Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"страница11/16
Дата22.07.2016
Размер2.3 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

| | | | гради и екра- | |

| | | | ни, аспира- | |

| | | | ционни сис- | |

| | | | теми); | |

| | | | Съоръжения за | |

| | | | противопожарна| |

| | | | защита. | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 4. Изработване| Основни машини:| Общо устрой- | Разчитане на | Прецизност; |

| на детайл от | стругови, про- | ство, принцип | техническа до-| логическо мис-|

| метални или | бивни, фрезови,| на работа и | кументация; | лене; |

| неметални ма- | стъргателни, | техническо об-| Избор на заго-| технически |

| териали. Текущ| шлифовъчни, | служване на | товки; | усет; |

| и окончателен | резбообработва-| машините, при-| Избор на ин- | съобразител- |

| контрол | щи, отрезни, | надлежностите,| струменти и | ност; |

| | агрегатни; | системите и | приспособ- | трудова и тех-|

| | Дървообработва-| механизмите за| ления; | нологична дис-|

| | щи инструменти:| изработване на| Работа и на- | циплина; |

| | стругарски но- | изделия; | стройка на ма-| отговорност; |

| | жове, свредла, | Правила за | шините, вкл. | комуникатив- |

| | зенкери, райбе-| осигуряване на| заваръчни ма- | ност; |

| | ри, фрези, | здравословни и| шини и прави- | работа в екип;|

| | абразивни ин- | безопасни | лен избор на | сръчност; |

| | струменти; дър-| условия на | добавъчни ма- | координация на|

| | воделски ин- | труд; | териали; При- | движения и |

| | струменти; ин- | Основни опас- | хващане и за- | дейности. |

| | струменти за | ности, съпът- | варяване ъглов| |

| | работа с пласт-| стващи дей- | шев на лист | |

| | маса, стиропор;| ността, и мер-| към лист на | |

| | различни неме- | ки за защита; | неотговорни | |

| | тални мате- | Инструменти за| съоръжения | |

| | риали; | работа и кон- | (възли, еле- | |

| | Инструменти за | трол; | менти) в раз- | |

| | контрол: | Заготовки, | лични про- | |

| | шублери; | (видове, фак- | странствени | |

| | микрометри; | тори за из- | положения; | |

| | калибри и шаб- | бор), изделия | Контрол на об-| |

| | лони; | (предназначе- | работените по-| |

| | Приспособления | ние и приложе-| върхнини; | |

| | и принадлеж- | ние), техни- | Използване на | |

| | ности: | ческа докумен-| лични и колек-| |

| | патронници, | тация, методи | тивни предпаз-| |

| | планшайби, лю- | за изработване| ни средства. | |

| | нети, конусни | на машинен де-| | |

| | линеали, дорни-| тайл; | | |

| | ци, центри, де-| Режими на ря- | | |

| | лителни апа- | зане и тихни- | | |

| | пати; | ческо нормира-| | |

| | Системи на ма- | не на времето | | |

| | шините за: | за изработ- | | |

| | управление, | ване; | | |

| | смазване и | Системи на ма-| | |

| | охлаждане, кон-| шините за: | | |

| | трол; | управление, | | |

| | Механизми за: | смазване и | | |

| | реверсиране, | охлаждане, | | |

| | преобразуване | контрол; | | |

| | на движенията; | Механизми за: | | |

| | нарязване на | реверсиране, | | |

| | резби; | преобразуване | | |

| | Съединители, | на движенията,| | |

| | спирачки и | нарязване на | | |

| | лири; | резби; | | |

| | Машини и съоръ-| Съединители, | | |

| | жения за зава- | спирачки и | | |

| | ряване, основни| лири; | | |

| | машини и съоръ-| Устройство и | | |

| | жения за ръчно | работа на за- | | |

| | електродъгово | варъчните апа-| | |

| | заваряване | рати, видове | | |

| | (РЕДЗ, МИГ/МАГ,| заваръчни ше- | | |

| | ВИГ и др.), за-| вове, режими | | |

| | готовки, елек- | на заваряване.| | |

| | троди, заваръч-| | | |

| | на тел и др., | | | |

| | помощни сред- | | | |

| | ства (за изчук-| | | |

| | ване на шлака и| | | |

| | др.); | | | |

| | Различни видове| | | |

| | изделия, техни-| | | |

| | ческа докумен- | | | |

| | тация; | | | |

| | Основни изис- | | | |

| | квания на Зако-| | | |

| | на за здраво- | | | |

| | словни и без- | | | |

| | опасни условия | | | |

| | на труд. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 5. Осъществява| Стандарти, нор-| Техническа до-| Ефективно тър-| Индивидуална |

| маркетингово | мали, литерату-| кументация, | сене, извлича-| работа; |

| проучване: из-| ра, рекламни | постижения в | не и преценка | концентрация; |

| следва и ана- | материали, про-| дадената об- | полезността на| памет; |

| лизира съще- | мишлени образ- | ласт, предназ-| информацията | логическо мис-|

| ствуващи реше-| ци, каталози, | начение на из-| от разнообраз-| лене; |

| ния по задания| сертификати; | делието с не- | ни източници; | търпение и |

| за проектиране| Компютър с пе- | говите функ- | Работа с при- | упоритост; |

| на изделие или| риферни устрой-| ции, експлоа- | ложни програм-| съобразител- |

| на група от | ства, приложни | тация, особе- | ни продукти; | ност и гъвка- |

| изделия от ед-| програмни про- | ности и пред- | Намиране на | вост; |

| на функционал-| дукти, интернет| назначение на | информация в | способност за |

| на група. | и други източ- | изделието; Со-| интернет, | отсяване на |

| Анализира и | ници. | циални, техни-| ефективно тър-| важната инфор-|

| класифицира | | чески, еколо- | сене и намира-| мация; |

| материалите от| | гични, ергоно-| не на полезна | наблюдател- |

| маркетинговото| | мични и есте- | информация от | ност; |

| проучване. | | тически каче- | различни из- | взискателност.|

| Систематизира | | ства; | точници; | Планиране и |

| и оценява ин- | | Структура на | Анализиране, | организиране |

| формацията от | | анализите и | сравняване, | на дейността; |

| маркетингово | | обобщаване на | систематизира-| прогностично |

| проучване и | | резултатите от| не и оценка на| мислене; |

| резултатите от| | изследването. | изследването; | съобразител- |

| изследването. | | | Създаване на | ност; |

| Осъществява | | | документ, обе-| взискателност;|

| ергономична и | | | диняващ текст | концентрация |

| дизайнерска | | | и таблица, съ-| на вниманието;|

| оценка | | | храняване на | прецизност; |

| | | | информация в | качествено и |

| | | | компютъра; | достъпно пред-|

| | | | Графично пред-| ставяне на |

| | | | ставяне на | графичното |

| | | | проучването - | оформление; |

| | | | избор на под- | комуникатив- |

| | | | ходящ шрифт и | ност. |

| | | | визуално пред-| |

| | | | ставяне. | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 6. Разработва-| Скици, рисунки,| Етапи на ди- | Изграждане на | Самостоятелна |

| не на идейни | конструктивни | зайнерско про-| достоверно | работа и рабо-|

| варианти за | чертежи, компю-| ектиране: | изображение и | та в екип; |

| конкретно из- | тър, приложен | обосновка, | представяне на| логическо мис-|

| делие и изби- | софтуер, четки,| проучване и | идеите чрез | лене; |

| ране на опти- | тушовки, бои, | класификация; | скици, ри- | творческо и |

| мален вариант,| кадастрон, PVC | Ергономични и | сунки; | конструктивно |

| анализ на | фолио. | дизайнерски | Разработване | мислене; |

| фукционално- | | техники и спе-| на детайлите -| чувство за |

| техническите и| | цифични методи| рисунки в общо| пространстве- |

| функционално- | | (графични | положение, ра-| но-компози- |

| експлоатацион-| | средства за | ботни чертежи;| ционни реше- |

| ните свойства,| | изобразяване) | Оценяване, мо-| ния; въображе-|

| разработване | | за представяне| тивиране на | ние; комбина- |

| на графични | | на художествен| идеите, форму-| тивност и ко- |

| оригинали и | | проект; | лиране на из- | муникативни |

| цветови мостри| | Закони на ли- | води. | умения. |

| | | нейната и въз-| | |

| | | душната пер- | | |

| | | спектива; | | |

| | | Методи и сред-| | |

| | | ства за изо- | | |

| | | бразяване на | | |

| | | формата; | | |

| | | Елементи на | | |

| | | светлосянката | | |

| | | и принципи за | | |

| | | изграждане на | | |

| | | обемни тела. | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 7. Изработване| Материали: | Свойства на | Разчертаване, | Пространствено|

| на макет на | полистирол във | материалите, | разкрояване, | мислене; |

| промишлената | всичките му | избор на под- | сглобяване | въображение и |

| форма на изде-| форми, пено- | ходящ матери- | чрез спояване,| прецизност на |

| лието | пласт, стиро- | ал, технологи-| лепене, формо-| изпълнение; |

| | пор, PVC фолио,| чен процес; | ване и отлива-| точност; |

| | силикон, лепи- | Инструменти за| не, изработва-| сръчност; |

| | ла, стъкломат, | работа с гипс,| не на арматура| умения за ин- |

| | смоли, пълните-| силикон, смо- | и оребряване | дивидуална ра-|

| | ли, кит; Елек- | ли, пълнители,| на корпуса на | бота и работа |

| | трически ин- | стиропор, | макета. | в екип. |

| | струменти за | стъкломат, ка-| | |

| | работа с пласт-| лъпи и др.; | | |

| | маса, калъпи, | Лични и колек-| | |

| | пили, шкурки, | тивни предпаз-| | |

| | шприц, пистоле-| ни средства; | | |

| | ти, принадлеж- | Правила за | | |

| | ности към дър- | осигуряване на| | |

| | вообработващи | здравословни и| | |

| | машини, длета, | безопасни | | |

| | стеги и др. | условия на | | |

| | | труд. | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 8. Изработване| Материали: ме- | Свойства на | Разчертаване, | Сръчност; |

| на образец | тали - черни и | материалите, | разкрояване; | прецизност; |

| (прототип). | цветни, сплави,| избор на под- | рязане със и | точност; |

| Избор на мате-| неметални мате-| ходящ матери- | без стружкоот-| индивидуална |

| риали. | риали, пено- | ал, технологи-| немане; огъва-| работа; |

| Инструменти и | пласт, полисти-| чен процес; | не, заварява- | трудова дис- |

| технологии на | рол във всички-| Общо устрой- | не, шлифоване,| циплина; |

| изработка. | те му форми, | ство и принцип| сглобяване | концентрация; |

| Подготовка за | PVC фолио, раз-| на работа на | чрез спояване,| ориентиране в |

| серийно произ-| лични видове | машините и съ-| лепене, формо-| различни ситу-|

| водство | дървесина, си- | оръженията; | ване и отли- | ации; |

| | ликон, смоли, | Инструменти за| ване; | вземане на ре-|

| | пълнители, ле- | работа с гипс,| Технология на | шение. |

| | пила, кит, | силикон, смо- | изработване на| |

| | гипс, глина, | ли, пълнители,| различни де- | |

| | восък, формо- | стиропор, гли-| тайли и из- | |

| | въчна пръст, | на, восък и | делия. | |

| | кварцов пясък, | др.; | | |

| | киселини за по-| Лични и колек-| | |

| | чистване на от-| тивни предпаз-| | |

| | ривки, специа- | ни средства; | | |

| | лен гипс за из-| Правила за | | |

| | пичане, полир | осигуряване на| | |

| | пасти за метал.| здравословни и| | |

| | Леярски каски, | безопасни | | |

| | тромбовки, си- | условия на | | |

| | та, ланцетки, | труд; | | |

| | лъжички, лопат-| Технология на | | |

| | ки, гладилки - | работа с раз- | | |

| | пави и фасонни,| лични видове | | |

| | шошове, линии | материали. | | |

| | за изравняване,| | | |

| | колерганг, мо- | | | |

| | дели, кутии за | | | |

| | сърца, армату- | | | |

| | ра, четки, гра-| | | |

| | фит на прах | | | |

| | (леярска пуд- | | | |

| | ра), бъркалки, | | | |

| | стъклена плоча | | | |

| | за отливане на | | | |

| | гипсова форма, | | | |

| | тегел, пещ за | | | |

| | изпичане на | | | |

| | формата, сушил-| | | |

| | на пещ, пещ за | | | |

| | топене на ме- | | | |

| | тал, машини за | | | |

| | полиране с раз-| | | |

| | лични накрайни-| | | |

| | ци, поялници за| | | |

| | восък, елек- | | | |

| | тронна теглилка| | | |

| | с точност до | | | |

| | 0,1 kg, кювве- | | | |

| | та, съд за то- | | | |

| | пене на восък | | | |

| | или шприц за | | | |

| | восък, форма за| | | |

| | отливане на ле-| | | |

| | яци от восък; | | | |

| | Електрически | | | |

| | инструменти за | | | |

| | работа с пласт-| | | |

| | маса, пили, | | | |

| | шкурки, струго-| | | |

| | ви машини за | | | |

| | метал и дърве- | | | |

| | сина, шприц-ма-| | | |

| | шина, механич- | | | |

| | на ножовка, аб-| | | |

| | кант, пробивна | | | |

| | машина, зава- | | | |

| | ръчна техника, | | | |

| | принадлежности | | | |

| | към дървообра- | | | |

| | ботващи машини,| | | |

| | длета, стеги и | | | |

| | др.; | | | |

| | Лични предпазни| | | |

| | средства. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 9. Извършване | Пистолети за | Видове термич-| Нанасяне на | Вземане на ре-|

| на декоративна| боядисване, | ни обработки | различни видо-| шение; |

| повърхностна | галванотехника,| на материали- | ве покрития | фантазия; |

| обработка за | вани за обез- | те, технологии| върху метал, | сръчност; |

| нанасяне на | масляване, тех-| и техники за | дърво, инертни| умение за |

| покритие | нически приспо-| нанасяне на | материали; | оформяне; |

| | собления за на-| различни видо-| Използване на | прецизност. |

| | насяне на бои, | ве покрития; | лични предпаз-| |

| | шлифовъчни ма- | Правила за | ни средства; | |

| | шини, водна | осигуряване на| Работа с шлайф| |

| | шкурка, шпахтел| здравословни и| и шкурка, | |

| | и шприцкит, | безопасни | определяне на | |

| | разредител, | условия на | необходимостта| |

| | нитро-целулозни| труд; | от боядисване,| |

| | бои, автоемайл | Видове бои и | гладкост, на- | |

| | лакове, шпакли,| лакове, начини| насяне на | |

| | компресор за | за нанасяне на| шприц кит, на-| |

| | пръскане на | покритието, | насяне на по- | |

| | боя, работно | изисквания към| критие от боя | |

| | облекло, маска,| окончателния | с бояджийски | |

| | аспирация; | вид на изде- | пистолет. | |

| | Лазерна тех- | лието; | | |

| | ника. | Колористика - | | |

| | | въздействие на| | |

| | | цветовете, хи-| | |

| | | гиенни норми, | | |

| | | лазерни техно-| | |

| | | логии, фоли- | | |

| | | ране. | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 10. Изпълнява | Каталози за | Методи на цве-| Техника на | Творческо мис-|

| цветово реше- | определяне на | товото въздей-| изобразяване -| лене; |

| ние на изде- | стандартни цве-| ствие и из- | графично и | комбинатив- |

| лието | тове, компютър-| граждане на | цветово; | ност; |

| | ни системи и | формата, ос- | Качествено и | умения за взе-|

| | софтуер за ра- | новни материа-| безопасно бо- | мане на ре- |

| | бота с цветове,| ли и пособия | равене с посо-| шения; |

| | снимачна и ре- | за изпълнение | бията и мате- | съобразител- |

| | продукционна | на цветови | риалите. | ност и наход- |

| | техника, боя- | проект, позна-| | чивост; |

| | джийски писто- | ния за техно- | | точност; |

| | лет, аерограф, | логия на рабо-| | усет за цвят и|

| | въздушен ком- | та с различни-| | красота; |

| | пресор, различ-| те видове бои,| | прецизност. |

| | ни видове бои, | графични изо- | | |

| | разредители, | бражения - ли-| | |

| | лакови и матови| неарни, моно- | | |

| | покрития, стен-| хромни, шриф- | | |

| | дове и средства| тове, перспек-| | |

| | за боядисване и| тивни изобра- | | |

| | сушене на изде-| жения, техника| | |

| | лия, лични | на безопас- | | |

| | предпазни сред-| ност. | | |

| | ства. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 11. Реализира | Нормативни до- | Нормативна | Създаване на | Креативност, |

| художествен | кументи, скици,| уредба на от- | оптимални | памет, логи- |

| проект, като | рисунки, черте-| расъла - Закон| условия за | ческо мислене,|

| организира и | жи, снимки, | за промишления| труд в дизай- | планиране и |

| планира дей- | офис техника, | дизайн; наред-| нерско ателие,| организиране |

| ността. | видеография | би; Закон за | работа в екип,| на дейност, |

| Прави презен- | (образ и звук),| авторското | презентиране, | вземане на |

| тация пред | дигитална фото-| право и срод- | работа с мул- | адекватни ре- |

| възложители и | и видео техни- | ните му права,| тимедийни про-| шения, умения |

| клиенти. | ка, лазерна | организиране и| дукти, пред- | за анализиране|

| Работи в ди- | техника, CAD | планиране на | приемачество, | на проблемите |

| зайнерско ате-| системи, мулти-| дейността в | реклама, сче- | и решаването |

| лие, рекламно | медия, обясни- | дизайнерското | товодни дей- | им, самооценка|

| студио | телни записка, | ателие, кон- | ности. | и самоконтрол,|

| | схеми, реализи-| трол и коорди-| | поемане на |

| | ран проект в | нация на дей- | | риск, активно |

| | материал. | ността в ди- | | прогностично |

| | | зайнерското | | мислене, защи-|

| | | ателие, произ-| | та на собстве-|

| | | водствени тех-| | ното виждане и|

| | | нологии. | | решение. |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 12. Управление| Нормативни до- | Организация и | Организация на| Прецизност; |

| на малка фирма| кументи (за от-| ръководство на| труда; | логическо мис-|

| | читане разхода | работа в екип | Разпределение | лене; |

| | на труд за из- | в малка фирма,| на дейностите;| технически |

| | работване на | производствен | Определяне на | усет; |

| | изделие, за | участък и др.;| техническата | съобразител- |

| | определяне тех-| Техническо | себестойност | ност; |

| | нологичната се-| нормиране; | на изделията; | трудова и тех-|

| | бестойност, | Попълване на | Разпределение | нологична дис-|

| | стандарти, Ко- | планови, сче- | на дейностите | циплина; |

| | декс на труда и| товодни и оце-| на членовете | отговорност; |

| | Закон за здра- | нъчни доку- | на екипа съ- | комуникатив- |

| | вословни и без-| менти; | образно квали-| ност; |

| | опасни условия | Бизнес плани- | фикацията им и| работа в екип;|

| | на труд); | ране; | реда на техно-| сръчност; |

| | Планови и оце- | Маркетинг и | логичния | координация. |

| | нъчни доку- | реклама. | процес; | |

| | менти; | | Управление на | |

| | Документи за | | малка фирма | |

| | разкриване и | | (разработване | |

| | управление на | | на бизнес | |

| | малка фирма. | | план, оферти, | |

| | | | договори, сче-| |

| | | | товодство). | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление

В областта на машиностроенето страната разполага със сравнително добра инфраструктура и значително количество висококвалифицирана работна ръка. Присъединяването на страната ни към Европейския съюз, завършващата приватизация на структурноопределящи предприятия и усвояването на предприсъединителните фондове предопределят нарастване на инвестициите в областта на машиностроенето.

2.3. Възможности за професионална реализация

Професията "Машинен техник" е широкопрофилна и осигурява много възможности за професионална реализация и лична изява.

Завършилите тази професия могат да работят като: механици, технолози, конструктори, контрольори по качеството, шлосери. Развитието на частния бизнес във всички производствени направления изисква квалифицирани кадри за експлоатация, поддръжка и ремонт на съответната техника. Знанията и уменията, които придобива обучаваният по професията "Машинен техник" относно управление на малка фирма, ръководство и организация на екип, му дават възможност за разкриване и успешно управление на малка фирма и производствени дейности.

Обучаваният по професията "Машинен техник", специалност "Машини и съоръжения за заваряване" може да се яви на изпити за придобиване на правоспособност по заваряване в съответствие с Наредбата за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване (Наредба No 7 на МОН от 2002 г.) и Единните изисквания за условията, организацията и съдържанието на професионалното обучение за придобиване на правоспособност по заваряване.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Машинен техник" могат да постъпват на работа на длъжностите (професиите) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2006 г.): 3115-3003 Техник, механик, 3115-3012 Техник-механик, инструменти, 3115-3014 Техник-механик, механизация на горското стопанство, 3115-3016 Техник-механик, самодвижещи се машини, 3115-3020 Техник-механик, автоматизация, 3115-3021 Техник-механик, автоматизация на производството, 3115-3022 Техник-механик, апретурно, багрилно и плетачно производство, 3115-3023 Техник-механик, други отрасли на леката промишленост, 3115-3025 Техник-механик, кожено-галантерийно производство, 3115-3026 Техник-механик, мебелно производство, 3115-3027 Техник-механик, обувно производство, 3115-3028 Техник-механик, предачно производство, 3115-3029 Техник-механик, тъкачно производство, 3115-3030 Техник-механик, химическа промишленост, 3115-3031 Техник-механик, хранително-вкусова промишленост, 3115-3032 Техник-механик, шивашко производство, 3115-3040 Техник-механик, механична технология на дървесината, 3115-3046 Техник-механик, технолог (студена обработка), 3115-3047 Техник-механик, технолог (топла обработка), 3115-3048 Техник-механик, технолог (уредостроене), 3115-3049 Техник-механик, хидро- и пневмотехника, 3115-3052 Техник-механик, роботостроене, 3115-3053 Техник-механик, монтаж на промишлени съоръжения и машини, 3115-3054 Техник, механизация на селското стопанство, 3118-3010 Чертожник, машини и инструменти, 3118-3011 Чертожник, механика, 3118-3015 Чертожник, техника, 7222-3010 Шлосер, на професиите от единични групи 3123 Настройчици на промишлени роботи, 7223 Настройчици на машини и сродни на тях, както и други, допълнени при актуализиране на НКПД.

2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация

Придобилият трета степен на професионална квалификация по дадена специалност може да се обучава по друга специалност от професията "Машинен техник", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Металообработване и машиностроене", и част от специфичната за професията професионална подготовка се зачита.


Каталог: dokumenti
dokumenti -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
dokumenti -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
dokumenti -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
dokumenti -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dokumenti -> Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
dokumenti -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница