Програма по български език и литература за класстраница2/3
Дата19.07.2018
Размер0.61 Mb.
1   2   3

Изготвил: …………………………………………(Име, фамилия, подпис)

УТВЪРДИЛ:

Директор ………………………………………………………(Име, фамилия, подпис)

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ (втори вариант)


Годишен хорариум: 64 ч.
Седмичен хорариум: 2 ч.


по ред

Учебна седмица по ред

Тема на урочната единица

Вид урочна единица

(нови знания; упражнение; обобщение)

Компетентности като очаквани резултати от обучението съгласно учебната програма

Понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по раздели

Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК, 18 учебни седмици

1

I

Текст („Мечо на люлката“)

Упражнение

Съчинява кратък писмен текст (от три – четири изречения) по серия картини.

Озаглавява текст.текст
заглавие на текст

Разглеждане на серия от четири картини и обсъждане на историята; съставяне на изречение към всяка от картините; обсъждане на заглавие на текста; устен разказ.

Устна проверка
2

Писане на елементи на букви

Упражнение

Умее правилно да изписва елементи на букви.

Ориентира се в графичната мрежа.


Писане в графичната мрежа на елементи на букви.

Писмена проверка
3

II

Изречение, дума, сричка, звук

Упражнение

Разграничава в потока на речта основните езикови и речеви единици (звук, дума, изречение).

Разграничава сричките в думата.звук

сричка


дума

изречениеСъставяне на диалог по картина; определяне вида на използваните изречения; определяне броя на сричките в думи; отделяне на звуковете в тези срички.

Устна проверка
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

4
Писане на елементи на букви

Упражнение

Умее правилно да изписва елементите на букви.

Ориентира се в графичната мрежа.


Писане в графичната мрежа на елементи на букви.

Писмена проверка
5

III

Текст, изречение, дума, сричка, звук. Гласни и съгласни звукове

Обобщение

Разграничава езиковите единици.

Разграничава гласни от съгласни звукове.гласен звук
съгласен звук

Устен разказ на история по серия от картини; съставяне на въпросително и съобщително изречение по схеми; звуков анализ на думи и разграничаване на гласните и съгласните звукове в тях.

Устна проверка
6

Писане на изучените елементи на букви

Обобщение

Изписва графически правилно елементите на ръкописните букви и връзките между тях.
Писане на елементите на буквите – изолирано и свързано.

Писмена проверка
7

IV

Звук и буква А

Упражнение

Разграничава малка и главна буква.

Спазва графичните изисквания при писане.

Ориентира се за участниците в речевата ситуация.


малка печатна буква

малка ръкописна буква

главна печатна буква

главна ръкописна букваЧетене на възклицания в контекста на конкретна речева ситуация, представена чрез илюстрация; съставяне на въпроси и отговори по повод на ситуацията на общуване; писане на думи с изучените букви.

Текущо формиращо оценяване
8

Звук и буква Е

Упражнение

Разграничава графичната и звуковата форма на думата като значеща единица.

Изписва графически правилно буквите и връзките между техните елементи.


Четене на възклицания и коментар относно ситуацията на общуване, в която те са използвани; съставяне на продължение на историята; анализ на изучаваната буква; изолирано писане на буквата; писане на буквосъчетания.

Текущо формиращо оценяване
9

V

Звук и буква М

Упражнение

Умее да чете и пише срички, думи и изречения с изучените букви.

Включва се уместно в диалог по конкретна тема.диалог

Четене на възклицателни изречения, съставящи диалог; коментар върху ситуацията на общуване – участници и цел на изказванията им; съставяне на диалози по подобие на образец; писане на думи и изречения с изучените ръкописни букви.

Текущо формиращо оценяване
10

Звук и буква Н

Упражнение

Умее да чете и пише с изучените букви, срички, думи, изречения.

Разпознава средства за неезикова комуникация – жест, мимика, поза на тялото.Четене на срички, думи, изречения; коментар относно ситуацията на общуване, в която те са употребени; измисляне на продължение на историята; писане на думи и изречения с изучените букви.

Текущо формиращо оценяване
11

VI

Звук и буква О

Упражнение

Умее да чете с изучените букви срички, думи и изречения.

Включва се уместно в диалог по конкретна тема.

Спазва графичните изисквания при писане.

Четене на изречения в контекста на речева ситуация; съставяне на диалози по подобие; измисляне на продължение на историята; писане на срички и думи, съдържащи буква О; коментар върху допускани графични грешки.

Текущо формиращо оценяване
12

Четене и писане на изучените букви

Обобщение

Умее да чете и пише думи и изречения с изучените букви.

Използва главна буква при писане на собствените имена.

Ориентира се за участниците в речевата ситуация.


_

Четене с изучените букви на изречения, употребени в ситуация на речево общуване; разказ по картина; обсъждане на диалог и съставяне на истории по подобие; писане на имена; препис на изречения по копирния метод.

Текущо формиращо оценяване
13

VII

Звук и буква И

Упражнение

Умее да чете и пише думи и изречения с изучените букви.

Използва главна буква при писане на собствените имена.

Прилага правилата за речева учтивост.

Четене на думи и изречения с изучените букви; обсъждане на ситуации за запознаване; устно съставяне на диалози с речев етикет при запознаване; писане на имена.

Текущо формиращо оценяване
14

Звук и буква Р

Упражнение

Умее да чете диалог с изучените букви.

Разграничава графичната и звуковата форма на думата като значеща единица.

Умее графически правилно да изписва срички, думи и изречения.

Разпознава препинателните знаци за край на изречение.


Четене на текст; беседа по текста и съпътстващата го илюстрация; измисляне на продължение на историята; устен разказ по картина; Писане на думи и изречения с изучените букви; писане по копирен метод на въпросително и съобщително изречение.

Текущо формиращо оценяване
15

VIII

Звук и буква Л

Упражнение

Умее да чете диалог с изучените букви.

Включва се в ситуации на общуване.

Умее графически правилно да изписва буквите.

Четене на диалог в контекста на изобразена ситуация на общуване; създаване на диалози по подобие; разказване по картина; писане на думи и изречения с изучените букви чрез копирен метод.

Текущо формиращо оценяване
16

Звук и буква Ъ

Упражнение

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.

Включва се в диалог.

Умее графически правилно да изписва буквите.

Игра със звукови модели на думи; разказ по картина; съставяне на диалози между приказни герои; писане на срички и думи с изучените букви; писане по копирен метод на въпросително изречение; съставяне на съобщително изречение като отговор на въпроса.

Текущо формиращо оценяване
17

IX

Звук и буква У

Упражнение

Умее да чете и пише с изучените букви.

Разграничава начини и средства за общуване.


Четене на диалог в контекст на изобразена ситуация на речево общуване; коментар на прочетеното; съставяне на разказ по картина и измисляне на продължение на историята; писане на думи с изучените букви чрез копирен метод.

Текущо формиращо оценяване
18

Гласни звукове

Обобщение

Умее да чете и пише с изучените букви, срички, думи и изречения.

Ориентира се в общите признаци на гласните звукове.гласни звукове

Игра за свързване на главните с малките букви на гласните; писане на думи и изречения с изучените букви чрез копирен метод; допълване на букви за двойките гласни.

Текущо формиращо оценяване
19

X

Звук и буква Й

Упражнение

Умее да чете и пише думи и изречения с изучените букви.

Разграничава съгласния звук й от гласния звук и. Разграничава начини и средства за общуване.


Четене на изречения в контекст на серия от картини; разказ на историята; обсъждане на героите и тяхното поведение; измисляне на продължение; писане чрез копирен метод на думи и изрази с изучените букви.

Текущо формиращо оценяване
20

Съгласни звукове (сонори)

Обобщение

Разграничава гласни от съгласни звукове.

Спазва изискванията за графична правилност при писане (височина, широчина и наклон).


Свързване на части от ръкописни букви на сонорните звукове; писане на съществителни собствени имена с изучените букви; писане на въпросително изречение по копирен метод; съставяне и писане на съобщително изречение като отговор на въпроса.

Текущо формиращо оценяване
21

XI

Буква Я

Упражнение

Прави разлика между звук и буква.

Спазва изискванията за графична правилност при писане.


Игра за свързване на букви в думи; съставяне на изречения с получените думи; писане на думи и изречения по копирен метод.

Текущо формиращо оценяване
22

Звук и буква Т

Упражнение

Умее да чете текст с диалогична реч.

Отговаря кратко на въпроси към прочетен текст.

Умее да пише думи и изречения с изучените букви.

Четене на текст; преразказване на прочетеното; разглеждане на илюстрацията към текста и обсъждане на речевата ситуация, представена чрез нея; писане на думи и изречения по копирен метод.

Текущо формиращо оценяване
23

XII

Звук и буква Д

Упражнение

Чете с разбиране текст.

Отговаря кратко на въпроси към текста.

Спазва графичните изисквания при писане на думи и изречения.

Оформя графически правилно началото и края на изречението.разказ

Четене на разказ; беседа по съдържанието му; съставяне на диалог по подобие; измисляне на подобни истории; писане на думи и изречения с изучените букви; писане на въпросително изречение по копирен метод; съставяне и писане на съобщително изречение като отговор на въпроса.

Текущо формиращо оценяване
24

Буквите Д-Т

Обобщение

Прави разлика между изговора на двете съгласни.

Проверява правописа на думи чрез други думи.


Игра за разпознаване на буквите Д и Т; образуване на срички и думи с двете букви; писане на думи с обеззвучаване в края; четене на ръкописен текст; устен разказ и беседа по текста; препис на текста.

Текущо формиращо оценяване
25

XIII

Звук и буква С

Упражнение

Пише и чете думи и изречения с изучените букви.

Разбира смисловата цялост на изречението.

Създава кратък устен текст по картина.

Разглеждане на сюжетна картина и обсъждане на изобразеното; четене на изречение към картината; устен разказ на историята; писане на думи с изучените букви.

Текущо формиращо оценяване
26
Звук и буква З

Упражнение

Чете правилно и с разбиране малки по обем текстове.

Открива разликите в изговор на С и З.

Прави разлика при употребата на предлозите с и със.

Игра и препис на думи, завършващи на -ст; четене на текст с особености при употребата на удвоения предлог със; писане на словосъчетания с предлог с и със.

Текущо формиращо оценяване
27

XIV

Звук и буква К

Упражнение

Различава писмен от устен текст.

Спазва графичните изисквания при писане.


Четене на текст и беседа по неговото съдържание; устен преразказ на текста; писане на думи и изрази с изучените букви.

Текущо формиращо оценяване
28
Припомнете си наученото

Обобщение

Усвоява механизъм на четене с разбиране.

Запомня думи с непроверяем правопис.


Игра за образуване на думи от срички; писане на думи с гласни и съгласни, за които няма средства за проверка; препис на пословица.

Текущо формиращо оценяване
29

XV

Звук и буква Г

Упражнение

Изговаря правилно звуковете в думите. Разпознава приказка.

Прави устен преразказ на кратък откъс от повествователен текст.приказка

Четене на откъс от народна приказка; беседа по съдържанието на приказката; устен преразказ на прочетеното; писане на думи с изучаваните букви.

Текущо формиращо оценяване
30

Буквите Г – К

Обобщение

Означава с букви звуковия състав и строеж на думите, без да пропуска букви.
Игра за образуване на думи; писане на думи и изречения върху основата на копирен метод.

Текущо формиращо оценяване
31

XVI

Звук и буква П

Упражнение

Чете правилно и с разбиране стихотворна реч.

Разпознава гатанка.гатанка

Четене на римувана гатанка и коментар върху текста; писане на думи.

Текущо формиращо оценяване
32

Звук и буква Б

Упражнение

Разграничава единствено от множествено число на думите.

Проверява правописа на думи чрез други думи.


Промяна на думи в множествено число във формата им за единствено число, при което се получава звучен съгласен в края; кръстословица с думи, които завършват с б и п; препис на пословица.

Текущо формиращо оценяване
33

XVII

Звук и буква Ф

Упражнение

Чете правилно и с разбиране малки по обем текстове.

Пише графически правилно и четливо буквите и връзките между тях.


Обсъждане на история, изобразена чрез илюстрация; четене на текста към илюстрацията; беседа по съдържанието на прочетеното; писане на думи с изучените букви.

Текущо формиращо оценяване
34

Припомнете си наученото

Обобщение

Разграничава графичната форма на малката и главната буква.

Свързва правилно думите в изречението.


Игра за оцветяване на малки и главни букви; писане на думи с беззвучни съгласни в края; писане на изречения по копирен метод; съставяне на собствени изречения.

Писмена проверка
35

XVIII

Звук и буква В

Упражнение

Чете кратки текстове и отговаря на въпроси относно съдържанието на прочетеното.

Спазва графическата правилност при писане на изучените букви.


Четене на текст и обсъждане на илюстрацията към него; преразказване на историята и измисляне на нейно продължение; писане на думи и изречения с изучените букви.

Текущо формиращо оценяване
36

Буквите В – Ф

Обобщение

Сравнява изговора на звучен и беззвучен съгласен.

Прави правописна проверка на думи със звучен съгласен в края.

Разграничава употребата на предлозите в и във.

Игра с правописен характер; писане на думи с правописни особености при съгласния в края; упражнения за правилна употреба на в и във в различни позиции.

Текущо формиращо оценяване1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница