Общински план за развитие на общинастраница8/23
Дата09.09.2016
Размер2.26 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23
Таблица 12. Капиталови приходи на община Варна за периода 2000 – 2003 година
 

2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

 

BGN ‘000

as %

BGN ‘000

as %

BGN ‘000

as %

BGN ‘000

as %

КАПИТАЛОВИ ПРИХОДИ

5 103,9

100%

2 350,5

100%

5 302,7

100%

10 497,3

100%

Целеви субсидии за капиталови инвестиционни разходи

2 485,2

49%

1 953,6

83%

3 350,4

63%

9 361,2

89%

Фонд за покриване на разходите по приватизация

0,0

0%

0,0

0%

0,0

0%

0,0

0%

Специален фонд за инвестиции и ДМА

2 006,7

39%

173,0

7%

1 295,2

24%

1 136,1

11%

Фонд за опазване на околната среда

0,0

0%

0,0

0%

0,0

0%

0,0

0%

Извънбюджетна сметка за социално подпомагане

0,0

0%

0,0

0%

0,0

0%

0,0

0%

Жилищно строителство

612,0

12%

223,9

10%

657,1

12%

0,0

0%

Изв. Сметка за дарение и помощи

0,0

0%

0,0

0%

0,0

0%

0,0

0%

За наблюдавания период 2000 – 2003 година основните характеристики на икономическото състояние, протичащите процеси и тенденции в община Варна са:

 • община Варна е община с мощен икономически потенциал. Тук се развива предимно индустриалния сектор и сферата на услугите. Добрият инвестиционен климат в общината и възможностите за туризъм са предпоставка за развитието на тези отрасли;

 • пустеещата територия в рамките на община Варна възлиза на 902,9 хил. акра, което е сравнително малко в съпоставителен план с областта. По отношение на горския фонд община Варна разполага с гори ситуирани на 60 618 дка.или 25,52% от територията й е залесена;

 • върху развитието на селското стопанство влияние оказва комплексното въздействие на климата и природните дадености на общината За развитието на земеделието от изключителна важност е високата относителна влажност на въздуха, което намалява отрицателния ефект от продължителните летни засушавания;

 • най – голям дял в земеделието има зърнопроизводството. Зърнените ниви са 1653 хил. акра, а на второ място по застъпеност и разпространение са площите с трайни овощни насаждения. Предпоставки за развитието на зърнопроизводството на територията на общината са благоприятните природни условия и механизацията на процеса на обработка и добив;

 • традиционния лозарски отрасъл отстъпва и регистрираните лоза са едва 3 хил. акра. Това се дължи предимно на застарели лозови масиви;

 • в областта на животновъдството най - важни и трудни за разрешаване са въпросите свързани с необходимостта от значителни инвестиции за изграждане на модерна и ефективна база;

 • местоположението на общината и степента на изграденост на техническата и социалната инфраструктура определят стопанската конюнктура. Община Варна има сравнително развита икономическа база с деверсифициране на производствата;

 • във Варна най-силно са развити два клъстера: морската и туристическата индустрия. На територията на общината има предприятия също така от подотраслите металургия и машиностроене, хранителна промишленост, шивашка промишленост, електротехника, обувна промишленост, производство на строителни материали и строителство, мебелна промишленост;

 • икономиката на Варна преодолява стагнацията и стабилно се преструктурира. Налице са предпоставки за успешно бъдещо развитие в пазарни условия;

 • данните за състоянието на бизнес единиците на територията на община Варна показват тенденция към непрекъснат растеж както по отношение на приходите от продажби така и по инвестирани средства за придобиване и придобити ДМА. В структурата на икономиката за 2003 година с най – голям дял са микро фирмите;

 • приходите от продажби бележат тенденция на растеж, което се отнася и за броя на функциониращите организации и за средствата за инвестирани в ДМА. Най – голям относителен дял за 2003 година в приходите от продажби имат големите фирми. Те са и най крупните инвеститори, въпреки ограничения си брой;

 • промишлеността в община Варна през 2003 година отстъпва по брой на предприятията, приходи от продажби, нетни приходи от продажби и инвестиции в ДМА на предприятията от сферата на услугите. Предприятията от този отрасъл представляват 10,7% от общия брой на функциониращите бизнесединици в общината;

 • сферата на услугите е много добре развита на територията на община Варна. Тук се наблюдава видово разнообразие на предлаганите услуги.

 • сферата на услугите има най – добри показатели по отношение приходи от продажби и нетни приходи от продажби, като тенденцията е към непрекъснат растеж на тези стойности;

 • растежът на инвестираните от предприятията средства в ДМА се дължи на нарастването на тези средствата най - вече сферата на услугите;

 • потенциалът на общината по отношение на този отрасъл се характеризира с уникалното съчетание от природни ресурси (плажове, минерални води) и културно историческо наследство и традиции;

 • всички показатели характеризиращи туристическия бизнес в община Варна бележат възходяща тенденция. Значително е нараснал туристическият поток от чужбина.Това се дължи на мащабната специализирана база, инфраструктурата, качеството на предлаганите услуги и природните дадености. Вътрешния пазар за туристически услуги е все още свит;

 • ролята на туризма за общото финансово, икономическо и социално състояние на местното население е значителна;

 • в рамките на общината има стабилен растеж на инвестициите, които за четири години са нараснали с 2,5 пъти. Това се дължи основно на благоприятната инвестиционна среда;

 • по отношение на инвестираните средства най – голям процент от сумите са вложени за придобиване на сгради, строителни съоръжения и конструкции 45% от всички инвестирани през 2003 година средства. За закупуване на машини, съоръжения и транспортни средства са вложени 40% от инвестициите и едва 9% от тях са предназначени за закупуване на земя;

 • през 2003 година чуждестранните инвестиции на територията на общината са средно 2,95 пъти повече от тези за 2000 година. Чуждестранните инвестиции нарастват устойчиво през целия разглеждан период;

 • основно през последните две години най – голям относителен дял имат данъчните и неданъчни приходи. Данъчните приходи през 2003 година са 60,4% от всички приходи, като сумата им бележи спад в сравнение с предходните две години. Относителния дял на неданъчните приходи в бюджета на общината нараства през 2002 година с 2,8%, а през 2003 година приноса им в приходната част на бюджета на община Варна бележат известен спад в рамките на 0,7процентни пункта;

 • основната част на неданъчните приходи се формира от събираните общинските такси. Те представляват над 50% от този вид приходи за всяка година от целия разглеждан период. На второ място по размер на принос са приходите и доходите от собственост През същата година бюджета е финансиран с 1 287 800 лева от продажба на общинско или държавно имущество;

 • най – значителната част от разходите са в сферата на образованието, като относителния им дял в общата сума на разходите непрекъснато нараства и за 2003 година е в размер на 40,1%;

 • разходите за здравеопазване като цяло са намалели значително след 2000 година поради факта, че болниците са изнесени извън бюджета на общината и се финансират директно от Министерството на здравеопазването. Намаляват и разходите за социално подпомагане и осигуряване поради изнасянето на тази функция извън отговорностите на общината. Ръст бележат разходите насочени за БКС – дейности;

 • през 2003 година капиталовите приходи на общината възлизат на 10 497,3 хил. лева, което е 1,98 пъти повече в сравнение с предходната 2002 година. 89% от капиталовите приходи са от целеви субсидии за капиталови инвестиционни разходи През 2003 година за първи път през разглеждания период като източник на капиталови приходи липсва жилищното строителство, кота неговия размер за предходните години варира между 10 и 12%.


3. Състояние на човешките ресурси и социални дейности
3.1. Коефициенти на икономическа активност, заетост и безработици
На този етап състоянието на местната икономика дава възможност да се осъществяват мероприятия по подготовката на нови производства или реорганизация на съществуващите и това е предпоставка за наличието на висока процент хора в трудоспособна възраст.

Равнището на безработица за община Варна бележи непрекъснато снижаване и за 2003 година този показател има най – ниска стойност в сравнение с останалите години от разглеждания период – 6,6%. Икономическите активните лица в общината за 2003 година са 158 746 лица, като регистрираните безработни са 10 483 души.Таблица 13. Показатели за пазара на труда и населението по възрастови групи в община Варна за периода 2000 – 2003 година

Години

2000

2001

2002

2003

Равнище на безработица /%/

11,7

10,3

9,7

6,6

Ик.активни лица /бр/

148246

148722

158746

158746

Регистрирани безработни /бр/

17394

16368

15342

10483

под трудоспособна възраст

49339

49983

48529

47516

в трудоспособна

189413

210576

212956

213727

над трудоспособна

60976

60450

59684

58807

За период от четири години (от 2000 до 2004 година) броя на икономически активните лица е нараснал със 7%, а равнището на безработица е намаляло два пъти – от 11,7% през 2000 година, през 6,6% за 2003 и 5,26 до 2004 година). По отношение половата структура на безработните лица – 64% от тях са жени. В абсолютни стойности безработните жени са 6,7 хил. души, а мъжете са 3,7 хиляди. Трайно безработните с продължителност на регистрацията над една година са 3,6 хил. лица.

Равнището на професионална квалификация на безработните лица, не отговаря на пазарните изисквания. Ниско е равнището на професионална квалификация на групата на продължително безработните лица. Сериозен проблем е деквалифицирането на трайно безработните, особено при високите възрастови групи.

Заетостта на населението в общината непрекъснато нараства като за 2003 година достига до 99 442 лица.26 078 или 26,22% от заетите лица са ангажирани в сферата на търговията, ремонта на автомобили или лични вещи и стоки. 19,45% от трудещата се работна сила е на работа в сферата на преработващата промишленост. 15,16% от работещото население на общината е наето в сферата на транспорта, складирането и съобщенията.


Таблица 14. Заети лица по трудово или служебно правоотношение по отраслови сектори на икономиката.

Общо

Селско, лов-но, горско и рибно стоп.

Добивна про-мишленост

Преработваща промишленост

Производство и разпределение на ел.енер- гия, газ и вода

Строителство

Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки

Хотели и ресто-рант

Транспорт складиране и съобщения

Операции с недвижими имоти и бизнес

Образо- вание

Здравеопаз- ване и социални дейности

Други дейности, обслужващи обществото и личността

 2000 година

80302

901

309

17676

1685

6811

19838

6506

14755

5583

680

3792

1766

2001 година 

83136

891

320

17692

1763

6963

20326

7088

15359

6066

 

4731

 

2002 година

89068

963

297

17565

3504

7323

22040

8116

15427

6970

275

4762

1826

 2003 година

99442

 

329

19343

1835

9350

26078

10475

15077

8338

 

5235

 


3.2. Образователна структура на населението
На територията на община Варна има висококвалифицирани кадри, които говорят чужди езици, като само завършилите езикови гимназии са 600 годишно. 5 000 са студентите завършващи годишно във Варна, а 25% от трудоспособното население са висшисти – т.е. 53 хиляди души. Със средно образование са 50% от трудоспособното население или- 106 хиляди души.

Таблица 15. Население на 7 и повече години към 01.03.2001 година

Показатели

Община Варна

Област Варна

общо

302077

433808

висше

50542

53587

висше специалист

17369

20321

средно

136509

171816

основно

58488

105619

начално

20987

48452

незавършено начално

13884

24670

неграмотни

2677

6909

дете

702

1138

непоказано

919

1296

На територията на общината работят и живеят 94,32% от висшистите в област Варна. Населението със средно образование преобладава както за общината, така и за областта. За област Варна е доста висок процента на хората със основно и начално образование, а също така и с незавършено начално. Неграмотните на територията на общината представляват 0,89% от населението й, като този процент е нисък в сравнение с наблюдаваното явление в национален мащаб.Като цяло община Варна е място за концентрация на високообразована и квалифицирана работна сила, като тази група население се формира основно от протичащите миграционни процеси между населените места.

3.3. Доходи и разходи на домакинствата
Основните източници на доход в рамките на областта са работните заплати, домашното стопанство и пенсиите. Приносът на РЗ нараства през последните години, пада делът на пенсиите, като източник на доход. Като алтернативен източник за задоволяване на потребности е домашното стопанство, което обаче не се отнася и за община Варна. Споменатите източници на доход са с еднакво значение в почти всички области на страна.

Таблица 16. Доходи на населението по източници в област Варна за периода 2000 – 2003 година

Години

2001

2002

2003

общ доход

100

100

100

РЗ

43,6

38,0

43,0

извън РЗ

2,9

2,9

3,4

от предприемачество

4,1

4,3

3,3

от собственост

1,3

1,1

0,8

обезщетение за безработица

1,7

1,3

0,4

пенсии

21,6

18,8

17,5

семейни добавки за деца

0,5

0,3

0,3

др. Социални помощи

2,0

0,8

0,9

от домашно стопанство

13,2

19,8

19,0

от придобито имущество

0,8

0,2

0,5

др. Приходи

8,3

12,5

10,9

Доходите основно се изразходват за извършване на потребителски разходи, за храна, за покриване на режийни разноски – жилища, вода, ел. енергия и други. Наблюдава се тенденция към снижаване разходите за храна и увеличаването на тези за алкохол и тютюневи изделия. Нарастват и разходите за транспорт и съобщения. Това в повечето случаи се дължи на отдалечеността от работното място и родния град. Масовото навлизане на мобилните телефони е друг фактор за нарастване на тези разходи.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница