Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки за 2010 г и приложенията към негостраница1/5
Дата06.02.2018
Размер0.77 Mb.
  1   2   3   4   5
ОДИТЕН ДОКЛАД

0100003711


за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет на Министерството на труда и социалната политика за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.


София, 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на съкращенията

3

Терминологичен речник

4

Част първа. Въведение

5

1. Основание за извършване на одита

6

2. Цели на одитната задача

6

3. Обхват

6

4. Критерии за оценка

6

Част втора. Констатации

7

І. Проверка и оценка на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки за 2010 г. и приложенията към него

7

1. Съответствие на формата, съдържанието и представянето на отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки с нормативните изисквания

7

2. Достоверност и изчерпателност на отразената информация в отчета за касовото изпълнение на бюджета

8

2.1. Приходи

8

2.2. Разходи

11

2.3. Трансфери

17

2.4. Операции с финансови активи и пасиви

19

3. Проверка и оценка на годишния отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки към 31.12.2010 г.

19

ІІ. Проверка и оценка на годишната оборотна ведомост, баланса към 31.12.2010 г. и приложенията към него

21

1. Съответствие на формата, съдържанието, изготвянето и представянето на баланса към 31.12.2010 г. и приложенията към него с действащото счетоводно законодателство

21

2. Последователност при прилаганата счетоводна политика и индивидуален сметкоплан

22

3. Съответствие на отразените стопански операции с действащото счетоводно законодателство, достоверност и изчерпателност на отразената финансова информация в оборотната ведомост и баланса към 31.12.2010 г.

24

3.1.Активи

24

3.2. Пасиви

24

3.3. Задбалансови активи

36

3.4. Задбалансови пасиви

36

4. Отчитане на средствата по набирателната сметка

36

III. Проверка на годишната инвентаризация към 31.12.2010 г.

37

  1. Съответствие на извършената годишна инвентаризация на активите, пасивите и разчетите с контрагентите и осчетоводяването на резултатите от тях

37

Част трета. Заключение

39

Разписка за връчване на одитния доклад

40СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
БНБ Българска народна банка

ЗДДФЛ Закон за данъците върху доходите на физическите лица

ЗУДБ Закон за устройството на държавния бюджет

ЗДБРБ Закон за държавния бюджет на Република България

ЗДДС Закон за данък добавена стойност

ЗМДТ Закон за местните данъци и такси

ЗУТ Закон за устройство на територията

ЗЗД Закон за задълженията и договорите

ЗСч Закон за счетоводството

ЗДТ Закон за държавните такси

ЗКПО Закон за корпоративното подоходно облагане

ЗФУКПС Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор

КТ Кодекс на труда

КСО Кодекс за социално осигуряване

МТСП Министерство на труда и социалната политика

МФ Министерство на финансите

НОИ Национален осигурителен институт

НАП Национална агенция за приходи

ПМС Постановление на Министерски съвет

ПЗР Преходни и заключителни разпоредби

РБ Република България

РМС Решение на министерския съвет

СП Сметна палата

СБКО Социално-битово и културно обслужване

ЦБ Централен бюджет

ЦУ Централно управление

АЗ Агенция по заетостта

АСП Агенция за социално подпомагане

АХУ Агенция за хора с увреждания

БГЦПО Бългоро-германски център за професионално обучение

ИА „ГИТ” Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

ДАЗД Държавна агенция за закрила на детето

НИПА Национален институт за помирение и арбитраж

СИФ Социалноинвестиционен фонд

Ф „СП” Фонд „Социално подпомагане”

Ф „УТ” Фонд „Условия на труд”

ЦРЧРРИ Център за развитие на човешките ресурси и регионални

инициативиТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

ГФО

ДДС

ДДС към МФ

СФС

ДМС

ДМА

ДОО

ДЗПО

ДОД

ЕБК

ЗОВ

НМДА

ОКИБ

СФУК

СчП

СБП

Годишен финансов отчет

Данък добавена стойност

Дирекция „Държавно съкровище” към МФ

Сектор „Финансово-счетоводен”

Допълнително материално стимулиране

Дълготрайни материални активи

Държавно обществено осигуряване

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Данък върху общия доход

Единна бюджетна класификация

Здравноосигурителни вноски

Нематериални дълготрайни активи

Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Системи за финансово управление и контрол

Счетоводна политика

Сметкоплан на бюджетните предприятияОП „РЧР” Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ЕИФ Европейски инвестиционен фонд

Б-3 Формуляр „Бюджет”

ИБСФ-3-КСФ Формуляр „Извънбюджетни сметки и фондове, Кохезионния и Структурните фондове”

Част първа
ВЪВЕДЕНИЕ
Министерството на труда и социалната политика (МТСП) е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр. София, бул. “Триадица“ № 2.

Министърът на труда и социалната политика е централен едноличен орган на изпълнителната власт със специална компетентност, който ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, социалното осигуряване, защитата при безработица и насърчаване на заетостта, пазара на труда, трудовата миграция и свободното движение на хора, безопасността и здравето при работа, социалните инвестиции, социалната закрила, социалното включване, подкрепата на децата и семейството, демографското развитие, етническите въпроси, равните възможности и антидискриминацията в съответствие със законите на страната и приетата от правителството програма за управление на страната1.

Министърът провежда държавната политика за намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта, пазара на труда и обучението на работната сила, утвърждава програми и проекти за заетост и обучение на възрастни, издава удостоверения на физически и юридически лица за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа на български граждани в страната и в чужбина, утвърждава със заповед Националната класификация на професиите и длъжностите, определя коефициента на трудов травматизъм по икономически дейности за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, организира и координира разработването и осъществява мониторинг във връзка с провеждането на политиката по социално включване и организира и координира разработването и провеждането на държавната политика по социално подпомагане и насърчава и подпомага благотворителната и хуманитарната дейност в социалната сфера.

Министърът на труда и социалната политика представлява Република България на заседанията на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси в съответствие със своята компетентност, ръководи, координира и контролира оперативната работа по подготовката на позиции, рамкови позиции и указания, които се представят в процеса на вземане на решения в Европейския съюз, предлага и провежда мерки за изпълнение и прилагане на национално ниво на актове на Европейския съюз в областите от своята компетентност; организира и координира разработването и провеждането на политиката по свободно движение на хора, включително координация на системите за социална сигурност, трудова миграция и интеграция на граждани от трети държави изпълнява и други функции, определени със закон или с акт на Министерския съвет.

Министърът на труда и социалната политика осъществява общо ръководство и координация на дейността на създадените към него изпълнителни агенции и други второстепенни разпоредители с бюджетни кредити – общо петнадесет разпоредителя2. С най-големи бюджети са Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта.

За одитирания период министър на труда и социалната политика е Тотю Младенов.31. Основание за извършване на одита

Одитът се осъществява на основание чл. 36 от Закона за Сметната палата и Заповед № 20 на Председателя на Сметната палата от 01.02.2011 г., във връзка с чл. 53, ал. 1 от Закона за Сметната палата и в изпълнение на заповед № ОД-1-ФО-037 от 21.03.2011 г. на заместник председателя на Сметната палата Цветан Цветков.


2. Цели на одитната задача

2.1. Да се оцени законосъобразността, достоверността и редовността на финансовия отчет, както и на включената в него финансова и нефинансова информация във връзка със заверката на отчета.

2.2. Да се оцени влиянието на констатираните при изпълнението на одитната задача грешки и нередности върху потребителите на информацията от финансовия отчет.

2.3. Да се изрази независимо одитно становище за достоверността, законосъобразността и редовността на ГФО за 2010 г., включващ отчета за касовото изпълнение на бюджета, годишния баланс и приложенията към тях и годишните инвентаризации, във връзка със заверката на финансовия отчет на МТСП.


3. Обхват на одита

Обхватът на одитната задача включва проверка на отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, годишния баланс към 31.12.2010 г. и приложенията към тях.3.1. Проверката и оценката на отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2010 г. и приложенията към него обхваща:

3.1.1. Съответствието с нормативните изисквания на формата, съдържанието и представянето на отчета;

3.1.2. Достоверността и изчерпателността на отразената информация в отчета.

3.2. Проверката и оценката на оборотната ведомост, годишния баланс към 31.12.2010 г. и приложенията към него обхваща:

3.2.1. Съответствието с действащото счетоводно законодателство на отразените в баланса стопански, финансови и счетоводни операции;

3.2.2. Достоверността и изчерпателността на отразената финансова информация в годишния баланс;

3.2.3. Последователността при прилагането на счетоводната политика и индивидуалния сметкоплан;

3.2.4. Съответствието на формата, съдържанието, изготвянето и представянето на годишния баланс и приложенията към него с действащото счетоводно законодателство;

3.2.5. Съответствието на приложенията (обяснителна записка, информация за състоянието и изменението на основните активи, пасиви, приходи, разходи и др.) със съдържанието на баланса и оборотната ведомост.3.3. Проверка и оценка на извършената годишна инвентаризация в МТСП:

3.3.1. Съответствие на извършената годишна инвентаризация на активите и пасивите и осчетоводяването на резултатите от нея с действащото счетоводно законодателство и вътрешните актове на Министерството на труда и социалната политика.


4. Критерии за оценка

При одита и заверката на ГФО за 2010 г. на Министерството на труда и социалната политика се определят следните критерии за оценка:

4.1. Вярно и честно отразяване на имущественото и финансовото състояние на Министерството на труда и социалната политика (достоверност на отразяването на приходите и разходите по съответните параграфи съгласно изискванията на действащата Единна бюджетна класификация; недопустимост на превишение над утвърдените разходи по параграфи и подпараграфи; осчетоводяване на стопанските операции и факти на основата на документалната им обоснованост, съгласно разпоредбите на Закона за счетоводство (ЗСч) и Сметкоплана на бюджетните предприятия (СБП); съответствие на осчетоводяването на стопанските операции с основните счетоводни принципи;

4.2. Обективно и непреднамерено представяне на сделки и събития във финансовия отчет;

4.3. Съответствие на формата и съдържанието на отчета и спазване на изискванията за неговото изготвяне, представяне и оповестяване съгласно действащото счетоводно законодателство.

4.4. Общ размер на грешките и нередностите, некоригирани в ГФО за 2010 г. на Министерството на труда и социалната политика.


Част втора
КОНСТАТАЦИИ
І. Проверка на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки за 2010 г. и приложенията към него

1. Съответствие на формата, съдържанието и представянето на отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки за 2010 г. с нормативните изисквания

1.1. Годишният отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове (ОКИБ) на МТСП за 2010 г. е представен в Сметна палата на 28.01.2011 г. при краен срок 25.01.2011 г., съгласно т. 28 от ДДС № 10 от 29.12.2010 г. Отчетът включва формите: „Наличности” - формуляр НАЛ-3, „Отчет за касовото изпълнение на бюджета” - формуляр Б-3 и „Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки” - формуляр ИБСФ-3-КСФ. Годишният отчет за касовото изпълнение на бюджета е представен по пълна бюджетна класификация за 2010 г. по определената форма от МФ, но не е подписан от министъра на труда и социалната политика, а от Наталия Нинова – директор на дирекция „Финанси”, на която са делегирани правомощия за подписване само на ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на МТСП, съгласно Заповед4 на министъра5.

По време на одита и заверката на ГФО за 2010 г. на МТСП постъпи пояснение от директора на дирекция „Финанси” и началник отдел „Бюджет” за промяна на срока от страна на МФ.6

На основание т. 28 от ДДС № 12 от 29.12.2010 г. е представен в СП7 и МФ8 коригиран отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на МТСП, който е подписан от министъра на труда и социалната политика. В приложената справка към отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, информацията за поетите ангажименти и възникналите задължения не съответства на изискванията, дадени в т. 44 от ДДС 4 от 01.04.2010 г. Посочената информация в ОКИБ9 не отговаря на информацията по сметка 9200 "Поети задължения по договор"10, за което е дадено обяснение11.

1.2. При проверка на отчетите за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити се установи, че от:

1.2.1. ДАЗД не е приложен отчет за салдата по сметките – НАЛ-3;

1.2.2. АСП и АЗ не са приложени подписани от главния счетоводител декларации, гарантиращи верността и пълнотата на данните за начислените вземания и задължения, в т.ч. и поетите ангажименти по сключени договори;

1.2.3. ДАЗД и Ф”УТ”, липсват декларации, че няма просрочени вземания и задължения към 31.12.2010 г;

1.2.4. ДАЗД и Ф”УТ” не са приложени годишни справки за отчетените суми по параграф 69-05 „Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО”;

1.2.5. Към ОКИБ на АЗ не е приложена обяснителна записка, която да съдържа анализ на изпълнението на приходите, разходите, извършените корекции по бюджета и причините за тях.

1.2.6. В приложената на ОКИБ на АСП обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове е отразено само изпълнението на програмите в областта на социалното подпомагане и демографско развитие и равни възможности. Липсва анализ на приходите, вътрешните и външни фактори, оказали влияние върху размера на събраните приходи, както и анализ на разходите и резултатите, постигнати с извършените разходи, съгласно т. 7 от ДДС № 10 от 29.12.2010 г.

По време на одита АЗ и АСП са предоставили на одитния екип обяснителни записки12.


2. Достоверност и изчерпателност на отразената информация в отчета за касовото изпълнение на бюджета

Към 31.12.2010 г. в годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета са отчетени 25 073 967 лв. приходи при уточнен план по бюджета 30 231 257 лв.; 942 073 806 лв. разходи при уточнен план – 948 613 058 лв. и 932 123 939 лв. получена субсидия от ЦБ при уточнен план 929 975 030 лв.

През 2010 г. по бюджета на МТСП са извършени 58 броя корекции, от тях 30 броя са извършени през четвъртото тримесечие. Корекциите са законосъобразни и са извършени на основание чл. 34, ал. ал. 1, 2, 3 и 5, чл. 35, ал. 5 от ЗУДБ, същите правилно са отразени по параграфите на ЕБК за 2010 г. Корекциите са оповестени в обяснителната записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки на МТСП.

В резултат на извършените корекции - приходи, разходи и трансфери, съгласно Закона за държавния бюджет за 2010 г., уточнения план и изпълнението им е както следва13:

лв.

Показатели

По ЗДБ за 2010 г.

Уточнен план

Изпълнение

% на изпълнение спрямо уточнения

План


Приходи

27 000 000

30 231 257

25 073 967

82,94

Разходи

798 820 785

948 613 058

942 073 806

99,31

Трансфери

771 820 785

896 541 598

895 912 188

99,93

Финансиране

0

21 840 203

21 087 651

96,55


2.1. Приходи

В годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета са отчетени 25 073 967 лв. приходи при планирани 30 231 257 лв. или изпълнението е 82,94 на сто14.

Одитният екип извърши проверка на взаимовръзките между приходните параграфи на ЕБК за 2010 г. от ОКИБ на МТСП и отчетените суми по съответните приходни счетоводни сметки от СПБ в програмен продукт (ПП) ”Конто” и „WORK FLOW” с одиторски програмен продукт ACL.

2.1.1. По подпараграф 24-00 „Приходи и доходи от собственост” са отчетени 317 416 лв. при планирани 2 507 000 лв. или изпълнението е 30 на сто.

2.1.1.1. По подпараграф 24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция” са отчетени 269 798 лв. Спазени са изискванията на т. 6 от ДДС № 10 от 29.12.2010 г., като е представена разшифровка на приходите по подпараграфа към ОКИБ. От анализа на данните в разшифровката се установи, че получените приходи са от следните източници: приходи от езикови, компютърни и други курсове – 101 357 лв.; приходи от услуги за нощувки - 93 950 лв.; приходи от столове - 35 732 лв.; такси за квалификационни мероприятия - 17 112 лв.; приходи от транспортни услуги – 6 413 лв.; начислено ДДС на продажбите – 9 389 лв. и др.

По сметки от подгрупи 711 „Приходи от продажби на услуги стоки и продукция”, 611 „Отчетна стойност на продадени материални запаси” и сметка 4511 „Разчети за ДДС” са осчетоводени 328 021 лв. Разликата е в повече с 58 223 лв., спрямо отчетените по подпараграфа и е установена в БГЦПО Стара Загора, Царево, Пазарджик, Плевен и ЦРЧРРИ в резултат на спазване изискванията на т. 7.24 от ДДС № 20 от 14.12.2004 г.15

Приходите и разходите от стопанската дейност в МТСП са отчетени по задбалансови сметки 9931 „Разходи за стопанска дейност” в размер на 679 015 лв. и 9939 „Приходи от стопанска дейност” за 199 248 лв.16 Спазени са изискванията на т. 12.2 от ДДС № 20 от 14.12.2004 г.

2.1.1.2. По подпараграф 24-05 „Приходи от наеми на имущество” са отчетени 39 690 лв., а по съответните сметки от подгрупа 712 „Приходи от наеми и концесии” постъпленията са 37 378 лв. или с 2 312 лв. по-малко от отчетените по подпараграфа. Разликата е допустима и се дължи на: получени приходи от минали периоди; получени приходи по прехвърлени вземания на второстепенни разпоредители и начислен ДДС.

2.1.1.3. По подпараграф 24-19 „Приходи от други лихви” са отчетени 2 583 лв., а по сметка 7291 „Начислени други лихви към местни лица” са осчетоводени 3 569 лв. Разликата от 976 лв. не е отчетена по подпараграф 24-19 „Приходи от други лихви”, а е отчетена неправилно по подпараграф 28-02 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети”17.Допусната е грешка по стойност в размер на 976 лв. в нарушение на ЕБК за 2010 г.
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница