Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница31/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   43

24Краткосрочни финансови задължения

2006

2005
000 лв.

000 лв.


Депозити от банки

89

16 809

Задължения към други депозанти (виж пояснение 25)

665 486

653 807

Краткосрочни заеми

100 519

48 434

Задължения по споразумения за обратно изкупуване

-

14 507

Задължения по лизингови договори – краткосрочна част

2 440

572

Задължения по договори за застраховане

3 035

3 608

 

771 569

737 73724.1Депозити от банки


Тези задължения са възникнали в хода на банковата дейност на Групата.


2006

2005
000 лв.

000 лв.


Безсрочни депозити - местни банки

 

 

български лева

26

38

-В чуждестранна валута

63

33

 Срочни депозити - местни банки-В български лева

-

5 001

- В чуждестранна валута

-

11 737

  

89

16 809

Към 31 декември 2006 г., срочните депозити от местни банки са около 99% от общата сума на депозити от банки.24.2 Краткосрочни заеми

2006

2005
000 лв.

000 лв.Банкови заеми - краткосрочна част

83 659

45 024

Договори за други краткосрочни заеми

16 860

3 410

 

100 519

48 43424.2.1 Краткосрочни банкови заеми

2006

2005
000 лв.

000 лв.


Норд Банк АД – Люксенбург-Синдикиран кредит

53 978

21 457

Булбанк АД – кредитна линия

12 653

13 057

ДСК Банка – револвиращ кредит

5 000

5 000

ДСК Банка – револвиращ кредит

3 000

-

Българска Пощенска Банка - инвестиционен кредит

2 555

-

Пощенска банка – краткосрочна част

1 946

1 946

ТБ "Алианц България" - инвестиционен кредит

641

-

Bank Gesellshaft Berlin

206

-

Булбанк АД - Инвестиционен кредит

164

-

Хеброс Банк АД краткосрочна част

393

393

ВТБ БАНК АД - Германия

1369

-

Ost-West Handelsbank

-

1370

Хипоферайзенбанк – Мюнхен

428

525

Хипоферайзенбанк – търговски еврокредит

489

853

Хипоферайзенбанк – еврокредит Офенбах

348

423

Хипоферайзенбанк – KfW заем

489

-

 

83 659

45 024


HSH Nordbank AG клон Люксенбург

През 2006 Групата е получила краткосрочен синдикиран кредит от чуждестранни банки в размер на 27,500 хил. евро, с падеж: месец май 2007. Агент по кредита е HSH Nordbank AG, клон Люксенбург, а банките кредиторки са: Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, HSH Nordbank AG, Bank Austria Creditanstalt AG, Bankgesellschaft Berlin AG, Bayerische Hypo – und Vereinsbank AG, Export – Import Bank of the Republic of China, Dresdner Bank, Alpha Bank A.E., Anglo Romanian Lank Limited, Byblos Bank Europe SA London, Hypo Aple Adria Bank International AG, MKB Bank Rt Hungarian Foreign Trade Bank. Групата е получила кредита с цел кредитиране на банковите си клиенти. Кредитът се погасява еднократно на датата на падежа, а лихвените плащания се извършват на всеки шест месеца. За получения кредит Групата не е предоставила обезпечение върху активите си.
Булбанк АД

Кредитната линия от Булбанк е в сила до 20 юли 2006 г. Сумата на заема е в размер на 6 500 хил. евро и плащанията са дължими в евро. Обезпечението му се състои от ипотека на земя и имот в гр. Провадия както и от ипотека на машини и оборудване. Лихвения процент е равен на банковия лихвен процент плюс 3% на годишна база.


Револвираща кредитна линия ДСК Банка АД

Кредитът е сключен на база договор 336/23.09.2002 г. Кредитът е в сила до 23.09.2007 г. Заемът е обезпечен със залог административна сграда на Нико Комерс на ул. Ст. Караджа 2, както и части от административна сграда на ул. Ал. Батенберг 1 и ул. Ст. Караджа 2, собственост на Химимпорт АД. Лихвеният процент по заема е в размер на банковия лихвен процент плюс 0.5%. Максималният размер на заема е в размер на 5 млн.лева, който е усвоен изцяло към 31.12.2006 г., намаляващи от десетия месец на 4 млн. лв. и от единадесетия месец на 2.5 млн. лв.


Договор за кредит с ДСК Банка АД

Кредитът е сключен на база договор 599/02.10.2006 г. Кредитът е в сила до 02.10.2007 г. Заемът е обезпечен с учредена трета ипотека на административна сграда на Нико Комерс на ул. Ст. Караджа 2, както и части от административна сграда на ул. Ал. Батенберг 1 и ул. Ст. Караджа 2, собственост на Химимпорт АД. Лихвеният процент по заема е в размер на банковия лихвен процент плюс 0.5%. Размер на заема е на стойност 3 млн. лв.


Българска Пощенска Банка – оборотни средства

Договорът за банков кредит с номер 100-342 е сключен на 10.08.2006 г., с падеж 10.07.2007 г. Лихвеният процент по заема е изчислен на база сбор от действащия тримесечен SOFIBOR и договорна лихвена добавка в размер на 4 пункта.. Кредитната линия се използва за оборотни средства. Обезпечения: Ипотека на недвижими имоти находящи се в град Бяла.


ВТБ БАНК АД - Германия

Търговският кредит е сключен на 30.06.2006 г. за срок от 1 година при лихвен процент – 7.922% и е на обща стойност 700 хил. евро.


Хипоферайзенбанк АД

Еврокредит Мюнхен от HVB 3 е в сила до 15 Юни 2007 г. Сумата на заема е в размер на 268 хил. Евро и плащанията са дължими в евро . Лихвеният процент е 3.88% Не са договорени обезпечения.


Търговски Еврокредит от HVB 4 е в сила до 20 февруари 2006г. Сумата на заема е в размер на 437 хил. евро и плащанията са дължими в евро. Лихвеният процент е в размер на 7.55% .Не са договорени обезпечения.
Еврокредит Офенбах от HVB 5 е в сила до 01.февруари 2006г. Сумата на заема е в размер на 216 хил. евро и плащанията са дължими в евро. Лихвеният процент е в размер на 4.75% .Не са договорени обезпечения.
24.2.2 Краткосрочни други заеми

2006

2005
000 лв.

000 лв.Бългериан Милс ЕАД

5 000

-

Примахим ЕООД

6 605

-

Имоти Наеми Обслужване - кратк. част

1 408

1 250

Други

3 847

2 160

 

16 860

3 410Бългериан Милс ЕАД

Договорът за междуфирмен заем е за сума в размер на 5 000 хил.лв., сключен е за срок от една година на 19.05.2006г. и служи за набиране на оборотни средства. Годишната лихва е в размер на 9%.Примахим ЕООД

Договорът за междуфирмен заем е за сума в размер на 6 800 хил.лв., сключен е за срок от една година на 10.07.2006 г.. и служи за набиране на оборотни средства. Годишната лихва е в размер на 10%.1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница