Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница2/40
Дата14.01.2018
Размер6.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

1Описание на съдържанието на основните цели на Регионален план за развитие на Северозападен район и връзката му с други съотносими планове и програми.

1.1Съдържание на Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.


Министерството на регионалното развитие и благоустройството е определено за водещо ведомство по разработване на Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014 – 2020 г. Отговорна дирекция в рамките на МРРБ по разработване на РПР на СЗР е Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, съгласно чл. 30, ал. 1, т. „г” от Устройствения правилник на МРРБ.

Регионалният план за развитие на Северозападния район (2014-2020) съдържа следните основни части: • Въведение – описват се основната функция на плана - да осигури връзката и координацията между целевата концепция на националните и европейски документи за развитие на страната през периода 2014-2020 г., включително Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., и необходимите цели и действия за развитие на района при отчитане на неговите специфични условия и потенциали за развитие; нормативното основание за разработване на плана, както и основните стратегически документи, които формират целевата рамка за развитие на РПР на СЗР; накратко е описано и съдържанието на РПР на СЗР

 • Обща характеристика на района – накратко е представено местоположението на района и включените в него области и общини. Разгледани са и важни характеристики и потенциали на СЗР, съгласно Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г.

 • Социално-икономически анализ – описани са състоянието и тенденциите на регионалната икономика, като брутен вътрешен продукт, структура на икономиката, инвестициите в района; демографското развитие на района; потенциала на СЗР за изпълнение на целите на стратегия „Европа 2020”, свързан с научно – изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите, достъпността, потреблението и качеството на информационните и комуникационните технологии, прехода към нисковъглеродна икономика, адаптацията към промените в климата, предотвратяването и управлението на рисковете, опазването и подобряването на околната среда, транспортната инфраструктура и достъпност, заетостта и трудовата мобилност, образованието, професионалното обучение и учене през целия живот, социалното включване и борбата с бедността, здравеопазването и културните институции; описани са и териториалния модел за развитие на СЗР; културното наследство и развитието на туризма и териториалното сътрудничество; направено е обобщение на данните и изводите, свързани с усвояването на средствата на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

 • SWOT анализ – На база на вътрешните характеристики на СЗР и елементите на външната среда, които въздействат или може да имат влияние върху него, са дефинирани основните силни, слаби страни, възможности и заплахи, които дават основата за разработването на стратегическата част на Регионалния план за развитие.

 • Стратегическа рамка за развитие на СЗРописват се визията, целите и приоритетите; Отбелязват се ключови проблеми и нужди за развитието на района; Интегрират се целите на Стратегия 2020 в РПР; Съответствие на стратегическата част на РПР на Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 (НСРР) и Националната програма за развитие „България 2020” – описани са стратегическите цели и приоритети, които кореспондират с приоритетите на НСРР;

 • Обща оценка на финансовите ресурси за постигане на целите по РПР на СЗР (2014-2020) – предоставя информация за общата финансова рамка, с източниците на финансиране разгледани по стратегически цели и приоритети;

 • Индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на РПР на СЗР – описват се качествени критерии и количествени индикатори за оценка изпълнението на РПР;

 • Необходими действия по наблюдение, оценка и актуализация на РПР на СЗР – описват се системата от механизми за мониторинг на плана;

 • Механизми за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност за изпълнение на РПР на СЗР – описани са основните принципи, формулирани в Закона за регионалното развитие, описани са и принципите за осъществяване на целите и приоритетите на РПР на СЗР, действията на публичните институции и местните организации в областта на регионалното развитие в СЗР, организацията и координацията на дейността за постигане на целите на РПР на СЗР.

1.2Основна цел на Регионален план за развитие на Северозападен район


Регионалният план за развитие (РПР) на Северозападен район (СЗР), като един от шестте плана за развитие на районите от ниво 2 за периода 2014–2020 г., е съществен елемент в йерархичната система от документи за стратегическо планиране на регионалното развитие. Той определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на района, отчитайки специфичните му характеристики и потенциал за развитие.

Регионалният план за развитие на Северозападен район за периода 2014 – 2020 г. има определени 3 стратегически цели. В рамките на стратегически цели 1 и 2 са определени по три приоритета, а за стратегическа цел 3 са определени 5 приоритета. Към някои от приоритетите са дефинирани и различен брой подприоритети. По-долу са описани стратегическите цели, приоритети и подприоритети, както и примерните допустими дейности и проекти за тях.

Стратегическите цели за развитие на СЗР в периода 2014–2020 година са следните:


 • Стратегическа цел 1: Развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на собствения потенциал на СЗР;

 • Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия капитал;

 • Стратегическа цел 3: Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност.

Те ще бъдат изпълнени чрез реализацията на набор от приоритети, които впоследствие ще бъдат обективизирани чрез мерки и дейности. Определените приоритети и подприоритети към всяка от стратегическите цели са както следва:

Стратегическа цел 1: Развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на собствения потенциал на СЗР

Този стратегическа цел е идентифицирана, за да адресира основните потребности и потенциал за развитие на СЗР, свързани с липсата на конкурентоспособност на регионалната икономика и нейното слабо представяне в страната.
 • Приоритет 1.1. Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес и подобряване на средата за правене на бизнес;

  • Подприоритет 1.1.1. Запазване на съществуващия жизнеспособен местен малък и среден бизнес;

В рамките на този подприоритет не са определени допустими дейности.


  • Подприоритет 1.1.2. Насърчаване на предприемачеството и стартирането и развитието на икономически дейности в нови малки и средни предприятия и развитие на клъстери;

В рамките на този подприоритет не са определени допустими дейности.


  • Подприоритет 1.1.3. Привличане на местни и чуждестранни инвестиции в преработващата промишленост и други ефективни стопански дейности

В рамките на този подприоритет са отнесени следните проекти:

 • Проектиране и изграждане на индустриална зона със съпътстваща инфраструктура в гр. Плевен;

 • Проектиране и изграждане на индустриални зони със съпътстваща инфраструктура в градовете Червен бряг, Долна Митрополия и Левски.
 • Приоритет 1.2. Насърчаване на иновациите и ресурсната ефективност;

В рамките на този приоритет е определен следния проект:

 • Изграждане на Интеруниверситетски кампус с технологичен парк в гр. Плевен.
 • Приоритет 1.3. Активизиране на специфичния потенциал на регионалната икономика;

 • Подприоритет 1.3.1. Развитие на селското и горското стопанство при устойчиво управление на природните ресурси;

В рамките на този подприоритет са определени следните дейности:

 • Модернизация и технологично обновяване на стопанства и инфраструктура в отрасъла;

 • Възстановяване, изграждане и модернизиране на хидромелиоративната инфраструктура, осигуряваща ефективно използване на водата (намаляване на загубите), достъпни цени и добро управление;

 • Възстановяване и реконструкция на съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите (речни корекции, диги, дренажи и др.);

 • Насърчаване сдружаването на производителите и кооперирането на участниците във веригата за предлагане на земеделски продукти и храни;

 • Насърчаване земеделските производители да предоставят екологични услуги и услуги, свързани с климата;

 • Поддържане и съхраняване на горските ресурси и развитие на горското стопанство.
 • Подприоритет 1.3.2. Развитие на устойчиви форми на туризъм.

В рамките на този подприоритет са определени следните проекти/дейности:

 • Развитие и стимулиране на възможностите за развитие на различните видове туризъм, както и на туристически атракции в област Монтана;

 • Изграждане на ски-комплекс в община Берковица;

 • Реставрация, консервация и възстановяване на Археологически резерват “Улпия Ескус”;

 • Предприемане на постъпки от областното ръководство за предоставяне на археологически обект „Рациария” на статут на археологически резерват, за да може този обект да получи съответна закрила и да се спре неговото продължаващо от години разграбване, както и да получи средства за археологическа дейност;

 • Проучване на ресурсите на минерални води във Видински регион, които са уникални по своите свойства и състав.


Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия капитал


 • Приоритет 2.1. Подобряване на достъпа до образование и социална инфраструктура и предотвратяване на рисковете за социално изключване;
  • Подприоритет 2.1.1. Подобряване на достъпа до образование и повишаване на образователното равнище на населението

В рамките на този подприоритет са определени следните дейности:

 • Засилване взаимодействието между образователните институции и бизнеса и включване на работодатели и институции от трудовия пазар в разработването и осъществяването на учебните програми с цел повишаване на предприемаческите умения и пригодността за заетост;

 • Внедряване на система за прогнозиране на потребностите на пазара на труда от работна сила;

 • Разработване на програми за ранно професионално ориентиране. Разработване на стандарти и учебни програми за придобиване професионална квалификация съвместно с бизнеса;

 • Оптимизиране на мрежата от професионалните и специализирани училища с цел повишаване на тяхната атрактивност в съответствие с нуждите на пазара на труда;

 • Осигуряване на възможности за професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности на заети и безработни лица, в т.ч. и обучения на работното място;

 • Подкрепа за професионалните и специализирани училища, стипендии за изявени ромски деца;

 • Програми за ограмотяване, основно сред ромското население и др. уязвими групи за придобиване на по-висока степен на образование, реализирани главно от училищата;

 • Създаване на условия за преминаване от по-ниските към по-високите степени на образование;

 • Осигуряване на достъп до образование за лицата от населени места без функциониращи училища (по линия на ученическите пътувания, чрез интернет обучение и др.);

 • Изграждането на капацитет, с цел подобряване на предлагането и достъпа до възможности за качествено професионално обучение и повишаване на квалификацията/преквалификация на възрастни;

 • Осигуряването на по-лесен достъп до целеви обучения, информационни и демонстрационни дейности, особено за земеделските производители и горски стопани, обитаващи периферните и отдалечените райони;

 • Откриване на филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев” в гр. Монтана;

 • Проучване на възможностите за разкриване на висше учебно заведение в гр. Видин;

 • Оборудване и информационни и комуникационни технологии в средното и висше образование и осигуряване на компютър за всяко дете;

 • Основен ремонт, реконструкция и строителство на нови детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, спортни площадки и салони (според потребностите);

 • Основен ремонт и реконструкция на висши училища, студентски и ученически общежития, младежки домове, бази за отдих и спорт на учащите се (според потребностите).
  • Подприоритет 2.1.2. Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за регионалното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус и преминаване от служби на институционално равнище към служби на местно равнище;

В рамките на този подприоритет са определени следните дейности:

 • Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради/помещения на социалната инфраструктура, включващи топлоизолация, подмяна на дограма;

 • Изграждане на локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване;

 • Внедряване на инсталации/съоръжения за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция;

 • Доставка на подходящо оборудване и строително-ремонтни работи за сградите/помещенията на общински лечебни заведения, в съответствие с одобрените Национална здравна стратегия и Концепцията за преструктуриране на системата за болнична помощ на Република България за периода 2010-2017 г.;

 • Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, чрез строителство, реконструкция, ремонт и разширение на социалните жилища, в който да бъдат настанени представители на целевата група.
  • Подприоритет 2.1.3. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация

В рамките на този подприоритет не са определени допустими дейности.


В рамките на този подприоритет не са определени допустими дейности.


 • Приоритет 2.3. Укрепване на институционалния капацитет на областно и местно ниво за подобряване на процесите на управление
 • Подприоритет 2.3.1. Достъп до качествени обществени услуги

В рамките на този подприоритет са определени следните допустими дейности:

 • Предоставяне на интегрирани услуги и пълния пакет от услуги на гражданите и бизнеса. Намаляване и постепенно премахване на усложнените процедури по предоставяне на услуги. Въвеждане и утвърждаване на комплексното административно обслужване;

 • Инвестиции в ИТ инфраструктура и прилагане на електронно управление;

 • Повишаване на квалификацията на работещите в областните и общинските администрации (кметствата по райони) с цел качествено и улеснено обслужване на гражданите и бизнеса;

 • Инвестиции в изграждане на институционален капацитет за добро управление и ефективно прилагане на електронно управление;

 • Включване на бизнеса и другите заинтересовани страни в управлението на териториалните общности чрез подходящи форми на сътрудничество.
 • Подприоритет 2.3.2. Подобряване управлението на процесите и дейностите

В рамките на този подприоритет са определени следните допустими дейности:

 • Инвестиции в изграждане на институционален капацитет за добро управление и ефективно прилагане на електронно управление;

 • Подобряване на вътрешните връзки в администрациите и връзката им с централната администрация;

 • Повишаване на капацитета за управление на проекти;

 • Повишаване капацитета на местните власти за прилагане принципа на партньорство и стимулиране на междуобщинското сътрудничество;

 • Осигуряване на устойчиво и хармонично устройствено планиране на територията – разработване на кадастрални карти и устройствени планове на центровете на общините и други населени места, които да осигуряват комплексно, интегрирано и устойчиво развитие на населените места;

 • Подобряване и развитие на механизмите за обществени консултации – създаване на нови форми за ефективно участие на неправителствените организации и гражданите в процеса на стратегическо планиране и прилагането на политиката за регионално развитие;

 • Подобряване на информационното осигуряване на процесите, свързани с планирането и управлението на територията - изграждане на ГИС базирана национална информационна система за интегриране на статистическа, картна и др. информация необходима за процеса на стратегическо планиране на регионалното и местно развитие.


Стратегическа цел 3: Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност


 • Приоритет 3.1. Развитие на транспортната инфраструктура;

В рамките на този приоритет са определени следните допустими дейности/проекти:

 • Продължаване строителството на магистрала „Хемус“ (високоскоростен път);

 • Проектиране и изграждане на високоскоростен път Видин-Монтана-Враца-Ботевград;

 • Изграждане на участък Димово-Ружинци от път Е-79;

 • Изграждане на скоростен път Видин – Ботевград;

 • Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-35 Плевен-Ловеч-Троян-Кърнаре и изграждане на алтернативно трасе в гр. Троян;

 • Модернизация на път ІІ-15 Враца-Оряхово (четирилентов път);

 • Модернизация на участък от път I-1 (E 79) Мездра – Ботевград;

 • Рехабилитация и реконструкция на Републиканската пътна мрежа ІІ и ІІІ клас;

 • Изграждане на обходен път на гр. Враца;

 • Изграждане на източен обходен път на гр. Плевен;

 • Изграждане на пътен тунел Троян-Хр. Даново;

 • Изграждане на тунел под прохода „Петрохан“;

 • Рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа и уличната мрежа в населените места;

 • Проектиране и строителство на нов път Хърлец-Галово (област Враца);

 • Проектиране и строителство на нов път с. Ботуня-граница с област Монтана;

 • Изграждане на нов мост над р. Дунав (Оряхово-Бекет);

 • Изграждане на източен обходен път на гр. Плевен с цел осигуряване на транзитния автомобилен поток от и към автомагистрала Хемус;

 • Изграждане на обходен път на град Луковит и път ІІ-35 в Троян с цел подобряване безопасността на движението и оптимизиране на трафика;

 • Улесняване на достъпа до ГКПП Оряхово-Бекет чрез изграждане на обходен път на гр. Мизия и трета лента на път ІІ-15 Мизия Оряхово и рехабилитация на път в Окръг Долж, Румъния;

 • Изграждане на ГКПП Монтана-Пирот и Салаш-Ново корито;

 • Път Враца – пещерата „Леденика“ (път III – 1002);

 • Модернизация на железопътната линия Видин-София;

 • Подобряване и развитие на железопътната инфраструктура;

 • Изграждане на фериботен комплекс Лом (България)-Раст (Румъния);

 • Развитие на пристанищата като мултимодални логистични центрове;

 • Модернизация, укрепване и доизграждане на защитни съоръжения срещу високите води на р. Дунав;

 • Рехабилитация, реконструкция и модернизация на пристанище Лом;

 • Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав;

 • Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав;

 • Реконструкция и възстановяване на летище Видин.
 • Приоритет 3.2. Развитие на техническата инфраструктура

В рамките на този приоритет са определени следните допустими дейности/проекти:

 • Изграждане на газопровод и свързване на област Видин с националната газопреносна мрежа;

 • Изграждане на нова комуникационна инфраструктура - мрежи и услуги на информационни и комуникационни технологии, въвеждане на широколентов достъп за всички общини, изграждането на инфраструктура за осигуряване на безжичен достъп на обществени места и гарантираното предлагане на Интернет услуги за обществения сектор;

 • Изготвяне на инвестиционен проект за мост на р. Дунав.
 • Приоритет 3.3. Опазване на околната среда и биоразнообразието
  • Подприоритет 3.3.1. Развитие на екологичната инфраструктура – ВиК, пречиствателни станции за питейни и отпадни води и депа за отпадъци;

В рамките на този подприоритет са определени следните допустими дейности:

 • Изграждане на нови и реконструкция на водоснабдителни мрежи, подобряване техническото състояние на водопроводни системи и изграждане на пречиствателни станции за питейни води за подобряване на водоснабдяването и качествата на питейните води;

 • Изграждане на канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води в населени места над 2000 е.ж.;

 • Изграждане на биологично стъпало на пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерации над 10 000 е.ж.;

 • Оптимизиране събирането на отпадъци и внедряване на съвременни технологии за разделно събиране, компостиране на биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологично обезвреждане;

 • Поддържане на съществуващите озеленени площи и отреждане на терени за нови такива;

 • Реализиране на проекти за газификация на градове с население над 10000 жители;

 • Изграждане на хидровъзел „Черни осъм”;

 • Подобряване на състоянието и поддържане на хидротехническите и хидромелиоративните мрежи и съоръжения на територията на област Плевен.
  • Подприоритет 3.3.2. Превенция на природни рискове и климатична сигурност

В рамките на този подприоритет са определени следните допустими дейности:

 • Укрепване на свлачища и бреговата ивица на р. Дунав (диги, подпорни стени и други укрепващи съоръжения);

 • Борба с бреговата ерозия;

 • Изграждане на малки по обем преливници, бентове и др.;

 • Възстановяване и изграждане на дренажни съоръжения и инфраструктура;

 • Ограничаване на добива на инертни материали от речните корита, провеждане на дейности, ограничаващи ерозията в речните тераси, вследствие на добив на инертни материали;

 • Предварителна оценка на риска от наводнения за всеки речен басейн;

 • Изготвяне на карти на заплахата и риска от наводнения на районите, за които са определени, че имат значителен потенциален риск от наводнения или може да се предвиди такъв;

 • Разработване и изпълнение на Планове за управление на риска от наводнения за определените райони;

 • Превенция и защита от горски, полски пожари и пожари в градска среда – осигуряване на методи и технически средства за реализирането й.
  • Подприоритет 3.3.3. Опазване и възстановяване на природното наследство, биологичното разнообразие, опазване на почвите и насърчаване на екосистемните услуги, в това число Натура 2000 и зелена инфраструктура;

В рамките на този подприоритет са определени следните допустими дейности:

 • Разработване на планове за управление на защитени територии и защитени зони;

 • Внедряване на системи за устойчиво управление на горите.
 • Приоритет 3.4. Подобряване на модела на градското и селското развитие в Северозападен район
  • Подприоритет 3.4.1. Подобряване качествата на градската и агломерационната среда

В рамките на този подприоритет са определени следните допустими дейности:

 • Изграждане на интегриран градски транспорт - разработване на планове за управление на трафика; подобряване на достъпността на градските автобусни спирки – платформи за хора с увреждания и др.; обновяване на транспортната инфраструктура – контактна мрежа, подобряване на спирки, бази за ремонт и поддръжка и оборудване; изграждане/реконструкция/ рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, алеи за пешеходци и велосипедисти, подлези, транспортна инфраструктура;

 • Реконструкция на централната градска част на общинските центрове, включваща пешеходни зони и пространства, озеленяване и рехабилитация на инженерната инфраструктура;

 • Изграждане на парк за отдих, спорт и развлечения „Кайлъка” гр. Плевен;

 • Изграждане на система от обекти за масов и професионален спорт в област Плевен.
  • Подприоритет 3.4.2. Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на живот в селските региони;

В рамките на този подприоритет са определени следните допустими дейности:

 • Подобряване на мрежата от общински пътища в селските райони за осигуряване на достъп до туристически, исторически обекти, както и достъп до образователни, здравни и социални услуги в населените места.
 • Приоритет 3.5. Развитие на териториалното сътрудничество
  • Подприоритет 3.5.1. Развитие на трансграничното сътрудничество с принос към социално-икономическия растеж на СЗР;

В рамките на този подприоритет са определени следните допустими дейности/проекти:

 • Подобряване на инфраструктурните връзки, развитие на съвместни икономически, социални и културни дейности, съвместно управление на рискове и опазване на околната среда;

 • Разработване на интегрирани стратегически планови документи за управление и развитие на граничните територии и ефективни механизми за регионална координация;

 • Активизиране на трансграничните контакти и разширяване на сътрудничеството за постигане на интегрирано икономическо, социално и териториално развитие на съседните гранични райони;

 • Развитие на трансгранично сътрудничество за решаване на съвместни екологични проблеми;

 • Създаване на Трансграничен център за информация и комуникация Долж-Враца;

 • Изграждане на комуникационна мрежа на местната администрация в Западната част на трансграничната зона Connect West.
  • Подприоритет 3.5.2. Развитие на междурегионално и транснационално сътрудничество, включително за постигане на стратегическите приоритети на Дунавската стратегия на ЕС.

В рамките на този подприоритет не са определени допустими дейности.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница