Мариана динчева кънева икономико-статистическо моделиране на потребителското търсене на международни далекосъобщителни услуги в


IV. СПРАВКА ЗА ОСНОВНИ ПРИНОСИ И ПРИНОСНИ МОМЕНТИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУДстраница3/3
Дата06.05.2017
Размер0.56 Mb.
1   2   3

IV. СПРАВКА ЗА ОСНОВНИ ПРИНОСИ И ПРИНОСНИ МОМЕНТИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД


  1. Теоретично аргументиран и доразвит е модел на трафична функция на търсене на изходящи далекосъобщителни услуги, между двойка държави. Той е съобразен със социално-икономическата природа на трафика, и с техническите и технологичните промени в телекомуникационните мрежи. Моделът е разширен и обогатен, с вградена възможност за оценка и на “външно повикване” за страна генерираща трафик на къси разстояния. Може да се използва за оценка на динамиката и за прогнозиране на обема на трафика от далекосъобщителни услуги, както и за оценка на факторни влияния.

  2. Разработена е конкретна методика за оценка на трафичната функция, чрез VAR-подхода и многомерен коинтеграционен анализ. Тя е изградена върху векторното пространство на коинтегреационни вектора, съответстващи на трафичните потоци в национална ДСМ и осигурява възможност за двойно оценяване на изходящ и входящ трафик в една телекомуникационна мрежа, в рамките на един динамичен модел. Изведени са основните етапи в иконометричното моделиране на трафика от изходящи международни далекосъобщителни услуги, съобразно предложената методика.

  3. Въз основа на разработената методика са конструирани и оценени функции на търсене на изходящи международни далекосъобщителни услуги при свързаност “от точка до точка”. Тя е използвана за оценка в дългосрочна и краткосрочна перспектива на действието на обратното повикване в телекомуникационната мрежа на Република България.

  4. Конструирани и оценени са трафични функции, чрез които в дългосрочен и краткосрочен аспект е оценено въздействието на фактора “външно повикване”, между двойка държави.

  5. Въз основа на резултатите от предложения подход и създадената методика се доказва необходимостта от разширяване на обхвата на основните трафични хипотези за ефекта на обратното повикване – хипотезите за “обратимост” и “реципрочност” на повикванията. Резултатите от експериментирането в българската практика потвърждават “работоспособността” на предложената методика.


V. СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ПО ТЕМАТА НА

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД


  1. Кънева, М., Методът CENSUS II за изследване динамиката на трафика в телекомуникационните мрежи. Сп. Известия УИ – Варна, №3, 2000 (с.94-107

  2. Кънева М., Телекомуникациите между България и Европа, Сборник доклади Научна конференция с международно участие “Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през XXI век”, ИУ-Варна 2006 г. (с.133-144)

  3. Кънева, М., “Международният телефонен трафик на Република България – тенденции и зависимости” Сборник доклади: Национална конференция с международно участие ТЕЛЕКОМ’2000 – “Телекомуникациите обединяват хората”, сб. Доклади Том 1, изд. СУБ, КПД, БТКІЕАД, София, 2001 г. (с.514-524)

  4. Кънева М., “Изследване динамиката на международния телекомуникационен трафик на Република България за периода I.1994 г. – XII. 1998 г. Сборник доклади: Национална конференция с международно участие ТЕЛЕКОМ’99 – “Развитие на телекомуникационните мрежи и системи”, сб. Доклади Том 1, изд. СУБ, КПД, БТКІЕАД, София, 2000 г. (с.649-6571 TeleGeography's – Международна изследователска компания, която фокусира вниманието си върху ИКТ сектор в световен мащаб. Представител на ITU за събиране и разпространение на информация за сектора по направления: Цени и ценообразуване, Гласови услуги; Internet, Мрежи и инфраструктура, Кабелни и телевизионни мрежи и други. /Вж. www.telegeography.com/

2 “Услуга” в широк смисъл е: “1) оказана (някому) помощ или добрина, извършено безкористно дело за някого (за хората); 2) Всяка работа дейност, свързана със задоволяване на определена потребност”. Bannock, R. E. Baxater, Evan Davis, Световен речник по ИКОНОМИКС, прев. англ. Изд. “Делфин прес”, Бургас, 1992, том. II, с.162

3 Telecommunication – предаване на информация, сигнали, изображения и други от една точка до друга на телекомуникационната мрежа.

4 Закон за далекосъобщенията .. Цит. Допълнителни разпоредби т.10. / Заб. Новият Закон за електронните съобщения обн. ДВ бр. 41 20 май 2007 г.)

5 Комутация - процес на временно свързване на възли, преносни канали или телекомуникационни линии за предаване на сигнали по тях. Свързването е с такава продължителност каквато е необходима на потребителя (Англо-български тълковен речник на съвременните термини в телекомуникациите, БТК, 2000 г.)

6 ITU-T Recommendations Series: E -Overall network operation, telephone service, service operation and human factors; F - Non-telephone telecommunication services; I - Integrated services digital network; S - Telegraph services terminal equipment; T - Terminals for telematic services; Y - Global information infrastructure, Internet protocol aspects and next-generation networks.

7 Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive) Official Journal L 108 , 24/04/2002

8 За подробности, относно състава на другите групи услуги, освен “Основните услуги”, вж. Петкова М. (2000) , Маркетинг в телекомуникациите, Серия: Далекосъобщения, С, НИИС бр.2/ 2000, както и на сайта на Международния телекомуникационен съюз – www.itu.ch

9 Номерата на Схемите, Фигурите и Таблиците съответства на това в дисертационния труд.

10 ITU – Direction of Traffic – The cost of international telephone calls; ITU, Geneva, 2005, p.4

11 World Telecommunication Indicators /WTI/ – www.itu.ch\Publication - “Индикатори” - в смисъла на Ръководството на WTI – статистически показатели, чрез които описва текущото състояние на сектора. Индикаторите се използват за разработване на прогнози.

12 Density (гъстота, плътност)- World Telecommunication/ICT Indicators Database/ www.itu.ch

13 Host – централен или управляващ компютър в мрежа или в среда за разпределена обработка, който осигурява услуги, достъпни за други компютри или терминали, свързани към мрежата, Бичев Г. , М. Бъчварова, Тълковен речник по телекомуникации.. Цит. с.309

14 World Telecommunication Indicators DataBase-Definitions

15 Определението се отнася за график от глас във фиксирани и клетъчни мрежи

16 За краткост терминът „директен” на места се изпуска, т.к. единствено този вид трафик се разглежда в настоящото изследване.- директен изходящ, директен входящ (бел. авто)

17 “тежест", т.е. големина на трафика, изразена в килобайтове 1 килобит = (1024 бита)

18 Bit -най-малката единица за съхранение и транспортиране на информацията в електронна форма. Думата е създадена като съкращение на binary digit - "двоична цифра", Byte - eдиница за обем информация, записана в цифров вид /1 byte = 8 bits/,

19 CCITT, Telephone network and ISDN, E-506 - Forecasting International traffic, Geneva, 1988, 1992 (Rev. 1).ITU-T, Telephone network and ISDN, E-507 - Models for forecasting International traffic, (Extract from Blue Book), Geneva, 1988, Rev. 1993.

20 Lago, A.M., 1986 Demand forecasting Models of International Telecommunication and their Policy Implications. Journal of Industrial Economics 19, p. 6-21.

21 Yatrakis, P. G. 1982. Determinants of the Demand for International Telecommunications. Telecommunication Journal 39 (12): pp. 732-46.

22 Rea, J. D. and G. M. Lage. 1978. Estimates of Demand Elasticities for International Telecommunications Services. The Journal of Industrial Economics 26 (4): 363-81.

23 Guldmann JM (1998) Intersectoral point-to-point telecommunication flows: Theoretical framework and empirical results. Regional Science and Urban Economics 28: 585–609.

24 Larson, A. C. and Lehman, D. E. (1986), “Asymmetric Pricing and Arbitrage,” presented at the Sixth International Conference on Forecasting and Analysis for Business Planning in the Information Age, Southwestern Bell Telephone Co., St. Louis.

25 „Междуселищни повиквания” се използва и като обобщаващ термин за повикванията, които излизат извън рамките на селищната централа, те могат да са насочени към националната мрежа или към националните мрежи на чуждестранни телекомуникационни оператори. (бел. авт.)

26 Pacey, P. L. Long Distance Demand: A Point-to-Point Model. Southern Economic Journal, Apr. 1983.

27 Bewley, R. and Fiebig D.G. International Telecommunication Forecasting: an Investigation of Alternative Functional Forms., Aplied Economics 1994.

28 Прието е “късите” да се ограничават в рамките на континента, докато “дългите” са презокеански.

29 Taylor, L. D., 1994. Telecommunications Demand in Theory and Practice. Kluwer Academic Publishers.

30 Larson, A. C., Lehman, D. E., and Weisman, D. L. (1990), “A General Theory of Long-Distance Telephone Demand,” in Telecommunications Demand Modeling, ed. by A. de Fontenay, M..H. Shugard, and D.S. Sibley, North Holland Publishing Co., Amsterdam.

31 Taylor, L. D. Telecommunication Demand… Цит. с. 254-268.

32 “Икономически агент” е термин, който създателите на моделите използват като обобщение на абонатите на телекомуникационните мрежи, включително юридически и физически лицата.

33 Изложението в следващите страници е по Larson, Lehman, Weisman, Taylor, Lago, Rea Lage (бел. авт.).

34 „Междуселищни повиквания” се използва и като обобщаващ термин за повикванията, които излизат извън рамките на селищната централа, те могат да са насочени към националната мрежа или към националните мрежи на чуждестранни телекомуникационни оператори. (бел. авт.)

35 полза” в смисъла използван от авторите, е определена с “ценността на информацията” получена по време на повикването. Допълнително уточнение е внесено, че колкото по-ценна е информацията разменена по време на повикването, толкова по продължително би било то и естествено обемът на трафика би бил по-голям; “good” - благо, полза – “производствен резултат, който носи полезност на този който го притежава”

36 “Потребителски доход” – според авторите съвкупността от парични и натурални постъпления на отделните индивиди

37 В дисертацията абревиатурата на този модел е DITC-модел.

38 вж. Lago, Larson, Lehman, Taylor и др..

39 Означенията на променливите ту се различават от традиционните за статистиката по две важни съображения: 1) те са по-индикативни (указателни) отколкото абстрактните символи и 2) тези символи са добили вече популярност и се използват в разглежданото изследователско поле.

40 Средни цени за международни повиквания в национални валути са преизчислени в щатски долари, посредством средномесечният валутен курс на националната валута, съобразно официалния курс в съответните държави.

41 За конкретно приложение могат да се използват “паричен доход на лице от домакинство”; “БВП на човек от население” и други статистически показатели, съобразно целите и задачите на конкретно статистическо изследване, съобразено с възможностите за информационно осигуряване

42 call externality”, буквално “ външно повикване” – инициирано в националната телекомуникационна мрежа, външно за доставчика на PSTN услуги, такова, което използва мрежата на основния доставчик, но е генерирано извън него (схема 1.4.1.)

43 1)Internet Hosts – броят на персоналните компютри, които са в директна връзка с Worldwide Internet Network. Броят на IH е определен съобразно кода на страната в адреса на хоста и не кореспондира с актуалното физическо местоположение на машините – World Telecommunication Indicators DataBase-Definitions; 2)Host – централен или управляващ компютър в мрежа или в среда за разпределена обработка, който осигурява услуги, достъпни за други компютри, или терминали, свързани към мрежата, в случая Internet – Бичев Г. М. Бъчварова, Тълковен речник по телекомуникации. Цит. с. 309

44 Sims, Christopher A. (1980) Macroeconomics and Reality, Econometrica, 48 p. 1-48; Sims C. A. (1982) Policy Analysis With Econometric Model., Brookings Paper on Economic Activity p. 107

45 VEC – Vector Error Correction.

46 Johansen, S. (1991) “Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vector in Gaussian Vector Autoregressive Models” Econometrica 59 pp. 1551-1580.

47 Трафичният интерес на дадена държава представлява статистически показател на структурата, който се определя чрез относителния дял на трафика, насочен (приет) към (от) нея в общия обем изходящ (входящ) трафик - .


48 За изчисленията е използвана информация от ITU-T World Telecommunication Indicators DataBase 2002, 2003, 2004, 2005, 2006/ www.itu.ch/Publication/Statistics

49 вж. Таблица 2.2.2. – основен текст с.100

50 Пълният формат на VEqCM - оценките, грешките на оценките, както и стойностите на емпиричните характеристики на съответните тестове и др. резултати от спецификацията на модела са поместени в Приложение 18 – с. 5.

51 Изчисленията са осъществени след логаритмична трансформация върху променливите включени в системите. Пълният формат на VEqCM са поместени в приложение 18 – Иконометричен модел за общия трафичен обмен на Република България – спецификации оценки, с.249-260 основен текст.
Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница