпката е алтернативна на Отстъпката за ръст в обема и на Преференциалната обемна отстъпка (с оглед избягване получаването на прекалено голяма отстъпка от даден клиент).

Във връзка с промоциите „Зима 2011“ и „Лято 2011“, ответното дружество посочва, че те са организирани през традиционно слабите месеци за пазара на реклама, тъй като непродаденото рекламно време се губи и не може да бъде реализирано като търговски продукт в по-късен момент, тъй като не може да бъде запазено или складирано, както е присъщо за други стоки. Дружеството твърди, че информация за горепосочените сезонни промоции е изпратена до всички негови клиенти-рекламодатели и агенции. Според него организирането на подобен вид промоции е нормална търговска практика за телевизиите и това е видно от подобни промоции организирани от Нова телевизия и TV7.

По отношение механизма за определяне на цената на една рейтинг точка (СРР - Cost per Point), „БТВ Медиа Груп" ЕАД посочва, че същата се определя от редица макро и микроикономически фактори, сред които:

- състоянието на икономиката и бизнеса- икономическата стойност на единица аудитория се определя от предлагането и търсенето. Когато икономиката на държавата е силна и печалбите на бизнеса нарастват, това води до засилване в една или друга степен на конкурентната среда сред различните продуктови категории. В такива ситуации, търсенето на механизми от страна на бизнеса за достигане до потребителите също нараства значително. Това води до увеличаване на търсенето на реклама в съответните рекламни канали и съответно до увеличаване на рекламните обеми, но не повече от позволеното от закона (ЗРТ).

- търсене на рекламодателите – те оценяват медията според това каква аудитория им доставя тя. Медиите достигат до различни по обем аудитории, които допълнително може да се различават по редица демографски или психографски или lifestyle признаци. „БТВ Медиа Груп" ЕАД е създала тарифа, която е съобразена с най-често търсените от страна на рекламодателите различни демографски групи (например жени 25-54 г.; мъже 18-49 г.). Първо излъчване на дадена програма в ефира има по-високо СРР спрямо повторенията. Повторенията на излъчванията водят до амортизация в интереса на аудиторията, съответно в намаляване на цената за единица аудитория.

Търсенето на рекламодателите се определя освен от обема и вида на аудиторията и от репутацията на телевизионната програма сред зрителите. Например програма bTV изгражда образ на социално отговорна медия и се стреми да формира положителни ценности в българското общество. Когато рекламодателят избира да рекламира в bTV, той цели неговата марка, продукти или услуги да се асоциират за аудиторията с част от ценностите, свързани с марката bTV.

Търсенето на рекламодателя варира в рамките на календарната година според сезонността на продукта на рекламодателя. В общ план търсенето на рекламно време намалява през зимния и летния сезон. „БТВ Медиа Груп" ЕАД съобразява ценовата си политика и със сезонността на търсенето.

- цената на конкурентните медии - пазарът на реклама на медиите се саморегулира. Рекламодателите лесно могат да преминат от една телевизионна програма (или група от програми) към друга и по тази причина ценовата политика на „БТВ Медиа Груп" ЕАД е отговор и на ценовата политика на конкуренцията.

През 2009 г. „БТВ Медиа Груп" ЕАД намалява ценовите си равнища спрямо предходните периоди под натиск на рекламодателите, които независимо решават да плащат по-ниска цена за реклама по макро и микроикономически причини.

Основните разходи на „БТВ Медиа Груп" ЕАД са за създаване и закупуване на телевизионна програми, за ефирно излъчване, за наем, заплати и осигуровки. Договорите за създаване на телевизионни предавания и договорите за закупуване на права за излъчване за програмно съдържание обичайно се сключват за периоди от минимум една година като договорите, които предвиждат по-голяма инвестиция се сключват за периоди от средно между 3 и 5 години.

Дружеството посочва, че отстъпките, обект на разглеждане от КЗК са с прогресивен характер (с действие занапред) и те се прилагат при спазване на условията за предоставяне на отстъпки, приложими за всички рекламодатели. Според него рекламата е специфичен продукт, като отстъпките не влияят в значителна степен върху формирането на търсенето от страна на клиентите рекламодатели. Дружеството счита, че много по-важно за клиентите е рекламата им да бъде гледана от колкото се може повече хора от специфичната целева група. На пазара на телевизионна реклама клиентите-рекламодатели не могат да бъдат „привързани“ към определена телевизия, защото инвестициите за реклама в определена телевизия зависят изключително от съдържанието на програмата, която телевизията предлага.

БТВ Медия Груп" ЕАД ежегодно инвестира в провеждането на проучвания на аудиторията, които целят не само установяване на промени в зрителските предпочитания, но и намирането на нови насоки за програмно разработване, които да са атрактивни за широк кръг зрители. В тази връзка следва да се посочи, че търсенето на рекламодателите се определя освен от цената и от обема и вида на аудиторията, и от качеството и репутацията на телевизионната програма сред зрителите. Видно от информация14 изведена от данни на “ГАРБ Аудиенс Рисърч България” ЕАД и “ТВ ПЛАН”ЕАД, същата показва ръст в аудиторията на bTV от 16% за периода 2009г-първа половина на 2011г. и спад в аудиторията на Нова телевизия от 22% за същия период.15
Допълнителна информация „Нoва Броудкастинг Груп“ АД

С Писмо вх. № КЗК-712/18.08.2011г. “Нова Броудкастинг Груп” АД предостави информация по допълнително зададени от КЗК въпроси:

Дружеството уточнява, че с оглед характера на твърдяното от тях нарушение, същото се е осъществило през месец декември 2010 г., а изпълнението на сключените договори с описаните търговски отстъпки е започнало през 2011г. Според него рекламната политика на БМГ през периода септември – декември 2010 г., макар да не е непосредствен предмет на искането, най-вероятно също представлява злоупотреба с господстващо положение, доколкото условие за получаването на бонусни излъчвания (елемент от есенните промоционални условия) също е поемането от страна на клиентите на ангажимент за инвестиране на 100% дял от рекламния бюджет. С оглед това съдържание на предлаганата от БМГ есенна промоция дружеството смята,че БМГ е започнало да прокарва описаната в искането рекламна политика още през есента на 2010 г.

В посоченото писмо “Нова Броудкастинг Груп” АД дава подробна информация относно неговата политика на продажба на рекламно време, като прилага следните копия от документи:

- Рейт карти на каналите Nova, Diema, Diema2 и Diema Family за 2009г., за 2010г. и 2011г.

- Условия на инцидентни промоционални оферти през 2011г.

- Средно оползотворяване на времето за реклама в табличен вид и др.

С Писмо вх. № КЗК-712/12.12.2011г. “Нова Броудкастинг Груп” АД предостави информация по допълнително зададени въпроси от КЗК относно начина на ценообразуване на рейтинг точка от дружеството. Във връзка с това дружеството посочва(…*). С оглед изложеното по-горе дружеството обосновава своите твърдение прилагайки следните копия на документи:

-Таблица за разходи, приходи и себестойност на “Нова броудкастинг” АД, (Финансови резултати за 2010г. и 9мес. на 2011г.- защитена тайна);

-Тест за еднакво-ефективен конкурент (защитена тайна);

- Доклади до инвеститорите в СМЕ;

-Счетоводна политика на “Нова Броудкастинг Груп” АД (защитена тайна);

- разпечатки от изявления на ЕМ Ти Джи до инвеститорите и от уеб-сайт за професионална информация.

- разпечатка от рейт картата на СМЕ

- Сезонна ТВ промоция за Зима 2012 на „БТВ Медия Груп" ЕАД
Информация от Съвета за електронни медии (СЕМ)

Съветът за електронни медии в своето писмо16 дава следните относими към производството пред КЗК сведения и данни:

В периода на месец януари 2010г. –месец юни 2011г. доставчици на аудио-визуални медийни услуги, притежаващи лицензии за създаване на програми с национален териториален обхват, предназначени за разпространение чрез наземно аналогово радиоразпръскване са осъществявали следните телевизионни оператори:

- Българска национална телевизия /телевизионна програма „БНТ1“/

- “БТВ Медиа Груп” ЕАД – / телевизионни програми „БТВ и bTV Action; до 10 май 2011г. програма „bTV Action“ се създава и предоставя за разпространение от „Про.БГ Медиа“ ООД/;

- „Нoва Броудкастинг Груп“ АД /телевизионна програма „Нова телевизия“/

За периода януари 2010г. – месец юни 2011г. и трите телевизионни оператори не са санкционирани от СЕМ за извършени нарушения по чл.89, ал.1 от ЗРТ, уреждащ допустимите максимални стойности на общото времетраене на рекламата в рекламните спотове в даден едночасов период на радио- и телевизионните оператори;
Информация от „Балкан Българска телевизия” ЕАД, Българска национална телевизия и „България он ер“ ООД

„Балкан Българска телевизия” ЕАД17, БНТ18, „България он ер“ ООД19 (разпространяващ програма МСАТ) и “Телевизия Седем дни” АД предоставят изисканата от КЗК информация относно:

- рекламната им политика през последните три календарни години;

- условията и тарифите за излъчване на реклама, действали през периода 01.01.2009 г. – 30.06.2011 г.;

- вида и размера на отстъпките, предоставяни при продажба на телевизионно време за реклама за периода 01.01.2009 г. – 30.06.2011 г.;

- общото времетраене на излъчената по всяка от телевизиите реклама за периода 01.01.2009 г. – 30.06.2011 г.;

- рекламодателите, закупили най-голяма част от рекламното време във всяка от телевизиите през периода 01.01.2009 г. – 30.06.2011 г. и предоставените на рекламодателите отстъпки по вид и конкретни размери;

- сключените договори с най-големите рекламодатели на съответната телевизия за горепосочения период;

- общо приходи от реклама (след приспадане на отстъпки), в т.ч. дял на рекламните и медия агенции за 2008г., 2009г., 2010г. и шестмесечието на 2011г.

- механизъм за определяне на цената на една рейтинг точка, като начин за продажбата на телевизионна реклама

- начин на определяне на себестойността на единица рекламно време;

- оценяване на рейтинга на часовите пояси и предавания, съответно прогнозните рейтинги, които дават на рекламодателите си;

- начина на осъществяване на ефирното разпространение на телевизионната програма;
Информация от „ГАРБ Аудиенс Рисърч България” ЕАД20

Оперативният директор на „ГАРБ Аудиенс Рисърч България” ЕАД -г-жа Ива Гамари в писмото си до КЗК21 представи следните изискани от КЗК писмени доказателства:

- Справки за общото времетраене на реално излъчената и отчетена реклама в ефира на БНТ 1, bTV group и MTG за периода 01.01.2009г.– 30.06.2010г.;

- Справки за брутните рекламни бюджети ( в абсолютна стойност и в процент) на рекламодателите, закупили телевизионно време за реклама по БНТ 1, bTV group и MTG за периода 01.01.2009г.– 30.06.2010г.;

- Справка за броя на хората (в абсолютна стойност и в процент), гледали поне една минута програмите на БНТ 1, bTV group и MTG през всеки един от месеците на изследвания период;

- Справки за процента на гледаемост (рейтинг) на телевизионните програми БНТ 1, bTV group и MTG по часови пояси за всеки един от месеците на периода 01.01.2009г.– 30.06.2010г.;

- Справка за профила (по пол, възраст, образование и местоживеене) на зрителската аудитория на БНТ 1, bTV group и MTG за всеки един от месеците на периода 01.01.2009г.– 30.06.2010г.;

- Справка за среднодневния пазарен дял на зрителската аудитория на БНТ 1, bTV group и MTG спрямо общата аудитория на ефирните телевизии през всеки един от месеците на периода 01.01.2009г.– 30.06.2010г.;

- Справка за среднодневния пазарен дял на зрителската аудитория на БНТ 1, bTV group и MTG спрямо общата аудитория на всички телевизии (ефирни, кабелни и сателитни) през всеки един от месеците на периода 01.01.2009г.– 30.06.2010г.;
Информация от Българска асоциация на рекламодателите

В писмото22 си до КЗК Председателят на УС на БАР- г-жа Мария Опренова дава следната релевантна за производството информация:

Българска асоциация на рекламодателите не участва в индивидуалните рекламни политики на компаниите членки и няма роля в договорните отношения на рекламодателите с медии, рекламни агенции и др. Посочва се, че различните компании имат различни договори и условия, които не са информация, с която БАР разполага.

Договарянето на отстъпки се провежда между медията, медийните агенции и индивидуалната компания.

Критериите на рекламодателите за избор на телевизионен канал за реклама зависят от широк набор фактори вкл. какъв е рекламният продукт или услуга, целевата аудитория, търсените резултати и др.
Информация от Комисия за регулиране на съобщенията

С писмо до КЗК Председателят на КРС- д-р Веселин Божков предоставя копия на индивидуалните лицензии за телевизионна дейност издадени на „БТВ Медия груп“ ЕАД и „Нова Броудкастинг Груп“ АД.


Информация от рекламодатели

„ЗАГОРКА“ АД, „Байернсдорф България” ЕООД, „Бохемие България” ЕООД, „ЕВРОБЕТ” ООД, „Кенар” ЕООД, „Нестле България“ АД, „Сандоз Д.Д.“, „Сарантис България“ ЕООД, „Салвис Фарма“ ООД, „Мобилтел“ ЕАД, „Интерснакс България“ ЕООД, „Юниливър България“ ЕООД, “Петрол“ АД, „Космо България Мобайл“ ЕАД, „Байер България“ ЕООД предоставят информация относно договорните им отношения с „БТВ Медиа Груп“ АД, справки относно общия обем рекламен бюджет на дружествата за телевизионна реклама и неговото разпределение по медии в проценти за периода 2008г.-2011г. както и данни за цените за излъчване на телевизионна реклама и всички видове отстъпки, предлагани от bTV за периода 2008г.-2011г.

  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница