Отчет на основните параметри на бюджетастраница1/8
Дата07.08.2018
Размер1.27 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8


ОТЧЕТ

ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2015 г.София

бул. Васил Левски No: 75


І. Отчет на основните параметри на бюджета.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Постановление № 8 от 16 януари 2015 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г., разходите по бюджета на Министерство на младежта и спорта, за 2015 г. са утвърдени по програми в рамките на пет области на политики:
 • Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време

   • Бюджетна програма „Спорт за учащи”

   • Бюджетна програма ”Спорт в свободното време”
 • Политика в областта на спорта за високи постижения

 • Бюджетна програма „Олимпийска подготовка”

 • Бюджетна програма „Спорт за високи постижения”
 • Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти

 • Бюджетна програма „Спортни обекти и съоръжения”
 • Политика за внедряване на добри международни практики за спорта

 • Бюджетна програма „Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм”
  • Политика в областта на младите хора

 • Бюджетна програма „Младите в действие”

Отчетът за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за 2015 г. на Министерство на младежта и спорта съдържа информация за събраните приходи и всички разходи по програмите за развитие на младежките дейности, физическото възпитание и спорта, включително извършваните от средства от Европейския съюз, по други международни програми и набирателната сметка (с източник на финансиране постъпления от Българския спортен тотализатор). В изпълнение на § 15 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за публичните финанси, считано от 01.01.2014 г. средствата от Българския спортен тотализатор постъпват и се съхраняват по сметка за чужди средства и се разходват по бюджета на Министерството на младежта и спорта. За прехвърлянето и разходването на тези суми Министърът на финансите извършва промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта по реда на чл. 110, ал.1, доколкото тези приходи не са предвидени по бюджета на министерството.

Отчетът за изпълнение на всяка отделна програма съдържа консолидирана информация за всички извършени разходи през 2015 г., независимо от източника на финансиране, допринасящи за изпълнението на дейностите и програмите, планирани в програмния и ориентиран към резултатите бюджет на Министерство на младежта и спорта. При отчитане изпълнението на всяка една от програмите са представени и отчетни данни по идентифицираните и дефинирани показатели за изпълнение.


 1. Отчет на приходите по бюджета на ММС /Приложение № 1/

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. по бюджета на Министерство на младежта и спорта са утвърдени неданъчни приходи в размер на 26 700 000 лв., като е предвидено те да се акумулират от постъпленията от Българския спортен тотализатор, от предоставяне на услуги и събиране на наеми от собственост. Към 31.12.2015 г. уточненият план на приходите по бюджета на ММС е в размер на 31 082 507 лева.

Към 31.12.2015 г. са отчетени приходи на обща стойност 30 832 987 лв., в това число:

а/ приходи и доходи от собственост – 30 837 920 лв. или 99,0 % изпълнение спрямо уточнения план, в т. ч. постъпленията от Българския спортен тотализатор – 30,370,309 лева, приходи от продажба на услуги 83 611 лв (услуги, предоставяни от хотелската част на общежитието на СУ „Ген. Вл. Стойчев- град София, и СУ „Васил Левски”- град Пловдив, услуги за почасово ползване на басейн на СУ „Майор Атанас Узунов”- град Русе), получени след приспадане на намалението в приходите от ученическият стол в Спортно училище „Георги Бенковски”- гр. Плевен. Приходите от отдаване под наем на административни помещения, спортни обекти и съоръжения и леки автомобили са в размер на 382 114 лв. или 65,32 % изпълнение от уточнения план.

б/ приходи от глоби, санкции и наказателни лихви -98 327 лева, които представляват платени лихви от БСФ, клубове и други по споразумения за разсрочени плащания на парични задължения и обезщетения от наематели;

в/ други неданъчни приходи – 5 554 лв., в т.ч. приходи от постъпления за предоставяне на достъп до обществена информация, приходи от бракувани активи и вторични суровини, приходи от нанесени щети и др;

г/ приходи от продажба на нефинансови активи – (5 142) лв. Продадени са ненужни и амортизирани транспортни средства;

д/ получени дарения от страната – 12 198 лв. в това число:

- 4 450 лв., в това число 450 лева дарения от Сибота ЕООД , 500 лева от ЕСА Груп 2014 ЕООД , 3000 лева от Български спортен тотализатори 500 лева от „Експрес логистик” ООД - за Спортно училище, гр.Пловдив.;

в спортните училища в град Пловдив;

- 858 лева получено дарение от Генадий Христов Атанасов- „Дуо Корект” ДЗЗД за обогатяване на материалната база СУ „Георги Бенковски” гр. Варна;

- 390 лева от ВСК на учителите заСУ „Георги Бенковски” гр. Варна;

- 6500 лв. – дарение за Антидопинговия център.

ж/ внесени ДДС и другите данъци върху приходите от стопанска дейност на бюджетни предприятия по ЗКПО – 126 154 лв.


2. Отчет на разходите по бюджета на ММС по програми в рамките на изпълняваните политики / Приложение 2а/
Утвърдените общи разходи със Закона за държавния бюджет за 2015 г. са в размер на 66 253 100 лева. След извършени промени от Министерският съвет и Министърът на финансите по бюджета на ММС по реда на чл. 109 и чл. 110 от Закона за публичните финанси към 31.12.2015 г., уточненият план на разходите възлиза на 70 589 363 лева.

При отчитане спецификата на дейностите и проектите, финансирани за провеждане на политиките в областта на младежта и спорта, отчетените общи бюджетни разходи за 2015 година. са на стойност 69 041 633 лв. или изпълнението спрямо уточнения план възлиза на 97,81%. С най- висок относителен дял (67,90%) от общите разходи е изпълнението на субсидиите на организации с нестопанска цел, което произтича от спецификата на финансираните дейности.

Предвид наложените ограничения за разходите за персонал в бюджета за 2015 г. спрямо 2014 г., тези разходи са ограничени. През 2015 г. не е извършена промяна на възнагражденията в зависимост от годишните оценки от атестирането на служителите. Не е допунат преразход на разходите за персонал.

Изпълнението на общите бюджетни разходи за 2015 г. е в рамките на отпусканите лимити за разходи в системата за електронни бюджетни разплащания СЕБРА.3. Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на изпълняваните политики /Приложение 2б/
Общите консолидирани разходи за 2015 г., отчетени по програмния и ориентиран към резултатите бюджет на Министерство на младежта и спорта, са извършвани при спазване разпоредбите на действащото финансово законодателство в страната, на Закона за младежта, Закона за физическото възпитание и спорта и подзаконовите актове по прилагането им и са в размер на 69 699 964 лева.

В рамките на отчетния период са извършвани плащания по: Европейски програми, с източник на финансиране средства от Европейския съюз на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд, програма „Коменски” (реализирана от спортното училище в гр. Бургас), договор по проект „Национални работни групи – структуриран диалог с младежите и младежките организации” по програма „Еразъм+” с Европейската комисия, проект „Информираност, координация и партньорство при провеждане на младежката политика в Република България” по програма ОПАК, проекти „Успех”, квалификация на педагогическите специалисти” и „Ученически практики”, изпълняване от спортните училища, проектпрограми и проекти за развитие на ученическия и студентския спорт и програма за развитие на спорта в детските градини по бюджетна програма „Спорт за учащи”, договори за финансово подпомагане дейността на многоспортови федерации и осигуряване на възможности за физическа активност, спортно състезателна дейност и спортни резултати - програма „Спорт за децата в свободното време”, подпомагане на програми за развитието на детския футбол и проект „Научи се да плуваш”, проект „Децата и спортния клуб”, проект „Тенисът спорт за всички”; финансиране дейността на български спортни федерации и спортни клубове; месечни премии за олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност; финансово подпомагане организацията и провеждането на домакинства на състезания от международния спортен календар; договори за олимпийска подготовка; подпомагане на спортни организации и общини стопанисващи и управляващи обекти общинска или държавна собственост за ремонт, реконструкция и модернизация на обектите и съоръженията; на други дейности в областта на олимпийската подготовка и спорта за високи постижения, програми и проекти по Национална програма за младежта (2011-2015).


4. Източници на финансиране на консолидираните разходи.

Източниците на финансиране на консолидираните разходи са представени в Приложение № 3.


ІІ. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
През отчетния период не са извършени промени в структурата на Министерство на младежта и спорта (ММС). Необходимо е предприемане на действия за осигуряване на служители на ММС за всяка от административните области. Осигуряването на допълнителните щатни бройки се налага от увеличения обем на дейности в страната на всички специализирани дирекции на ММС, свързани с мониторинг, проверки на място и методическа помощ на спортните организации. Независимо, че експертите за административните области са в структурата на дирекция „Спорт за всички и регионална координация”, основните им задължения са свързани и с функциите на дирекциите „Ученически и студентски спорт”, Елитен спорт” и „Спортна инфраструктура и управление на държавното участие” за дейностите им в регионите на страната и осъществяване на координация с общинските администрации и местните спортни организации. Към момента 12 експерта отговарят за 28 административни области, което затруднява осъществяването на регионалната дейност на ММС.

ІІІ. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА СПОРТА ЗА УЧАЩИ И СПОРТА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ .
1. Преглед на изпълнение на политикатА

 • Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане.


Стратегически цели:

 • Подобряване на условията за практикуване на спорта в свободното време, възможностите за изява и реализиране на лични спортни резултати и укрепване на здравето на хората чрез здравословна двигателна активност през свободното им време;

 • Пълноценен учебно тренировъчен процес и спортно техническа подготовка на учениците в спортните училища за създаване на високо мотивирани състезатели с възможности за спечелване на призови класирания от държавни, европейски, световни първенства и олимпийски игри;

 • Разширяване обхвата на учащите в т.ч. и на децата с увреждания и децата в риск за системно практикуване на физически упражнения и спорт и утвърждаване на физическото възпитание и спорта като средство за здравословен начин на живот и превенция на зависимостите, насилието и вредните навици.


Оперативни цели в областта на спорта в свободното време:

 • Разработване на предложения за програмни документи и проекти за нормативни актове (или на тяхната промяна), свързани с физическото възпитание, спорта в свободното време и социалния туризъм;

 • Разработване и изпълнение на програми на ММС, координация и контрол при реализирането на проекти, свързани с развитието на спорта в свободното време;

 • Подпомагане на общественополезната дейност на национални спортни организации и многоспортови федерации, администриращи спорта на ведомствен и отраслов принцип, с оглед създаване на условия за здравословна двигателна активност и разнообразяване на спортните услуги, които гражданите ползват през свободното си време;

 • Осъществяване регионалната политика на ММС чрез областните експерти.


Оперативни цели в областта на спорта за учащи:

 • Променена и усъвършенствана правно-нормативна уредба в областта на спорта за учащи;

 • Координирани действия и оперативно взаимодействие между държавните и общинските органи, изпълняващи функции в областта на физическото възпитание и спорта и активизиране на сътрудничеството им със спортните организации;

 • Разширен обхват и създаване на мотивация в учениците за участие в системно тренировъчна и състезателна дейност;

 • Утвърдено Програмно и Проектно финансиране на дейностите на спортни организации за развитието на спорта за учащи и спорта за хората с увреждания и деца в риск;

 • Разработени и реализирани програми за системни занимания със спорт, изява и постигане на спортни резултати;

 • Увеличен брой на действащи спортни клубове с предмет на дейност в областта на спорта за учащи, спорта за хората с увреждания и деца в риск;

 • Осигурени условия и възможности за системни занимания със спорт, изява и постигане на спортни резултати от хората с увреждания и деца в риск;

 • Информационна осигуреност на кадрите, работещи в спорта за учащи, с учебни материали, методически ръководства, указания и др.

Целите на политиката в тази област са определени при отчитане ролята на спорта като важен фактор за човешкото развитие и необходимостта от осигуряване на възможност за избор и достъп на човека да практикува физически упражнения и спорт. С нейното изпълнение постепенно се променя съществуващата ниска двигателна активност на гражданите с оглед постигане на по-високо ниво на здравния им статус и преустановяване на част от негативните тенденции в начина на живот на населението.

Към момента, в условията на финансови ограничениая и предвид ниския относителен дял от общия бюджет на ММС на средствата за спорт за всички, не е възможно да се осигури голяма част от населението да практикува спорт в свободното време.

Поради тази причина при определяне на целите и за 2015 г. сме приложили подход към избирателни политики и дейности. Програмите и дейностите, чрез които осъществяваме политиката в областта на спорта в свободното време, приоритетно са насочени към децата и младите хора в трудоспособна възраст, тъй като не можем да осигурим условия за свободно практикуване на спорт за всички, които желаят да спортуват.

Изпълнението на целите на политиката в тази област през 2015 г. се реализира чрез бюджетните програми „Спорт в свободното време” и „Спорт за учащи”.

Горецитираните програми се реализират успешно. С изпълнението им са осигурени условия за практикуване на спорт, изява, развитие и реализиране на лични спортни резултати, създадена е и се поддържат мотивация и устойчив интерес в различни групи от населението за участие в организирана или самостоятелна спортна дейност.

Постигната е висока степен на изпълнение на определените цели.

Предоставените средства на спортни организации за изпълнението на дейностите и проектите по програмите в бюджетната програма „Спорт в свободното време”, през 2015 година, са общо в размер на 3 414 590 лева. Общият брой на включените в спортни прояви и занимания участници е над 180 000.

За изпълнението на дейностите и проектите по програмите в бюджетната програма „Спорт за учащи” през 2015 година, предоставените средства от бюджета на Министерството на младежта и спорта са общо в размер на 10 067 705 лева, от тях 8 755 066 лева, за държавните спортни училища – второстепенни разпоредители към Министъра на младежта и спорта. В тази сума не са включени разходваните средства от държавните спортни училища по международни програми, през 2015 г., в размер на 173 276 лв. • Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел.

Полза/ефект за обществото

Ползата за обществото при изпълнение на стратегическата цел се изразява в оптимална осигуреност на възможности и предпоставки за двигателна активност, спорт и социален туризъм на хората с цел здравословен начин на живот, както и възможности за изява и постигане на лични спортни резултати.

През отчетния период са осигурени оптимални условия и възможности за двигателна активност и спорт за децата от детските градини, ученици, студенти, деца в риск и хора с увреждания, като са постигнати част от заложените цели за постигане на подобрена двигателна активност, здравословен начин на живот, както и на възможности за изява и постигане на лични спортни резултати.

Постигнати са предвидените нива на спортна подготовка и устойчиво развитие на спорта в спортните училища, както и са реализирани призови класирания от учениците в тях на държавни и международни състезания.

Проведените дейности и реализираните програми през отчетния период имат следния ефект за обществото – реализирани програми и проекти, включване на деца в спортни занимания и участие на хора от различни възрастови, отраслови и социални групи от населението в спортни дейности и прояви, повишена активност и капацитет на спортните организации и утвърждаване на Програмно и Проектно финансиране при подпомагане обществено полезната дейност на спортните организации при реализиране на проектите по програмите в областта на спорта за всички.

Достигнатата степен на полза/ефект в областта на политиката по отношение на спорта в свободното време се определя чрез стойностите на отчетените показатели.

Същите отразяват броя на участниците (деца, лица от различни възрастови, отраслови и социални групи от населението), включени в спортни занимания, начално обучение по вид спорт, в състезания и други спортни дейности и прояви, броя на реализираните проекти, дял на средствата за спорта в свободното време.

Показателите за полза/ефект и целеви стойности показват промените преди въздействието и след реализиране на програмите и дейностите за изпълнение на целите. Конкретните показатели за полза/ефект и целеви стойности са разработени и посочени в отделните програми. Те са изразени в конкретна стойност, в цифри, в брой.

Ефектът от изпълнението на политиката в тази област през 2015 година е постигнат при оптимално използване на наличните ресурси - материалната база, кадри и др.

Отчет на показателите за полза/ ефект

Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време
Показатели за полза/ефект


Мерна

единица

Целева

стойност

Отчет

2015 г.

1. Относителен дял от общия бюджет на ММС на средствата за спорта за учащи

%

15,1


14,6

2.Брой на обхванатите ученици в спортно състезателна дейност на общообразователните училища

Бр.

96 000

90 000

3. Брой на обхванатите ученици в спортно състезателна дейност в специализираните училища

Бр.

330

316

4. Брой на приети ученици в спортните училища по утвърден държавен план - прием

Бр.

1662

779

5.Брой реализирани проекти на спортни организации по програма на ММС за спорта за деца с увреждания и деца в риск

Бр.

48

52

6. Брой реализирани проекти по програма на ММС за спорта за децата в детските градини

Бр.

65

139

7. Брой участници, обхванати в дейностите по проектите на многоспортови организации, администриращи спорта за

Бр.

6 000

10 850

8. Относителен дял от общия бюджет на ММС на средствата за спорта за свободното време

%

5,6 %

5,6 %


9.Спортни организации, участвали с проектни предложения, свързани със спорта в свободното време

%

З30449
10.Брой сключени договори и реализирани проекти на спортни организации, свързани със спорта в свободното време

Бр.


240

278


11. Брой участници, обхванати в дейностите по проектите (спортни занимания, начално обучение)

Бр.

29 000

34 000


12. Брой участници/тия, обхванати в дейностите по проектите на национални спортни организации и многоспортови федерации, администриращи спорта на ведомствен и отрас. принцип (спортни състезания, прояви)

Бр.

135 000

150 000

 • Информация за показателите

Показателите показват броя на участниците (деца, учащи, лица от различни възрастови, отраслови и социални групи от населението) включени в спортни занимания, начално обучение по вид спорт, в състезания и други спортни дейности и прояви, както и броя на проявите, видове спорт и постигнати резултати и класирания.

Показателите се отчитат ежегодно. Целевите групи, към които са насочени са ученици – от общообразователните, специалните и спортни училища и представители на различни възрастови, отраслови/ведомствени и социални групи от населението.

За постигане на ползата/ефекта в областта на политиката по отношение на спорта за всички са разработени, финансирани и реализирани програми и дейности. Чрез тези програми са осигурени условия и е предоставена възможност на спортни организации за кандидатстване с проекти са осигурени условия и възможности за достъп на различни възрастови, отраслови и социални групи от населението до разнообразни услуги в областта на спорта и ефективно ползване на спортните обекти и съоръжения.

За постигане на ползата/ефекта в областта на политиката по отношение на спорта за учащи са разработени, финансирани и реализирани програми и дейности.

Осигурени са условия и е предоставена възможност на спортни клубове да вземат участие в организацията и провеждането на ученическите игри.

  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница