Отчет на основните параметри на бюджета


Източници за данните по показатели за изпълнениестраница4/8
Дата07.08.2018
Размер1.27 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8
Информация за данните по показатели се събира, обработва и обобщава от Дирекция СВРК. По отношение на изпълнението на програмите същата постъпва със съдържателните и финансови отчети на изпълнителите на проекти (спортни клубове и многоспортови федерации), одобрени по съответните програми. По отношение на подписаните договори, допълнителни споразумения, отчети и др. на спортни организации, данните са от деловодството на ММС.

Посочените разходи по показателите за изпълнение са съгласно информация от счетоводен програмен продукт на ММС.
 • Отчет на изпълнението на административните разходи (субсидии, стипендии, награди) включително проектите по програмата

Изпълнението на администрираните разходи по програма „Спорт в свободното време” за 2015г. е следното:

    • Субсидии по проекти на спортни организации за провеждане на програма ”Научи се да плуваш”- 303 552 лв.;

    • Субсидии за финансиране на Проекти на спортни организации по програма ”Спорт за децата в свободното време”- 1 038 672 лв.;

    • Субсидии за финансиране на Проекти на спортни организации по програма ”Децата и спортния клуб”- 113 378 лв.;

    • Субсидии по Програми и проекти на спортни организации за развитието на детския футбол -336 000 лв.;

    • Субсидии за подпомагане проект „Научи се да караш ски” - 548 308 лв;

    • Субсидии за осигуряване на възможности за физическа активност, спортно-състезателна дейност и спортни резултати – финансово подпомагане дейността на 10 многоспортови федерации – 924 689 лв.
 • Описание на факторите и причините оказали въздействие върху непостигането на планираните (заявените) целеви стойности

При изпълнението на програмата и заложените целеви стойности, факторите и причините оказали въздействие са:

    • Активност от страна на целевите групи, неотговаряща на прогнозната;

    • Активност на изпълнителите – СК на проекти по програмите;

    • Взаимодействие, съгласуваност, координация и последователност в действията на институции, спортни организации и общински администрации;

    • Наличност на достатъчна спортна база с условия за спорт в свободното време;

Отношение към постигане на резултатите и ползите имат МОН, чрез регионалните си структурни звена, общински администрации, спортни организации и неправителствени обществени организации, имащи отношение към спорта за всички и социалния туризъм.


  • Отчетът на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи е представен в приложение № 6.
 • Отговорност за изпълнение на програмата

Отговорността за изпълнение на програмата е на дирекция „Спорт за всички и регионална координация”.
ІV. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ
Преглед на изпълнение на политиката
Стратегически цели

 • Създаване на условия за издигане спортния престиж на нацията на световно равнище, чрез селективно концентриране на материално – техническия и кадрови потенциал и създаване на оптимални условия за реализация на българските спортисти с цел доброто им представяне на световни и европейски първенства и Олимпийски игри;

 • Усъвършенстване управлението на спорта за високи постижения на европейско равнище, осигуряването на тренировъчния и състезателния процес и контрола върху реализиране на дейностите по проектите;

 • Реализиране на проекти за провеждане на европейски, световни и други международни първенства на територията на Република България;

 • Поддържане на информационна система с актуална база-данни на лицензираните организации и членуващите в тях спортни клубове;

 • Координация и контрол на тренировъчния процес на елитните български спортисти, чрез прилагане на научно-обосновани методики за постигане на високи спортни резултати;

 • Засилена институционална ангажираност и координирана борба срещу употребата на допинг в спорта;

 • Създаване на устойчиви механизми за борба срещу допинга и срещу използването в спорта на вредни за здравето медикаменти;

 • Осигуряване правото на спортистите за честно и равнопоставено съревнование.

Основните стратегически цели се изпълняват чрез програмите на ММС за олимпийска подготовка и за развитие на спорта за високи постижения за олимпийски и неолимпийски спортове. По програмите са разгледани и одобрени проектите на 66 спортни федерации, като са сключени договори за финансово подпомагане на дейностите по проектите.

По стратегическата цел - реализиране на проекти за провеждане на европейски, световни и други международни първенства на територията на Република България, са разгледани проектите на 25 спортни федерации и са изготвени договори за подпомагане от ММС за провеждането на 25 световни първенства, европейски първенства, световни и европейски купи на територията на Република България по одобрени проекти.

Във връзка с изпълнение на стратегическа цел „Поддържане на информационна система с актуална база данни на лицензираните организации и членуващите в тях спортни клубове” - перманентно се актуализира информацията в Националния регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове. През първото полугодие на 2015 г. са издадени 9 спортни лицензии, вписани са 214 спортни клуба и са направени 30 актуализации на данните на спортни федерации и спортни клубове.

Във връзка с изпълнението на стратегическата цел „Засилена институционална ангажираност и координирана борба срещу употребата на допинг в спорта”, служителите на АДЦ изготвиха крайната версия на Националната стратегия за борба срещу допинга в спорта 2015-2025 г. Националната стратегия е приета на 29.03.2015 г. с Решение № 390 на МС. Антидопинговият център работи в изпълнение на основните стратегически цели на националната стратегия - спазване на насоките и принципите на Световния антидопингов кодекс и постигане на ефективност в борбата срещу използването на допинг в спорта, при съчетаване на контрол за спазване на антидопинговите правила и целенасочени превантивни действия.

За изпълнението на стратегическата цел „Създаване на устойчиви механизми за борба срещу допинга и срещу използването в спорта на вредни за здравето медикаменти”, е изпълнена в частта за подготовката и акредитацията на лабораторията за допингов контрол по стандарт БДС EN ISO /IEC 17025:2006. Лабораторията притежава сертификат за изпитвателна лаборатория по Забранителния списък на САА № 144/20.02.2015 г., издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“.

Продължава подготовката на Лабораторията за допингов контрол за встъпване в акредитация към Световната антидопингова агенция /САА/ и в съответствие с изискванията на Международния стандарт за лабораториите и ISO/IEC 17025.

Във връзка със стратегическата цел „ Осигуряване правото на спортистите за честно и равнопоставено съревнование” се провежда допингов контрол на спортисти съгласно Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност и антидопингови обучения на спортисти и спортно-технически персонал на националните и олимпийски отбори на България. Увеличава се броя на допинг тестванията.

Цялата дейност на Антидопинговия център се извършва чрез прилагане на ISO 9001:2008 в зависимост от текущата информация и поставените задачи. На 05.12.2015 г. бе проведен втория надзорен одит по изпълнението на стандарт ISO 9001:2008. Посочено беше спазването от служителите на АЦ на изискванията на стандарта и бяха дадени някои препоръки относно стриктното му прилагане. Представени бяха и основните промени в стандарт ISO 9001:2015, който предстои да бъде внедрен в работата на АЦ.


Оперативни цели

Осъществява се постоянен методически контрол за изпълнението на одобрените проекти и реализиране на оперативните цели по програмите: • Провеждане на високоефективен тренировъчен процес и успешно представяне на спортистите на олимпийски игри, световни и европейски първенства;

 • Анализ на участието и представянето на спортистите на проведените световни и европейски първенства и на тази база - актуализация на съставите и техните планове, съобразно програмите на Българските спортни федерации;

 • Целите и задачите на подготовката и спортния календар да са насочени към изпълнение на 4-годишния цикъл, с ясна тенденция на повишаване на тренировъчните натоварвания и постигане на добро ниво на тренираност до ОИ`2016;

 • Утвърждаване на проектоолимпийски състав за ОИ 2016 г. и олимпийски резерв за ЗОИ 2018 и ЛОИ 2020;

 • Осигуряване на съвременна спортна база, изследователска апаратура и технологии за повишаване на качеството и ефективността на тренировъчния процес;

 • Прилагане на всички средства за повишаване на мотивацията на участниците в подготовка за олимпийските игри, спазване на антидопинговите правила, поведение и морал на обществено популярни личности;

 • Създаване на възможности за максимална реализация в различните видове спорт чрез финансиране по схема, стимулираща добрите резултати през настоящата година;

 • Подбор на талантливи деца и юноши и развиване на потенциала им за постигане на високи спортни резултати;

 • Повишаване качеството на държавните първенства;

 • Усъвършенстване на системата за управление на тренировъчния процес и повишаване ефективността на спортната подготовка, чрез използване на специализирани научно-обосновани методики за изследване на спортно-техническите качества.

 • Акредитиране на лабораторията за допингов контрол;

 • Актуализиране и усъвършенстване на националното законодателство за борба с трафика и разпространението на употребата на допинг ;

 • Превенция на употребата на допинг от състезатели на всички нива и от спортуващи в свободното време;

 • Разширено международно сътрудничество за борба срещу употребата на допинга;

 • Засилен контрол за прилагане на законовите норми и международните стандарти, насочени срещу употребата на допинг;

 • Повишаване квалификацията на служителите от Антидопинговия център;

Осъществява се постоянен методически контрол за изпълнението на одобрените проекти и реализиране на оперативните цели по програмите.

Изготвени са анализи за постигнатите от спортистите резултати на проведените олимпийски игри, световни и европейски първенства.Като част от задачите за постигане на тези цели, които са включени в годишния план за дейността на АЦ за 2015 г. са: разработване на образователни антидопингови програми, целящи по-висока информираност за негативите от употребата на допинг, регулиране на дейността на лицата, участва в актуализиране на нормативни документи за контрол на допинга и извършване допинг тествания. Изпълнителният директор и служител на АЦ участваха заедно с представители на различни институции в семинари и работни срещи за дискусии по Стратегията и за обосноваване на нейната значимост и приложимостта й в Р България.


 • Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика .

Изпълнението на заложените цели се реализира чрез разработване, и координиране на програми и проекти за развитие на спорта за високи постижения с оглед на:

  • Издигане авторитета на българския спорт, чрез реализиране възможностите на елитните ни спортисти и завоюване на призови класирания при участието им на световни и европейски първенства;

  • Силен социален ефект предвид факта, че примера на добрите спортисти и високите им постижения увличат в занимания със спорт голяма част от населението – особено децата и младежите;

  • Създаване на условия за популяризиране на страната ни, чрез отразяване на организираните на територията на Република България Световни и Европейски първенства и други международни прояви;

  • Наличие на информационна система с актуални данни за ползване от потребителите.

  • Усъвършенстване, оптимизиране и контрол на тренировъчния процес;

 • Усъвършенстване на процедурите за допингов контрол и управление на резултатите от него;

 • Разширяване на сътрудничеството между институциите в областта на допинговия контрол на национално и муждународно ниво;

 • Повишаване на информираността на съответни целеви групи – спортисти, ученици от спортните училища, спортно-технически персонал и лекари в лицензираните спортни федерации за риска от използавено на вредни за здравето медикаменти;

 • Намален брой на неблагоприятните аналитични резултати като създава условия за намаляване на риска от употреба с допингиращи средства и осигуряване на правото на честно и равнопоставено съревнование.

Чрез реализиране на тази политика не е възможно да се измери директно ползата за обществото. Високите постижения на спортистите увличат в активни спортни занимания гражданите на България. От своя страна системните занимания със спорт, намаляват заболеваемостта, дават възможност да се поддържат и усъвършенстват двигателните възможности, подобряват физическото и психично здраве на нацията. Намалява рискът от злоупотреба с наркотични и упойващи вещества. Всичко това косвено дава не малък икономически ефект, тъй като доброто психично и физическо здраве е предпоставка за подобряване трудоспособността и ефективността на учебната и трудова дейност. ММС създава условия и подпомага спорта за всички, детско-юношеския спорт, ученическия спорт, университетския спорт, както и цялостната общественополезна спортна дейност за подобряване здравословното състояние на нацията.
Отчет на показателите за полза/ ефект


Политика в областта на спорта за високи постижения
Показатели за полза/ ефект


Мерна
единицаЦелева

стойност

Отчет

2015 г.


1. Държавни първенства, проведени по съответния спорт и възрастови групи

Бр.

220

220

2. Световни първенства с участието на национални отбори по съответния спорт и възрастови групи

Бр.

40

127

3. Европейски първенства с участието на национални отбори по съответния спорт и възрастови групи

Бр.

45

40

4. Одобрени и реализирани проекти за домакинства на европейски и световни първенства и други международни състезания на територията на Република България

Бр.

36

45 • Отговорност за изпълнение на целите в областта политиката „Спорта за високи постижения”.

За реализирането на програмата отговарят:

Дирекция „Елитен спорт” ;

Дирекция „Координация и контрол на спортната подготовка”;

Изпълнителния директор на Антидопинговия център.

Дейността се ръководи и контролира от г-н Асен Марков – заместник министър на младежна и спорта.


 • Преглед на настъпилите промени на нормативната уредба през отчетния период.

През отчетния период не са направени промени на нормативната уредба.
Преглед на изпълнението на БЮДЖЕТНА програма „Олимпийска подготовка”


 • Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели.

Програмата за олимпийска подготовка е разработена за постигането на следните цели:

 • Създаване предпоставки и условия за реализиране на оптимален тренировъчен процес;

 • Създаване на условия и възможности за успешно представяне на спортистите от проектоолимпийския отбор и олимпийския резерв;

 • Осигуряване на взаимовръзка между финансовото подпомагане и постигнатите резултати;

 • Осъществяване на взаимовръзка между анализа, планирането и контрола в тренировъчната дейност и състезателните изяви;

 • Усъвършенстване на специализираната спортна диагностика и комплексните функционални изследвания на спортистите за олимпийска подготовка;

 • Внедряване на допинг контрола като част от дейността на спортните организации;

 • Качествен подбор на талантливи деца и юноши по олимпийските спортове и дисциплини, създаване на условия за дългогодишно спортно развитие за реализиране на високи спортни резултати.
 • Описание на предоставяните през отчетния период продукти/услуги по програмата, описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
 • Разгледани са проектите на спортните федерации за олимпийска подготовка и за развитие на спорта за високи постижения, като са дадени експертни становища за целесъобразните размери на финансовите средства по дейности и са направени предложения за общия размер на финансовите средства за всеки проект;

 • Подготвени са договори за олимпийска подготовка и за развитие на спорта за високи постижения, както и приложенията към тях за размера на финансовите средства по дейности;

 • Предоставени са финансови средства за реализацията на одобрените проекти на спортните федерации по Програмите;

 • Изготвени са становища към тримесечните финансови отчети за изпълнените мероприятия по приложенията към договорите за спортна дейност;

 • Дадени са указания за условията и реда за кандидатстване на българските спортни федерации за финансово подпомагане на тренировъчната и състезателната дейност по програмата;

 • Проведени са спортно - педагогически изследвания и са извършени анализи.

Осигурени са и преведени средства за финансово подпомагане на подготовката на спортисти по 23 вида спорт.

Предоставени са финансови средства за подмомагане участието на спортистите от проектоолимпийския отбор на световни и европейски първенства и на международни състезания за мъже и жени, младежи, юноши и девойки старша и младша възраст.

Завоювани са 127 квоти за участие в Първите летни европейски игри в Баку, Азербайджан 2015 г.

На Първите летни европейски игри в Баку, Азербайджан 2015 г. българските спортисти се представиха успешно. Спечелените за Република България медали са, както следва:

Стефани и Габриела Стоеви /бадминтон двойки жени/ - първо място;

Елица Янкова /борба свободен стил жени 48 кг/ - второ място;

Калина Стефанова /самбо 60 кг/ - второ място;

Антоанета Бонева /спортна стрелба 25 м пистолет/ - второ място;

Национален отбор по. волейбол мъже – второ място;

Петя Неделчева /бадминтон сингъл/ - трето място;

Даниел Александров /борба класически стил 80 кг/ - трето място;

Евелина Николова /борба свободен стил жени 55 кг/ - трето място;

Тайбе Юсеин /борба свободен стил жени 60 кг/ - трето място;

Магдалена Върбанова /самбо 52 кг/ - трето място;Класирани от 4-то до 8-мо място са 29 спортисти в спортовете – акробатика, бадминтон, бокс, борба, кану каяк, скокове във вода, самбо, скокове на батут и художествена гимнастика.
Завоювани са 25 квоти от 31 спортисти в 8 вида спорта /художествена гимнастика, борба, спортна стрелба, плуване, гребане, кану каяк, лека атлетика и колоездене/ за участие на летните олимпийски игри в Рио де Жанейро 2016 г.


 • Описание на изпълнението на администрираните разходи, включително проектите по програмата.

  • Субсидия за програма „Олимпийска подготовка, развитие на елитния спорт и развитие на олимпийски резерв” – 14 914 865 лева,(получени след приспадане на възстановени неизразходвани или непризнати средства по договори от предходни години в размер на 456 256 лв.);

  • Субсидии за развитие на спорта за високи постижения и детско-юношеския спорт – 8 316 098 лв., получени след приспадане на възстановените непризнати разходи или неусвоени средства в размер на 14 700 лв.;

 • Субсидии за финансово подпомагане дейността на спортни клубове за развитие на спорта – 6 360 847 лв., получени след приспадане на възстановените непризнати разходи или неусвоени средства в размер на 51 505 лв.;

 • Субсидии за други дейности в областта на олимпийската подготовка – 384 300 лева, получени след приспадане на възстановените средства по договори в размер на 3 326 лв.

 • Субсидии за осигуряване участието на българската делегация на Летните Олимпийските игри в Рио де Жанейро 2016 -206 000 лв.

 • Субдии по договор с БОК за осигуряване участието на българската делегация на Първите летни европейски игри в Баку, Азербайджан 2015 г. – 1 000 000 лв.

 • Субсиди за осигуряване на участието в Младежки олимпийски фестивали – 264 000 лева;

 • Субсидии за подпомагане участието на български спортисти във Втори летни олимпийски игри Лилехамер 2016 г. – 30 000 лв. • Отчет_на_показателите_за_изпълнение_на_програмата'>Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Показатели за изпълнение


Мерна

единица

Целева стойност

Отчет

2015 г.

1. Разработване на Програма за олимпийска подготовка и Програма за развитие на спорта за високи постижения за олимпийски спортове

Брой

1

1

2. Изготвени договори по програмите

Брой

39

23
Сума

14 914 865

14 914 865

3. Разработване на Програма за равитие та спорта за високи постижения и детско-юношески спорт и сключени договори

Брой

Сума


39

8 316 09839

8 316 0984. Други дейности в областта на олимпийската подготовка

Сума

385 344

384 300

5. Финансово подпомагане дейността на спортните клубове по договори за олимпийска подготовка на БСФ по олимпийски спортове

Сума


6 500 100

6 360 847

6.Указания и консултации за кандидатстване и отчитане дейността по програма ОП, командировки

Сума

50 246

44 991

7. Втори зимни младежки Олимпийски игри Лилехамер 2016

Сума

30 000

30 000

8. Младежки олимпийски фестивали.

Сума

264 000

264 000

9. Издръжка на дирекция ЕС

Сума

5 432

5 4321   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница