Отправят т ъ р г о в о п р е д л о ж е н и е


Условия и ред за оттегляне на Търговото предложение от Предложителястраница8/16
Дата07.10.2016
Размер1.62 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

5.3. Условия и ред за оттегляне на Търговото предложение от Предложителя.5.3.1. След публикуването му търговото предложение не може да бъде оттеглено от търговите предложители, освен по реда и при условията на чл.155, ал.1 от ЗППЦК и чл.38, ал.1-6 от Наредба №13 – когато предложението не може да бъде осъществено поради обстоятелства, намиращи се извън контрола на предложителите; не е изтекъл срока за приемането му и е налице одобрение от страна на КФН. В 7-дневен срок от уведомяването за издаденото одобрение от КФН, предложителите публикуват в два централни ежедневника /вестниците „Новинар” и „Капитал Daily”/ съобщение за оттеглянето на предложението.
5.3.2. Не по-късно от 10 дни преди изтичане на срока за приемане на конкурентно търгово предложение /ако има такова/, съгласно чл.38, ал.7 във вр. Чл.39 от Наредба №13 Търговият Предложител може да оттегли настоящето търгово предложение чрез приемане на конкурентното, като регистрира оттеглянето в КФН и уведоми за оттеглянето управителния орган на „Джерман-София” АД, „БФБ – София” АД, ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД и Централен депозитар АД. В този случай до края на работния ден, следващ регистрацията и уведомяването по предходното изречение, Търговият Предложител публикува съобщение за оттегляне на търговото предложение във вестниците „Новинар” и „Капитал Daily”.

В тридневен срок от получаване на уведомлението от КФН за издаденото одобрение за оттегляне на предложението, съответно от уведомлението от търговия предложител за оттегляне на предложението чрез приемане на конкурентно търгово предложение, ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД и Цетралния Депозитар АД осигуряват условия за връщането на депозитарните удостоверителни документи за акциите на приелите търговото предложение акционери. В този случай всеки акционер на „Джерман - София” АД, приел предложението, или негов изрично упълномощен пълномощник може да получи депозитарните удостоверителни документи в офиса на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД – гр.София 1407, бул. „Черни връх” №51 Б, всеки работен ден от 09,00 до 16,00 часа – безсрочно. Връщането на удостоверителните документи става на адреса на който са депозирани, срещу представяне на молба /свободен текст/, документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние – за юридически лица, както и изрично нотариално заверено пълномощно – за пълномощниците.5.4. Информация за възможността приемането на предложението да бъде оттеглено от приелия го акционер съгласно чл. 156, ал. 1 от ЗППЦК.5.4.1.Приемането на предложението може да бъде оттеглено от акционер на „Джерман-София” АД /или негов пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно/, само преди изтичане на определения 28-дневен срок за приемане на предложението, съответно удължения срок по чл. 155, ал. 4 от ЗППЦК /ако има такъв/ или по чл. 21, ал. 2 и 3 от Наредба №13 /ако има публикувано конкурентно търгово предложение/. Приемането на предложението може да бъде оттеглено с подаване на изрично писмено волеизявление за оттегляне на приемането /по образец/.

При подаване на валидно писмено волеизявление за оттегляне на приемането на търговото предложение, депозитарните удостоверителни документи за притежаваните акции от капитала на „Джерман-София” АД се връщат веднага на приелия предложението акционер, съответно на негов пълномощник, овластен с изрично нотариално заверено пълномощно.

Писмените волеизявления за оттегляне на приемането (по образец на заявление за оттегляне на „Фоукал Пойнт Инвестмънс” АД, достъпен на интернет страницата на Посредника (www.focalpoint.bg) се подават на мястото, където е подадено заявлението за приемане на Търговото предложение, както следва:

- в офиса на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД – гр.София 1407, бул. „Черни връх” №51 Б, всеки работен ден от 09,00 до 16,00 часа, или

- в офиса на инвестиционния посредник, различен от упълномощения по настоящото търгово предложение, чрез който е подадено първоначалното заявление за приемане на търговото предложение, като последния е длъжен незабавно да препрати волеизявлението за оттегляне на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД.

Връщането на депозитарните удостоверителни документи става срещу представен документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние – за юридически лица, както и изрично нотариално заверено пълномощно – за пълномощниците. Връщането на документите не е ограничено със срок.


5.4.2.След изтичане на срока за приемане на предложението по т.5.1, акционерът не може да оттегли писменото си изявление за приемане на предложението и сделката за покупко-продажба на акции в резултат на търговото предлагане се счита за сключена.

VІ. РАЗНИ.

6.1. Публикации във връзка с Търговото предложение.
Съгласно изискванията на ЗППЦК търговият предложител ще публикува търговото предложение, становището на Съвета на директорите на дружеството, обект на търговото предложение, промени в Търговото предложение (ако има такива), както и резултата от търговото предложение в ежедневниците „Новинар” и „Капитал Daily”.

6.2. Обезщетения за ограничаване правата на акционерите на Дружеството.

В устава на „Джерман-София” АД, както и, доколкото е известно на Предложителя, в споразумение между Дружеството и негови акционери или в споразумение между акционери на Дружеството, не са предвидени ограничения върху: прехвърляне на акциите на Дружеството; правото на глас, което акции от капитала на Дружеството предоставя; изключителни права на акционерите, свързани с избора/ отстраняването на членове на управителния орган на Дружеството.

Предвид липсата на ограничаване на права на акционерите в „Джерман-София” АД, Търговият предложител не дължи обезщетение по реда на чл. 151а, ал. 4 ЗППЦК.

6.3. Приложимо право и компетентен съд.

Въпросите, свързани с предложената цена, отправянето на настоящото Търгово предложение, съдържанието на този документ и неговото публикуване, информацията, разкривана на служителите на „Джерман-София” АД, и всички други въпроси, свързани с и/или произтичащи от договора, сключван от Търговия предложител и акционерите с приемането на Предложението, се уреждат от действащото българско търговско и гражданско законодателство, в частност - ЗППЦК и актовете по прилагането му.

В юрисдикцията на българския съд е решаването на всички спорове, които биха могли да произтекат от или да са във връзка с търговото предложение.


Каталог: uploads -> assets
assets -> 143 основно училище “георги бенковски”; град софия район “подуяне”; улица “тодорини кукли” №9
assets -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
assets -> Сцена раковина 16h : djforceMan / dj кирил Мелконов
assets -> Програма на училищни прожекции във Фестивален и конгресен център, Кафе-театър Януари-Юни 2011 Дата
assets -> Vous avez la possibilité de vous inscrire aux examens du delf et du dalf et du delf juniors sans vous déplacer
assets -> Джерман – софия”ад документ за предлаганите ценни книжа част III от проспекта за първично
assets -> Пълномощно – образец


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница