Програма регионално развитие 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдещe


Структура и съдържание на доклада за изследването на градското развитиестраница12/25
Дата22.07.2016
Размер3.28 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25

4. Структура и съдържание на доклада за изследването на градското развитие


При разработването на аналитичния доклад за изследването на градското развитие Обединение «Регионални анализи за 2014+» разчита главно на информацията, която ще бъде генерирана в процеса на разработването на ИПГВР: визия за развитието на съответния град, определените зони за въздействие, избраната стратегия с определените общи и специфични цели, самите ИПГВР – с формулирани дейности и проекти, очаквани резултати, финансово осигуряване и бюджет на плана, индикатори за оценка и т.н. МРРБ пое и ангажимент за съдействие при осъществяването на контакти между Обединението и 36-те общини с цел получаване на предварителни резултати и варианти на разработваните материали.

В съответствие с изискванията на Техническите спецификации анализът по това тематично направление включва: • Анализ на функцията и ролята на мрежата от средно големи градове. Този анализ ще бъде разработен въз основа на обобщаване на резултатите от целевите и проблемни анализи, SWOT анализите на градското развитие, визиите и стратегиите за развитие 36-те града центрове на градски агломерационни ареали.

 • Анализ на ИПГВР и определените зони за въздействие. В рамките на този анализ ще бъдат обобщени и систематизирани всички определени зони за въздействие, както и мерките, дейностите и проектите, чрез които ще бъдат реализирани ИПГВР, очакваните резултати от реализацията на ИПГВР, разчетените средства за тяхната бъдеща реализация, финансово им осигуряване и индикаторите за оценка. Този анализ ще подпомогне анализа на връзката на ИПГВР с целите на Стратегия „Европа 2020” и определянето на приоритетните нужди от гл.т. на политиката за устойчиво градско развитие, които са следващи стъпки от анализа по това тематично направление.

 • Анализ на връзката на ИПГВР с целите на Стратегия „Европа 2020”. В рамките на този анализ ще бъдат разгледани планираните във всички ИПГВР дейности и проекти и как резултатите от тях допринасят за постигането на целите на Стратегия „Европа 2020”.

 • Определяне на приоритетните нужди от гл.т. на политиката за устойчиво градско развитие. В рамките на този анализ ще бъдат систематизирани мерките и проектите, заложени във всички ИПГВР заедно с размера на индикативните им разходи, които биха били обект на финансиране от страна на ОПРР за следващия програмен период 2014-2020 г.

 • Анализ на административния капацитет на структурите за управление на ИПГВР и възможностите за интегрирано изпълнение на ИПГВР чрез предоставяне на глобален грант или чрез механизми на финансовия инженеринг. Този анализ ще бъде извършен на база на информация, набрана чрез провеждането на полуструктурирани интервюта. Такива интервюта ще бъдат проведени с представители на администрации на извадка от общини, разработващи ИПГВР. Общините, обект на проучване ще се уточнят допълнително като се използват следните критерии: големина, степен на развитие, регионални функции.

Окончателният доклад ще има следната структура:

1. Въведение

2. Анализ на функцията и ролята на мрежата от средно големи градове.

3. Анализ на ИПГВР и определените зони за въздействие

4. Анализ на връзката на ИПГВР с целите на Стратегия „Европа 2020”.

5. Определяне на приоритетните нужди от гл.т. на политиката за устойчиво градско развитие.

6. Идентифициране на приоритетни и големи проекти, в рамките на интегрираните планове.

7. Анализ на административния капацитет на структурите за управление на ИПГВР и възможностите за интегрирано изпълнение на ИПГВР чрез предоставяне на глобален грант или чрез механизми на финансовия инженеринг.

8. Обобщение и изводи. С изводите от аналитичния доклад ще бъде актуализиран SWOT анализа на регионалното развитие.

Съществуващото положение и като се отчетат: • технологичните срокове за провеждане на тръжни процедури за възлагане на обществени поръчки;

 • възможните обжалвания от страна на неспечелили участници, което допълнително отлага във времето подписването на договорите; и

 • сроковете, в рамките на които избраните консултанти трябва да изготвят целевите и проблемни анализи, визиите за развитие на градовете, да определят зоните за въздействие и да разработят самите ИПГВР;

дава основание да се предположи, че окончателният доклад по това тематично направление ще може да бъде завършен през 2013 г.

IV. Анализ на националните секторни политики от регионално значение

1. Цел на изследването


Съгласно Техническите спецификации този анализ попада в обхвата на Тематично направление 4 и трябва да включва „Анализ на националните секторни политики от регионално значение, които остават извън политиката на устойчиво градско развитие”.

Техническите спецификации изискват изследването да обхване следните секторни политики: • Здравеопазване

 • Социална политика

 • Образование

 • Култура

 • Туризъм

 • Транспортна политика

 • Политика в областта на НИРД

 • Зелена енергия и нисковъглеродна икономика.

Обект на анализ трябва да Националната програма за развитие на България до 2020 г. и други национални и регионални стратегически и планови документи. Целта е да се определят съответните секторни цели и приоритети и да се идентифицират пресечните точки на секторната с регионалната политика. В случая става въпрос да се определят онези елементи на съответната секторна инфраструктура, които са подходящи да бъдат подкрепени от ОПРР 2014-2020 г.

2. Методологически подход и информационно осигуряване


В началото на работата по това тематично направление разработващият екип извърши проучване относно наличността и актуалността на стратегическите планови документи, които съгласно техническите спецификации трябва да бъдат анализирани в рамките на това тематично направление. Резултатите от това проучване могат да бъдат обобщени, както следва:

Националната програма за развитие България 2020 е в процес на разработка. Към м.март 2011 г. са публикувани: • Анализ на социално-икономическото развитие на Република България;

 • SWOT анализ на българската икономика;

 • Проект на Стратегическа рамка на Национална програма за развитие на Република България: България 2020.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница