Отчет на основните параметри на бюджета


Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни целистраница7/8
Дата07.08.2018
Размер1.27 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8

Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели.


Стратегически цели:

Внедряване на модерния европейски опит и добрите международни практики в Република България.Постигането на стратегическата цел се извършва чрез реализирането на следните оперативни цели:

Тази оперативна цел предполага изучаване на европейското законодателство и добрите практики на отделните държави членки на ЕС в областта на физическото възпитание и спорта. Осигурена беше навременна и актуална информация във връзка с европейските документи и тенденции в областта на спорта, както следва:

 1. Осигуряване на участие на представители на ММС в заседанията на работни групи „Спорт“ и “Младеж” към Съвета на ЕС.

 2. Изготвяне на позиции на Република България във връзка със заседания на Съвета по образование, младеж, култура и спорт.

 3. Регулярно предоставяне на информация за редовните заседания на Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет на Република България.

 4. Запознаване със законодателни практики на отделни държави-членки в областта на обществените поръчки за спортни дейности и в частност механизма на прилагането им към дейността на спортните федерации.

 5. Запознаване с приоритетите на люксембургското и литовско председателство на Съвета на Европейския съюз.

 6. Публикуване и разпространение чрез интернет-страницата на ММС на последните документи на ЕС в областта на спорта и младежта.

 7. Предоставяне на информация за функциониране на олимпийските звена в държави-членки на ЕС и др.

 8. Предоставяне на информация за новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +“.

 9. Предоставяне на информация и анализи за възможностите за проектно финансиране на ММС по програмата на ЕС „Хоризонт 2020”, по оперативните програми в България за периода 2014-2020 г., по програмите за трансгранично сътрудничество и регионалните програми по Дунавската стратегия на ЕС и за сътрудничество между страните от Югозападна Европа.

 10. Участие в обучение в Нидерландия за обмяна на опит във връзка с предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС.

 11. Изготвяне на документи във връзка с екипа, приоритетите, темите и организацията на българското председателство на Съвета на ЕС.

Продължи оказването на регулярно съдействие на българските спортни федерации относно визовия режим при пътувания на български спортисти и спортни специалисти в чужбина и посещения на чужди спортисти, отбори и специалисти в България.

 • Изграждане на целеви мрежи за двустранно и многостранно сътрудничество с държавите-членки на ЕС и извън него.

През 2015 г. на основата на двустранни взаимодействия и преговори, през м. май, по време на посещение на президента г-н Росен Плевнелиев в Република Корея беше подписано Споразумение за сътрудничество в областта на спорта с корейската страна. През м. септември 2015 г. министърът на младежта и спорта на България посети Република Беларус по покана на г-н Александър Шамко – министър на спорта и туризма, и в рамките на това посещение беше подписано Споразумение за сътрудничество в областта на физическата култура и спорта между България и Беларус.

В процес на съгласуване и договаряне са проекти на споразумения и меморандуми за сътрудничество в областта на младежта и спорта със следните държави:

- Китай (в областта на спорта);

- Япония (в областта на спорта);

- Република Южна Африка (в областта на спорта);

- Иран (в областта на младежта);

- Държавата Катар (в областта на младежта и спорта);

- Украйна (в областта на младежта);

- Република Куба (в областта на спорта). .

Отразени са коментарите и бележките на ММС по проект на Програма за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Португалската република в областта на езика, образованието и науката, културата, спорта и младежта и общественото осведомяване за периода 2015 – 2018 г.; Програма за сътрудничество в областта на образованието, културата и спорта между правителството на Мексиканските съединени щати и правителството на Република България за периода 2015-2018г.; Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката, културата, средствата за масова информация, младежта и спорта между правителствата на Република България и Румъния за периода 2015-2017г.; Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителствата на Република България и Монголия за периода 2012-2016г., Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Малайзия; Програма за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между правителствата на България и Египет; Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителствата на Република България и Индия за периода 2015 – 2017г.; Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителствата на Република България и Корейската народно-демократична република за периода 2015 – 2017г.; Програма за обмен в областта на културата, науката, образованието, спорта и средствата за масово осведомяване между правителствата на Република България и Ислямска република Иран за периода 2015 – 2018г.

По отношение на многостранното сътрудничество се полагат усилия за пълноценно оползотворяване на възможностите, произтичащи от членството на България в Европейския съюз. България даде своя принос за подготовката и разработването на европейските документи в областта на младежта и спорта, участва в обмена на знания и опит, част е от структурирания диалог на ЕС със спортното и младежкото движение. Българската страна участва в обмена на мнения относно формирането на приоритетите и мерките за изпълнението им в ЕС в областта на младежта и спорта.

Изградени са работни контакти със сродни институции и организации от държави-членки на ЕС с цел формиране на партньорски мрежи и консорциуми за съвместни проекти в областта на спорта и младежките дейности.Съвет на Европа:

ММС участва в две събития организирани от Разширеното частично споразумение за спорта (РЧСС) на Съвета на Европа: Неформална министерска среща за работа в мрежа във връзка с Първите европейски игри в гр. Баку, Азербайджан и Конференция „Глобалният спорт: реформа или революция“ в гр. Архус, Дания. Като член на УС на Разширеното частично споразумение за спорта България активно се включи в проучванията на Съвета на Европа на тема “Доброто управление на спорта“, „Новопристигнали мигранти и тяхното интегриране чрез спорт” и др.


Продължава съгласуването, отразяването на становища от дирекция ЕППМС и проследяване на дейността на Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС), ООН, ЮНЕСКО И ПСЮИЕ, Международната организация на Франкофонията (МОФ), Конфежес.

ЮНЕСКО: Изготвен e проект във връзка с отбелязването на 70-годишнината от създаването на ЮНЕСКО и 60-годишнината от членството на Република България в организацията.

ПСЮИЕ: Изготвено e предложение за инициатива в периода на българското председателство на ПСЮИЕ.


 • Модернизиране на българското младежко и спортно законодателство в съответствие с добрите практики в ЕС и в света

Проучват се добрите практики и законовите положения в областта на съвременния спорт. Изготвен е свод от нормативни документи на acquis communitaire и на отделните държави-членки в областта на спорта, с оглед предстоящото предлагане на нов законопроект за спорта.


 • Повишаване информираността на обществото за успехите и постиженията на Република България в областта на спорта

По тази цел се работи в посока организиране и провеждане на пресконференции и чествания във връзка с важни спортни събития в България.

 1. Награждаване на български шампиони по различни видове спорт;

 2. Откриване и закриване на Световни и Европейски първенства и купи, големи международни турнири по различни спортни дисциплини.

  • Продукти, услуги предоставяни по програмата

Реализирани са следните дейности:

 1. Участия на представители на ММС в международни прояви в областта на спорта;

 2. Участие на ММС в работната група на ЕК за организация на Европейската седмица на спорта 2015 г., в Програмния комитет на „Еразъм+” и работна група“Спорт“.

 3. Преводи на стратегически документи.

 • Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на заложените цели за съответната област на политика с отчет на показателите за полза/ефект

Достигната е добра степен на изпълнение на очакваната полза и ефект за обществото.

Отчет на показателите за полза/ ефект

Политика за внедряване на добри международни практики и електронни услуги за спорта
Показатели за полза/ ефект


Мерна
единица


Целева

стойност

Отчет

2015 г.

1. Преводи

Бр.

 

780

2. Обхват на базата данни за изученото европейско законодателство

Бр.

50

65

3. Обхват на създадената база данни за най-добри практики в областта на спорта

Бр.

5

10

4. Участници в международни и национални конференции, кръгли маси и други форуми

Бр.

50

80

5. Издадени визи за спортни организации

Бр.

6 000

6 283
 • Отчет на показателите за изпълнение на програмата

1. Цялостна координация по новосъздадената работна група № 36 „Младеж и спорт” към Съвета по европейските въпроси и изготвяне на национални позиции в областта на младежта и спорта;

2. Подписани са споразумения за сътрудничество в областта на спорта с Република Корея и Република Беларус;

3. Осъществени са преводи – устни и писмени;

4. Координиране и организиране участието на представители от ММС в международни събития – заседания, конференции, семинари, симпозиуми и др.;

5. Изготвено предложение за инициатива в периода на българското председателство на ПСЮИЕ;

6. Изготвен проект във връзка с отбелязването на 70 годишнината от създаването на ЮНЕСКО и 60 годишнината от членството на Република България в организацията;

7. Оказано съдействие за издаване на визи за чужди спортисти, пристигащи в България, и за български спортисти и спортни деятели, пътуващи в чужбина; обслужени граждани;

8. Изготвени/актуализирани са три и подадени две проектопредложения към две финансиращи програми на ЕС – за организация на Европейската седмица на спорта в България 2015 г. и за модернизиране на младежките политики; в процес на подготовка са още три проектопредложения със срокове за кандидатстване през второто полугодие;

9. Одобрено е финансиране от ЕС и са сключени договори с Европейската комисия и ОП „Административен капацитет” за изпълнение на два проекта с бенефициент ММС;

10. Организирано е участие на представители на ММС в Комитетите за наблюдение на оперативните програми „Региони в растеж”, „Развитие на човешките ресурси”, „Наука и образование” и на програма „Еразъм+” на хоризонтално европейско ниво. ММС взема активно участие в процесите на вземане на решения и съгласувателните процедури по оперативните програми в България 2014-2020 г. ;

11. Координирано е изпълнението на кампанията „Бъди активен” за организацията на първата Европейска седмица на спорта от страна на ММС като национален координационен орган. Проектът, съфинансиран от Ивропейската комисия е изпълнен съобразно планирания бюджет и са изготвени отчетните документи;

12. Координирано е успешното изпълнение и отчитане на проект „Информация, координация и партньорство за провеждане на младежката политика в България” в срока, договорен с анекс с Управляващия орган на ОПАК;

13. Предоставена е информация на дирекция „Младежки политики” за възможностите за участие в клчови дейности в сектора „Младеж” на програма „Еразъм+” на хоризонтално и национално ниво;

14. Оказано е консултативно и експертно съдействие на няколко спортни федерации, клубове и неправителствени организации за идентифициране на проектни възможности и фондове и подготовка на проектопредложения в областта на младежта и спорта. • Източници за данните по показатели за изпълнение

Информацията се събира от административни документи, финансово-отчетни документи, счетоводен програмен продукт на ММС, преведени материали, база данни със законодателни мерки на държавите-членки на ЕС, регистър на командировките в чужбина, регистър на визите за чужденци и регистър на международните договори със степента на действие и етапа на реализация.

 • Отговорност за изпълнение на програмата

Пряката отговорност за изпълнението на програмата за 2015 г. се носи от г-н Красимир Иванов – директор на дирекция „Европейски програми, проекти и международно сътрудничество”.


  • Отчетът на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи е представен в приложение № 6.


VІІ. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

Преглед на изпълнение на политиката

Стратегически цели

Основната стратегическа цел в политиката за младежта е подобряване на качеството на живот на младите хора и на условията за успех на всеки млад човек чрез създаване на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал и за мобилизиране на потенциала на младите хора в развитието на България и Европейския съюз.

Политиката в областта на младите хора се управлява посредством програма „Младите в действие”.

Оперативни цели

През отчетния период оперативните цели в областта на младежката политика са насочени към улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора в съответствие с потребностите и интересите им, развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, конкуретноспособност, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание, осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаване към основните демократични ценности и стандарти.

Целите на Програма „Младите в действие” са насочени към осъществяване на ефективна национална политика за младежта, която да стимулира инициативността на младите хора, техните организации и структури за успешното им развитие и реализация в обществения живот на страната и Европейския съюз.


 • Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Оперативните цели в областта на младежката политика са свързани с изпълнението на следните ангажименти:

 • Разработване и приемане на Отчет за изпълнението на Плана за 2014 г. и на План за 2015 г. в изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020)

През отчетния период е разработен План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2015 г., както и Отчет за изпълнението на Стратегията за 2014 г. Документите са изготвени на базата на методология за събиране на данни на национално, регионално и общинско ниво. Двата документа са приети с решение № 403 от 4 юни 2015 г. на Министерски съвет.

Планът за 2015 г. отразява планираните задачи, дейности и необходите финансови средства за обезпечаването на политиките за младите хора в страната от страна на ресорните институции, регионалните и местни органи на управление. Финансирането е обвързано с годишните бюджети на отделните министерства и ведомства, както и с национални, европейски и международни програми, действащи в страната през 2015 г.

Отчетът по Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта за 2014 г. представя преглед на реализираните мерки за достигане на очакваните резултати от действието на Националния стратегически документ.


 • Изпълнение на Национална програма за младежта (2011-2015);

За насърчаване на гражданската активност на неправителствените организации, работещи с млади хора на местно, регионално и национално ниво и за удовлетворяване на техните потребности продължава изпълнението на Национална програма за младежта (2011-2015). Тя е основен инструмент за финансово подпомагане на младежките организации при В края на 2014 г. финансово са подкрепени 49 бр. проекти на младежки или неправителствени организации, изпълняващи дейности с или в полза на младите хора. Целевата група са младежи на възраст от 15 до 29 години, младежки работници и други специалисти, които са директно ангажирани с предоставянето на услуги или с други дейности в подкрепа на младежкото развитие.

Проектите са разпределени в три подпрограми, както следва: • подпрограма 1 „Развитие на мрежата от Младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ)“ - подкрепени са 32 проекта на организации от 27 областни града. Общият финансов ресурс, предвиден за авансови и балансови плащания през тази година по сключените договори в края на 2014 г., е в размер на 770 713,45 лв. Сумата се превежда след одобрение на междинен и окончателен съдържателен и финансов отчет.

 • подпрограма 2 и подпрограма 3. “Национални младежки инициативи и кампании” - В периода юли - август ММС стартира нова процедура за набиране на проектни предложения по подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании” и подпрограма 4 „Развитие и признаване на младежката работа” на Национална програма за младежта (2011-2015). Към крайния срок за кандидатстване, са постъпили 65 бр. проектни предложения по двете подпрограми, от тях са одобрени за финансиране 9 проекта.

През отчетния период са проведени тринадесет заседания на Комисията за разглеждане и приемане на междинните и окончателните отчети на проекти по Национална програма за младежта (2011-2015), на които са одобрени плащанията по сключените договори.

Общата стойност на финансовия ресурс, изразходван за субсидии по проекти на организации, финансирани по Национална програма за младежта през 2015 г. е 813 246 лв.    • Поддържане и разширяване на Националната информационна млрежа за младежта.

През 2015 г. се поддържа и интернет страница на Национална програма за младежта, която се администрира от ММС – www.mikc.bg, с актуална информация за програмата и младежките дейности по финансираните проекти.

В края на 2015 г. Министерството на младежта и спорта стартира нов младежки портал (www.nism.bg) на базата на изготвена концепция за обединение на младежката информация с цел поддържане на единна база данни и улеснение на младежката общност в страната при търсене на специализирана информация.    • Изготвяне на необходимите механизми, процедури и документи за изпълнението на Закона за младежта.

На основание чл. 5, ал. 2 от Закона за младежта, приет от Народното събрание на 5 април 2012 г. (Обн. - ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г.), през първото полугодие на отчетната година е разработен проект на Доклад за младежта за 2014 г. Структурата му е съобразена с основните приоритети на политиката за младите хора в страната, залегнали в Националната стратегия за младежта (2010-2020). Целта на доклада е да се представи информация за състоянието на младежта в страната и предприетите мерки от страна на отговорните институции в изпълнение на целите на държавната политика за младежта. Информацията е изложена във формата на конкретни индикатори, които описват младежкия статус и постигнатите резултати. Изпълнението на секторни политики е допълнено с нов раздел – „Политики за развитие и промяна“, с което се цели да бъдат посочени конкретните действия за преодоляване на проблемите в сектора на младежта от страна на отговорните институции.

Докладът е разработен от специализираната администрация на Министерство на младежта и спорта на базата на събрана и анализирана информация, подаденa от централните и местни органи на властта, данни от Националния статистически институт, Евростат, както и други национални и международни проучвания.

В изпълнение на чл. 10 от Закона за младежта, през отчетната година са проведени заседания на Националния консултативен съвет за младежта към министъра на младежта и спорта, на които са обсъдени въпроси за създаване на нов координационен механизъм, който да подобри взаимодействието между институциите в ежедневната работа с младите хора в страната.

През отчетния период експертният екип на ММС е разработил проект на ново поколение Национална програма за младежта (2016-2020). Документът е изготвен на базата извършен анализ от изпълнението на програмата за периода, изводите и препоръките от реализирана външна независима оценка на програмата, както и на представени становища от неправителствения сектор в страната, в рамките на проведеното от ММС обществено обсъждане на документа. В новия програмен документ са прецизирани дейностите, които ще се финансират като е поставен акцент върху повишаване качеството на младежката работа в страната и капацитета на организациите, изпълняващи проекти, а също така се въвеждат и индикативни срокове за кандидатстване, улесняващи младежкия неправителствен сектор.

Стартирана е и подготовка на пакета документи, свързани с администрирането на Програмата за периода 2016-2020 г.


 • Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическите и оперативните цели за съответната област на политика .

Мерките в областта на младежката политика са насочени към повишаване на ролята и гражданската активност на младите хора, както и към осигуряване на по-добри възможности зличностна и професионална реализация на българските младежи.

Реализираните дейности от страна на ММС създадоха условия за участие на младите хора в процеса на вземане на решения чрез участието им в Националния консултативния съвет за младежта, Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта, работни групи и други форми за младежко участие. Осигурено бе и нормалното функциониране на Национална програма за младежта (2011-2015) чрез финансиране на проекти за младежки дейности и услуги по програмата. В периода бяха подписани договори с 49 организации за реализиране на проекти в полза на младежката общност в страната. Създаден е и нов информационен младежки портал с улеснени възможности за търсене на информация, представляваща интерес за младите хора в страната.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница