Отчет за дейността на Върховния административен съд Нормативна дейност на Върховния административен съд


ЧЕТВЪРТО ОТДЕЛЕНИЕ на Върховния административен съдстраница3/23
Дата22.08.2017
Размер4.23 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

ЧЕТВЪРТО ОТДЕЛЕНИЕ на Върховния административен съд
През 2013 г. четвърто отделение на Върховния административен съд е работило в състав от 13 съдии, разпределени в 4 съдебни състава. През отчетния период председател е била Мариника Чернева. Работата на отделението е организирана в четири постоянни състава, в които работят съдиите Нина Докторова, Аделина Ковачева, Галина Матейска, Диана Гърбатова, Татяна Хинова, Марио Димитров, Добринка Андреева, Кремена Хараланова, Тодор Петков, Бисерка Цанева и Красимир Кънчев. Командирован за работа в отделението е съдията Светослав Славов. През отчетния период не са направени кадрови промени в отделението и промени в съдебните състави. Към отделението работят петима съдебни помощници - Цветанка Паунова, Мария Данкова, Мартин Зарков, Росен Лумбарски и Асен Мингов. Отделението през 2013 г. е работило с четирима съдебни секретари и петима съдебни деловодители, разпределени по състави.

Към 01.01.2013 г. в отделението е имало 683 бр. висящи дела, в сравнение с 673 бр. висящи дела за 2012 г.

От справката за дейността на ВАС през 2013 г. е видно, че през отчетната година новообразувани в отделението са 2194 дела, сравнено с 2012 г. - 2057 дела, 2652 дела за 2011 г.; 2195 дела за 2010 г.; 2854 дела за 2009 г. и 2442 дела за 2008 г.

По брой на новопостъпили и свършени дела през 2013 г. четвърто отделение се нарежда на второ място във Върховния административен съд след шесто отделение, като следва да се отбележи, че е на първо място по брой на свършените дела в открито заседание – 1586 бр., сравнени с 1297 бр. за предходната 2012 година.

Следва да се има предвид, че отделението разглежда предимно първоинстанционни дела, като за повечето от тях /ЗОП и ИК/ са регламентирани изключително кратки срокове за разглеждане.

През 2013 г. общо делата за разглеждане са 2877 бр., за 2012 г. са били 2730 бр. От тях в открити заседания 1586 бр. дела, 728 бр. в закрити заседания и висящи дела са останали 563 бр., за 2012 г. са били 683 бр. дела.

За 2013 г. съдиите от IV отд. на ВАС са свършили общо 230 дела на петчленен състав и 6 дела на седемчленен състав. Образувани са две класифицирани дела на 3-чл. състав, 7 административнонаказателни преписки и дела на смесени състави между Върховния касационен и Върховния административен съд.

От горните данни и справката за предишните години може да се направи извод, че е налице постоянна тенденция за увеличение броя на постъпилите, разгледаните и свършените през последните години дела. Годишната натовареност по брой свършени дела на съдия от отделението през годината възлиза на около 190 дела.

През отчетния период съдиите от четвърто отделение са изготвили съдебните си актове в срок до един месец – 2222 бр., 91 бр. са били изготвени до 3 месеца и само 1 акт е извън тримесечния срок.

Свършените дела по съдии от четвърто отделение на ВАС могат да се видят от справката за дейността на ВАС. Видно е, че най-голям е броят на делата, решени от Татяна Хинова – 214 бр., Нина Докторова – 206 бр., Светослав Славов – 205 бр., по 204 бр. дела са решили Бисерка Цанева и Красимир Кънчев, Тодор Петков – 202 бр., Диана Гърбатова – 199 бр., Марио Димитров – 198 бр., Добринка Андреева – 192 бр., Кремена Хараланова – 189 бр., Аделина Ковачева – 184 бр. и Галина Матейска - 181 бр. По брой на свършените дела през 2013 г. съдиите от отделението Татяна Хинова, Нина Докторова, Светослав Славов, Бисерка Цанева, Красимир Кънчев и Тодор Петков се нареждат измежду първите 20 съдии с най-голям брой решени дела във Върховния административен съд.

През 2013 година в отделението са разглеждани основно дела по Закона за обществените поръчки, Закона за защита на конкуренцията; Закона за енергетиката; Закона за подпомагане на земеделските производители; Закона за концесиите, дела с материя реституция, търгове, дела за земеделски земи и планове за новообразувани имоти по ЗСПЗЗ и правилника за неговото приложение, дела по Изборния кодекс и др.

През 2013 г. основно и водещо място в работата на отделението заемат делата по Закона за обществените поръчки – 544 бр., за 2012 г. са били 479 бр. Тези дела се характеризират с много голяма фактическа и правна сложност. Същевременно, съобразно специалните разпоредби на ЗОП срокът за разглеждане на тези дела пред ВАС е едномесечен. Следва да се отбележи, че в голямата си част процедурите, предмет на тези дела, са свързани с европейско финансиране по различни оперативни програми, с крайни срокове за усвояване на средствата, налагащи бързо и срочно приключване на делата. Поради големия икономически и обществен интерес и с оглед бързината на тези производства същите са насрочвани и разглеждани незабавно, като по-голямата част са приключвани в регламентирания срок, независимо от запълнения график на съдиите от отделението.

Значителен дял от делата в отделението са образувани по Закона за енергетиката – 390 бр., за 2012 г. са били 324 бр., това са дела от фактическа и правна сложност, с голяма обществена значимост.

На следващо място по брой дела за разглеждане са делата по ЗСПЗЗ и правилника за неговото приложение – 89 бр., където се наблюдава тенденция към намаляване във връзка с промяната на подсъдността, въведена със ЗИД на АПК.

На следващо място в работата на отделението през 2013 г. заемат делата по Изборния кодекс. Изборните дела като цяло са свързани с голям обществен интерес. Специфичното за този вид производства са и изключително кратките срокове за разглеждане и приключване на делата – от 24 часа по регистрациите, 3-дневни за съставите на общинските избирателни комисии до 14-дневни срокове за провеждане на касационно производство. Това сочи за голямото напрежение, с което се работи по тези дела както от съдиите в отделението, така и от съдебните служители. Но въпреки това не са констатирани забавяния при разглеждането на тези производства, което говори за добър синхрон в работата на съдебната администрация и експедитивност и висок професионализъм от страна на съдиите въпреки натоварения им график.

На следващо място като обем и брой следват делата по Закона за защита на конкуренцията, търговете, делата за концесии.

Следва да се подчертае сравнително малкият брой отложени дела в отделението. Основната причина за отложените дела, когато има такива, е нередовната процедура по призоваването, както и с оглед предимно първоинстанционните съдебни производства за събиране на доказателства, назначаване на експертизи и т. н. В касационното производство отлагането на делата е много рядко явление. До голяма степен това се дължи на добрата предварителна подготовка по делата от страна на съдиите докладчици и на председателите на съдебните състави преди съдебното заседание.

Стремежът е срокът за приключване на едно първоинстанционно дело в отделението средно да е 3 до 5 месеца от образуването му, а делата, които съдът разглежда като касационна инстанция - около до 3 месеца, считано от датата на образуването им. Макар с оглед увеличение броя на делата, както и кратките срокове, определени от законодателя по ЗОП и ИК, се забелязва тенденция за насрочването на част от делата в по-дълги срокове, което съответно оказва значение и за крайните срокове за приключване на съдебните производства.

Характерно за работата в отделението е, че наред с голямото постъпление дела по-голямата част от тях са първоинстанционни, с голям обществен интерес, бързи - с оглед спецификата на производствата, с характерна фактическа и правна сложност. Отделно от това трябва да се обърне внимание на изключително сложната материя, разпределена в отделението, а именно делата по ЗЗК, ЗЕ, ЗОП, както и големия обем нормативни актове, с които борави отделението, което налага по-дълго време за проучване на делото, произнасяне и изготвяне на съдебния акт. Съдиите работят под голямо напрежение, притиснати от срокове и голям обем работа. Благодарение на техния професионализъм и експедитивност по-голямата част от делата са разгледани и приключили в предвидените срокове.

Следва да се обърне внимание на дейността на съдебните помощници в отделението. На същите им е възлагано изготвянето на голямо количество проекти на съдебни актове (решения и определения) по делата, предмет на разглеждане в отделението.ОСМО ОТДЕЛЕНИЕ на Върховния административен съд

Персоналният състав на осмо отделение към настоящия момент се състои от девет съдии, а именно: Мирослав Мирчев; Теодора Николова; Донка Чакърова; Емилия Миткова; Мира Райчева; Свилена Проданова; Димитър Първанов; Василка Шаламанова (командирована), Весела Павлова (командирована).

Със заповед № 1242/02.10.2013 г. на председателя на ВАС Василка Шаламанова – съдия в Административен съд Благоевград, е командирована във ВАС, считано от 07.10.2013 година.

Със заповед № 199/26.02.2014 г. на председателя на ВАС е прекратено командироването за участие в съдебни заседания в този съд на съдия Калин Куманов, считано от 04.03.2014 година.

Със заповед № 214/04.03.2014 г. на председателя на ВАС съдия Весела Павлова от Административен съд – София-град е командирована във ВАС.

С решение на ВСС от заседанието, проведено на 06.02.2014 г., е освободена съдия Цветанка Табанджова на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 ЗСВ от заеманата длъжност „съдия“ във ВАС, считано от 11.02.2014 година.

На основание заповед № 352/06.03.2012 г. на председателя на ВАС в осмо отделение са разглеждани през 2013 г. предимно дела по Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данък върху доходите на физическите лица, Закона за кредитните институции и други, посочени в заповедта. Съдиите от осмо отделение са разглеждали като първа инстанция оспорвания на нормативни актове, участвали са в петчленни и в седемчленни състави, действащи като касация или като отменителни състави, а така също в смесени състави със съдии от Върховния касационен съд.

На основание разпореждане на председателя на осмо отделение от 10.10.2013 г., утвърдено от председателя на ВАС, в отделението са формирани следните постоянно действащи съдебни състави:

I състав: Донка Чакърова, Мира Райчева, Калин Куманов;

II състав: Мирослав Мирчев, Свилена Проданова, Василка Шаламанова (командирована);

III състав: Теодора Николова, Емилия Миткова, Димитър Първанов;

С разпореждане от 05.03.2014 г. на председателя на осмо отделение е формиран следният постоянно действащ състав в отделението:

I състав: Донка Чакърова, Мира Райчева, Весела Павлова (командирована);

В съдебните заседания е участвал и председателят на Първа колегия във ВАС – съдия Румяна Монова, като докладчик по разпределени дела и на основание заповед № 699/06.06.2012 г. на председателя на ВАС, отнасяща се до спорове с предмет нормативни актове.

През 2013 година в осмо отделение са били образувани общо 1869 дела, включващи: 1700 дела на 3–чл. състави; 152 дела на 5-чл. състави; 5 дела на 7-чл. състави; 1 административнонаказателна преписка и 11 дела на смесени състави.

През 2013 г. в осмо отделение са свършени общо 1776 дела, от които: 1612 дела на 3–чл. състави; 147 дела на 5-чл. състави; 5 дела на 7-чл. състави; 2 класифицирани дела; 1 административнонаказателна преписка, 9 дела на смесени състави.

Съпоставката с делата през 2012 г. показва, че през 2013 г. са образувани повече 348 дела и са свършени 202 дела повече от предходната година, което е ясен показател за натовареността на отделението.

Анализът за ненаписаните съдебни актове към 01.02.2014 г. установява следното:

Съдии от осмо отделение имат ненаписани общо за периода над 1 месец 99 съдебни актове, от които:

Мирослав Мирчев - 5 съдебни акта; Цветанка Табанджова - 51 съдебни акта; Теодора Николова - 2 съдебни акта; Eмилия Миткова - 4 съдебни акта; Мира Райчева - 6 съдебни акта; Свилена Проданова - 2 съдебни акта; Димитър Първанов - 28 съдебни акта; Калин Куманов - 1 съдебен акт. Следва да се отчете, че по–големият брой ненаписани актове за съдиите Първанов и Табанджова се дължи на продължителен болничен отпуск. В осмо отделение няма ненаписани съдебни актове на тричленни състави за срок над 3 месеца.

Съдия Мирослав Мирчев има ненаписани 3 съдебни акта на 5-чл. състав за срок над 1 месец; съдия Донка Чакърова има ненаписани 2 съдебни акта на 5-чл. състави за срок над 1 месец; съдия Емилия Миткова има ненаписани 4 съдебни акта на 5-чл. състави за срок над 1 месец; съдия Мира Райчева има ненаписани 2 съдебни акта на 5-чл. състави за срок над 1 месец; съдия Калин Куманов има ненаписани 3 съдебни акта на 5-чл. състави за срок над 1 месец. Съдиите от осмо отделение нямат ненаписани съдебни актове на 5-членни състави за срок над 3 месеца, както и на 7-членни състави.

Законово предвиденият едномесечен срок за постановяване на съдебни дела не съобразява фактическата и правната сложност на данъчните и митническите дела, които често са твърде обемни. Налага се съдиите да прилагат общностното право, което потвърждава извода за необходимостта от по–дълъг и разумен срок за постановяване на съдебни актове по такива спорове. Друга причина, оказала съществено влияние върху срочността на написване на съдебните актове, е много голямото текучество на съдии в отделението, необходимостта от командироване на съдии, честото преформатиране на съдебните състави.

Съдиите от осмо отделение са разглеждали класифицирани дела и частни жалби, свързани с приложението на други закони извън областта на данъчните и митническите закони. През 2013 г. съдиите са се произнесли в закрити заседания по 465 дела, което е в повече със 146 дела от 2012 година.

Участието на съдии от осмо отделение в касационни и отменителни производства изисква познания в областта на конкурентното право, свързани с ДКЕВР, нормативни актове, свързани с ОВОС, Закона за културното наследство и други. Текущият доклад на съдиите от осмо отделение включва произнасяния по искания за преюдициални запитвания, спирания изпълнението на ревизионните актове и други подобни.

Натовареността на съдиите от осмо отделение по отношение на свършените дела през 2013 година е следната:

Румяна Монова – общо 106 дела, от които в осмо отделение 30 дела;

Мирослав Мирчев – общо 154 дела, включително 1 дело от първо А отделение;

Цветанка Табанджова – общо 110 дела;

Теодора Николова – общо 204 дела;

Донка Чакърова – общо 206 дела;

Емилия Миткова – общо 217 дела;

Мира Райчева – общо 212 дела;

Свилена Проданова – общо 208 дела, включително 1 дело от първо А отделение;

Димитър Първанов – общо 187 дела;

Калин Куманов – общо 208 дела;

Василка Шаламанова – общо 53 дела;

През 2013 г. съдии от осмо отделение са свършили две дела, които са били на производство в предишното първо А отделение (съдия Мирчев и съдия Проданова - по едно дело).

От висящите към 31.12.2013 г. дела 817 са били насрочени, а само 2 дела не са насрочени. Видно е, че насрочените дела са с 94 в повече от предишната година, а ненасрочените са със седем дела по–малко от 2012 година.

За да бъдат постановени правилни, обосновани съдебни актове в законоустановените срокове, съдиите от осмо отделение са изградили помежду си взаимоотношения на коректност и колегиалност. Принципните въпроси и становища, произтичащи от тълкувания на норми на вътрешното ни право и на общностното право се обсъждат на съвместни срещи с всички съдии от осмо отделение, като целта е уеднаквяване на съдебната практика.

Съществен принос за положителните резултати в дейността на отделението има дейността на секретар–протоколистите, куриерите и правните помощници, разпределени в осмо отделение.

През 2013 г. съдиите са спазвали графика на съдебните заседания, няма безпричинно отлагане на дела, като при нужда председателят на отделението е издавал своевременно разпореждания за заместване на съответните съдии. За подпомагане работата на съдиите от осмо отделение се налага увеличаване броя на правните помощници. Положителен ефект също така би имала и евентуална законодателна промяна, която да редуцира броя на делата, които са на производство във ВАС.

ВТОРА КОЛЕГИЯ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
През изминалата 2013 г. дейността на Втора колегия се ръководи от председателя на колегията и заместник-председател на Върховния административен съд съдия Боян Магдалинчев.

През отчетния период във Втора колегия на Върховния административен съд са работили 41 съдии, разпределени в четири специализирани отделения – второ, пето, шесто и седмо.

През отчетния период в посочената по-горе численост като командирован съдия в колегията е работила Анелия Ананиева /шесто отделение/, която след издържан конкурс е съдия от състава на Върховния административен съд.

През изминалата година поради нарастване броя на постъпилите дела и насрочването им напред във времето, със заповед на председателя на Върховния административен съд, при спазване принципа за приблизително равномерна натовареност на съдиите в отделенията и спазване на изискването за разумни процесуални срокове при насрочване и разглеждане на делата, от пето в седмо отделение са преразпределени споровете по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси и Закона за достъп до обществена информация.

В началото на отчетния период - към 01.01.2013 г., броят на висящите дела във Втора колегия на Върховния административен съд, в това число делата на второ, пето, шесто и седмо отделение, на петчленен и седемчленен състав на Втора колегия, на класифицираните дела и смесените 5-членни състави на Върховния касационен и Върховния административен съд, е възлизал общо на 1459 дела. Към края на предходната 2012 година - 31 декември, техният брой е бил 2177 дела, т. е. през отчетната 2013 година е налице намаление на висящите дела със 718 дела.

Новообразуваните дела в колегията през 2013 година възлизат на 9079 дела, докато през 2012 г. техният брой е бил 7567 дела. Налице е увеличение на новообразуваните дела през 2013 г. с 1512 дела.

Следва да се подчертае, че индивидуалните жалби срещу направената от Междуведомствената комисия оценка на обезщетенията за претърпените щети от земетресението в Перник доведоха до значително увеличение на броя постъпили дела в съда. Благодарение на усилията на магистратите във Втора колегия посоченото обстоятелство не даде отражение нито върху качеството, нито върху бързината на правораздаването, като крайният извод от съпоставката както на постъпленията през годината, така и на броя висящи дела в края на периода, съпоставен с предходния отчетен период, показва повишена ефикасност и организация на правораздаването.

Общо разгледани в колегията през отчетната година са били 10 494 дела, като през 2012 г. техният брой е възлизал на 9773 дела, т. е. през 2013 г. са разгледани 721 дела повече от предишната година.

От общо разгледаните в колегията през 2013 г. 10 494 дела свършени със съдебен акт са 8818 дела, докато през 2012 г. техният брой е бил 8358 дела, т. е. през отчетната година са разгледани 460 дела повече. От всички свършени през 2013 г. 8818 бр. дела в открито заседание са приключили 4853, а в закрито 3965. За 2012 г. в открито съдебно заседание са приключени 5490 дела, а в закрито заседание 2868 дела. Най-много са новообразуваните дела в шесто отделение – 2478 броя, следвани от второ отделение – 2411 дела, седмо отделение – 1795 дела, и пето отделение – 1300 дела.

Новообразуваните дела на петчленен състав на Втора колегия за 2013 г. са 952 бр., при 1059 бр. за 2012 г., а на седемчленен състав 80 бр. при 65 бр. за 2012 г.

От свършените през 2013 г. в колегията 8818 бр. дела по 7827 дела съдебните актове са постановени в срок до един месец, което прави 88,76 % от общия брой свършени дела, 800 бр. в срок от един до три месеца, което прави 9 % от общия брой свършени дела и само 191 бр., или 2 % от общия брой постановени съдебни актове над три месеца. Изготвените в едномесечния срок съдебни актове за 2012 г. са били 6865 бр., 1357 бр. в срок от 1 до 3 месеца, и 136 бр. дела, постановени над 3 месеца. Видно от класацията за дейността на съдиите от Втора колегия за 2012 г., средната годишна натовареност на съдия от колегията, при средна численост на същата през годината от 41 съдии, възлиза на 203. 85 бр. дела.

По отделения дейността на съдиите от Втора колегия на Върховния административен съд за 2013 г. е следната:ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ на Върховния административен съд
През целия отчетен период в отделението са работили 12 съдии, от които Надежда Джелепова, Светлана Йонкова, Славка Найденова, Ангел Калинов, Галя Костова, Таня Радкова, Галина Солакова, Джузепе Роджери, Севдалина Червенкова, Любомира Мотова и Емилия Кабурова през цялата година. До месец юни 2013 година включително в отделението е работила и Дима Йорданова, която от 1 юли 2013 г. е пенсионирана. До 1 юли 2013 г. председател на отделението е била Надежда Джелепова, като след тази дата със заповед № 776 от 1.07.2013 г. на председателя на Върховния административен съд за председател на отделението е назначен Георги Чолаков.

През изминалата година отделението е разглеждало дела по Закона за устройство на територията, Закона за териториално и селищно устройство (отм.), Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за посевния и посадъчния материал, Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, както и по издадените въз основа на тези закони наредби.

Към 31 декември 2012 година в отделението е имало висящи 99 бр. дела. Образуваните дела през годината са 2411, или общо делата за разглеждане са 2510 бр. Налице е незначително намаление в броя на разгледаните и приключили през годината дела (за сравнение разгледаните през 2012 година дела са били общо 2513 дела). Това намаление се дължи на изменението на Закона за устройство на територията, предвиждащо необжалваемост на голяма част от постановените първоинстанционни решения. За преодоляване на това намаление на постъпленията, със заповед на председателя на Върховния административен съд от 6 март 2012 година за разглеждане в отделението са разпределени и делата по Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

През 2013 година съдиите в отделението са свършили общо 2239 дела, а 271 дела са останали висящи в края на отчетния период.

При анализ на посочените данни се налага изводът, че и през изминалата година, въпреки констатираното незначително намаление на постъплението, съдиите в отделението са работили при голяма натовареност. Средният брой на свършените дела на съдия от отделението е 217 дела (включително делата, разгледани от петчленен и седемчленен състав), който е един от най-високия среден брой свършени дела в съда. С най-много свършени дела са съдиите Славка Найденова – 235 дела; Севдалина Червенкова – 232 дела; Таня Радкова – 231 дела; Ангел Калинов – 229 дела; Емилия Кабурова – 226 дела; Любомира Мотова – 225 и Галина Солакова – 220 дела, които се нареждат и сред първите места на съдиите с най-голям брой свършени дела общо във Върховния административен съд. Изложените по-горе цифри недвусмислено говорят за много големия обем работа, който е бил свършен от отделението през изминалата година и изготвените в срок съдебни актове.

Съдиите във второ отделение работят разделени на четири постоянни състава. Към всеки съдебен състав, както и към председателя на отделението, има разпределен съдебен помощник, подпомагащ работата им. Следва да се отбележи добрата работа на всички съдебни помощници, които полагат сериозни усилия при усвояване на материята, с която второ отделение работи. За извършената от тях работа съдебните помощници изготвят ежеседмични отчети, които се съхраняват при председателя на отделението.


ПЕТО ОТДЕЛЕНИЕ на Върховния административен съд
В пето отделение на Върховния административен съд през периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г. работиха следните съдии - Анна Димитрова, Андрей Икономов, Марина Михайлова - от 01. 05. 2013 г. до 31. 12. 2013 г., Диана Добрева, Илияна Дойчева, Виолета Главинова, Мариета Милева, Еманоил Митев, Илиана Славовска, Анелия Ананиева – командирован съдия от Административен съд – София-област на мястото на съдия Марина Михайлова през периода от 01.01.2013 г. до 30.04.2013 г., когато титулярят ползваше дългосрочен отпуск. През цялата година отделението работеше в състав от 9 съдии и три постоянни тричленни състава. Отделението се ръководи от председателя Анна Димитрова.

През 2013 г. отделението разглежда дела по Закона за Министерство на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за ДАНС, Закона за защита на личните данни, Закона за държавния служител, Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда, Закона за подземните богатства, Закона за горите, Закона за юридическите лица с нестопанска дейност, Закона за защита на животните, Закона за хазарта, Закона за физическото възпитание и спорта, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Закона за достъп до обществена информация /по последните два закона дела се образуваха до 13.03.2013 г., след която дата този вид дела се разглеждат в седмо отделение/ и други нормативни актове, разпределени съгласно заповедите на председателя на ВАС.

През годината в отделението заседаваха три тричленни състава:

- първи състав: Анна Димитрова, Виолета Главинова, Еманоил Митев;

- втори състав: Андрей Икономов, Диана Добрева, Илиана Славовска;

- трети състав: Марина Михайлова /след 01.05.2013 г./, замествана преди това от Анелия Ананиева; Илияна Дойчева, която беше председател на състава до завръщането на М. Михайлова и Мариета Милева.

Към 01.01.2013 г. в отделението е имало 648 висящи дела, при 845 дела към 01.01.2012 г., 797 дела към 01.01.2011 г., 662 бр. висящи дела за 2010 г., 324 бр. висящи дела за 2009 г. и 204 бр. за 2008 г. Следователно за пръв път в началото на отчетния период е налице намаляване на висящите дела спрямо предходната година, като преди това е наблюдавана трайна многогодишна тенденция за повишаване броя на висящите дела. Тази тенденция през предходните години е обяснима с непрекъснатото увеличение на броя на споровете по ЗМВР и ЗДСл., както с факта, че отделението разглежда значителен дял първоинстанционни дела, много от които се отлагат в няколко съдебни заседания за събиране на доказателства. Това наложи след извършения анализ на причините за високата висящност делата по ЗДОИ и ЗПУКИ да бъдат разпределени за разглеждане в друго отделение на съда. Тази изключително навременна мярка доведе до затвърждаване на положителната тенденция за намаляване на висящността – а именно към 31.12.2013 г. същата беше по–ниска от тази в началото на отчетния период – а именно 584 дела.

През 2013 г. в отделението са образувани 1300 дела – налице е леко занижение спрямо броя от общо 1342 образувани дела за 2012 г., но завареният все още голям брой висящи дела в началото на отчетния период не позволява скорошно насрочване на делата, въпреки че броят на свършените дела е по-голям от този на образуваните.

Броят на свършените дела през годината е, както следва: 1364 дела, от които в открито заседание са свършени 1114, а в закрито са свършени 250 – тоест относителният дял на частните производства е много нисък /намалял и спрямо предходната година/ за сметка на значително по-големия брой актове по същество на спора, чието изготвяне изисква повече време и усилия от съдиите. По–големият брой свършени дела спрямо образуваните за втори последователен път през последните шест години даде възможност в края на отчетния период броят на висящите дела да е по–малък от този в началото му, но все още е значителен спрямо броя на съдиите в отделението и препятства скорошното насрочване на новообразуваните дела.

Анализът на статистическите данни налага извода, че преобладаващата част от съдебните актове са написани в рамките на период до един месец – 1182 бр., изготвените в рамките над един до три месеца са 158 броя, а изготвените над тримесечен срок са 24 броя, тоест преобладаващият брой актове са изготвени в законовия и в разумния срок.

Общият брой на свършени дела от отделението е 1599 броя, като от тях 1297 бр. на тричленни състави плюс 63 класифицирани дела на тричленни състави; на петчленен състав 203 бр. плюс 5 бр. класифицирани дела, 19 бр. на седемчленни състави плюс 3 броя квалифицирани дела на седемчленни състави, 5 дела на смесени състави – ВКС и ВАС и 4 административнонаказателни преписки. С най-много свършени дела са съдиите Виолета Главинова – 199 бр., Андрей Икономов и Илиана Славовска – двамата с по 196 бр. Лекото занижение на броя на свършените дела спрямо предходната година се дължи както на регламентирането от страна на председателя на ВАС на броя на заседателните дни през отделните месеци и броя на насрочваните дела, така и на заниженото постъпление на частни производства в отделението.

Характерно за работата в отделението, както и през предходните години, е разглеждането на първоинстанционни дела. Това от своя страна поражда специфики и затруднения в работата - съдебните заседания продължават с часове предвид необходимостта от разпит на свидетели и вещи лица; делата често се отлагат и се насрочват за след немалък период от време, поради което за новото заседание е необходимо ново проучване, което води до загуба на време. Обемът от нормативни актове, с които работи отделението, е твърде голям, между тях няма много общи моменти, което поставя необходимостта от повече време за подготовка на делото за произнасяне и изписване на решение. Големият брой първоинстанционни дела поставя проблеми и с тяхното насрочване във времето, тъй като невинаги предварително може да бъде преценено дали едно такова дело ще се реши в първото по делото заседание.

За някои от касационните дела естеството на спора -тези по ЗДСл., ЗМВР, ЗОВСРБ, ЗДАНС, води до необходимостта от тяхното насрочване в кратки срокове, което също поражда проблеми предвид натовареността на съдиите. За решаване на този проблем бяха взети мерки с преразпределянето на материя към друго отделение. Налице е положителна тенденция от взетите мерки за намаляване на висящността, но тя все още е значителна и е необходим по-дълъг период, през който постъпленията да бъдат по–малък брой от свършените дела, за да стане възможно бързото насрочване на този вид дела.

Към всеки съдебен състав, както и към председателя на пето отделение има разпределен съдебен помощник, подпомагащ работата им. Следва да се отбележи добрата работа на всички съдебни помощници към отделението, които полагат сериозни усилия при усвояване на материята, с която отделението работи. За извършената от тях работа съдебните помощници изготвят ежеседмични отчети, които се съхраняват при председателя на отделението и председателя на колегията.

В деловодството на отделението работят двама съдебни деловодители, трима съдебни секретари и един вътрешен куриер, които със своята прецизност допринасят за качеството на съдийския труд.

В заключение следва да се отбележи, че съдиите, съдебните служители и съдебните помощници в отделението работиха съвестно и качествено през отчетната година.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница