Отчет за степента на изпълнение на утвърденото разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програми


ІV.10. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА „ОБУЧЕНИЕ НА КАДРИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ”страница12/12
Дата22.07.2016
Размер1.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ІV.10. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА „ОБУЧЕНИЕ НА КАДРИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ”

Програмата се изпълнява в съответствие с осъществяване на основната цел: осигуряване на съвременни условия за реализиране на качествен образователен процес и подготовка на високо квалифицирани кадри в областта на изкуствата и културата.  1. Ученици

 • В изпълнение на програмата през първото полугодие в училищата по изкуствата и училищата по културата са обучавани общо 8 468 ученици:

- в предучилищни групи - 246 деца;

- в начален и прогимназиален етап на основното образование – 3 701 ученици;

- в гимназиален етап – 3 944 ученици;

- в самостоятелна форма на обучение – 75 ученици

- в индивидуална форма на обучение - 4

- в общежития – 498 ученици. • Годишният успех на учениците от училищата по изкуствата и училищата по културата за учебната 2013/2014 г. е мн. добър 5,04. През м. юни 2014 година 894 ученици са положили успешно държавни зрелостни изпити и получават диплома за завършено средно образование. Средният успех на дипломираните ученици е много добър 4,96.

 • От дипломираните 767 ученици в училищата по изкуствата, 697 са придобили степен на професионална квалификация и са получили свидетелство за професионална квалификация в областта на съответното изкуство. Средният успех от изпитите за професионална квалификация е много добър 5,44.

 • Разширява се представянето на училищата по изкуства и култура в страната и чужбина – проведени са 20 национални и международни конкурса от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2014 г.; индивидуални изпълнители, състави и формации от училищата по изкуства участват в концерти, изложби, конкурси, фестивали, пленери, прегледи;

 • Значителна част от възпитаниците на училищата по изкуствата и по културата продължават обучението си във висши училища у нас и в чужбина и успешно се реализират в областта на изкуствата и културата.
  1. Персонал:

 • Броят на персонала в системата на училищата по изкуствата и по културата към 30.06.2014 г. e 1493 души, в т. ч. педагогически - 1169, непедагогически 312 и 12 условни щатни бройки.

 • Учителите от училищата по изкуствата и по културата имат висока професионална подготовка и квалификация. Голяма част от тях активно участват в културния живот на страната.

 • Броят на учителите с висше образование надхвърля 96%. Носители на професионална квалификационна степен са общо 329 учители, или приблизително 29% от общия брой на учителите в училищата по изкуствата и по културата.

  1. Материална база:

 • В три училища по изкуствата са реализирани енергоефективни мерки по проект „Козлодуй” на Министерство на икономиката и енергетиката – Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа” – Трявна, Национално училище по изкуствата „Веселин Стоянов” – Русе и Национално училище за фолклорни изкуства „Широка лъка” – с. Широка лъка. Финализирани са три проекта по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1. „Социална инфраструктура” в училища по изкуствата: Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков” – Плевен”, Национално училище за танцово изкуство – София, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил-Философ” – София.


1.4. Закрила на деца с изявени дарби

 • На основание на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298 от 2003 г., както и на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 2013 година, приета с Решение на МС № 165 от 08.03.2013 г. през периода е осъществено следното:

 • Предоставени общо 87 стипендии на ученици, които са носители на награди на национални и международни конкурси и отговарят на условията за предоставяне на закрила. В приетата от МС Програма за 2014 г. са планирани общо 180 стипендии за годината.


Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Показатели за изпълнение

Мерна единица

План

Отчет

Обучавани ученици *

брой

8 020

8 468

Учители с професионална квалификационна степен

брой

325

329

Предоставени стипендии на деца с изявени дарби

брой

180

87

Еднократно финансово подпомагане

брой

30

0

* Забележка: Включени са учениците във всички форми на обучение и настанените в общежитие.
Източници на информация за данните по показатели:

Информация от специализираната дирекция
Отчет на ведомствените и администрирани разходи по програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"
Бюджетна програма “Обучение на кадри в областта на изкуството и културата”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

24 177,3

26 055,2

11 598,9

 

Персонал

16 545,3

16 565,7

9 237,5

 

Издръжка

7 332,0

9 105,0

2 070,3

 

Капиталови разходи

300,0

384,5

291,1

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

24 177,3

26 055,2

11 598,9

 

Персонал

16 545,3

16 565,7

9 237,5

 

Издръжка

7 332,0

9 105,0

2 070,3

 

Капиталови разходи

300,0

384,5

291,1

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0,0

0,0

0,0

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

365,7

377,5

374,8

 

1.Стипендии

365,7

377,5

374,8

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0,0

0,0

109,4

 

1. Проекти по ОП Човешки ресурси

 

 

109,4

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

365,7

377,5

484,2

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

24 543,0

26 432,7

11 973,7

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

24 543,0

26 432,7

12 083,1

 

Численост на щатния персонал

1580

1580

1534Отговорност за изпълнението на програмата:

Ресорният заместник-министър, директорът на специализираната дирекция и директо-рите на училищата по изкуствата и по култура.


ІV.11. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ”

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на политиките и програмите, по които работи министерството за постигане на стратегическите цели и изпълнение на годишните задачи на цялата администрация. Числеността на щатния персонал по програма Администрация е 156 души, от които 147 щ. бр. в ЦУ и 9 щ. бр. в Дом на ветераните на културата и изкуствата.Министерството е структурирано в една главна дирекция, 11 дирекции, инспекторат, звено за вътрешен одит, финансов контрольор, главен секретар и служител по сигурността на информацията.
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Общата администрация е организирана в 5 дирекции:

 • Дирекция „Административно обслужване и стопански дейности”;

 • Дирекция „Връзки с обществеността и комуникации”;

 • Дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”;

 • Дирекция „Управление на собствеността”;

 • Дирекция „Човешки ресурси”.


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Специализираната администрация е организирана в една главна дирекция и 6 дирекции:

 • Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство";

 • Дирекция "Нематериално културно наследство";

 • Дирекция „Търговски дружества, нормативно регулиране на системата на културата и обществени поръчки”;

 • Дирекция „ Международна дейност, европейски програми и проекти”;

 • Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”;

 • Дирекция „ Съвременно изкуство и художествено образование”;

 • Дирекция „Авторско право и сродните му права”.


Основни направления, по които се работи:


  • Деловодна дейност, архивиране и съхраняване на документацията на министерството;

  • Осъществяване на връзки с обществеността и комуникации;

  • Разработване на проект на бюджет и 3-годишна бюджетна прогноза, организира и контролира изпълнението на бюджета на администрацията на министерството и на второстепенните разпоредители в системата на МК;

  • Изготвяне на периодичните и годишните отчети за касовото изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондовете на министерството, консолидирани финансови отчети и периодични и годишни отчети в програмен формат;

  • Осъществяване на цялостното финансово - счетоводно обслужване на дейността на администрацията на министерството;

  • Организиране и контролиране управлението на недвижимите имоти, използване, стопанисване и управление на недвижимата – публична и частна, държавна собственост, предоставена на министерството;

  • Изготвяне и съхраняване на документи за възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения със служители на министерството;.

  • Контрол върху спазването на нормите за безопасни и здравословни условия на труд;

  • Разработване на проекти на закони и подзаконови нормативни актове, регулиращи дейностите в областта на културата, както и във всички случаи, когато министерството е заинтересувано ведомство;

  • Планиране, организиране и координиране на всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки;

  • Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";

  • Протоколна дейност.


Отчет на ведомствените и администрирани разходи по програма "Администрация"
Бюджетна програма “Администрация”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

4 776,7

4 804,6

1 960,1

 

Персонал

2 001,6

2 029,2

1 200,9

 

Издръжка

2 575,1

2 575,4

716,3

 

Капиталови разходи

200,0

200,0

42,9

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

4 776,7

4 804,6

1 960,1

 

Персонал

2 001,6

2 029,2

1 200,9

 

Издръжка

2 575,1

2 575,4

716,3

 

Капиталови разходи

200,0

200,0

42,9

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0,0

0,0

0,0

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

0,0

0,0

0,0

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

4 776,7

4 804,6

1 960,1

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

4 776,7

4 804,6

1 960,1

 

Численост на щатния персонал

103

103

95


Отговорност за изпълнението на програмата

Главният секретар и администрацията на Министерство на културата, директорите на дирекции.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница