Програма для загальносвітніх навчальних закладів


клас (2 часа седмично, 70 часа годишно, от тях 4 часа по преценка на учителя) РЕЧЕВА ЛИНИЯстраница2/6
Дата09.08.2018
Размер0.9 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

5 клас
(2 часа седмично, 70 часа годишно, от тях 4 часа по преценка на учителя)

РЕЧЕВА ЛИНИЯ

(37 часа)Съдържание на учебния материал

Държавни изисквания за степента на общообразователната подготовка на ученика

Oбщуване

Речева ситуация. Обща характеристика на устното и писменото общуване. Основни правила на общуването. Запознаване с изискаванията за общуване. (съдържателност, логичност, последователност, богатство, точност, изразителност, уместност, правилност).

Текст. Тема и основна мисъл на текста. Текст-повествование, текст-описание, текст-разсъждение. Особености при построяване на текста: въз основа на личен опит, описание на отделни предмети, животни, елементарни разсъждения (повторение, задълбочаване на знанията и усъвършенстване на уменията.)

Аудиране

Особености на слушането като вид речева дейност. Слушане и разбиране на художествен текст.

Аудиране на съобщения, пояснения на учителя, отговори на учениците, несложни текстове от различен жанр и тип (основно с опора в текста); Общуване по планирана социокултурна тематика.

Избирателно аудиране на отделни фрагменти (изречения) от текста.

Определяне на темата и основната мисъл на текста. Подбиране на заглавие, разделяне на текста на смислови части. Осмисляне на фактическото съдържание и причинно-следствените връзки в текста.

Разбиране на прослушания текст (избор на верен отговор от няколко дадени).

Формиране на зрителни представи, възприемане на емоционалния тон и образния език на художествен и научно-популярен текст.
Четене

Формиране на читателски интерес и потребност от четене на книги.

Четенето като вид речева дейност.

Изразително и правилно четене на глас съобразно нормите и аудиторията.

Развитие на характеристиките за техника на четене: правилен изговор на отпечатан (написан) текст, знаене и правилна употреба на правилата за четене. Отработване на техниката за четене на глас.

Точно възприемане и разбиране при бързо четене на думи, които се различават в българския и украинския език;

Четене наум (скорост, разбиране, запомняне), разбиране на текстове от художествен и разговорен стил.

Определяне на темата и основната мисъл на текста. Определяне на фактическото съдържание и причинно-следствените връзки в текста

Отговор на въпроси по съдържанието на текста. Откриване на смисловите опори (ключови думи или изречения) в текста.

Разделяне текста на смислови части. Установяване на смисловите връзки между отделните факти в текста.

Съставяне на кратък план.

Разширяване на речниковия запас на учениците.

Работа с книга. Съдържание на книга, вестник, списание. Речникови статии от правописен и двуезичен речник.
Говорене

Диалог

Сведения за диалога: сфери и ситуации на общуване, структура на диалога. Типове начални реплики (съобщение, въпрос, подсещане). Мимиките и жестовете при общува нето. Правила на общуване в разговорно-битова обстановка.

Разиграване на диалог с опора на текста.

Възстановяване на пропуснати реплики в диалога.

Самостоятелно разширяване на репликите в диалога.

Съставяне на диалог по опорни думи и дадено начало.

Съставяне на диалог по предложена ситуация на общуване, свързана с жизнения опит на учениците.

Монолог

Общи сведения за монолога. Изисквания към монологичната реч.

Устен преразказ на повествователен текст с използване на опорни думи, план, рисунки.

Самостоятелно съставяне на монолог с използване на опорни думи.

Отговори на въпроси по съдържанието на текста. Формулиране на основната мисъл на текста, тълкуване на смисъла на пословиците.

Подбиране на собствени доказателства за потвърждаване на дадена теза.

Оценка на постъпките на действащи лица, приятели, съученици.

Създаване на разказ (в това число за някакъв случай или някакво събитие), описание, разсъждение по даден план (или без него), с опорни думи, словосъчетания и картини.Писане

Преписване на текст.

Сбит преразказ (по кратък план) на кратки художествени текстове с повествователен характер с елементи на описание (предмети, животни).

Зрително-слухова диктовка (спазване на изучените правописни норми)
Превод

Превод от украински (руски) език на български език на думи, словосъчетания, изречения, неголеми по обем, несложни в лексично и стилистично отношение текстове от различен стил, тип и жанр, в това число текстове с повествователен характер с елементи на описание (предмети, животни) и разсъждение.Ученикът:

 • да различава понятията език и реч, общуване, видове речева дейност;

 • да се ориентира в условията на общуване;

 • да съгласува своето речево общуване със ситуацията и правилата на общуване;

 • да спазва основните изисквания за общуване.

Ученикът:

 • да определя признаците на текста;

 • да анализира текста: да определя неговата тема и основната мисъл, да изяснява последователността на изреченията, да установява дали дадените изречения са текст, да определя отразява ли заглавието темата и основната мисъл, да подбира заглавие.

  Ученикът:

 • да различава слухово звуковете в подобни, но не еднакви по звучене думи и словосъчетания и различни по цел на изказване и интонация изречения; в завършени и незавършени изречения; в текстове, отнасящи се към художествения стил;

 • да определя речевата ситуация на

  прослушания текст, като прилага

  знанията си за речева ситуация

  и участниците в общуването; • да разбира смисъла и значението на

  слухово възприетия текст; • да разбира смисъла, причинно-следствените връзки, основната мисъл на текста, да дава оценка на чутото;

 • да разбира основния смисъл на текста, да го разделя на смислови части;

 • да сравнява при слушане българските и украинските обичаи, описани в текста;

 • да следва инструкциите към задачите на текста, да избира един от предложените варианти за отговор на въпроси по текста, да дели текста на части.

  Ученикът:

 • да чете на глас изразително текстовете, включени в програмата след проведена съвместно с учителя работа по изпълнителски анализ;

 • да чете достатъчно бързо, с добра дикция в съответствие с правоговорните и интонционните норми;

 • да чете наум и да разбира съдържанието на текста – след предварителна лексикална работа, зададени въпроси, даден план и др.;

 • да коментира значението на

  прочетен текст: да следва

  инструкциите от текста, да избира

  един от предложените варианти

  на отговор на въпрос по текста,

  да дели текста на части др. • да усъвършенства четенето на глас и наум;

 • да разбира и запомня съдържанието, причинно-следствените връзки, основната мисъл на текста;

 • да съставя кратък план на прочетеното;

 • да се учи да прогнозира съдържанието, да характеризира действащите лица, да дава оценка на прочетеното;

 • да си представя в образи прочетеното;

 • да пререзказва прочетеното по план;


Ученикът:

 • да възпроизвежда прослушани и прочетени диалози;

 • да отговаря на въпросите на учителя, като се съобразява с обстановката на общуване и речевата ситуация;

 • да участва в диалог, като формулира въпросите и отговорите си в съответствие с предмета на речта, темата и идеята, която цели да внуши на събеседниците си;

 • да съставя диалози с помощта на опорни думи и самостоятелно;

 • да оценява съдържателността на диалога, правилността и уместността на използваните в диалога езикови средства;

 • да умее толерантно да слуша събеседника си, да се стреми да разбира какво му говори; да умее добре да изразява своите мисли; да отстоява своите мнения, без да обижда събеседника си;

 • да съставя подробен преразказ като използва придобитите знания за сюжета, героите и идеите по план, даден от учителя;

 • да съставя самостоятелно устен текст като използва най-точните думи от дадено синонимно гнездо и използва знанията си за синонимното богатство на българския език;

 • да може да строи адекватна на целите на изказването реч, като използва знанията си за признаците на текст-повествование;

 • да поправя съставен текст, като внася поправки в съдържанието;

 • да използва в устната реч различни аспекти от знанията за езика: на фонетично, на морфологично, на синтактично, на лексикално ниво;

 • да изказва собствено мнение по проблемите и героите; да свързва своето повествование с личния живот.


Ученикът:

 • да преписва текст и да проверява написаното;

 • писмено да отговаря на въпроси, зададени от учителя, на въпроси от учебника;

 • да прави писмен сбит преразказ на художествен текст-повествование с елементи на описание – по даден план, по дадено начало, опорни думи и др.;

 • писмено да изказва собствено мнение по проблемите и героите; да свързва своето повествование с личния живот;

 • да употребява думите в писмената реч като използва знанията си за тяхната метафорична и неметафорична употреба, за еднозначни и многозначни думи;

 • да пише вярно в съответствие с изучените правописни и пунктуационни норми;

 • да редактира свой или чужд текст в съответствие с предвидените за овладяване в 5 клас стилно- езикови норми;

 • да пише под диктовка текст, подбран с оглед на определени правописни и пунктуационни умения.

Ученикът:

 • да превежда от украински (руски) език на български език думи, словосъчетания, изречения, неголеми текстове, като използва изучения езиков материал и речници.
ЕЗИКОВА ЛИНИЯ

(29 часа)Съдържание на учебния материал

Държавни изисквания за степента на общообразователната подготовка на ученика

Фонетика (4 ч)

Българският език и българската азбука.

Гласни и съгласни звукове.

Особености на произнасяне на гласните под ударение и без ударение. Звукови промени. Изговор и правопис на думи с променливо Я, с подвижно и непостоянно Ъ.

Обеззвучаване на съгласните. Изговор на думи със съчетания на две и повече съгласни. Правоговор и правопис.

Сричка


Ударение

Отстраняване на диалектни навици, правописни грешки, които се дължат на диалектни отклонения.

Използване на правописен и двуeзичен речник.

Лексика. Словообразуване (4 ч)

Сродни думи. Сложни думи

Многозначност на думите. Синоними и антонимии.


Морфология. Правопис (12 ч)

Граматическа и смислова страна на думата.

Състав на думата: представка, корен, наставка, окончание, основа, определителен член.

Изменяеми и неизменяеми части на речта.

Съществително име. Собствени и нарицателни съществителни. Съществителни с конкретно и абстрактно значение.

Род и число на съществителното име.

Запознаване с категорията определеност.

Съществители имена, които се различават по род и число в украинския и българския език

Прилагателно име. Род и число на прилагателните. Видове прилагателни. Степенуване на прилагателните. Правопис.

Местоимения. Лични местоимения.

Глагол. Основна фома на глагола. Първични и производни глаголи. Представки за образуване на глаголи

Лице и число на глагола. Спомагателният глагол съмСинтаксис. Пунктуация (6 ч)

Словосъчетание и изречение.

Видове изречения по цел на изказване.

Просто и сложно изречение.

Строеж на простото изречение (съпоставяне с украинския език). Група на подлога и група на сказуемото.

Словоред на простото изречение.
Текст. Стил (3 ч)

Тема и подтема на текста

Абзац. Свързване на изреченията в текст с помощта на съюзи, местоимения.

Текст-описание, повествование и разсъждение.Ученикът:

 • да усвоява особеностите на българската азбука;

 • да различава гласни и съгласни; звучни и беззвучни, твърди и меки съгласни звукове; думи с променливо Я, с подвижно и непостоянно Ъ, със съчетания на две и повече съгласни;

 • правилно да произнася звуковете в думите;

 • правилно да произнася и да пише думи с променливо Я, с подвижно и непостоянно Ъ, със съчетания на две и повече съгласни;

 • да се научи да разделя думите на срички, да определя ударени и неударени срички;

 • да различава диалектно произнасяне от книжовно;

 • да усъвършенства правоговорните норми на българския книжовен език;

 • да ползва правописен и двуезичен речник


Ученикът:

 • да различава сродните думи от формите на една и съща дума;

 • да владее правописа на сложните думи;

 • да осмисля и разбира многозначността на думите;


Ученикът:

 • да различава граматическата страна на думата от лексикалната; да прави морфемен анализ на думите;

 • да различава определителния член от другите морфеми;

 • да различава изменяемите и неизменяемите части на речта;

 • да открива съществителните; да разграничава видовете съществителни;

 • да обяснява значението на съще- ствителните имена; разликата във формата за род и число на съществителните имена;

 • да различава и правилно да използва членуваните и нечленуваните форми;

 • да различава видовете прилагателни имена и да владее правописа на степенуваните форми;

 • правилно да съгласува прилагателните и съществителните имена

 • да владее правописа на прилагателните имена с отрицателна частица;

 • да открива местоименията, да характеризира личните местоимения;

 • да открива глаголите в текста и да назовава основната им форма;

 • да различава първични и производни глаголи и да владее правописа им;

 • да определя лицето, числото и времето на изучените глаголни форми;

 • да използва формите на спомагателния глагол съм за сегашно, минало и бъдеще време;

Ученикът:

 • да различава съчинителното и подчинителното свързване на думите в словосъчетанието;

 • да различава и съставя различни видове изречения по цел на изказване; да спазва препинателните знаци;

 • да прави синтактичен анализ на изречението;

 • да построява изречение, въз основа на знанията си за словоред на простото изречение;

Ученикът:

 • да обяснява особеностите на речевата ситуация при съставяне на текст; ролята на абзаците;

 • да построява просто и сложно изречение по дадени словосъчетания, по образец;

 • да използва съставените изречения в текст.
СОЦИОКУЛТУРНА ЛИНИЯ

Проблематика

Конкретизация на проблематиката

България – европейска държава.

България в миналото и днес.

Бележити дати в българската история
Род, родина, дом. Семейни традиции.
Училище и училищни занимания.

Отношенията в обществото. Етика, етикет, задължителни норми, култура на поведение.

Здравословен начин на живот.

Пътуване и транспорт.


Работа. Интересни професии.

Българският фолклор и литература.Къде е България ?

Какво символзира българският трибагреник?

Красотата на българската природа (Обичам те, мое мило отечество..)
Търново –старата българска столица.

София – столицата на днешна България.


3 март – Денят на Освобождението на България. Българите в годините на робството.
Моите родители. Нова година у дома.
Нашият клас.

Как да се държим в училище, в семейството?

Как да завържем разговор?

Моят любим спорт. На разходка в парка

Как да се държим в автобуса, в обществения транспорт?

Знаем ли правилата за движение на пешеходците по улицата?


Моята майка е..... . Аз харесвам тази професия. Мечтая да стана..............
Моята любима българска народна приказка.

Защо ми харесва разказа „Майчини тревоги”?

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница