Общински план за развитие на общинастраница4/23
Дата09.09.2016
Размер2.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

2.2. Индустрия

Местоположението на общината и степента на изграденост на техническата и социалната инфраструктура определят стопанската конюнктура. Община Варна има сравнително развита икономическа база с деверсифициране на производствата.

Икономиката на Варненския регион е добре представена на национално ниво чрез произведен брутен вътрешен продукт, представляващ 5,4% от националния. Областта се нарежда на трето място в страната по вложени чуждестранни инвестиции на глава от населението. Дялови пропорции в икономиката на областта: 40% промишленост, 25% транспорт, 10% туризъм, 15% търговия, 10% строителство. Водещи за регионалната икономика са секторите селско стопанство, туризъм, производство главно на химикали, корабостроене и ремонт, хранителна промишленост и производство на електроуреди. Община Варна е със значителен икономически потенциал, а свързаната с него инфраструктура е много добре развита. По структура икономиката е силно диверсифицирана.

Във Варна най-силно са развити два клъстера: този на морската и туристическата индустрия. На територията на общината има предприятия също така от подотраслите металургия и машиностроене, хранителна промишленост, шивашка промишленост, електротехника, обувна промишленост, производство на строителни материали и строителство, мебелна промишленост. Морска индустрия: Варненска корабостроителница - построени са над 800 кораба за последните 90 години. Институт по корабна хидро- и аеродинамика; Кораборемонтен завод Одесос АД, - най-големият и най-добре оборудван кораборемонтен завод в България, подходящ за сух док на кораби до 35 000 dwt и плаващ ремонт на кораби до 150 000 dwt; Собствен персонал 1000 души, подизпълнители - 500. Параходство БМФ - най-големият национален морски превозвач, държавна собственост. Разполага с танкери, контейнеровози, кораби за масови и генерални товари, фериботи с общ тонаж 1 810 000 dwt. Осигурява около половината приходи в региона, и 90% от приходите от транспортния сектор в региона. Реализира 20% от вноса и износа за България. Корабно машиностроене АД - произвежда корабно оборудване. Има произведено палубно оборудване за над 190 кораба, и 75 000 тона метални конструкции.

Фигура 3. Разпределение на нетните приходи от продажби по отраслови сектори
Може да се направи извода, че икономиката на Варна преодолява стагнацията и стабилно се преструктурира. Налице са предпоставки за успешно бъдещо развитие в пазарни условия.

Данните за състоянието на бизнес единиците на територията на община Варна показват тенденция към непрекъснат растеж както по отношение на приходите от продажби така и по инвестирани средства за придобиване и придобити ДМА. В структурата на икономиката за 2003 година с най – голям дял са микро фирмите (до 10 заети), като за 2003 година техният брой е 14 367, което е 91,84% от всички бизнес организации, следват малките фирми (от 11 до 50 заети) – те са 1 051организации, а големите фирми са едва 100, което е сравнително малко за такъв икономически център като община Варна.Таблица 6. Основни данни за предприятията на територията на община Варна за периода 2000 – 2003 година.
Район за планиране/Отрасъл

Предприятия (брой)

Приходи от дейността (хил.лв.)

Дълготрайни материални активи (хил.лв.)

2000 година

Общо за Община Варна

13826

4024289

1242977

Микро (до 10 заети)

12955

1103181

127733

Малки (от 11 до 50 заети)

683

571013

166979

Средни (от 51 до 100 заети)

88

308558

134344

Фирми над 101 заети

100

2041537

813921

2001 година

Общо за Община Варна

13613

4777900

1323404

Микро (до 10 заети)

12678

1339799

176812

Малки (от 11 до 50 заети)

735

1026341

182442

Средни (от 51 до 100 заети)

106

918221

138310

Фирми над 101 заети

94

1493539

825840

2002 година

Общо за община Варна

13937

5147177

1431320

Микро (до 10 заети)

12922

1403563

237900

Малки (от 11 до 50 заети)

812

980809

227006

Средни (от 51 до 100 заети)

110

631962

163788

Фирми над 101 заети

93

2130843

802626

2003 година

Общо за Община Варна

15644

5477415

2093617

Микро (до 10 заети)

14367

1399087

219870

Малки (от 11 до 50 заети)

1051

1145839

333372

Средни (от 51 до 100 заети)

126

733249

196726

Фирми над 101 заети

100

2199240

1343649

Приходите от продажби бележат тенденция на растеж, което се отнася и за броя на функциониращите организации и за средствата за инвестирани в ДМА. Най – голям относителен дял за 2003 година в приходите от продажби имат големите фирми, които са реализирали продукция за 2 199 240 хил. лева. Те са и най крупните инвеститори, въпреки ограничения си брой. Инвестираните от тях средства в ДМА са на стойност 1 343 649 хил. лв. Микрофирмите са втори по приходи от продажби, но малките фирми са инвестирали по – голяма се на в ДМА и са на второ място.

Промишлеността в община Варна през 2003 година отстъпва по брой на предприятията, приходи от продажби, нетни приходи от продажби и инвестиции в ДМА на предприятията от сферата на услугите. Предприятията от този отрасъл представляват 10,7% от общия брой на функциониращите бизнесединици в общината. Реализираните от тях приходи от продажби представляват 9,32% от общата сума на продажбите., а нетни приходи от продажби – 9,66%. 13,98% е делът на промишлените предприятия в общата сума инвестираната ДМА на територията на общината.Таблица 7. Отраслово разпределение на предприятията от нефинансовия сектор и икономическите им показатели в община Варна за периода 2000 2003 година.

Сектор на икономиката

Предприятия (брой)

Приходи от дейността (хил.лв.)

Нетни приходи от продажби (хил.лв.)

Дълготрайни материални активи (хил. лв)

2000 година

Общо за община Варна

13826

4024289

3922506

1242977

в това число:

 

 

 

 

Селско, горско стопанство, лов и риболов

115

20699

18390

20717

Промишленост

1577

394838

377645

228764

Строителство

673

180737

169018

50137

Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството

7059

2201492

2181540

138899

Хотели и ресторанти

1145

131010

119682

234901

Транспорт складиране и съобщения

944

826967

804401

377239

Други

2313

268546

251830

192320

2001 година

Общо за община Варна

13613

4777900

4630381

1323404

в това число:

 

 

 

 

Селско, горско стопанство, лов и риболов

137

28671

24486

10598

Промишленост

1517

434642

420245

225218

Строителство

675

256924

226764

60497

Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството

6697

2608246

2587269

166387

Хотели и ресторанти

1143

163082

147349

286010

Транспорт складиране и съобщения

1088

870953

854468

353708

Други

2356

415382

369800

220986

2002 година

Общо за община Варна

13937

5147177

4865492

1431320

в това число:

 

 

 

 

Селско, горско стопанство, лов и риболов

151

38677

38140

22170

Промишленост

1508

431837

417885

234682

Строителство

696

232094

230162

82042

Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството

6749

2913319

2769716

205148

Хотели и ресторанти

1125

184956

175610

346013

Транспорт складиране и съобщения

1049

872648

800649

305187

Други

2659

473646

433330

236078

2003 година

Общо за община Варна

15644

5477415

4966764

2093617

в това число:

 

 

 

 

Селско, горско стопанство, лов и риболов

 

42784

41459

25482

Промишленост

1674

510800

479810

292689

Строителство

742

289546

287531

82633

Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството

7494

3139889

2818995

199042

Хотели и ресторанти

1243

206503

198708

401953

Транспорт складиране и съобщения

1129

786282

680182

691976

Други

3362

501611

460079

3998421   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница