Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница39/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

37Други финансови приходи, нетно
2006

2005
000 лв.

000 лв.


Приходи от такси и комисионни, нетно

18 360

14 876

Нетен резултат от промяна на валутни курсове

3 121

1 358

Други

2 157

3 820

 

23 638

20 05437.1Приходи от такси и комисионни, нетно
2006

2005
000 лв.

000 лв.


Обслужване на кредити

5 534

5 888

Обслужване условни активи и пасиви и неотменими ангажименти

704

580

Обслужване на депозитни сметки

1 785

1 707

Банкови преводи

8836

-

Други приходи

4 201

9 461

Разходи за такси и комисионни

(2 700)

(2 760)

 

18 360

14 87638Доход за разпределяне по осигурителни партиди

Към 31 декември 2006 и 2005 6 034 хил.лв. и 1 435 хил. лв. съответно са сумите, които следва да бъдат разпредели по осигурителни партиди в хода на дейността на пенсионните фондове, които са част от Групата.39Разходи за данъци


Очакваните разходи за данъци, базирани на ефективната данъчна ставка в размер на 15 % (2005 г.: 15 %) и действително признатите данъчните разходи в Отчета за доходите могат да бъдат равнени както следва:

2006

2005
000 лв.

000 лв.


Финансов резултат за периода преди данъци

66 988

33 030

Данъчна ставка

15.00%

15.00%

Очакван разход за данък

(10 048)

(4 955)

Данъчен ефект

Данъчен ефект
при 15 %

при 15 %


Корекция за приходи, неподлежащи на облагане

3 235

2 305 

Текущ разход за данък

(6 813)

(2 650)


Отсрочен данъчен разход (приход), в резултат от:- възникване или обратно проявление на данъчни временни разлики и промяна в данъчната ставка

595

(372)

Действителен разход за данък, нетно

(6 218)

(3 022)


Ефективна данъчна ставка

9.28%

9.15%

Вижте пояснение 13 по отношение на отсрочените данъчни активи и пасиви.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница