Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на са „Д. А. Ценов” в град Свищов” 2016 гстраница2/14
Дата07.05.2017
Размер1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

1. Изисквания към офертата

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя: Офис „Обществени поръчки” – Учебен корпус „Запад” на СА „Д. А. Ценов”, град Свищов, ул. „Емануил Чакъров” №2.При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в обявлението и тази документация.

Всички документи за участие в процедурата се предоставят на хартиен носител.

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

Офертата трябва да е попълнена без поправки по нея. Документи с поправки не се разглеждат.

Не се допуска предлагането на варианти в офертата.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

В процедурата едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. В тези случаи се прилагат чл. 102 и чл. 42, ал. 5 от ЗОП.Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия дружеството.

Всички представени в офертата документи трябва да са вписани в „Опис на документите”, съдържащи се в офертата.

В случай на представяне на копия на документи, те трябва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала“, подписани и подпечатани.
2. Съдържание на офертата

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

– наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

– адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

– наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават документите.

Опаковката съдържа:

А. Документи по допустимост:

1. Опис на документите – по образец №1;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката – по образец №2;

3. При участници обединения – документ, от който е видно правното основание за създаването му.

4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

5. Декларация за липса на свързаност с друг участник – по образец №7.

9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – по образец №8.

Б. Техническо предложение:

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя /за всяка обособена позиция, за която се участва/ – по образец №3, ведно с приложенията към него.

2. Сертификат за налична система за управление на качеството ISO 9001:2000 или еквивалентна – заверено от участника копие;

3. Пълномощно в оригинал, когато лицето, което подписва офертата, не е законният представител на участника;4.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по образец №4.

5.Декларация за срока на валидност на офертата – по образец №5.

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд – по образец №6.

В. Предлагани ценови параметри:

В отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” /с посочване на обособената позиция, за която се отнася/ участникът представя своето ценово предложение, изготвено по образец №9, като посочва цените в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая.

Предложената цена в „Ценово предложение“ задължително включва всички разходи за изпълнение на поръчката.
V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
1. Съгласно чл. 109 ЗОП, възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните условия:

1.1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал. 3;

1.2. отговаря на критериите за подбор.
2. Съгласно чл. 58 ЗОП за доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

2.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство/а за съдимост;

2.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;

2.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”;

2.4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.
3. Определеният изпълнител следва да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС.

Съгласно чл. 111, ал. 5 ЗОП гаранциите се предоставят в една от следните форми:

3.1. парична сума:

СА „Д. А. Ценов” град Свищов

Общинска Банка АД – финансов център Свищов:

BIC – SOMBBGSF IBAN – BG 02 SOMB 9130 33 TSENOV 01;

3.2. банкова гаранция;

3.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Гаранцията по т. 3.1 или 3.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Условията и сроковете за задържане или усвояване на гаранцията за изпълнение се посочени в проекта на договор по настоящата обществена поръчка. Възложителят не дължи лихва за периода, през който средствата са престояли прие него на законно основание.
VI. РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА


Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока посочен в т. 1.

Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.


VII. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП, ППЗОП и в тази документация, между заинтересовано лице, участник или техни представители и:

а) служителите на възложителя, свързани с провеждането на процедурата;

б) длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и приемането на документацията за участие, ако е приложимо.

При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция, участниците са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят възложителя.

Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или неуведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за обособена позиция/група №1 „Месо и месни продукти” CPV код 15100000
№ по ред

Наименование, асортимент, стока по група и видове

Мярка

Ориенти-ровъчно количество

А

Б

В

Г

1

Мляно месо смес – 60% телешко/40% свинско. Външен вид - хомогенна маса с равномерно разпределени парченца месо и тлъстини, мирис - свойствен за прясно месо, съдържание на сол до 1%, без съдържание на соев протеин. Охладено.

кг.

2650

2

Кайма смес – 60% свинско 40% телешко произведена по БДС - Стара планина: външен вид-хомогенна маса с равномерно разпределени парченца месо и тлъстини, цвят бледокафяв до червен, вкус - умерено солен, мирис-свойствен за прясно месо, без съдържание на соев протеин, вода в % от общата маса.

кг.

1000

3

Мляно месо - 100% телешко. Външен вид - хомогенна маса с равномерно разпределени парченца месо и тлъстини, мирис - свойствен за прясно месо. /ЗАМРАЗЕНО/

кг.

25

4

Кайма говеждо месо - хомогенна маса с равномерно разпределени парченца месо и тлъстини (не повече от 30%), с цвят и мирис, свойствени за прясно месо. Охладено.

кг.

20

5

Кебапчета х 0,070 кг. замразени – полуфабрикат (телешко месо 60%, свинско месо 40%, сол и подправки). Външен вид - чиста, гладка повърхност, без разкъсвания, цвят бледокафяв до червен, мирис свойствен.

бр.

10800

6

Кюфтета х 0,070 кг. замразени – полуфабрикат (телешко месо 60%, свинско месо 40%, сол и подправки). Външен вид - чиста, гладка повърхност, без разкъсвания, цвят бледокафяв до червен, мирис свойствен.

бр.

10800

7

Кебапчета х 0,070 кг. охладени – полуфабрикат (телешко месо 60%, свинско месо 40%, сол и подправки). Външен вид - чиста, гладка повърхност, без разкъсвания, цвят бледокафяв до червен, мирис свойствен.

бр.

300

8

Кюфтета х 0,070 кг. охладени – полуфабрикат (телешко месо 60%, свинско месо 40%, сол и подправки). Външен вид - чиста, гладка повърхност, без разкъсвания, цвят бледокафяв до червен, мирис свойствен.

бр.

300

9

Кюфтета х 0,060 кг. замразени – полуфабрикат от (свинско месо 60% телешко месо 40%, сол и подправки). Произведени по БДС Стара планина: външен вид - чиста, гладка повърхност без разкъсвания, цвят бледокафяв до червен, мирис свойствен.

бр.

4000

10

Кебапчета х 0,060 кг. замразени – полуфабрикат от (свинско месо 60% телешко месо 40%, сол и подправки). Произведени по стандарт БДС - Стара планина: външен вид - чиста, гладка повърхност без разкъсвания, цвят бледокафяв до червен, мирис свойствен.

бр.

8000

11

Телешко кюфте 0,060 кг. - чиста, гладка повърхност, без разкъсвания, цвят бледокафяв до червен, мирис свойствен. Замразено.

бр.

6000

12

Карначе (60% свинско 40% телешко) охладено. Без повреди и необичайни грапавини, без петна и празнини под обвивката, цвят червен, мирис и вкус свойствен, с подправки за карначе.

кг.

2000

13

Кълцана наденица – сурова (60% свинско 40% телешко) - охладено. Без повреди и необичайни грапавини, без петна и празнини под обвивката, цвят червен, мирис и вкус свойствен за прясна наденица.

кг.

1425

14

Наденица 100% свинско месо с натурални подправки . Охладена

кг.

160

15

Свински бут без кост - охладено месо екстра качество, без сланина. Цвят и мирис на прясно месо.

кг.

5030

16

Свински бут без кост, замразено месо екстра качество, без сланина.

кг.

50

17

Свинска плешка без кост охладена – месо екстра качество, без сланина. Цвят и мирис на прясно месо.

кг.

830

18

Свинска плешка без кост замразено месо екстра качество, без сланина.

кг.

50

19

Свински врат без кост охладено – месо екстра качество, без сланина. Цвят и мирис на прясно месо.

кг

2550

20

Свински врат без кост замразено месо екстра качество, без сланина.

кг.

400

21

Свински пържоли – полуфабрикат охладени разфасовани от котлет с ребрена кост до 6 см. х 0.180 кг. за брой. Цвят и мирис свойствени за прясно месо.

бр.

25000

22

Свински котлет замразено месо екстра качество, без сланина.

кг.

30

23

Свинско шишче полуфабрикат х 0,080 кг.за брой от обезкостено свинско месо от бут с големина на парченцата 20 до 25 гр.

бр.

2000

24

Свинско контра филе охладено – месо екстра качество, без сланина. Цвят и мирис на прясно месо.

кг.

5020

25

Свинско контра филе замразено месо екстра качество, без сланина.

кг.

80

26

Свинско бон филе охладено – месо екстра качество, без сланина. Цвят и мирис на прясно месо.

кг.

1070

27

Свинско бон филе замразено месо екстра качество, без сланина.

кг.

130

28

Свински бекон суров охладен – месо екстра качество, с тънък пласт сланина. Цвят и мирис на прясно месо.

кг.

10

29

Свински бекон суров - замразено месо екстра качество, с тънък пласт сланина.

кг.

20

30

Свински ребра за барбекю сурови охладени - месо екстра качество, с тънък пласт сланина. Цвят и мирис на прясно месо.

кг.

20

31

Свински ребра за барбекю сурови - замразено месо екстра качество, с тънък пласт сланина.

кг.

20

32

Телешки шол охладено – месо от бут, без сланина, качество екстра. Цвят и мирис свойствени за прясно телешко месо.

кг.

600

33

Телешко бон филе охладено - месо екстра качество. Цвят и дъх специфични за прясно телешко месо.

кг.

20

34

Агнешко месо (предна четвъртинка) охладено - месо екстра качество, с тегло до 4 кг. Цвят и дъх на прясно месо.

кг.

70

35

Агнешко месо (заден бут) охладено - месо екстра качество, с тегло до3 кг. Цвят и дъх на прясно месо.

кг.

340

36

Агнешки комплект (бял, черен дроб, сърце, бъбрек, черва и шкембе) х 1 кг. охладен - със свеж вид, добре почистени, цвят и мирис - специфични.

кг.

1025

37

Свински джолан с кост охладен./заден/

кг.

1610

38

Свински език охладен - освободен от тлъстини, почистен от замърсявания.

кг.

260

39

Телешки език охладен - освободен от тлъстини, почистен от замърсявания.

кг.

25

40

Агнешко месо (цяло агне) охладено - месо екстра качество, с цвят и дъх на прясно месо, с тегло до 15 кг.

кг.

70ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за обособена позиция/група №2 „Продукти от птиче месо” CPV код 15131500Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница