Отчет за дейността на рзи кюстендил 2016 г. Кюстендил, 2017 г. С ъ д ъ р ж а н и естраница8/15
Дата30.07.2018
Размер2.5 Mb.
ТипОтчет
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Ротавирусен гастроентерит

Регистрирани са 44 заболели (34,92 %000), спрямо 79 заболели (61,73 %000) през предходната година. Заболяемостта е снижена с 43,43 %.От случаите 100 % са потвърдени. Заболявания са регистрирани във възрастовите групи от 0 – 1 години (1423,88 %000), от 1 – 4 години (794,91 %000) и от 5 – 9 години (19,56 %000). Заболелите от мъжки и от женски пол са по 50 %. Неорганизираните заболели са 95,45 %, в детски заведения са 4,55 %. Заболявания са регистрирани в Дупнишка община (19 заболели, 45,73 % 000), Кюстендилска община (23 заболели, 41,29 % 000) и Бобовдолска община (2 заболели, 24,56 % 000). В градове са 86,36 %. Случаите са регистрирани през всички месеци, като най-много са заболелите през декември и февруари – по 8. Хоспитализирани са 100 % от заболелите. От 152 контактни в 45 проучени огнищата са изследвани 19, с отрицателен резултат. Няма заболели контактни и открити източници на зараза при епидемиологичните проучвания.Колиентерити

Заболяемостта от колиентерити (7,14 %000) е силно увеличена с 52,24 % в сравнение с предходната година.Потвърдени са 100 % от случаите. Е.коли О6, Е.коли О86 и Е.коли О128 са изолирани от по 2 заболели (по 22,22 %). Е.коли О25, Е.коли О26 и Е.коли О78 са изолирани от по 1 болен (по 11,11 %). Най-висока е заболяемостта във възрастова група от 1 – 4 години (26,50 %000), следвана от 5 – 9 години (19,56 %000) и от 10 – 14 години (19,46 %000). Преобладават заболелите от женски пол – 55,56 %. Неорганизирани са 66,67 % от заболелите, в „други“ колективи са 22,22 %, в предприятия са 11,11 %. Случаите са регистрирани в Треклянска община (224,97 %000) и в Кюстендилска община (12,57 %000). В градове са 77,78 % от случаите. Най-голям е броят на заболелите през месец септември – 3. По 1 заболял има през месеците февруари, април, юни, юли, август и ноември. Хоспитализирани са 100 %. Случаите са без епидемична връзка. От 10 контактни в 12 проучени огнища е изследвано 1 лице. Няма заболели контактни и открити източници на зараза.Бруцелоза

Не бяха регистрирани случаи на бруцелоза, спрямо 33 заболели (25,79 %000) при епидемичен взрив от бруцелоза с причинител Бруцела мелитензис през 2015 г.

  • през 2016 г. беше организирано извършването на изследване за серопревалентност за бруцелоза при хората на територията на областта – бяха взети 100 серумни проби отговарящи на следните изисквания:

  • жители на областта, предимно от районите, в които е имало най-много случаи на заболяване от бруцелоза;

  • жители на погранични райони;

  • хора от всички възрастови групи, с акцент към активната трудова и по-висока възраст, стопанисващи и/ или отглеждащи едър и дребен рогат добитък, включително и членовете на техните семейства;

  • хора, консумиращи домашно мляко и млечни продукти;

  • проби от пациенти, отговарящи на горните условия, както и от изследвани за друга инфекциозна патология (неясни фебрилни състояния, лимфаденити, ставни оплаквания, орхити и др.), при което са се оказали отрицателни.

Резултатите са отрицателни.

ІІІ. Вирусни хепатити:

Нозологични единици


2016 година

2015 година

2014 година
Брой

%000

%

Брой

%000

Брой

%000

Хепатит А

2

1,59

28,57

-

-

1

0,77

Хепатит В

4

3,17

57,14

5

3,91

7

5,37

Хепатит С

-

-

-

2

1,56

-

-

Хепатит неопределен

1

0,79

14,29

1

0,78

1

0,77

Общо

7

5,55

100,00

8

6,25

9

6,91

/* брой починали

При вирусните хепатити се наблюдава снижение на заболяемостта с 11,20 % в сравнение с предходната година, повлияно главно от снижението на заболяемостта от хепатит В и хепатит С. В структурата на заболяемостта от вирусни хепатити с най-голям относителен дял е хепатит В (57,14 %), както и през предходната година. Съществен относителен дял заема и хепатит А (28,57 %).

Няма смъртни случаи при вирусните хепатити, както и през предходната година.

Хепатит А

Регистрирани са 2 случая на хепатит А (1,59 %000), спрямо липса на заболявания през 2015 г.Заболелите са във възрастови групи от 15 - 19 години (20,73 %000) и от 30 - 34 години (13,95 %000). От мъжки пол са 100 %. В учреждения и неорганизирани са по 50 %. Случаите са потвърдени. Хоспитализирани са 100 %. Заболелите са в Дупнишка община (4,81 %000). Случаите са по един през месеците февруари и септември. В градове са 100 %. От 17 контактни лица в 3 проучени огнища са изследвани 17, които са отрицателни. Няма заболели контактни и открити източници на зараза.Хепатит В

Заболяемостта е с ниски стойности и е снижена с 18,93 %, спрямо предходната година. Регистрирани са 4 заболели (3,17 %000), спрямо 5 заболели (3,91 %000) през 2015 г.Случаите са потвърдени. Няма заболели в имунизационна възраст. От заболелите 100 % са неимунизирани. Един заболял има във възрастова група от 50 – 54 години (10,81 %000) и трима заболели във възрастова група над 65 години (9,18 %000). Заболелите от женски пол са 100 %. Неорганизирани са 100 %. Заболелите са в Кюстендилска община (3,59 %000), в Бобовдолска община (12,28 %000) и в Дупнишка община (2,41 %000). Случаите са през месец юли – 2 и август и декември – по 1. В градове и в села са по 50 %. Хоспитализирани са 100 %. Проучени бяха 4 огнища с 3 контактни лица, които са неимунизирани и неизследвани. Няма заболели контактни и открити източници на зараза. Заболелите не съобщават за оперативни интервенции и манипулации, кръвопреливане, хемодиализа, необезопасен секс, употреба на инжекционни наркотици.Хепатит С

Не бяха регистрирани заболели от хепатит С, спрямо 2 случая (1,56 %000) през предходната година.

Хепатит неопределен, остър

Регистриран е 1 заболял (0,79 %000), както и през предходната година (0,78 %000). Заболяемостта е увеличена несъществено с 1,28 % спрямо 2015 г., в резултат на снижението на броя на населението в областта при непроменен брой на заболелите.Случаят е възможен. Заболелият е във възрастова група от 45 - 49 години (10,50 %000), от мъжки пол, работещ в „други” колективи, в Дупнишка община (2,41 %000), градски, през месец юни. Заболелият е хоспитализиран. Проучени бяха 2 огнища. От 2 издирени контактни е изследван 1. Няма заболели контактни и открити източници на зараза.ІV. Заболяемост от векторно-предавани трансмисивни инфекции:

Нозологични единици

2016 година

2015 година

2014 година

Брой

%000

%

Брой

%000

Брой

%000

Лаймска борелиоза

2

1,59

10,53

1

0,78

1

0,77

Марсилска треска

17

13,49

89,47

7

5,47

22

16,88

Туларемия

-

-

-

1

0,78

-

-

Ку треска

-

-

-

-

-

6

4,60

Всичко

19

15,08

100,00

9

7,03

29

22,26

Заболяемостта от векторно-предавани трансмисивни инфекции (15,08 %000) е силно увеличена със 114,51 % в сравнение с 2015 г., в резултат предимно на завишената заболяемост от Марсилска треска и в по-малка степен на увеличената заболяемост от Лаймска борелиоза. В структурата на заболяемостта от трансмисивни инфекции с най-голям относителен дял е Марсилска треска – 89,47 %. Лаймска борелиоза заема 10,53 %.

Не бяха регистрирани заболели от Ку треска, ККХТ, ХТБС, кърлежов енцефалит, Западно-Нилска треска, малария и висцерална лайшманиоза, както и през предходната година.Лаймска борелиоза

Заболяемостта от Лаймска борелиоза е 1,59 %000, спрямо 0,78 %000 през 2015 г. и е увеличена със 103,85 %.Случаите са потвърдени. Заболелите са във възрастови групи от 25 - 29 години (16,91 %000) и над 65 години (3,06 %000). От женски пол са 100 %. Неорганизирани са 100 % от заболелите. Случаите са в Рилска община (37,19 %000) и в Кюстендилска община (1,80 %000). В градове са 100 %. Заболяванията са регистрирани през месеците май и декември – по 1. Хоспитализирани са 100 %.Марсилска треска

Заболяемостта от Марсилска треска (13,49 %000) е силно увеличена със 146,62 % в сравнение с предходната година (5,47 %000).От случаите 29,41 % са потвърдени и 70,59 % са вероятни. Най-висока е заболяемостта във възрастови групи от 50 – 54 години (4 заболели, 43,22 %000) и от 45 – 49 години (4 заболели, 41,99 %000). Заболявания има и във възрастови групи от 25 - 29 години (16,91 %000), от 30 - 34 години (27,89 %000), от 40 – 44 години (10,97 %000) и над 65 години (15,30 %000). Преобладават заболелите от женски пол – 58,82 %. По колективи преобладават неорганизираните – 64,71 % и работещите в „други” колективи – 23,53 %. В предприятия и в учреждения са по 5,88 %. От заболелите няма с рискови професии. За ухапване от кърлеж съобщават 16 или 94,12 % от заболелите. Случаите са в Кюстендилска община (30,52 %000). В градове са 100 %. Заболяванията са регистрирани през месеците от март до август, като най-голям е броят на заболелите през месеците август – 5 и юни и юли – по 4. Хоспитализирани са 100 %.

Проучени бяха 23 огнища с 24 контактни. Няма заболели контактни.

Туларемия

Не бяха регистрирани случаи на туларемия, спрямо 1 заболял (0,78 %000) през 2015 г.

Ку треска

Не бяха регистрирани случаи на Ку треска, както и през предходната година.

V. Покривни инфекции не бяха регистрирани.

VІ. Невроинфекции:

Нозологични единици


2016 година

2015 година

2014 година

Брой

%000

%

Брой

%000

Брой

%000

Бактериални менингити

и менингоенцефалити (БММЕ):2

1,59

22,22

2

1,56

1

0,77

-Пневмококов

1

0,79

11,11

-

-

1

0,77

-Други

1

0,79

11,11

2

1,56

-

-

Вирусен менингит и

менингоенцефалит3

2,38

33,33

3

2,34

4

3,07

ОВП и парези на н.фациалис

4

3,17

44,44

3

2,34

6

4,60

Всичко

9

7,14

100,00

8

6,25

11

8,44

/ *починали

Заболяемостта от невроинфекции е увеличена с 14,24 % в сравнение с 2015 г. В структурата на заболяемостта от невроинфекции с най-голям относителен дял са случаите на остра вяла парализа и вирусните менингити и менингоенцефалити, както и през предходната година.

През годината нямаше смъртни случаи от невроинфекции, спрямо 1 починал от невроинфекции (смъртност 0,78 %000, леталитет – 12,50 %) през 2015 г.

Бактериални менингити и менингоенцефалити (БММЕ)

Заболяемостта от бактериални менингити и менингоенцефалити (1,59 %000) е увеличена несъществено с 1,92 % спрямо предходната година (1,56 %000), в резултат на снижението на броя на населението в областта при непроменен брой на заболелите.

През годината нямаше смъртни случаи от БММЕ, спрямо 1 починал от БММЕ (смъртност 0,78 %000, леталитет – 50 %) през 2015 г.

Бактериални менингити и менингоенцефалити (БММЕ) – пневмококов

Беше регистриран 1 заболял от БММЕ - пневмококов (0,79 %000), спрямо липса на заболявания през 2015 г.

Случаят е потвърден. Заболелият е във възрастова група от 5 - 9 години (19,56 %000), неимунизиран, от мъжки пол, неорганизиран. Случаят е в Кюстендилска община (1,80 %000), градски, през месец август. Заболелият е хоспитализиран. Проучено беше 1 огнище. От 3 издирени контактни няма заболели. Не е открит източник на зараза.

Бактериални менингити и менингоенцефалити (БММЕ) - Хемофилус инфлуенце и инвазивни инфекции не бяха регистрирани, както и през предходната година.

Бактериални менингити и менингоенцефалити (БММЕ) – стрептококов не бяха регистрирани, както и през предходната година.

Бактериални менингити и менингоенцефалити (БММЕ) –други бактерии

Регистриран беше 1 вероятен случай на БММЕ – други бактерии (0,79 %000) с неуточнена етиология, спрямо 2 случая на бактериален менингит и менингоенцефалит – други бактерии (заболяемост 1,56 %000) през предходната година. Заболяемостта е снижена с 49,36 %.

Заболелият е във възрастова група от 40 - 44 години (10,97 %000), от женски пол, неорганизиран. Случаят е в Кюстендилска община (1,80 %000), градски, през месец април. Заболелият е хоспитализиран. Проучено беше 1 огнище. От 2 издирени контактни няма заболели. Не е открит източник на зараза.

Няма починали от БММЕ – други бактерии, спрямо 1 починал от (БММЕ) –други бактерии с причинител Ентерококус фекалис (смъртност 0,78 %000, леталитет – 50 %) през 2015г.Вирусни менингити и менингоенцефалити

Регистрирани бяха 3 случая на вирусни менингити и менингоенцефалити (2,38 %000), спрямо 3 заболели (2,34 %000) през 2015 година. Заболяемостта е повишена несъществено с 1,71 % спрямо предходната година в резултат на снижението на броя на населението в областта при непроменен брой на заболелите.

От случаите 100 % са вероятни с неуточнена етиология. Заболелите са във възрастови групи от 5 - 9 години (19,56 %000), от 10 – 14 години (19,47 %000) и от 25 - 29 години (16,91 %000). Преобладават заболелите от мъжки пол – 66,67 %. Неорганизирани са 66,67 %, в училища са 33,33 %. Заболелите са в Кюстендилска община (3,59 %000) и в Дупнишка община (2,41 %000). В градове са 100 %. Случаите са по един през месеците февруари, април и юли. Хоспитализирани са 100 %. Проучени бяха 4 огнища. От 31 издирени контактни няма заболели. Няма открити източници на зараза.

Няма починали от вирусни менингити и менингоенцефалити, както и през предходната година.Остра вяла парализа

Бяха регистрирани 4 заболели (3,17 %000) с пареза на н.фациалис, спрямо 3 заболели (2,34 %000) с пареза на н.фациалис през 2015 г. Индексът на 100000 население до 14 години е 26,78.Случаите са вероятни. Един от заболелите е във възрастова група от 1 – 4 години (26,50 %000) и трима са във възрастова група от 10 – 14 години (58,41 %000). Преобладават заболелите от женски пол – 75 %.

Разпределението на заболелите по възраст и брой приеми ваксина срещу полиомиелит е следното:

Възрастова група

Брой приеми ваксина срещу полиомиелит

1 – 4 години

4 приема петкомпонентна ваксина

10-14 години

-6 приема с жива ваксина – 1

-5 приема с жива ваксина – 1

- без данни - 1


В училища и неорганизирани са по 50 %. Заболелите са в Дупнишка община (7,22 %000) и в Сапаревобанска община (14,24 %000). Случаите са по един през месеците януари, май, юли и септември. В градове са 100 %. Хоспитализирани са 100 %. Проучени бяха 6 огнища. От 39 контактни в огнищата 1 (2,56) % е непълно имунизиран с 2 приема, 31 (79,49 %) са реимунизирани и 7 (17,95) са без данни за имунизация. Няма заболели контактни.

При извършените изследвания в НПЛ на фекалните проби резултатите са отрицателни за ентеровируси. Окончателната клинична диагноза съвпада с първоначалната. Децата са оздравели, без остатъчни парализи.VІІ. ХИВ/ СПИН и сексуално предавани инфекции (СПИ)

СПИН/ ХИВ+

Нозологични единици


2016 година

2015 година

2014 година

Брой

%000

Брой

%000

Брой

%000

СПИН/ ХИВ+

3

2,38

3

2,34

3

2,30

Бяха регистрирани 3 случая на СПИН/ ХИВ+ (2,38 %000), спрямо 3 случая на СПИН/ ХИВ+ (2,34 %000) през 2015 г. Заболяемостта от СПИН/ ХИВ+ е несъществено увеличена с 1,71 %, в резултат на снижението на броя на населението в областта при непроменен брой на заболелите. Случаите са потвърдени в НПЛ. Заболелите/ ХИВ+ лица са във възрастови групи от 20 – 24 години (22,11 %000), от 25 – 29 години (16,91 %000) и от 40 – 44 години (10,97 %000). От мъжки пол са 66,67 %, от женски пол са 33,33 %. Случаите са в Кюстендилска община (3,59 %000) и в Дупнишка община (2,41 %000). В градове са 100 %. Регистрирани са по един през месеците януари, октомври и декември. Хоспитализирани са 100 %.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница