Програма развитие на човешките ресурси инвестира във вашето бъдеще!страница7/8
Дата01.05.2017
Размер1.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА


за изпълнение на обществена поръчка

„Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фондУВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, изготвено съгласно изискванията на документацията за участие в процедурата, както следва:ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Максимална стойност без ДДС

Предлагана от участника цена без ДДС

Етап 1. Разработване, развитие и интеграция на единна система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейност, Синхронизиране и интегриране на съществуващите системи в МУ Варна с единна система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейност и обучение на административен и преподавателски персонал за работа със системата

241 000 лв
Етап 2. Разработване и внедряване на модул за обратна връзка от студентите, преподавателите, алумните на МУ Варна с цел събиране на информация и подобряване на качеството на учебния процес

8 000 лв
Етап 3. Разработване на система за събиране и отчитане на информация за научно-изследователската дейност на МУ Варна


12 000 лв
Етап 4. Разработване на модул за автоматично генериране на справки за определяне на себестойността на дейностите извършвани от МУ Варна и справки към институциите контролиращи дейността на МУ Варна (МОМН и НСИ)

9000 лв.

Обща предлагана цена

.............................................. лв. без ДДС,

/словом ..................................................................................................../ лв. без ДДС

............................................. лв. с ДДС.

/словом .................................................................................................../ лв. с ДДС
Предложената от нас цена е крайна и включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Предложените стойности са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.


При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 2 % от стойността му.

След запознаване с документацията за участие в гореописаната процедура за възлагане на обществена поръчка ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде съгласно условията на обществената поръчка, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Подпис:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________


Приложение № 14

С П И С Ъ К

НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЕКСПЕРТИ
...............................................................................................................................

(наименование на участника)
Обществена поръчка с предмет: „Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЕКСПЕРТИ


Пореден номер на позиция

Трите имена

Позиция съгласно техническото предложение

Години общ проф. опит

Образование и професионална квалификация

Специфични области на опит и знания

1.
2.
3.
4.

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ДРУГИ ЕКСПЕРТИ


Пореден номер на позиция

Трите имена

Позиция съгласно техническото предложение

Години общ проф. опит

Образование и професионална квалификация

Специфични области на опит и знанияИзвестна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.г. ­

(дата на подписване) (подпис и печат)

Приложение № 15
ДЕКЛАРАЦИЯ

за разположение на експерта
Долуподписаният ...........................................................................................

(трите имена)

.........................................................................................................................

(данни от документа за самоличност)

в качеството си на ..............................................................................(вид експерт съгласно офертата)

на участник .......................................................................................................(наименование на участника)
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Съгласен съм да участвам (чрез предоставена автобиография и настоящата декларация) в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

2. На разположение съм да поема работата, изключително по този проект, за цялото времетраене на договора, съгласно изискванията на техническите спецификации и офертата на участника.

3. Задължавам се да участвам изключително и приоритетно в изпълнението на поръчката (като предпочитам изпълнението й пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти) и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката — до приемането й от възложителя.

4. Задължавам се да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката.

5. Заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

6. Разбирам, че всяка умишлена недостоверна информация, описана в настоящото, може да доведе до дисквалификацията или отстраняването ми, ако ме наемат.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
г. ЕКСПЕРТ: ­

(дата на подписване) (подпис)

Приложене № 16Автобиография на …………………в екипа


  1. Име, Фамилия:
  1. Дата на раждане:
  1. Образование:Учебно заведение

(От дата – до дата)Получени степен(и) или диплома(и):
  1. Понастоящем заемана длъжност:
  1. Основни квалификации: (свързани с изпълнението на поръчката)
  1. Професионален опит

От дата – до дата

Място на извършване на услугите (държава) и име на възложителя

Фирма (Работодател/осигурител)

Заемана длъжност

Описание на извършваната работа по договори, които отговарят на изискванията към общия и специфичен професионален опит на съответния експерт  1. Подкрепящи документи:

Декларатор: ..........................................

(имена и подпис)
ПРОЕКТ Приложение № 17
ДОГОВОР

Днес,...................г.,в гр..............., между:Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”-Варна, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Марин Дринов” №55, ЕИК 000083633, Идент. № ДДС BG000083633, конкретен бенефициент по проект BG051PO001-3.1.08-0040 „Усъвършенстване на системата за управление в Медицински университет„Проф. Д-р Параскев Стоянов“ Варна” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, представляван от Ректора на университета проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. и Калина Славова Стоянова – Ръководител ФСО, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

и

…………………….., със седалище и адрес на управление: ………………….; БУЛСТАТ/ЕИК: ……………. представлявано ………………., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,


на основание чл. 41, ал. 1 и чл.74 от ЗОП, във връзка с проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна” и Решение № .................. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да създаде информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна, съгласно техническото задание, техническата и ценовата оферти, неразделна част от настоящия договор.

Чл.2 Дейностите по този договор включват следните етапи:

1. Етап 1. Разработване, развитие и интеграция на единна система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейност, Синхронизиране и интегриране на съществуващите системи в МУ Варна с единна система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейност и обучение на административен и преподавателски персонал за работа със системата;

2. Етап 2. Разработване и внедряване на модул за обратна връзка от студентите, преподавателите, алумните на МУ Варна с цел събиране на информация и подобряване на качеството на учебния процес;

3. Етап 3. Разработване на система за събиране и отчитане на информация за научно-изследователската дейност на МУ Варна;

4. Етап 4. Разработване на модул за автоматично генериране на справки за определяне на себестойността на дейностите извършвани от МУ Варна и справки към институциите контролиращи дейността на МУ Варна (МОМН и НСИ)


ІI. КАЧЕСТВО
Чл.3 (1) Качеството на услугата следва да отговаря на параметрите и техническите характеристики от Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да е в пълно съответствие с изискванията на Техническото задание, приложени към договора.

(2) Изпълнението на услугата следва да е придружено с необходимата техническа документация и приложения.III. ЦЕНА
Чл.4 (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на ...................... /словом:........................./ лева без включено ДДС, съгласно ценовото му предложение, неразделна част от настоящия договор. Цената включва:

ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Предлагана от изпълнителя цена без ДДС

Етап 1. Разработване, развитие и интеграция на единна система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейност, Синхронизиране и интегриране на съществуващите системи в МУ Варна с единна система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейност и обучение на административен и преподавателски персонал за работа със системата
Етап 2. Разработване и внедряване на модул за обратна връзка от студентите, преподавателите, алумните на МУ Варна с цел събиране на информация и подобряване на качеството на учебния процес
Етап 3. Разработване на система за събиране и отчитане на информация за научно-изследователската дейност на МУ Варна
Етап 4. Разработване на модул за автоматично генериране на справки за определяне на себестойността на дейностите извършвани от МУ Варна и справки към институциите контролиращи дейността на МУ Варна (МОМН и НСИ)(2) В случай, че се дължи освобождаване от митница на доставката - предмет на настоящия договор, освобождаването е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) В цената по ал.1 са включени всички транспортни разходи, такси, мита и застраховки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото за изпълнение, посочено в чл.6, ал.3 от настоящия договор.

(4) Всички цени от ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща неразделна част от настоящия договор са фиксирани/крайни за времето, в което договорът е в сила и не подлежат на промяна.


ІV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.5 (1) Плащанията включват:

1. авансово – в размер на 20 % от цената по чл. 4, ал. 1 в размер на ................... лева. (........................................... лева) без ДДС, или ............................................ лева (............................................. лева) с ДДС, платими в срок от 5 (пет) работни дни от представяне на банкова гаранция за възстановяване на предоставения аванс и оригинална фактура. Гаранцията ще се възстанови в 30 (тридесет) дневен срок след представяне на подписан окончателен двустранен констативен протокол за качественото изпълнение на дейностите предмет на договора.

2. междинни – в размер на 60 % от цената по чл. 3, ал. 1, а именно:

2.1. Изпълнението на Етап 1 - в размер на ................... лева. (........................................... лева) без ДДС, или ............................................ лева (............................................. лева) с ДДС;

2.2. Изпълнението на Етап 2 - в размер на ................... лева. (........................................... лева) без ДДС, или ............................................ лева (............................................. лева) с ДДС;

2.3. Изпълнението на Етап 3 - в размер на ................... лева. (........................................... лева) без ДДС, или ............................................ лева (............................................. лева) с ДДС;

2.4. Изпълнението на Етап 4 - в размер на ................... лева. (........................................... лева) без ДДС, или ............................................ лева (............................................. лева) с ДДС;

или ............................................ лева (............................................. лева) с ДДС;
Междинните плащания се осъществяват след приемане на отчетеното с доклад за изпълнението и представяне на подписан двустранен констативен протокол за качественото изпълнение на съответната дейност и издадена оригинална фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. окончателно – в размер на 20 % от цената по чл. 4, ал. 1, след приемане изпълнението на договора с окончателния доклад и представяне на подписан окончателен констативен протокол и издадена оригинална фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.Авансовото и междинните плащания са в размер до 80 % от цената на договора по чл. 4, ал. 1.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл.4, ал.1 в срок до 30 календарни дни след получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на подписан приемо-предавателен протокол удостоверяващ извършването на дейностите по чл.2 и представяне на оригинална фактура.

(3) Във фактурата като основание за плащане следва да се посочи, че „Разходът е в изпълнение на проект BG051PO001-3.1.08-0040 „Усъвършенстване на системата за управление в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ Варна” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

(4) Плащанията по ал.1 се извършват в лева с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка: ..................................................

BIC: .....................................................

IBAN: ..................................................

(5) При промяна в банковата сметка, по която ще се извършва плащането, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми писмено и да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данните на новата сметка не по-късно от 3 (три) дни от настъпване на промяната. Всяко плащане по предходната сметка, извършено преди да бъде уведомен ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната, се счита за действително.

(6) Срокът за извършване на плащанията по ал.2 спира да тече, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни документи или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок от 30 дни след като бъде уведомен за това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно формулирана фактура или поисканите разяснения, корекции или допълнителна информация.

(7) Срокът за извършване на плащанията по ал.1 спира да тече, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че има забавяне в междинните плащания от страна на Договарящия орган към Бенефициента по договора за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.08-0040 Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи междинното плащане.


(8) Възстановяването от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на неусвоените суми и превеждане на дължимите лихви, глоби и неустойки ще се извършва по банков път по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със следните реквизити:

Банка: …………………..

IBAN: …………………….

BIC: ……………………….

1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница